Akcizų grąžinimas / įskaitymas

Paslaugos aprašas

Paslaugos pavadinimas

Akcizų grąžinimas/įskaitymas

Versijos sukūrimo data:

2021-07-20

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojai turi teisę susigrąžinti arba įskaityti už akcizais apmokestinamas prekes sumokėtus akcizus.

Paslaugos teikimo būdai

  • Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį;
  • Tiesiogiai;
  • Paštu.

Iniciavimo forma:

Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 58 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 forma.)

Paslaugos rezultatas:

  Grąžinti/įskaityti akcizai.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Kartu su FR0396 formos prašymu asmuo turi atitinkami pateikti: 1. gaunamųsąskaitųfaktūrų(gaunamųPVM sąskaitųfaktūrų), kuriose nurodyta akcizų suma, kopijas, akcizų apskaičiavimo dokumentų kopijas arba kitus įrodymus, kuriais patvirtinamas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje; 2. Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 58 punktuose nurodytų produktų gamybos receptūros išeigas ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų kiekis buvo sunaudotas; 3. dokumentus, kuriais įrodoma, kad etilo alkoholis buvo denatūruotas ir denatūruotas etilo alkoholis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarime Nr. 902 Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai nurodytus reikalavimus, ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio kiekis buvo denatūruotas. Kartu su FR0397 formos prašymu asmuo turi atitinkamai pateikti: 1. gaunamų sąskaitų faktūrų (gaunamų PVM sąskaitų faktūrų), kuriose nurodyta akcizų suma, kopijas arba kitus įrodymus, kuriais patvirtinamas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje; 2. jeigu elektros energija eksportuojama ar tiekiama į kitą Europos Sąjungos valstybę narę dokumentus, iš kurių įmanoma nustatyti, kad atitinkamas elektros energijos kiekis eksportuotas arba patiektas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę; įrodymus, kad elektros energija panaudota Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktuose nurodytais tikslais; jeigu elektros energija pagaminta, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius – įrodymus, kad atitinkamas elektros energijos kiekis pagamintas, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius; 3. jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, buvo eksportuotos teisės aktų nustatytus eksporto faktą įrodančius dokumentus; 4. dokumentus, kuriais įrodomas energinių produktų panaudojimas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 37 punktuose nurodytais tikslais, ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis buvo sunaudotas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 37 punktuose nurodytais tikslais; 5. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabentos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę komerciniams tikslams, taip pat Akcizų įstatymo 15 straipsnio 11 dalyje nurodytą patvirtintą supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento egzempliorių ir kompetentingos kitos Europos Sąjungos valstybės narės patvirtinimą ar kitokius įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba toje valstybėje narėje gali būti atleidžiamos nuo akcizų; 6. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, iš Lietuvos Respublikos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabentos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, ir kompetentingos kitos Europos Sąjungos valstybės narės institucijos patvirtinimas ar kitokie įrodymai, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleidžiamos nuo akcizų; 7. įrodymus, kad 271019 912710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai, už kuriuos akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabenti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, ir įrodymus, kad už šiuos energinius produktus toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šie energiniai produktai toje valstybėje narėje gali būti atleidžiami nuo akcizų ar neapmokestinami akcizais; 8. dokumentus, kuriais įrodomas kaitinamojo tabako produktų panaudojimas Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais, ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks kaitinamojo tabako produktų kiekis buvo sunaudotas Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais; 9. dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, koks akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai Lietuvos Respublikoje yra sumokėti, kiekis sunaudotas gamybai ir koks kiekis pagamintas; 10. įrodymus, kad energiniai produktai, pagaminti, naudojant kitus energinius produktus, už kuriuos akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, nėra akcizų objektas, taip pat dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis sunaudotas gamybai ir koks kiekis pagamintas; 11. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, yra panaudotos kitais Akcizų įstatyme nurodytais tikslais.

Paslaugos trukmė

15 darbo dienų Už etilo alkoholį ir (ar) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau Akcizų įstatymas) 27 straipsnio 1 dalies 57 punktuose nurodytiems tikslams; energinius produktus, panaudotus Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 37 punktuose nurodytais tikslais;. elektros energiją, kuri vadovaujantis Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies nuostatomis yra atleidžiama nuo akcizų; etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje; akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5, 6 ir 7 dalyse.

10 darbo dienų Nuo Turto sunaikinimo akto (FR0580 forma), patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-263 Dėl Tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, Alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, Turto sunaikinimo akto FR0580 formos ir Turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo, priėmimo dienos. Nuo Sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo arba visiško sunaikinimo (FR1113 forma), patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-144 Dėl Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo ir sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priėmimo taisyklių patvirtinimo“, priėmimo dienos.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija

Paslauga mokama:

Ne

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo";

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo";

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 165 „Dėl sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais būdais, grąžinimo tvarkos patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. VA-40 „Dėl pranešimo apie pageidavimą susigrąžinti akcizus pateikimo taisyklių patvirtinimo".