Informuojame, kad 2023 m. gegužės 9 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau - AĮ) pakeitimas Nr. XIV-1933[1] (toliau - Pakeitimas).

 

Pakeitimu nuo 2025 m. sausio 1 d.:

 

 1. įsigalioja nauja akcizų mokesčio sudedamoji dalis - anglies dioksido dedamoji (toliau – CO2 dedamoji), kuri pagal AĮ 3 straipsnį 81 dalį apibrėžiama kaip, eurais išreiškiama akcizų tarifo dalis, taikoma akcizais apmokestinamam energiniam produktui (kintamoji akcizų mokesčio dalis);
 2. AĮ papildomas nauju 3 priedu „Anglies dioksido dedamoji 2025–2030 metais“ (atitinkamai buvęs AĮ 3 priedas yra laikomas AĮ 4 priedu), kuriame nustatoma energinių produktų CO2 dedamoji 2025–2030 metams išreikšta eurais, kuri taikoma šiame priede nurodytiems energiniams produktams (kintamoji akcizų mokesčio dalis):

Energiniai produktai

2025 m.

2026 m.

2027 m.

2028 m.

2029 m.

2030 m.

Benzinas, Eur/1 000 l

24

48

72

96

120

144

Žibalas, Eur/1 000 l

27,1

54,2

81,3

108,4

135,5

162,6

Lietuvos Respublikos akcizų  įstatymo 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti gazoliai, KN
2710 19 91‒2710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai,

Akcizų įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nurodytas skystasis kuras (mazutai), Eur/1 000 l

26,2

52,4

78,6

104,8

131

157,2

Akcizų įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nurodytas skystasis kuras (mazutai), Eur/t

31,2

62,4

93,6

124,8

156

187,2

Naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai (išskyrus gamtines dujas), Eur/t

30,6

61,2

91,8

122,4

153

183,6

Akmens anglys, Eur/t

21,8

43,6

65,4

87,2

109

130,8

Koksas ir lignitas, Eur/t

32

64

96

128

160

192

Šildymui skirtos durpės, Eur/t

16,6

33,2

49,8

66,4

83

99,6

 

 1. AĮ papildomas 43 straipsnio 11 dalimi, kurioje nustatoma, kad CO2 dedamoji netaikoma energiniams produktams, kurie naudojami kaip šildymui skirtas kuras arba kaip variklių degalai stacionarioje įrangoje ar įrangoje, kuri naudojama statyboje, kai tenkinamos visos šios sąlygos:
  1.  energinius produktus naudoja daug energijos suvartojantis juridinis asmuo;
  2. energiniai produktai naudojami įrenginiuose arba jų dalyse, kurie naudojami vykdant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklą;
 2. AĮ papildomas 43 straipsnio 12 dalimi, kurioje nustatoma kas laikoma daug energijos suvartojančiu juridiniu asmeniu pagal AĮ 43 straipsnio 11 dalies nuostatas, t. y., juo laikomas juridinis asmuo, kuris atitinka vieną iš šių sąlygų:
  1.  energinių produktų ir elektros energijos, naudojamų AĮ 43 straipsnio 11 dalyje nurodytais atvejais, pirkimo kaina ar gamybos savikaina (išskyrus atskaitomą pridėtinės vertės mokesčio sumą) sudaro ne mažiau kaip 3 procentus gamybos vertės (kuri apskaičiuojama prie pajamų (išskyrus pridėtinės vertės mokestį), įskaitant bet kokias subsidijas ar dotacijas, turinčias įtakos galutinei prekės arba paslaugos kainai, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, pridėjus pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos ir įsigytų prekių ir (ar) paslaugų, skirtų perparduoti, pokyčių sumą, atėmus prekių ir (ar) paslaugų, skirtų perparduoti, pirkimo sumą (išskyrus atskaitomą pridėtinės vertės mokesčio sumą)) per kalendorinius metus;
  2. mokėtina akcizų suma už energinius produktus ir elektros energiją, naudojamus AĮ 43 straipsnio 11 dalyje nurodytais atvejais, sudaro ne mažiau kaip 0,5 procento skirtumo tarp visų pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamų pardavimų, įskaitant eksportą, sumų (išskyrus pridėtinės vertės mokestį) ir pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamų pirkimų, įskaitant importą, sumų (išskyrus atskaitomą pridėtinės vertės mokesčio sumą) per kalendorinius metus;
 3. AĮ papildoma 43 straipsnio 13 dalimi, kurioje nustatoma, kad CO2 dedamoji netaikoma:
  1. naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, išpilstytiems į buitinius dujų balionus;
  2. neišpilstytoms naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, įsigyjamiems arba importuojamiems centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka registruotų vartotojų, tiekiančių (naudojančių) jas (juos) buitinėms reikmėms (šildymui, maisto ruošimui ir pan.), įskaitant asmenis, kurie išpilsto naftos dujas į buitinius dujų balionus;
  3. neišpilstytoms naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka registruotų vartotojų tiekiamiems į grupinius įrenginius, per kuriuos jie gali būti tiekiami tik buitinėms reikmėms;
 4. atsižvelgiant į šio rašto 5 punkte nurodytus pakeitimus, pakeičiama AĮ 43 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatoma, kad AĮ 43 straipsnio 11, 12 ir 13 dalyse nustatytos lengvatos taikomos tiesiogiai arba grąžinant CO2 dedamąją. AĮ 43 straipsnio 1, 11, 12 ir 13 dalyse nurodytų lengvatų taikymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Apskaitos reikalavimus AĮ 43 straipsnio 13 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems registruotiems vartotojams nustato centrinis mokesčių administratorius;
 5. pakeičiamas gazoliams, nurodytiems AĮ 37 straipsnio 1 dalyje, taikomas pastoviosios dalies akcizų tarifas, t. y., šiems gazoliams taikomas 466 eurų už 1 000 litrų produkto pastoviosios dalies tarifas (2024 m. taikomas 410 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas);
 6. pakeičiamas akmens anglims, koksui ir lignitui taikomas pastoviosios dalies akcizų tarifas - 15 eurų už toną produkto (2024 m. akmens anglims taikomas -  7,53 euro už toną produkto akcizų tarifas, o koksui ir lignitui - 8,98 euro už toną produkto akcizų tarifas);
 7. pakeičiamas šildymui skirtoms durpėms taikomas pastoviosios dalies akcizų tarifas - 20 eurų už toną produkto (2024 m. taikomas -  10 eurų už toną produkto akcizų tarifas);
 8. atsižvelgiant į aukščiau nurodytus pakeitimus, atlikti kiti techninio / redakcinio pobūdžio pakeitimai.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2023-05-26 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-20783.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.