Akcizų pakeitimai nuo 2022 m.

Informuojame, kad vadovaujantis pakeitimu[1], nuo 2022 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas papildomas 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, kuriame nustatoma, kad nuo akcizų atleidžiamos akcizais apmokestinamos prekės, už kurias pagal šio įstatymo 9 straipsnio nuostatas atsiranda prievolė mokėti akcizus, jeigu jos yra skirtos kitos Europos Sąjungos valstybės narės ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Europos Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką.

Atsižvelgiant į tai, taip pat atlikti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto bei 19 straipsnio 2 dalies pakeitimai, į kurių taikymo sritį įtrauktas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktas.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-06-29 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-23615.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] 2021 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1, 29-1 straipsniais įstatymas Nr. XIV-777.

Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvoje nuolat organizuojamos tarptautinės alkoholinių gėrimų parodos, kuriose neparduodami, tačiau demonstruojami ir degustuojami ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (toliau – valstybės narės) pagaminti alkoholiniai gėrimai, teikiame atsakymus į mokesčių mokėtojams kylančius praktinius klausimus dėl šiose parodose demonstruojamų ir degustuojamų alkoholinių gėrimų pavyzdžių apmokestinimo akcizais bei jų atgabenimo į Lietuvą iš kitų valstybių narių tvarkos:

 

 1. Ar atsiranda prievolė sumokėti akcizus Lietuvoje už iš kitų valstybių narių į Lietuvą atgabenamus alkoholinius gėrimus, skirtus demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose jų neparduodant?

 

Taip, Lietuvoje turi būti mokami akcizai[1] už alkoholinius gėrimus atgabentus iš kitų valstybių narių demonstruoti ir degustuoti tarptautinėje parodoje.

 

 1. Kokia tvarka į Lietuvą iš kitų valstybių narių turi būti gabenami alkoholiniai gėrimai, kurie yra skirti demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose?

 

Alkoholinių gėrimų atgabenimo į Lietuvą tvarka priklauso nuo to, ar:

 • alkoholiniai gėrimai iš kitų valstybių narių į Lietuvą atgabenami taikant AMLAR[2]. Tam, kad alkoholinius gėrimus gautų taikant AMLAR[3], asmuo, gaunantis tokius gėrimus, turi įsiregistruoti gavėju[4], laikinai registruotu gavėju[5] arba įsteigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Gėrimus iš kitos valstybės narės gali siųsti tik asmuo, turintis akcizais apmokestinamų prekių savininko statusą. Alkoholiniai gėrimai tokiu atveju turi būti gabenami išrašius elektroninį akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentą (e-AD)[6].
 • alkoholiniai gėrimai iš kitų valstybių narių į Lietuvą atgabenami netaikant AMLAR (t. y., kai akcizai už tokius alkoholinius gėrimus toje valstybėje narėje, iš kurios jie atgabenami, yra sumokėti). Asmuo pristatantis arba laikantis pristatymui skirtus alkoholinius gėrimus, arba asmuo, gaunantis šiuos gėrimus, privalo Valstybinę mokesčių inspekciją informuoti apie numatomą alkoholinių gėrimų gavimą[7] ir laidavimu (garantija) ar piniginiu užstatu užtikrinti, kad gautinų alkoholinių gėrimų akcizai Lietuvoje bus sumokėti. Tokio laidavimo (garantijos) ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“[8]. Gėrimai turi būti atgabenami išrašius[9] supaprastintą akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentą (SAAD).

 

 1. Kaip įsiregistruoti gavėju, laikinai registruotu gavėju ar įsteigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį?

 

Asmenų registravimo į registruotų gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo tvarką nustato Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų įregistravimo į registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-62[10].

Laikinai registruoto gavėjo statusas asmeniui suteikiamas vienam akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas AMLAR, gavimui, konkrečiam tokių prekių kiekiui ir tik iš vieno siuntėjo[11]. Asmenų registravimo į laikinai registruotų gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo tvarką nustato Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų įregistravimo laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų sąraše ir išregistravimo iš jo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. VA-94[12].

Teisės aktuose[13] numatytos specialios sąlygos[14] steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tarptautinėse parodose. Įsteigus tokį sandėlį, alkoholiniai gėrimai galėtų būti atgabenami, laikomi ir išgabenami taikant AMLAR. Tokiu būdu akcizai būtų mokami tik už tuos į tarptautines parodas atgabentus alkoholinius gėrimus, kuriems šis režimas buvo panaikintas (pvz., jie buvo suvartoti). Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo tvarką nustato Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157[15].

 

 1. Kam atsiranda prievolė sumokėti akcizus už iš kitų valstybių narių atgabentus į Lietuvą alkoholinius gėrimus, skirtus demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose?

 

Kai alkoholiniai gėrimai atgabenami taikant AMLAR, prievolė sumokėti akcizus atsiranda asmeniui gaunančiam alkoholinius gėrimus.

Kai alkoholiniai gėrimai atgabenami netaikant AMLAR – asmeniui, pristatančiam arba laikančiam pristatymui skirtus alkoholinius gėrimus, arba asmeniui, gaunančiam šiuos gėrimus.

 

 1. Kokia tvarka ir terminais turi būti pateikiama akcizų deklaracija Lietuvoje?

 

 • gavus alkoholinius gėrimus - iki kito mėnesio 15 d. (kai gėrimai į parodą gaunami įgijus registruoto gavėjo ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko statusą);
 • per 5 darbo dienas nuo alkoholinių gėrimų atgabenimo į Lietuvą dienos (kai gėrimai į parodą gaunami įgijus laikinai registruoto gavėjo statusą arba gėrimai atgabenti netaikant AMLAR).

Deklaracijos turi būti teikiamos vadovaujantis Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklėmis[16].

 

 1. Ar galima susigrąžinti sumokėtus akcizus už po parodos į kitą valstybę narę išgabentus alkoholinius gėrimus?

 

Taip, už po parodos į kitą valstybę narę išgabentus alkoholinius gėrimus, kurių akcizai buvo sumokėti Lietuvoje, akcizai gali būti grąžinti.[17]

 

 1. Ar ant alkoholinių gėrimų, skirtų demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose, kurie iš kitų valstybių narių atgabenami į Lietuvą, turi būti klijuojamos banderolės?

 

Ne.[18] Banderolių klijuoti nereikalaujama ant etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, įvežamų iš bet kurios valstybės ar teritorijos ir skirtų pristatyti, demonstruoti ar degustuoti Lietuvoje organizuojamose parodose ir reprezentaciniuose renginiuose, tačiau tokiais atvejais asmuo apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą turi informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą.

 

 1. Ar tarptautinės parodos organizatorius gali įsiregistruoti registruotu gavėju, laikinai registruotu gavėju arba steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį?

 

Taip.

 

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-05-03 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-16228.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – AĮ) 9 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktai.

[2] Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

[3] AĮ 16 straipsnio 1 dalis.

[4] Registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas.

[5] Laikinai registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas.

[6] AĮ 16 straipsnio 2 dalis.

[7] Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“.

[8] Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklės.

[9] AĮ 16 straipsnio 6 dalis.

[10] „Dėl prekybininkų registravimo (Dėl akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo)“.

[11] AĮ 7 straipsnio 6 dalis.

[12] „Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo“.

[13] AĮ 4 straipsnio 4 dalies 2 punktas nustato galimybę steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį kitais nei akcizais apmokestinamų prekių gamyba, perdirbimas ar maišymas atvejais. Šią nuostatą įgyvendina Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau - Aprašas) nuostatos, kurio 4.5 papunktis nustato galimybę steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėse parodose ir mugėse.

[14] Aprašo 6 punkto nuostatos nustato, kad leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį analizuojamu atveju gali būti išduodamas netaikant reikalavimo dėl vidutinio vienu metu per dieną laikomų prekių kiekio, bei veiklos vykdymo trukmės reikalavimo.

[15]„Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“.

[16] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

[17] Akcizų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“.

[18] Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408, 21.7 papunktis.

Informuojame, kad nuo 2022 m. gegužės 5 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-46[1] patvirtintos ir nauja redakcija išdėstytos Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės).

                

                 Esminiai Taisyklių pakeitimai:

                 1. panaikintos nuostatos, susijusios su privalomu inventorizacijų atlikimu - ūkio subjektai galės atlikti naftos produktų inventorizaciją, atsižvelgdami į vykdomos veiklos specifiką, savo pasirinktais atvejais ir (ar) dažnumu;

                 2. patikslintos nuostatos, susijusios su kuro objekto ar talpyklos numerio nurodymu ataskaitose / apskaitos žurnaluose, kai kuro objektai neregistruojami AVMI[2];

                 3. panaikinta prievolė teikti Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų didmeninėje prekyboje ataskaitos formą (AKC409);

                 4. panaikinta prievolė teikti Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų ataskaitos formą (AKC412);

                 5. panaikinta prievolė tvarkyti apskaitą tiesioginio tiekimo atveju ir prievolė pildyti nustatyto pavyzdžio Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų, tiesiogiai pristatomų gavėjui, apskaitos žurnalą, nurodytą Taisyklių 4 priede;

                 6. patikslintos nuostatos, susijusios su Taisyklių taikymu naftos produktų laikymui akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose: nustatyta, kad naftos produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, apskaita tvarkoma vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“;

                 7. panaikinta prievolė asmeniui, perkančiam produktus, kuriems taikomos akcizų lengvatos, pasirašyti Taisyklių 1 priedo žurnale;

                 8. Taisyklės papildytos Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų rūšių kodų klasifikatoriumi (9 priedas);

                 9. Atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

 

                 Atlikus minėtus pakeitimus, mokesčių mokėtojams administracinė našta sumažėjo 5 571 792,60 Eur.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-05-10 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) R-2058.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. VA-46 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

[2] Apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 11 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. VA-17 „Dėl Akcizų lengvatos taikymo nepriklausomiems smulkiesiems alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojams taisyklių patvirtinimo“, kuriuo patvirtinamos Akcizų lengvatos taikymo nepriklausomiems smulkiesiems alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojams taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklėse nustatoma:

 1. ūkio subjektų prašymų dėl Nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų sertifikato, patvirtinto 2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2266, kuriuo nustatomos Tarybos direktyvos 92/83/EEB taikymo taisyklės dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų patvirtinimo ir pasitvirtinimo akcizų taikymo tikslais, priedu (toliau – Sertifikatas), pateikimo ir nagrinėjimo VMI prie FM[1] tvarka, Sertifikato išdavimo tvarka, taip pat kriterijai, kuriuos turi atitikti ūkio subjektai, siekiantys gauti Sertifikatą;
 2. Lietuvos Respublikoje įregistruotų mažųjų alaus daryklų pranešimų dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytos lengvatos taikymo pateikimo VMI prie FM tvarka;
 3. VMI prie FM informavimo apie į Lietuvos Respubliką iš kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įregistruotų mažųjų alaus daryklų atgabentą alų, tvarka.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-02-14 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-4631.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Informuojame, kad mokesčių mokėtojams panaikinta prievolė VMI[1] registruoti kuro objektus, talpyklas bei apskaitos priemones.

Šiuos pakeitimus reglamentuoja šie teisės aktai:

- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. VA-5 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo;

- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. VA-6 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo VA-56 „Dėl kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Atsisakius kuro objektų, talpyklų ir apskaitos priemonių registravimo funkcijos, mokesčių mokėtojams sumažėjo administracinė našta.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-01-10 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) R - 109.

 

Parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 16 d. buvo priimtas Akcizų įstatymo pakeitimas[1] (toliau − Pakeitimas).

Pakeitimu nustatyta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo šie Akcizų įstatymo[2] pakeitimai:

1) etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams priskirti KN[3] kodai pagal 2019 metų KN versiją bei atnaujintos nuorodos į KN kodus, kuriais apibūdinami alkoholiniai gėrimai (kiti putojantys fermentuoti gėrimai, putojantis vynas iš šviežių vynuogių);

2) patikslintos Akcizų įstatymo 28 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios privalomą denatūruoto etilo alkoholio atleidimą nuo akcizų:

- nustatytas iš dalies denatūruoto etilo alkoholio atleidimas nuo akcizų, kai jis panaudotas ne maistui skirtų produktų gamybai, papildomai nustatant, kad atleidimas nuo akcizų galės būti taikomas ir tokiam denatūruotam etilo alkoholiui, kuris panaudotas gamybos įrangos, skirtos šiam konkrečiam gamybos procesui, techninei priežiūrai ir valymui;

- nustatyta, kad kompiuterinė gabenimo stebėsena taikoma ir tuo atveju, kai gabenamas iš dalies denatūruotas etilo alkoholis, kuris dar nėra panaudotas ne maistui skirtų produktų gamybai;

- nustatytas visiškai denatūruoto etilo alkoholio atleidimas nuo akcizų, nustatant, kad toks atleidimas galės būti taikomas, kai etilo alkoholis yra denatūruotas pagal tos valstybės narės[4], kurioje jis buvo išleistas vartoti, reikalavimus. Toks denatūruotas etilo alkoholis turės būti gabenamas kaip akcizais apmokestinamos prekės, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

3) Akcizų įstatymas papildytas 291 straipsniu, kuriame nustatyta prievolė mokesčių administratoriui nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojų prašymu išduoti metinį pažymėjimą, kuriuo patvirtinama jų bendra metinės produkcijos apimtis ir nepriklausomo smulkiojo gamintojo atitiktis centrinio mokesčių administratoriaus nustatytiems nepriklausomo smulkiojo gamintojo kriterijams, atitinkantiems Direktyvoje 92/83/EEB įtvirtintas nuostatas[5], kad jie galėtų pasinaudoti kitose valstybėse narėse smulkiesiems gamintojams nustatytomis akcizų lengvatomis, jei tokios lengvatos nustatytos.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-01-03 rašte Nr. (18.7-31-2 E) R - 2.

 

Parengė

Teisės departamentas

 

[1] Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 81, 291 straipsniais įstatymas

[2] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

[3] Kombinuotoji nomenklatūra

[4] Europos Sąjungos valstybė narė

[5] Direktyvos 92/83/EEB 4 straipsnio 2 dalies, 9a straipsnio 2 dalies, 13a straipsnio 4 dalies, 18a straipsnio 3 dalies ar 22 straipsnio 2 dalies nuostatos

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau − AĮ) pakeitimu[1], nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi produktams taikomi akcizų tarifai:

Eil. Nr.

Akcizais apmokestinamas produktas

Akcizų tarifas 2021 m.

Akcizų tarifas nuo 2022 m. sausio 1 d.

1.

Alus

7,11 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą

7,82 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą

2.

Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, nurodytiems AĮ 24 straipsnio 1 dalyje

65,46 euro už produkto hektolitrą

78 eurai už produkto hektolitrą

3.

Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai, nenurodyti AĮ 24 straipsnio 1 dalyje (AĮ 24 straipsnio 2 dalis)

164,67 euro už produkto hektolitrą

181 euras už produkto hektolitrą

4.

Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų

185,82 euro už produkto hektolitrą

200 eurų už produkto hektolitrą

5.

Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų

264,52 euro už produkto hektolitrą

285 eurai už produkto hektolitrą

6.

Etilo alkoholis

2025 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą

2163 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą

7.

Cigaretės

specifinis elementas – 69,4 euro;

 kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 115,5 euro už 1000 cigarečių

specifinis elementas – 74,3 euro;

kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 122,5 euro už 1000 cigarečių

8.

Cigarai ir cigarilės

55 eurų už kilogramą produkto

66 eurų už kilogramą produkto

9.

Rūkomasis tabakas

90 eurų už kilogramą produkto

97 eurų už kilogramą produkto

10.

Kaitinamojo tabako produktai

taikomas 113,2 euro už kilogramą tabako

45,6 euro už 1000 vienetų kaitinamojo tabako produktų

11.

Elektroninių cigarečių skystis

0,12 euro už mililitrą skysčio

0,15 euro už mililitrą skysčio

12.

Neapdorotas tabakas

90 eurų už kilogramą neapdoroto tabako

97 eurų už kilogramą neapdoroto tabako

 

Taip pat šiuo pakeitimu nuo 2022 m. sausio 1 d.:

 1. papildoma AĮ 3 straipsnio 36 dalis, kurioje papildomai nustatoma, kad produktai, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš kitų negu tabakas medžiagų, bet pagal kitus kriterijus atitinka AĮ 3 straipsnio 181 dalyje nurodytus požymius, laikomi kaitinamojo tabako produktais. Tačiau šios nuostatos netaikomos produktams, kuriuose nėra tabako, jeigu jie skirti medicinos reikmėms;
 2. nustatoma akcizų lengvata mažosioms alų gaminančios įmonės (toliau − mažosios alaus daryklos), t. y. mažųjų alaus daryklų 10 tūkst. hektolitrų per metus realizuoto alaus kiekiui taikomas 50 procentų mažesnis akcizų tarifas, negu nustatytas AĮ 23 straipsnio 1 dalyje. Pažymėtina, kad mažąja alaus darykla, kuriai taikoma analizuojama akcizų lengvata, laikoma per kalendorinius metus ne daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų alaus pagaminanti įmonė, pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus pripažįstama teisiškai ir ekonomiškai nepriklausančia nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės (išskyrus atvejus, kai šių alų gaminančių įmonių kartu per kalendorinius metus pagaminto alaus kiekis neviršija 80 tūkst. hektolitrų), o įmonės gamybinės patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės;
 3. kaitinamojo tabako produktams taikomas akcizų tarifas už 1000 vienetų kaitinamojo tabako produktų.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad asmenys, kurie nėra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, bei nuo 2022 m. sausio 1 d. laiko komerciniams tikslams nuosavybės teise priklausančius produktus, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš kitų negu tabakas medžiagų, bet pagal kitus kriterijus atitinka AĮ 3 straipsnio 181 dalyje nurodytus požymius, privalo:

 1. iki 2022 m. sausio 7 d. inventorizuoti tokius produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti, ir pateikti inventorizacijos aktą mokesčių administratoriui;
 2. iki 2022 m. vasario 15 d. deklaruoti ir sumokėti akcizus AĮ 67 straipsnio 1 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-12-02 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) R - 5235.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas


[1] 2021 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-446

Informuojame, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalioja Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas[1], kurio tikslas nustatyti 2019 m. gruodžio 3 d. priimto Akcizų įstatymo nuostatų, kuriomis keičiamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 35 straipsnio 1 punktas ir 37 straipsnis,  taikymo tęstinumą, t. y.  ir po 2022 m. liepos 1 d. toliau taikyti šiuos akcizų tarifus:

 • bešviniam benzinui – 466 eurai už 1 000 litrų produkto;
 • gazoliams – 372 eurai už 1 000 litrų produkto;
 • gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai – 60 eurų už 1 000 litrų produkto.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-12-21 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) R – 5664.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] 2021 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV‑724