Aktualūs klausimai dėl kompensacijų elektros energijai ir PVM apskaičiavimo tiekiant / perparduodant elektros energiją

1. Dėl PVM apskaičiavimo tiekiant elektros energiją, kuriai taikomas valstybės kompensavimas, nebuitiniams vartotojams

2022 m. spalio 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1062 „Dėl paramos, skirtos elektros energijos nebuitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją sumažinti, skyrimo ir administravimo tvarkos“ (toliau - Nutarimas).

Remiantis Nutarimo 1 punkto nuostatomis, elektros energijos vartotojams, išskyrus buitinius elektros energijos vartotojus, iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojamos elektros energijos kainos dalis be PVM.

Pagal Nutarimu patvirtinto aprašo 8 punkto nuostatas, elektros energijos tiekėjų mokėjimo dokumentuose nebuitiniam vartotojui pateikiama informacija apie dalies kompensavimą (pritaikytą bendrą dalies kompensavimo sumą), o nebuitinis vartotojas su tiekėju atsiskaito sumokėdamas mokėjimo dokumente nurodytą už suvartotą elektros energiją mokėtiną sumą, sumažintą dalies kompensavimo dydžiu.

Remiantis PVMĮ 15 straipsnio 6 dalies nuostatomis, į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiamos bet kokios subsidijos ar dotacijos, turinčios įtakos galutinei prekės arba paslaugos kainai.

Laikoma, kad subsidija ar dotacija laikoma turinčia įtakos galutinei prekės (paslaugos) kainai, jeigu ji mokama pardavėjui, ją moka trečioji šalis ir ši suma sudaro atlygį už prekę (paslaugą) ar jo dalį.

Iš įvairių (biudžeto, fondų ar kt. lėšomis finansuojamų) programų lėšų prekių pardavėjui (paslaugų teikėjui) mokamos subsidijos už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą turi būti įtraukiamos į prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę. Tuo atveju, kai subsidijos skiriamos pardavėjui ir nuo jų priklauso prekių ar paslaugų kaina pirkėjui, tokios sumos turi būti įtrauktos į prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę (pridedamos prie iš pirkėjo gauto ar gautino atlygio (be PVM)).

Kai subsidijų (dotacijų) mokėjimas nėra susijęs su prekių tiekimu ar paslaugų teikimu (pvz., parama nelaimės atveju, išmokos išlaidų kompensavimui ar pan.), tai tokios išmokos nepridedamos prie prekių ar paslaugų apmokestinamosios vertės, nes šiuo atveju prekių tiekimo ar paslaugų teikimo nėra.

Kitaip tariant, elektros energijos tiekėjai, išrašydami PVM sąskaitą faktūrą už elektros energiją, PVM privalo skaičiuoti nuo visos vertės (įskaitant ir kompensaciją), t. y. kompensacijos suma elektros energijai nemažina apmokestinamosios vertės, nuo kurios apskaičiuojamas PVM.

Tačiau pabrėžtina, kad išrašomuose apskaitos dokumentuose turėtų būti pateikiama informacija apie pritaikytą kompensavimą ir nurodyta faktinė mokėtina suma, atitinkamai sumažinta kompensuojamu dydžiu.

Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos pirkėjams (nebuitiniams vartotojams) iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojama elektros energijos kainos dalis be PVM, jie turi teisę PVMĮ nustatyta tvarka, įtraukti į PVM atskaitą, gautoje PVM sąskaitoje faktūroje už elektros energiją, išskirtą PVM.

Pažymime, kad į I.SAF įtraukiama elektros energijos tiekėjo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta visa patiektos elektros energijos apmokestinamoji vertė ir PVM suma.


2. Dėl PVM apskaičiavimo tiekiant elektros energiją, kuriai taikomas valstybės kompensavimas, buitiniams vartotojams

2022 m. gegužės 30 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 553 „Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo“ (toliau - Nutarimas buitiniams vartotojams).

Nutarimu buitiniams vartotojams patvirtinto aprašo 5 punkte nustatyta, kad tiekėjai, apskaičiuodami galutinę buitinių vartotojų už suvartotą elektros energiją ir (ar) gamtines dujas mokėtiną sumą, privalo taikyti dalinio kompensavimo dydį su PVM. Kitaip tariant, buitiniams vartotojams elektros energijos kompensavimas taikomas kaina kompensuojama su PVM.

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 192 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad nepriklausomo elektros energijos tiekimo ar garantinio elektros energijos tiekimo atveju tiekėjų mokėjimo dokumentuose elektros energijos buitiniam vartotojui pateikiama informacija apie dalinį kompensavimą, o elektros energijos buitinis vartotojas su tiekėju atsiskaito sumokėdamas mokėjimo dokumente nurodytą elektros energijos mokėtiną sumą, sumažintą dalinio kompensavimo dydžiu.

Elektros energijos tiekėjai, išrašydami apskaitos dokumentą už elektros energiją buitiniams vartotojams, PVM privalo skaičiuoti taip pat nuo visos vertės (įskaitant ir kompensaciją), t. y. kompensacijos suma elektros energijai nemažina apmokestinamosios vertės, nuo kurios apskaičiuojamas PVM.

Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos pirkėjams (buitiniams vartotojams) iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojama elektros energijos kainos dalis su PVM, tais atvejais, kai buitiniai vartotojai, PVM mokėtojai, iš elektros tiekėjo gauna PVM sąskaitą faktūrą už elektrą, kurioje pritaikyta kompensacija, kaip buitiniams vartotojams, jie turėtų priimti sprendimą dėl PVM sąskaitoje faktūroje išskirto PVM dalies, kuriai taikoma kompensacija, įtraukimo į PVM atskaitą tikslingumo, kadangi remiantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, subjektai į PVM atskaitą įtrauktas iš valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų apmokėtas pirkimo (importo) PVM sumas privalo grąžinti valstybės biudžeto lėšas pervesdami į valstybės iždo sąskaitą.

Tuo atveju, jeigu buitinis vartotojas, PVM mokėtojas, į PVM atskaitą įtrauks (deklaruos PVM deklaracijos (FR0600 forma) 25 ir 35 laukeliuose) PVM dalį, kuri yra kompensuojama, jis turės ją grąžinti į biudžetą (įmokos kodas – 3970). Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas galite rasti čia.


3. Dėl PVM apskaičiavimo perparduodant elektros energiją, kuriai taikomas valstybės kompensavimas

Tais atvejais, kai elektros energija yra perparduodama, pvz., pastato (patalpų) nuomininkams tomis pačiomis sąlygomis, kaip ji buvo įsigyta iš elektros energijos tiekėjų, atsižvelgiant į tai, kad elektros energiją perparduodantis asmuo iš valstybės biudžeto jokių kompensacijų negauna, nuomininkui išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje, elektros energiją perparduodantis asmuo turėtų nurodyti elektros energijos apmokestinamąją vertę atėmus kompensaciją ir nuo jos apskaičiuoti PVM, taikant 21 proc. PVM tarifą.

Atkreiptinas dėmesys, kad pastato (patalpų) savininkas, PVM mokėtojas, perparduodantis elektros energiją nuomininkui, turi teisę PVMĮ nustatyta tvarka, įtraukti į PVM atskaitą, iš elektros energijos tiekėjo gautoje PVM sąskaitoje faktūroje už elektros energiją, visą išskirtą PVM, neatsižvelgiant į tai, kad elektros energijos pirkimo PVM, nurodytas elektros energijos tiekėjo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, yra didesnis, nei nurodytas elektros energijos perpardavimą įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje (detalesnį paaiškinimą galite rasti čia).