Angliavandenilių išteklių mokestis

Pagrindinis teisės aktas - Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymas (toliau - Įstatymas).

Mokesčio mokėtojai

Angliavandenilių išteklių mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji vienetai (kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme) bei fiziniai asmenys, išgaunantys tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilius Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

Mokesčio objektas:

Angliavandenilių išteklių mokesčio objektas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje išgaunami tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių ištekliai.

Mokesčių tarifai:

Angliavandenilių išteklių mokesčio tarifą sudaro bazinis ir kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifai. Baziniu angliavandenilių išteklių mokesčio tarifu apmokestinami iš visų telkinių išgauti angliavandenilių ištekliai. Kompensaciniu angliavandenilių išteklių mokesčio tarifu apmokestinami angliavandenilių ištekliai, išgaunami iš telkinių, jeigu jiems surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos valstybės lėšos.

Bazinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas nustatomas:

  1. tradicinių angliavandenilių (naftos ir dujų) ištekliams – 12 procentų;
  2. išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir dujų) ištekliams – 15 procentų. 3 metus nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. sausio 1 d., taikomas 1 procento bazinis mokesčio tarifas. Pasibaigus 3 metų laikotarpiui nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, kitą dieną po to, kai sueina 3 metų laikotarpis, pradedamas taikyti 15 procentų mokesčio tarifas.

Angliavandenilių ištekliams, išgaunamiems iš telkinio, kuris surastas ir išžvalgytas vien valstybės lėšomis, nustatomas 9 procentų kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas. Jeigu telkiniui surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos ne vien valstybės lėšos, kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas sumažinamas proporcingai ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai, tačiau ne daugiau negu iki 4,5 procento pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašą.

Mokestinis laikotarpis:

Angliavandenilių išteklių mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Mokestinio laikotarpio angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija privalo būti pateikta ir mokestis sumokamas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio 15 dienos.

VMI mokėjimų duomenys:

Kiti ypatumai:

Angliavandenilių išteklių mokestis yra apskaičiuojamas nuo vidutinės per kalendorinį ketvirtį išgautų tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir dujų) išteklių pardavimo kainos.

Angliavandenilių išteklių mokestis įskaitomas: 90 procentų – į valstybės biudžetą, 10 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami angliavandenilių ištekliai, biudžetą.