Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias žemiau nurodytas teises, įtvirtintas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas):

Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą:

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame prieš duomenų rinkimą arba duomenų rinkimo metu, pateikdami susipažinti elektroninių paslaugų naudojimo taisykles ar kitus teisės aktus, VMI interneto svetainėje, bendravimo su Jumis metu ir kt. 

Teisę susipažinti su VMI tvarkomais savo asmens duomenimis:

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas,  duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpius ir kt. 

Informuojame, kad jeigu nustatysime, kad tvarkome didelį informacijos, susijusios su Jumis, kiekį, mes galime prieš teikdami informaciją paprašyti Jūsų nurodyti / patikslinti, dėl kokios informacijos ar duomenų tvarkymo veiklos pateikėte prašymą.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad galėsime pateikti informacijos tik tiek, kiek tai nepažeidžia kitų asmenų teisių, laisvių ir teisėtų interesų.

Rekomenduojama Prašymo susipažinti su savo asmens duomenimis forma

Teisę reikalauti ištaisyti VMI tvarkomus asmens duomenis:

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis.

Teisę prašyti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam"):

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių, pavyzdžiui, jeigu Jūsų asmens duomenis tvarkome, vykdydami mums taikomas teisines prievoles.

Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą:

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu:

Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktais, Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galėsime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisę į asmens duomenų perkeliamumą:

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Jeigu Jūsų prašymas atitiks Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytus kriterijus dėl asmens duomenų perkeliamumo ir turėsime technines galimybes įgyvendinti šią teisę, šią Jūsų teisę įgyvendinsime, tačiau tik tokia apimti, kuri nepažeis kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

Teisę, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį:

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 21 punkte yra numatyta mokesčių administratoriui teisė priimti automatizuotu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą) priimtus sprendimus. Jūs turite teisę pareikšti savo požiūrį dėl mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų, kurie grindžiami automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir reikalauti, kad tokius sprendimus peržiūrėtų ir motyvuotus paaiškinimus dėl jų pateiktų ar juos pakeistų tam įgaliotas mokesčių administratoriaus pareigūnas.

Informaciją apie atvejus, kada priimame automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamus sprendimus, jų loginius pagrindimus bei teisines pasekmes galite rasti čia.

 

Daugiau informacijos apie savo teisių įgyvendinimą VMI bei Prašymo dėl duomenų subjekto teisės (-ių) įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pavyzdinę formą galite rasti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje apraše

Jeigu Jums kilo klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir / ar teisių įgyvendinimu, galite kreiptis elektroniniu paštu [email protected]

Taip pat, jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus.