Informaciją nukentėjusiems nuo COVID-19 rasite čia.

Asset Publisher

Registracijos numeris KM2982

Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti atidėtas arba išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatyto baudos sumokėjimo termino dienos.

Mokestinių nepriemokų atidėjimo arba išdėstymo terminas nėra apibrėžtas, tačiau vadovaujantis protingumo kriterijais mokestinės nepriemokos išdėstymo terminas yra 5 metai nuo prašymo sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) pateikimo dienos arba nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos (jeigu prašymas pateikiamas anksčiau nei susidarė mokestinė nepriemoka), todėl mokesčių mokėtojas, teikdamas prašymą sudaryti MPS, turi pats pagrįsti atidėjimo arba išdėstymo terminą.

Įmokų mokėjimą galima prašyti atidėti iki vienerių metų.

 

Mokestinių nepriemokų išdėstymo be palūkanų terminas nukentėjusiems nuo Covid-19

Sudaryti MPS be palūkanų skoloms, susidariusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki š. m. rugpjūčio 31 d., įmonės ir gyventojai vykdantys veiklą, nukentėję nuo COVID-19, galėjo prašyti išdėstyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Gyventojai, nevykdantys veiklos, sudaryti MPS be palūkanų galėjo dėl mokestinės nepriemokos susidariusios iki š.m. rugpjūčio 31 d.

Prašymą sudaryti MPS be palūkanų galima buvo teikti iki š. m. rugpjūčio 31 d.

Teises aktai

Registracijos numeris (18.10-31-1) R-4342

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsižvelgdama į viešojoje erdvėje vykstančias diskusijas apie darbuotojų maitinimo ir pavežėjimo patiriamų išlaidų priskyrimą leidžiamiems atskaitymams PMĮ[1] bei GPMĮ[2] nuostatų taikymo aspektus laikotarpiu, kai paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės[3], kurios metu vieneto veiklai yra nustatytas specialus veiklos režimas ar apribojimai, teikia paaiškinimą.

1. Dėl darbuotojų maitinimui patiriamų išlaidų.                        

        Leidžiamų atskaitymų pripažinimas reglamentuotas PMĮ 17 straipsnio 1 dalyje, kurioje yra įteisinta, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Tuo atveju, laikotarpyje, kai paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, kurios metu vieneto veiklai yra nustatytas specialus veiklos režimas ar apribojimai, vieneto darbuotojai neturi galimybių pietų metu pavalgyti ir darbuotojams maitinimą organizuoja įmonė, toks darbuotojų maitinimas yra objektyviai sąlygota būtinybė. Todėl tokių darbuotojų maitinimo išlaidos, kurios būtinos vieneto veiklos tęstinumui užtikrinti, laikotarpiu, kai paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, yra būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, todėl gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Atitinkamai, tokiu atveju vieneto patirtos išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir GPMĮ nuostatos netaikomos.

     2. Dėl darbuotojų pavežėjimo į darbą patiriamų išlaidų (patiriamos išlaidos  pavežėjų arba taksi paslaugų, arba nuomojamo autobuso).

     Tuo atveju, kai darbdavys, siekdamas užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, veiklos tęstinumą ir sklandumą, laikotarpiu, kai paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, savo darbuotojams, negalintiems vykdyti darbo funkcijų iš namų, vykimui į darbą / parvykimui iš darbo apmoka pavežėjimo (pavežėjų arba taksi) paslaugas arba organizuoja darbuotojų vežiojimą į darbą ir iš darbo (pvz. nuomoja autobusą), tokiu būdu apsaugodamas dirbančius darbuotojus, atliekančius įmonei svarbias užduotis, tokios įmonės išlaidos, patirtos laikotarpiu, kai paskelbta ekstremalioji situacija dėl nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės, darbuotojų, negalinčių vykdyti darbo funkcijų iš namų, vykimui į darbą / parvykimui iš darbo gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Atitinkamai, tokiu atveju vieneto patirtos išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir GPMĮ nuostatos netaikomos.

 

                


[1] Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (toliau – PMĮ)

[2] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ)

[3] 2020-02-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“

Registracijos numeris (18.2 -31-2 E) RM-10276

Ši informacija skelbiama:

2020 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 66 str. 2 dalies 2 punkto taikymą karantino laikotarpiu:

 

PVM įstatymo 66 str. 2 dalies 5 punkto nuostatos dėl PVM atskaitos tikslinimo įgyvendintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m, birželio 12 d. nutarimu Nr. 861 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintose Įrodymo, kad prekės prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos, taisyklėse (toliau – Taisyklės).

Taisyklėse numatyta, kokiomis aplinkybėmis laikoma, kad prekės prarastos dėl force majeure ir PVM atskaita už prarastas prekes netikslinama, taip pat kokius veiksmus (ir kokiais terminais) turi atlikti PVM mokėtojas ir mokesčių administratorius (Taisyklių 4, 5 punktai), kai prekės prastos dėl kitų force majeure (Taisyklių 2.4 papunktis) aplinkybių. Pažymėtina, kad pagal Taisyklių nuostatas kitomis force majeure aplinkybėmis būtų laikomos bet kokios kitos nenugalimos jėgos aplinkybės, išskyrus Taisyklių 2.1 – 2.3 papunkčiuose nurodytas: karo, pilietinio karo, maišto ar revoliucijos, stichinės nelaimės (smarkios audros, ciklono, žemės drebėjimo, jūros ar upės potvynio, žaibo ar panašiai), sprogimo, gaisro, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas. Taigi, kaip matyti, iš Taisyklių nuostatų karantino paskelbimas dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) galėtų būti traktuojamas tik kaip kita force majeure priežastis.

Primintina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvoje paskelbimo“ buvo visuotinai uždrausti/nustatyti apribojimai atskiroms viešojo ir privataus sektoriaus veikloms (pvz.,  uždrausta parduotuvių, prekybos ir/arba pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių pardavimą, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla, šio draudimo netaikant internetinei prekybai, kai prekės pristatomos gyventojams).

VMI prie FM, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytais protingumo ir teisingumo kriterijais, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintu efektyvumo principu bei atsižvelgdama į tai, kad dėl karantino nustatyto visuotinio prekybos Lietuvoje draudimo dalis PVM mokėtojų prarado įsigytas gendančias prekes (pvz., gėles) / dalį jų (pvz., baigėsi prekių galiojimo laikas ir prekės buvo utilizuojamos ar pan.), pripažįsta, kad tos prekės laikomos prarastomis dėl kitų force majeure aplinkybių (Taisyklių 2.4 papunktis). VMI prie FM taip pat informuoja, kad dėl šių prekių praradimų PVM mokėtojai, įtraukti į Mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą (sąrašas skelbiamas interneto svetainėje www.vmi.lt), neprivalo kreiptis į apskričių valstybines mokesčių inspekcijas, kad praneštų apie prekių praradimus Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka. Kitaip tariant, tokie PVM mokėtojai, dėl karantino Lietuvoje paskelbimo praradę greitai gendančias prekes/ dalį jų, gali netikslinti prarastų prekių pirkimo PVM atskaitos be atskirų apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkų sprendimų. Pažymėtina, kad PVM mokėtojai turi turėti įrodymus (kokios prekės, koks jų kiekis ir dėl kokių priežasčių buvo prarastas), kuriuos galėtų pateikti mokesčių administratoriui pareikalavus.

Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai už įsigytas, tačiau prarastas prekes, dar nebuvo atsiskaityta/ ir nebus atsiskaityta su šių prekių tiekėjais, tiekėjams pripažinus skolą beviltiška, PVM atskaita turės būti tikslinama bendra teisės aktuose nustatyta tvarka, t.y. PVM atskaitą privalės patikslinti ir PVM mokėtojai, praradę prekes dėl Taisyklių 2.4 punkte nurodytų aplinkybių.

 

 

Viršininkė

 

Edita Janušienė

Registracijos numeris KM2980

Ši informacija skelbiama:

PVM klausimais

Seminaro „PVMĮ pakeitimai nuotolinei prekybai nuo 2021-07-01“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2979

Seminaro Individuali veikla pagal pažymą ir jos buhalterinės apskaitos pagrindai“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2978

SDK - deklaruotoms motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms suteiktas galiojantis unikalus motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos deklaravimo kodas (SDK), kurį sudaro aštuonių raidžių kombinacija. Jį reikia turėti visoms šalyje esančioms ir Lietuvos gyventojams ar įmonėms nuosavybės teise priklausančioms transporto priemonėms. Naujas kodas sugeneruojamas kiekvieną kartą pasikeitus transporto priemonės savininkui.

 

SDK paiešką galite atlikti VĮ „Regitra“ svetainėje.

Išsamesnę informaciją dėl SDK gali rasti čia

Informaciją apie SDK, susijusią su VMI vykdoma kontrole, rasite čia.

Registracijos numeris KM2977

Jei Jūs vykdote prekybos arba gamybos individualią veiklą ir naudojate daug ir ne vienos rūšies atsargų (prekių, medžiagų, žaliavų), Jums gali būti patogus nuolatinis atsargų apskaitymas, kuris priklauso nuo registruotų įvykusių pirkimų ir pardavimų.  Atliekant inventorizaciją, i.APS programoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nustatytas neparduotų atsargų likutis perkeliamas į kitą ataskaitinį laikotarpį, t. y. į kitus metus.

Nuolatos sekant atsargas apskaita tvarkoma efektyviau, sugaištama mažiau darbo laiko, turimi  duomenys apie atsargas ir jų kiekius yra tikslesni.

Registracijos numeris KM2976

Seminaro  „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2975

Seminaro GPM, PVM, PM prievolės privatiems poreikiams naudojant įmonės turtą“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2974

Pagal SAF-T XSD ir techninę specifikaciją elementų grupės ir elementai, pažymėti kaip privalomi, turi būti įtraukti į rinkmenos struktūrą, tačiau jei juose teikiama informacija nėra kaupiama įmonės apskaitos sistemoje, šie elementai rinkmenoje gali būti pateikiami tušti (neužpildyti). 4.1. „Pardavimai“ (SalesInvoices) ir 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ (Purchaseinvoices) dalyse pardavimo ir pirkimo sąskaitų elementų grupė „Eilutė“ (Line) yra privaloma, todėl ji turi būti įtraukta į failo struktūrą, pateikiant į ją įeinančius privalomus elementus, tačiau elementai, neturint informacijos apskaitoje, gali būti pateikiami tušti (neužpildyti).

 

Registracijos numeris KM2973

Pagal SAF-T techninę specifikaciją ir XSD schemą į 4.3. „Mokėjimai“ (Payments) dalį įeinantys abu elementai: 4.3.4.9.1.5. „Pirkėjo Nr.“ (CustomerID) ir 4.3.4.9.1.6. „Tiekėjo Nr.“ (SupplierID) yra privalomi ir turi būti įtraukti į failo struktūrą, tačiau, atsižvelgus į operaciją, užpildomas tik vienas iš jų, kitas – pateikiamas tuščias (neužpildytas).

Tuo atveju, kai mokėjimo operacijai nėra galimybės pateikti nei kreditoriaus, nei debitoriaus informacijos (pvz., teikiama vidinė operacija tarp įmonės banko sąskaitų), tuomet abu elementai rinkmenoje pateikiami tušti (neužpildyti).

Registracijos numeris KM2972

Pirminių dokumentų dalyje teikiant kreditinio dokumento informaciją, jo vertė teikiama su teigiamu ženklu, elemente „Sąskaitos tipas“ (InvoiceType) nurodant kreditinės sąskaitos tipą („KS“ – kreditinė PVM sąskaita faktūra / „K“ – kreditinė sąskaita) bei eilutės lygiu užpildant elementus: „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) ir „Debeto arba kredito požymis“ (DebitCreditIndicator), identifikuojančius, kaip didžios knygos pajamų / sąnaudų sąskaitoje buvo apskaitytas dokumentas.

Pavyzdžiui, jei buvo išrašyta kreditinė pardavimo PVM sąskaita faktūra už 100 Eur, kuri buvo apskaityta didžiosios knygos 5000 pajamų sąskaitos debete, tuomet teikiant tokios sąskaitos informaciją 4.1. „Pardavimai“ (SalesInvoices) dalyje, elemente 4.1.4.6. „Sąskaitos tipas“ (InvoiceType) nurodoma reikšmė „KS“, elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) – didžiosios knygos sąskaita „5000“, elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ (DebitCreditIndicator) – reikšmė „D“ (debetas), elemente 4.1.4.13.16.1. „Amount“ – sąskaitos vertė „100“.

Pavyzdžiui, jei buvo gauta kreditinė PVM sąskaita faktūra už 100 Eur, kuri buvo apskaityta didžiosios knygos 6000 pajamų sąskaitos kredite, tuomet teikiant tokios sąskaitos informaciją 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ (PurchaseInvoices) dalyje, elemente 4.2.4.6. „Sąskaitos tipas“ (InvoiceType) nurodoma reikšmė „KS“, elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) – didžiosios knygos sąskaita „6000“, elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ (DebitCreditIndicator) – reikšmė „K“ (kreditas), elemente 4.1.4.13.16.1. „Amount“ – sąskaitos vertė „100“.

Registracijos numeris KM2971

Elemente „Valstybė“ nurodomas dviženklis arba triženklis valstybės kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 / alpha 3 standartą.

Registracijos numeris KM2970

Pirminių dokumentų dalyje elementuose „Ūkinės operacijos Nr.“ (TransactionID) turi būti nurodomas ūkinės operacijos, kuria pirminis dokumentas buvo apskaitytas didžiojoje knygoje, numeris. Tuo atveju, kai pirminis dokumentas nesukūrė įrašo didžiojoje knygoje arba neturi sąsajos su didžiąją knyga, elementas  „Ūkinės operacijos Nr.“ (TransactionID) pirminių dokumentų dalyje turi būti pateikiamas tuščias (neužpildytas).

Registracijos numeris KM2969

Pagal SAF-T XSD ir techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus elemente „Vieneto kaina“ (UnitPrice) turi būti nurodoma kaina eurais, o ne užsienio valiuta. Todėl šiame elemente turi būti pateikiama arba kaina eurais, arba elementas pateikiamas tuščias, jei apskaitos sistemoje kaina eurais nėra apskaityta ir nėra techninių galimybių jos pateikti.

Most Viewed Assets

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Consulting Material Catalogue
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Consulting Material Catalogue
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1557

Ši informacija skelbiama:
Informacinė medžiaga jaunimui
Consulting Material Catalogue

Informacinė medžiaga jaunimui

„Ar verta gyventi su „vokeliu“?

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Consulting Material Catalogue
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2134

Ši informacija skelbiama:
Consulting Material Catalogue
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Consulting Material Catalogue
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2015-03-20 pagal  LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Mokesčių inspekcija  - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas) administruoja - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas, su jam priskirtais žemės sklypais.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke el. paštas: info@turtas.lt

tel. (85) 2684993 arba (85) 2684992.

Atkreiptinas dėmesys, kad  jeigu mokesčių inspekcija turi savo apskaitoje turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  mokesčių inspekcija.

Pranešimai apie valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje rastą lobį ar radinį siunčiami mokesčių inspekcijai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2124

Ši informacija skelbiama:
Consulting Material Catalogue
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius).

Duomenys pasiteirauti:
tel. (8 5) 236 4716,  (8 5) 236 4736,  (8 5) 236 4746).

EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė

Registracijos numeris KM2121

Ši informacija skelbiama:
Consulting Material Catalogue
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją apie juridinių asmenų apskaitą, finansinius rinkinius ar Verslo apskaitos standartų taikymą teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.

 

Registracijos numeris KM2123

Ši informacija skelbiama:
Consulting Material Catalogue
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Vežėjai, gabenantys krovinius įvairiais maršrutais, naudoja  skirtingus krovinių gabenimo važtaraščius, t.y. vietinius važtaraščius, kurie išrašomi ir apskaitomi pagal Kelių transporto kodekso reikalavimus ir  tarptautinius CMR važtaraščius, kurie išrašomi ir naudojami pagal CMR konvencijos reikalavimus.

Išsamesnę informaciją CMR pildymo klausimais teikia Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Informaciją vietinių važtaraščių pildymo klausimais teikia Lietuvos transporto saugos administracija

Registracijos numeris KM2133

Ši informacija skelbiama:
Consulting Material Catalogue
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. konsultacijas ir informaciją  mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais teikia Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Dėl konsultacijos telefonu galima kreiptis į Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius.

 

 

 

 

Teises aktai