Asset Publisher

Registracijos numeris KM3209

Seminaro „Nekilnojamojo turto nuomos apmokestinimas PVM“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), priėmė VMI prie FM viršininko 2023 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. VA-84 „Dėl dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). Įsakymu patvirtintas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-11-21 rašte Nr. R-4495.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Pranešame, kad 2023 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. VA-81 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos užpildymo ir teikimo taisyklės.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-11-14 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) R-4394.

 

 

 

 Informaciją parengė

 Teisės departamentas

Registracijos numeris (18.18-31-1Mr) R-4113

 

           Informuojame, kad nuo 2023 m. lapkričio 1 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administratorius nebetvirtins nuolatinių Lietuvos gyventojų pateiktų pažymų, kurių formos yra parengtos užsienio valstybių mokesčių administratorių ir kurios naudojamos tų užsienio valstybių vidaus mokesčių įstatymuose nustatytiems tikslams (mokestinių lengvatų taikymui ir kt.).

Paaiškiname, kad tokių pažymų tvirtinimas prieštarauja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ nuostatoms. Be to, Lietuvos Respublikos mokesčių administratorius negali tvirtinti šiose pažymose nurodomų perteklinių duomenų, kurių pats neadministruoja.

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) nuo 2023 m. lapkričio 1 d. nebetvirtins Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratoriaus parengtų pažymų (EU/EWR ir kitų formų) bei Nyderlandų Karalystės mokesčių ir muitų administratoriaus parengtos pažymos „Personal income statement EU/EER-form“ formos.

Atkreipiame dėmesį, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie užsienio valstybėje turi prievolę įrodyti savo rezidavimo statusą mokesčių tikslais, yra išduodama rezidavimo vietą dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių tikslais patvirtinanti Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos FR0254 (DAS-4) forma[1].

          Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie užsienio valstybės mokesčių administratoriui turi pateikti informaciją apie gautas pajamas ir nuo jų Lietuvoje sumokėtą pajamų mokestį, Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus gali paprašyti Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos[2].

           Primename, kad tuo atveju, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaunantis ar gavęs pajamų užsienio valstybėje, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, ir norėdamas, kad užsienio valstybėje jo gautoms pajamoms būtų pritaikytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytos mokesčių lengvatos, Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui pateikia tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus parengtą formą, kuri (arba tik jos dalis) yra skirta gyventojo rezidavimo statusui patvirtinti, Lietuvos Respublikos mokesčių administratorius šią formą arba jos dalį privalo užpildyti ir patvirtinti.

 

[1] Ši forma ir jos išdavimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių“.

[2] ši forma ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. VA-50 ,,Dėl Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Pranešame, kad 2023 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. VA-79 pakeistos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo ir pateikimo taisyklės.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-10-26 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) R-4112.

 

 

 

 

 Informaciją parengė

 Teisės departamentas

Registracijos numeris KM3208

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Nuolatinių Lietuvos  gyventojų  nekilnojamojo turto  pardavimo pajamų  apmokestinimas pajamų mokesčiu“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM3207

Ši informacija skelbiama:
PVM klausimais

Seminaro „Registravimas PVM mokėtojais, PVM mokėtojų prievolės“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM3206

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

Teisę susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM turi už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, jeigu atitinkama užsienio valstybė, grąžina PVM (ar jam tapatų mokestį) Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims, t. y. taikomas abipusiškumo principas. Šiuo metu PVM grąžinamas:

Armėnijos, Islandijos, Jungtinės Karalystės (numatyti tam tikri apribojimai), Kanados, Norvegijos, Turkijos, Šveicarijos apmokestinamiesiems asmenims.

Sąrašas valstybių, nepriklausančių ES, kuriose įsikūrę apmokestinamieji asmenys gali prašyti susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, nėra baigtinis ir gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į kitų šalių PVM grąžinimo Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims praktiką.

Teises aktai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavusi išaiškinimą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymo (toliau — LSĮĮ) taikymo bei pakartotinai sistemiškai įvertinusi LSĮĮ nuostatas ir šio įstatymo aiškinamojo rašto (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023-04-06 aiškinamasis raštas Nr. XIVP-2621) argumentus bei tikslus, įvertinusi papildomai gautus mokesčių mokėtojų klausimus dėl laikinojo solidarumo įnašo apskaičiavimo, teikia su Lietuvos Respublikos finansų ministerija suderintus patikslinančius paaiškinimus dėl kai kurių LSĮĮ nuostatų taikymo.

Platesnė informacija 2023 m. rugpjūčio 24 d. rašte Nr. R-3290

 

 

Parengė

Teisės departamentas