Informaciją nukentėjusiems nuo COVID-19 rasite čia.

Asset Publisher

Registracijos numeris KM3132

Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau - CK)  turto palikėjui mirus, jo turtinės teisės ir pareigos nesibaigia, o pereina mirusio asmens įpėdiniams pagal įstatymą ar testamentą. Priėmusiam palikimą įpėdiniui palikėjo teisės ir pareigos pereina ne nuo palikimo priėmimo dienos ar nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo dienos, bet nuo palikimo atsiradimo dienos. Pagal CK 5.3 straipsnį, palikimo atsiradimo laiku yra laikomas palikėjo mirties momentas. Vadinasi, mirus turto palikėjui, teisės ir pareigos į paveldėtą turtą, įpėdiniui pereina nuo jo mirties dienos, neatsižvelgiant į tai, kada jam bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, taip pat į tai, kada paveldėjimo būdu įgytos nuosavybės teisės įregistruojamos Nekilnojamojo turto registre.

Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas skaičiuoti nuo mėnesio einančio po mėnesio, po mirties.

Teises aktai
LRS NTMĮ

Registracijos numeris KM3131

Seminaro „Atsiskaitymo grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas nuo 2022-11-01“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM3130

Kadangi valstybė (ar savivaldybė) nėra įtraukta į apmokestinimo pelno mokesčiu sistemą, todėl tais atvejais, kai valstybė (ar savivaldybė) valdo 75 proc. ir daugiau vienetų kapitalo dalių, tai tokie vienetai nėra susiję PMĮ nuostatų prasme.

Tačiau tais atvejais, kai valstybė (ar savivaldybė) valdo mažiau kaip 75 proc. vienetų kapitalo dalių, gali susidaryti situacija, kad šie vienetai bus laikomi susijusiais PMĮ prasme, jei vieneto kitame vienete valdoma kapitalo dalis viršys 25 proc., kadangi tokie vienetai atitiks PMĮ 2 straipsnio 33 punkto 8 papunktyje įtvirtintus susijusių asmenų apibrėžimus.

Valstybės valdymas gali būti įgyvendinamas tiek tiesiogiai (per valstybines institucijas), tiek netiesiogiai (pavyzdžiui, per kontroliuojamas įmones), kadangi toks kapitalo valdymo būdas aiškiai įvardijamas PMĮ 2 straipsnio 33 punkto 8 ir 9 papunkčiuose.

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3129

Ši informacija skelbiama:

PVM klausimais

Seminaro „Paslaugų įsigijimo iš ES ir trečiųjų šalių apmokestinimas PVM ir deklaravimas“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Informuojame, kad 2022 m. spalio 18 dieną buvo priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-339 „Dėl Finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Įsakymo pakeitimas), kuris įsigaliojo nuo 2022 m. spalio 19 dienos.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM

2022 m. lapkričio 17 d. rašte Nr.(18.18-31-1Mr)R-4678.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Registracijos numeris KM3128

Seminaro  „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Informuojame, kad 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. VA-86 pakeistos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo ir pateikimo taisyklės, jas išdėstant nauja redakcija.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-11-11 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) RM-35170.

Būsto nuomos ABC

KM3127
11/14/22

Registracijos numeris KM3127

Seminaro Būsto nuomos ABC“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM3126

Ši informacija skelbiama:

PVM klausimais

Seminaro „Elektroninė prekyba (OSS), apmokestinimas PVM“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris (18.18-31-1 Mr) R-3881

Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Tax guide
2022 metai
2022 metai

Informuojame, kad nuo 2022-09-16 pratęsus nepaprastąją padėtį Lietuvoje, t. y. jos dalyje,- pasienio ruožuose ir pasienio kontrolės punktuose, lengvatinės nuostatos dėl paramos Ukrainai teikimo bei jos įforminimo nesikeičia ir lieka galioti nuo 2022 m. vasario 24 d., kai nepaprastoji padėtis[1] buvo įvesta visoje Lietuvoje, taikomos nuostatos.

 

Šis raštas yra skelbiamas VMI prie FM interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt

 

Parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. vasario 24 d. dekretu Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“;

 Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. VA-81 (toliau — Įsakymas Nr. VA-81) pakeistos FR0711 formos pildymo taisyklių nuostatos. Pakeitimai įsigaliojo 2022 m. spalio 20 dieną.

Pagrindinis pakeitimas — nustatoma, jog pildant šią formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, nepildomas D10 laukelis, kuriame juridinis asmuo deklaruoja fiziniam asmeniui sumokėtų palūkanų sumą, ir kiti formos laukeliai, kuriuose apskaičiuojama D10 laukelių suma. Vadovaujantis FR0711 formos pildymo taisyklių 4 punktu, už 2022 ataskaitinius metus FR0711 forma teikiama iki 2023 m. balandžio 15 d., už 2023 ataskaitinius metus — iki 2024 m. balandžio 15 d. ir t. t. Taigi, pildydamas FR0711 formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, Lietuvos vienetas nebeturės pareigos į ją įtraukti fiziniams asmenims kartu su grąžinama paskola (jos dalimi) sumokėtų palūkanų sumos. Tokiu būdu sumažinama Lietuvos vienetams tenkanti administracinė našta, kadangi duomenis apie gyventojams išmokėtas paskolų palūkanas Lietuvos vienetai teikia GPM312 formoje.

Įsakymu Nr. VA-81 taip pat atliktos redakcinio pobūdžio korekcijos FR0711 formos pildymo taisyklėse. Šiuo įsakymu FR0711 forma ir jos priedų formos nekeičiamos.

Susipažinti su Įsakymu Nr. VA-81 galite svetainėje adresu VA-81 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 20... (lrs.lt).

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

Registracijos numeris KM3124

Ši informacija skelbiama:
i.MAS ir kitos elektroninės sistemos
i. EKA
Tax guide

Taip. Papildomai rekomenduojame sudarytoje sutartyje nusimatyti darbų atlikimo grafiką, kuriame būtų nurodyta konkreti kasos aparato naudojimo vieta (adresas), įrengiamų kasos aparatų kiekis, modelio pavadinimas bei data iki kada kasos aparato modelis bus įrengtas ir parengtas dirbti bei užregistruotas i.EKA.

Registracijos numeris KM3123

Ši informacija skelbiama:
i.MAS ir kitos elektroninės sistemos
i. EKA
Tax guide

Rekomenduojame, kad naujus techninius reikalavimus atitinkančio kasos aparato modelio įrengimo ir parengimo dirbti data sutartyje turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į galimybes ir objektyvias aplinkybes, susitariant dėl kaip įmanoma trumpesnio laikotarpio.

Registracijos numeris KM3121

Ši informacija skelbiama:
i.MAS ir kitos elektroninės sistemos
i. EKA
Tax guide

Rekomenduojame, kad bent viena EKJ saugojimo vieta būtų fizinė, t. y. kasos aparate, o kita saugojimo vieta gali būti tinkle / serveryje.

Most Viewed Assets

Registracijos numeris KM2133

Ši informacija skelbiama:
Tax guide
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. konsultacijas ir informaciją mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais teikia Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. 

Dėl konsultacijos telefonu galima kreiptis į Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1517

Ši informacija skelbiama:
Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Tax guide

 

 

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys

Paskelbta

Taikoma nuo

1.

Airija

1998 Nr. 51-1401

1999-01-01

2.

Armėnija

2000 Nr. 108-3431

2002-01-01

3.

Austrija

2005 Nr. 128-4604

2006-01-01

4.

Azerbaidžanas

2004 Nr. 126-4535

2005-01-01

5.

Baltarusija

1996 Nr. 65-1536

1997-01-01

6.

Belgija

1999 Nr. 82-2419

2004-01-01

7.

Bulgarija

2007 Nr. 2-69

2007-01-01

8.

Čekija

1995 Nr. 75-1749

1996-01-01

9.

Danija

1994 Nr. 17-274

1994-01-01

10.

Estija

2006 Nr. 5-137

2006-01-01

11.

Graikija

2002 Nr. 95-4096

2006-01-01

12.

Gruzija

2004 Nr. 30-961

2005-01-01

13.

Indija

2012 Nr. 85-4455

2013-01-01

14.

Islandija

1999 Nr. 10-215

2000-01-01

15.

Ispanija

2004 Nr. 15-460

2004-01-01

16.

Italija

1999 Nr. 53-1707

2000-01-01

17.

Izraelis

2007 Nr. 2-70

2007-01-01

18.

Japonija

2018 Nr.13746

2019-01-01

19.

JAV

1999 Nr. 110-3209

2000-01-01

20.

Jungtiniai Arabų Emyratai

2014 Nr. 04871

2015-01-01

21.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

2002 Nr. 13-485

2002-01-01

22.

Kanada

1997 Nr. 10-181

1998-01-01

23.

Kazachstanas

1997 Nr. 106-2677

1998-01-01

24.

Kinija

1996 Nr. 105-2399

1997-01-01

25.

Kipras

2014 Nr.04868

2015-01-01

26.

Kirgizija

2009 Nr. 8-271

2014-01-01

27.

Korėja

2007 Nr. 74-2925

2008-01-01

  28.

  Kosovas   2021 Nr. 23664   2022-01-01

29.

Kroatija

2000 Nr. 108-3432

2002-01-01

30.

Kuveitas

2014 Nr.4862

2018-01-01

31.

Latvija

1995 Nr. 13-297

1995-01-01

32.

Lenkija

1995 Nr. 84-1905

1995-01-01

  33.

  Lichtenšteinas

  2020 Nr. 856

  2021-01-01

34.

Liuksemburgas

1995 Nr. 70-2511

2007-01-01

35.

Makedonija

2008 Nr. 50-1848

2009-01-01

36.

Malta

2004 Nr. 30-960

2005-01-01

  37. 

  Marokas

  2014 Nr.4858   2023-01-01

38.

Meksika

2012 Nr. 119-5980

2013-01-01

39.

Moldova

1998 Nr. 74-2137

1999-01-01

40.

Norvegija

1994 Nr. 17-275

1994-01-01

41.

Nyderlandai

2000 Nr. 59-1757

2001-01-01

42.

Portugalija

2002 Nr. 111-4900

2004-01-01

43.

Prancūzija

1997 Nr. 106-2675

1997-01-01

44.

Rumunija

2002 Nr. 57-2299

2003-01-01

45.

Rusija

2000 Nr. 59-1765

2006-01-01

46.

Serbija

2008 Nr. 50-1849

2010-01-01

47.

Singapūras

2004 Nr. 112-4168

2005-01-01

48.

Slovakija

2002 Nr. 104-4620

2003-01-01

49.

Slovėnija

2000 Nr. 108-3433

2003-01-01

50.

Suomija

1994 Nr. 18-292

1994-01-01

51.

Švedija

1994 Nr. 17-276

1994-01-01

52.

Šveicarija

2002 Nr. 111-4901

2003-01-01

53.

Turkija

1999 Nr. 82-2420

2001-01-01

54.

Turkmėnistanas

2014 Nr. 04855

2015-01-01

55.

Ukraina

1997 Nr. 11-207

1998-01-01

56.

Uzbekistanas

2002 Nr. 109-4808

2003-01-01

57.

Vengrija

2004 Nr. 151-5474

2005-01-01

58.

Vokietija

1997 Nr. 106-2674

1999-01-01

 

Registracijos numeris KM1519

Ši informacija skelbiama:
Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Tax guide

Valstybė, su kuria taikoma sutartis

Sutartis taikoma nuo

Mokesčio tarifas

Dividendams

Palūkanoms

Honorarui

Airija

1999-01-01

15

10

0*

Armėnija

2002-01-01

15

10

10

Azerbaidžanas

2005-01-01

10

10

10

Austrija

2006-01-01

15

10

10

Baltarusija

1997-01-01

10

10

10

Belgija

2004-01-01

15

10

0*

Bulgarija

2007-01-01

10

10

10

Čekija

1996-01-01

15

10

10

Danija

1994-01-01

15

10

0*

Estija

2006-01-01

15

10

10

Graikija

2006-01-01

15

10

10

Gruzija

2005-01-01

15

10

10

Italija

2000-01-01

15

10

0*

Islandija

2000-01-01

15

10

0*

Ispanija

2004-01-01

15

10

0*

Indija

2013-01-01

15

10

10

Izraelis

2007-01-01

15

10

10

Japonija

2019-01-01

10

10

0

JAV

2000-01-01

15

10

10

Jungtinė Karalystė

2002-01-01

15

10

0*

JAE

2015-01-01

5

0

5

Kanada

1998-01-01

15

10

0*

Kazachstanas

1998-01-01

15

10

10

Kinija

1997-01-01

10

10

10

Kipras

2015-01-01

5

0

5

Kirgizija

2014-01-01

15

10

10

Korėja

2008-01-01

10

10

10

Kosovas

2022-01-01

15

10

0

Kroatija

2002-01-01

15

10

10

Kuveitas

2018-01-01

15

10

10

Latvija

1995-01-01

15

0

0

Lenkija

1995-01-01

15

10

10

Lichtentšteinas 2021-01-01 15 10 0

Liuksemburgas

2007-01-01

15

10

0*

Malta

2005-01-01

15

10

10

Makedonija

2009-01-01

10

10

10

Marokas 2023-01-01 10 10 10

Meksika

2013-01-01

15

10

10

Moldova

1999-01-01

10

10

10

Nyderlandai

2001-01-01

15

10

0*

Norvegija

1994-01-01

15

10

0*

Portugalija

2004-01-01

10

10

10

Prancūzija

1997-01-01

15

10

0*

Rumunija

2003-01-01

10

10

10

Rusija

2006-01-01

10

10

10

Singapūras

2005-01-01

10

10

7,5

Serbija

2010-01-01

10

10

10

Slovakija

2003-01-01

10

10

10

Slovėnija

2003-01-01

15

10

10

Suomija

1994-01-01

15

10

0*

Švedija

1994-01-01

15

10

0*

Šveicarija

2003-01-01

15

10

0*

Turkija

2001-01-01

10

10

10

Turkmėnistanas

2015-01-01

10

10

10

Ukraina

1998-01-01

15

10

10

Uzbekistanas

2003-01-01

10

10

10

Vengrija

2005-01-01

15

10

0*

Vokietija

1995-01-01

15

10

10

* 0 proc. mokesčio tarifas honorarams taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos ir Japonijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatoms, pakeitusioms Lietuvos Respublikos su užsienio valstybėmis jau taikomas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, kuriose buvo įtvirtintos nuostatos dėl mažesnio tarifo taikymo honorarams ar atsisakymo apmokestinti honorarus prie pajamų šaltinio bent vienoje iš sutarčių su EBPO nare.

Registracijos numeris KM3056

Ši informacija skelbiama:
Tax guide
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Permokėjus ar klaidingai sumokėjus mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę įmokos kodu 7820, transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) turi kreiptis į techninės apžiūros centrą, kuris išduos pažymą, nurodydamas grąžintiną sumą ir jos grąžinimo priežastis.

Pažymoje nurodytą transporto priemonės mokesčio grąžintiną sumą pagal valdytojo rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, į kurios pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtas transporto priemonės mokestis.

Techninės apžiūros centrų sąrašą rasite čia.

 

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Tax guide
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Tax guide
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1557

Ši informacija skelbiama:
Informacinė medžiaga jaunimui
Tax guide

Informacinė medžiaga jaunimui

„Ar verta gyventi su „vokeliu“?

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Tax guide
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2134

Ši informacija skelbiama:
Tax guide
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Tax guide
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Valstybinė mokesčių inspekcija  (VMI) – kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas). 

Pranešimai apie rastą lobį ar radinį valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje siunčiami VMI.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas)  - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas su jam priskirtais žemės sklypais. Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke.

Nacionalinės žemės tarnyba -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti. Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Svarbu. Jeigu VMI  savo apskaitoje turi turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  VMI.

 

Teises aktai