Įpareigojantys sprendimai

VMI prie FM viršininko įsakymu sudaryta nuolatinė darbo grupė, kuri nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui bei rengia mokesčių administratorių įpareigojančius sprendimus.

 

Mokesčių administratorius, išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo prašyme nurodytas būsimojo sandorio aplinkybes ir siūlomą tokiam sandoriui taikyti apmokestinimo variantą, įvertinęs šiam sandoriui taikomas mokesčių teisės aktų nuostatas, priima vieną iš dviejų sprendimų: pritaria arba nepritaria prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui.

Prašymas gali būti teikiamas tik dėl ateityje įvyksiančio būsimo sandorio, ūkinės operacijos ar jų grupės. Įpareigojantis sprendimas nėra priimamas dėl mokesčio dydžio.

 

Mokesčių mokėtojas, teikdamas prašymą priimti įpareigojantį sprendimą, turi užpildyti mokesčių administratoriaus parengtą prašymo formą. Šiame prašyme mokesčių mokėtojas turi aiškiai ir tiksliai aprašyti būsimąjį sandorį, atskleisti visas apmokestinimui reikšmingas aplinkybes, pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodyti dėl kokių konkrečių mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo mokėtojas prašo įpareigojančio išaiškinimo, nurodyti sandorio šalis / jų tarpusavio ryšius. Jei kreipiamasi dėl sandorio, turinčio tarptautinį elementą (kai viena iš sandorio šalių yra užsienio įmonė) turi būti nurodomas tiesioginis ir galutinis (angl. Ultimate Owner) šios įmonės akcininkas ir t.t. Prašymai nagrinėjami ir įpareigojantys sprendimai priimami per 60 dienų (su galimybe šį terminą pratęsti dar 60 dienų). Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai aiškiai ir išsamiai neišdėsto būsimo sandorio aplinkybių (neatskleidžia visų sandorių aplinkybių, dalyvių, sandorių tikslų, nepateikia sandorio aplinkybių pagrindžiančių dokumentų) mokesčių administratorius prašo patikslinti prašymą bei pagal poreikį savo ar mokesčių mokėtojo iniciatyva organizuoja susitikimus papildomiems klausimams išsiaiškinti.

 

Priėmęs teigiamą sprendimą (pritarti), mokesčių administratorius 5 metams įsipareigoja, kontroliuodamas, ar šis mokesčių mokėtojas teisingai apskaičiavo, deklaravo ir mokėjo mokesčius, taikyti mokesčių teisės aktų nuostatas būsimajam sandoriui taip, kaip nurodyta sprendime. Tuo atveju, jei mokestinio patikrinimo metu nustatoma, kad faktinės sandorio vykdymo aplinkybės neatitinka mokesčių mokėtojo prašyme nurodytų aplinkybių (pvz. kai nustatoma, kad mokesčių mokėtojas kreipėsi dėl sprendimo priėmimo siekdamas mokestinės naudos, prašyme mokėtojas pateikė neteisingus faktus ir t.t.), mokesčių administratorius tokio sprendimo netaiko.

Sprendimai, kuriais buvo pritarta tarptautinį elementą turintiems būsimiesiems sandoriams, vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvos (ES) 2015/2376, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatomis, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais (DAC3), yra teikiami atitinkamiems užsienio šalių mokesčių administratoriams.

Detali prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo ir nagrinėjimo tvarka nustatyta Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklėse, patvirtintose 2011 m. lapkričio 19 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  viršininko įsakymu Nr. VA-105.

2022 metai

2023 metai