Kada užsienio apmokestinamasis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje?

Užsienio apmokestinamasis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje šiais atvejais:

 • kai tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios yra PVM objektas Lietuvoje (įskaitant ir tuos atvejus, kai prekės tiekiamos iš Lietuvos arba iš Lietuvos į kitą ES šalį persivežamos verslo tikslais) išskyrus PVMĮ numatytas išimtis;
 • jeigu Lietuvoje įsigyja prekių (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) iš kitų ES valstybių PVM mokėtojų ar turinčių jais būti asmenų, kurių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų, ar einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad tokių prekių vertė viršys 14 000 eurų. Tačiau, jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti (atskaityti), jam registravimuisi PVM mokėtoju nustatytoji 14 000 eurų prekių vertės riba netaikoma;
 • kai užsienio apmokestinamasis asmuo vykdo ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis ir (arba) teikia telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir bendra (neįskaitant PVM)  tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų vertė praėjusiais ar einamaisiais kalendoriniais metais viršija 10 000 EUR, išskyrus atvejus, kai užsienio apmokestinamasis asmuo yra registruotas OSS sistemos dalyviu ir nuo šių prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo sandorių susidarančią PVM prievolę atlieka pasitelkiant OSS sistemą. Nuotoliniu būdu tiekiant naujas transporto priemones, prievolės registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje nėra, o nuotoliniu būdu tiekiant akcizais apmokestinamas prekes, prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje atsiranda nuo pirmo euro.

Užsienio apmokestinamasis asmuo privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtoju, kai prekių ir (arba) paslaugų tiekimas apmokestinamas 0 PVM tarifu šiais atvejais:

 • tiekiamos prekės į kitas valstybes nares PVM mokėtojams (PVMĮ 49 straipsnis);
 • tiekiamos prekės išgabenamos į trečiąsias šalis (PVMĮ 41 straipsnis);
 • tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti (PVMĮ 53 straipsnio 1 dalies 1 punktas);
 • tiekiamos prekės, kurioms įforminama laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra (PVMĮ 53 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
 • tiekiamos prekės, kurios išgabenamos į PVM lengvatų sandėlį (PVMĮ 53 straipsnio 1 dalies 5 punktas);
 • tiekiamos prekės, kurioms tiekimo metu tebegalioja PVM lengvatų sandėlyje taikomas režimas (PVMĮ 53 straipsnio 1 dalies 6 punktas);
 • teikiamos atsiskleidusio tarpininko paslaugos, kai tarpininkaujama PVMĮ 53 straipsnio 1 dalyje nurodytuose prekių tiekimo sandoriuose (PVMĮ 53 straipsnio 5 dalis);
 • teikiamos paslaugos, kurios tiesiogiai susijusios su PVMĮ 53 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 6 punktuose nurodytomis prekėmis (PVMĮ 53 straipsnio 6 dalis);
 • tiekiamos prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra ir atsiranda prievolė apskaičiuoti importo PVM (PVMĮ 53 straipsnio 10 dalis).