Kaip apmokestinamos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamos?

Jeigu nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamos (gautos nevykdant individualios veiklos) per metus neviršija 2500 Eur, tokiu atveju gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikia.

Į 2500 Eur įskaičiuojamos visos iš nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo gautos pajamos, įskaitant kito neregistruotino turto pardavimo pajamas.

Jeigu nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamos per metus viršija 2500 Eur, gyventojų pajamų mokestis (GPM) nuo šių pajamų yra apskaičiuojamas taip:

GPM = (pardavimo pajamos* – įsigijimo kaina** – privalomi mokėjimai*** - 2500 Eur) x 15 proc.

Kur:

*pardavimo pajamos – tai suma, už kurią pardavėte nenukirstą mišką, apvaliąją medieną;
**įsigijimo kaina – nenukirsto miško, apvaliosios medienos pirkimo kaina;
***privalomi mokėjimai – tai išlaidos, kurios privalomai patiriamos parduodant nenukirstą mišką, apvaliąją medieną (pvz., privalomieji atskaitymai nuo pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką ir pan.).

Jeigu apvaliąją medieną, nenukirstą mišką pardavėte įmonei, tuomet įmonė nuo visos išmokamos sumos privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį.

Įsigijimo kaina ir 2500 Eur neapmokestinama suma iš pardavimo pajamų atimama metams pasibaigus, teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau reiktų atkreipti dėmesį, kad jeigu apmokestinamųjų nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamų ir kitų su darbo santykiais nesusijusių pajamų metinė suma viršija 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumą (2020 m. 120 VDU 148968; 2019 m. 120 VDU 136344 Eur), tuomet šį dydį viršijanti pajamų dalis būtų apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą. Taigi, tiksli mokėtina GPM suma apskaičiuojama deklaracijoje.

Į 120  VDU metinę pajamų sumą neįskaičiuojamos individualios veiklos pajamos, pajamos iš paskirstytojo pelno, autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio, tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) pajamos už vadovavimą.

Išsamesnę informaciją rasite čia.