Kaip apskaičiuojamas ir kokiu tarifu apmokestinamas nuolatinių buveinių pelnas?

Užsienio vieneto nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas taip:

Pajamos — Neapmokestinamosios pajamos - Leidžiami atskaitymai - Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai = Apmokestinamasis pelnas.

Nuolatinei buveinei priskiriamos užsienio vieneto pajamos, kurias jis uždirbo iš tos nuolatinės buveinės veiklos. Informaciją apie pelno mokesčiu neapmokestinamas pajamas rasite čia.

Leidžiami atskaitymai, susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatinę buveinę, yra šie:

  • pačios nuolatinės buveinės faktiškai patirtos įprastinės sąnaudos, būtinos tos buveinės pajamoms uždirbti ar jos ekonominei naudai gauti ir
  • užsienio vieneto ne per tą nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos, kurios yra tiesiogiai susijusios su jo veikla per tą nuolatinę buveinę, arba tokių sąnaudų dalis, apskaičiuojama proporcingai pagal visų užsienio vieneto pajamų ir tos nuolatinės buveinės pajamų santykį.

Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos šios sąnaudos: ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos; ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo; remonto ir rekonstravimo; komandiruočių; reklamos ir reprezentacijos; natūralios netekties nuostoliai; mokesčiai; beviltiškos skolos; išlaidos darbuotojų ir jų šeimos narių naudai; specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai; parama; narių mokesčiai, įnašai ir įmokos; mokestinio laikotarpio nuostoliai; palūkanos. Detalesnę informaciją rasite čia.

Apskaičiuotas nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 proc. mokesčio tarifą.

Nuolatinės buveinės apmokestinamasis pelnas deklaruojamas pateikiant Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204U formą (VMI interneto puslapis https://www.vmi.lt/evmi/formos), kuri mokesčių administratoriui pateikiama bei pelno mokestis sumokamas iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos.