Kasos aparatai

Šiame sąraše (toliau – Sąrašas) pateikiami Lietuvos Respublikoje leidžiami naudoti elektroninių kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modeliai. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Sąrašo lentelės stulpelyje „aparato arba automato modelio statusas Sąraše“ gali būti nurodyti žodžiai „Įtrauktas (deklaruotas)“, „Įtrauktas“ arba žodis „Išbrauktas“. Būsena „Įtrauktas (deklaruotas)“ nurodoma, kai į Sąrašą įtraukiamas kasos aparato modelis nebaigus ekspertizės, jei ekspertinė įmonė pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją apie kasos aparatų gamintojo arba jo įgalioto atstovo pateiktą prašymą dėl kasos aparato modelio ekspertizės atlikimo ir įtraukimo į Sąrašą. Būsena Sąraše pakeičiama iš „Įtrauktas (deklaruotas)“ į „Įtrauktas“, kai ekspertizės metu nustatoma, kad kasos aparato modelis atitinka kasos aparatams keliamus techninius reikalavimus. Statusas „Įtrauktas“ reiškia, kad šio modelio aparatai be apribojimų gali būti naudojami, perparduodami ir perregistruojami. Statusas „Išbrauktas“ atitinka Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vartojamą „iš sąrašo išbrauktų kasos aparatų“ sąvoką ir tokiems aparatams taikomi Vyriausybės nustatyti naudojimo bei perregistravimo apribojimai.