Kito mokestinio laikotarpio nustatymas

Paslaugos pavadinimas - Kito mokestinio laikotarpio nustatymas.

Paslaugos gavėjai - Mokesčių mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas:

Juridiniai asmenys gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl kitokio pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgdami į apmokestinamųjų asmenų veiklos ypatybes, jei jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenumatyta, kad jų finansiniai metai privalo sutapti su kalendoriniais metais. Pelno mokesčio mokestinis laikotarpis turi būti lygus 12 mėnesių.

Pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) mokėtojai gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl PVM mokestinio laikotarpio pakeitimo, atsižvelgdami į apmokestinamųjų asmenų veiklos ypatybes. Mokesčių administratorius asmeniui gali nustatyti tokius PVM mokestinius laikotarpius:

  • kalendorinis mėnuo, jei kreipiasi fiziniai asmenys,
  • kalendorinis pusmetis, jei kreipiasi juridiniai asmenys, kurie taikė kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį, tačiau jų pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 60 000 EUR, taip pat naujai įsteigti PVM mokėtojai, kurie numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jų pajamos iš ekonominės veiklos neviršys šioje dalyje nurodyto dydžio,
  • kitoks, jei kreipiasi juridiniai asmenys arba užsienio apmokestinamieji asmenys, PVM mokėtojai, kurie taikė kalendorinio mėnesio ir/ar kalendorinio pusmečio PVM mokestinius laikotarpius, taip pat naujai įsteigti PVM mokėtojai, jeigu toks mokestinis laikotarpis yra patogesnis dėl asmenį patronuojančio užsienio apmokestinamojo asmens arba užsienio apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo nusistatytos atskaitomybės ypatumų.

Paslaugos suteikimo trukmė:

Prašymas dėl kitokio pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo turi būti išnagrinėtas ir Sprendimas dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo (FR1011 forma) priimtas per 20 darbo dienų.

Prašymas dėl PVM mokestinio laikotarpio pakeitimo išnagrinėjamas ir Sprendimas dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo (FR1120 forma) priimamas per 7 darbo dienas (pradedant skaičiuoti nuo kitos po Prašymo gavimo dienos, o jei buvo pareikalauta papildomų duomenų – tai nuo kitos darbo dienos po tokių duomenų pateikimo).

Pranešimo/prašymo forma ir pateikimo terminas:

Vienetai, norintys pakeisti pelno mokesčio mokestinį laikotarpį, laisvos formos prašymą turi pateikti iki numatomo kitokio mokestinio laikotarpio pradžios.

Prašymą nustatyti kitokį pelno mokesčio mokestinį laikotarpį galima pateikti  Mano VMI, užsakant paslaugą „Mokestinio laikotarpio keitimas" (Užsakyti paslaugą -> Deklaravimo laikotarpių tvarkymas -> Mokestinio laikotarpio keitimas ->Prašymas nustatyti kitokį pelno mokesčio mokestinį laikotarpį).

Prašymo nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį PVM105 forma.

Prašymą nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį galima pateikti  Mano VMI, užsakant paslaugą „Mokestinio laikotarpio keitimas" (Užsakyti paslaugą -> Deklaravimo laikotarpių tvarkymas ->Mokestinio laikotarpio keitimas ->Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį).

Prašymas (PVM105 forma) nustatyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį turi būti pateiktas iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

Kreipdamiesi dėl kitokio pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo, asmenys turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

  • vieneto pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);
  • prašymo pateikimo data;
  • priežastys, dėl kurių vienetas pageidauja, kad jam būtų nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis (pvz., nurodomas veiklos pobūdis, ciklas ir pan.);
  • tais atvejais, kai dukterinė įmonė prašo nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį, sutampantį su patronuojančios įmonės finansinių metų laikotarpiu — patronuojančios įmonės pavadinimas, kodas bei registracijos vieta;
  • tais atvejais, kai kreipiasi nuolatinės buveinės — užsienio vieneto pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), registracijos vieta ir jo mokestinis laikotarpis;
  • pasirinkto kitokio mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos (pasirinkto kitokio mokestinio laikotarpio pradžia turi sutapti su kalendorinio mėnesio 1 diena).

Asmenys, pageidaujantys, kad jiems būtų nustatytas kitoks PVM mokestinis laikotarpis, turi pateikti užpildytą Prašymo nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį PVM105 formą.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC)

Teisės aktai

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.