Konsulinis mokestis

Pagrindinis teisės aktas - 1994-06-23  Nr. I-509 (2007-10-18 įstatymo Nr. X-1300 redakcija) Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas.

Mokesčio mokėtojai - Konsulinį mokestį moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką.

Mokesčio objektas:

Konsulinis mokestis imamas už:

 1. asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą;
 2. prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos ar joms prilyginto dokumento išdavimo ar atsisakymo išduoti priėmimą;
 3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą;
 4. paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą;
 5. dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą;
 6. dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille);
 7. civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą;
 8. atliekamus notarinius veiksmus;
 9. konsulinių pažymų išdavimą;
 10. dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybių institucijų;
 11. dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą;
 12. pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą;
 13. pinigų pasinaudojant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais.
 14. laikino paso išavimą.

Mokesčio tarifai:

Konsulinis mokestis yra ne mažesnis kaip 2 eurai ir ne didesnis kaip 500 eurų. Jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į:

 1. išlaidas, kurias patiria Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos vykdydamos konsulinių įstaigų prašymus dėl su konsulinių veiksmų atlikimu susijusių paslaugų teikimo;
 2. išlaidas darbui, susijusiam su konsulinių įstaigų atliekamais konsuliniais veiksmais, apmokėti;
 3. Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus;
 4. išlaidas teisės aktų nustatytų reikalavimų įvykdymui patikrinti.

Konkretų konsulinio mokesčio dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Konsulinio mokesčio dydis nustatomas eurais be centų.

Vyriausybė turi teisę kalendoriniams metams pasibaigus patikslinti konkretų konsulinio mokesčio dydį, atsižvelgdama į faktinį išlaidų, susijusių su konsulinių veiksmų atlikimu, padidėjimą arba sumažėjimą.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys:

1. Konsulinis mokestis neimamas už:

 1. leidimo parvežti mirusiojo palaikus į Lietuvą išdavimą;
 2. asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą ir kitus grįžimo į Lietuvos Respubliką atvejais būtinus konsulinius veiksmus (dokumentų legalizavimą, konsulinių pažymų išdavimą, civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą, atliekamus notarinius veiksmus, dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybių institucijų, pinigų pasinaudojant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą) asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių (nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos) negali sumokėti konsulinio mokesčio ir pateikia šių svarbių priežasčių buvimo faktą patvirtinantį dokumentą;
 3. asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą ar kitus atliekamus konsulinius veiksmus, kurių reikia užsienio valstybėje likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems buvo išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba kurių tėvai (ar vienas iš tėvų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat išsiunčiamiems arba grąžinamiems, įtariamiems nusikalstamos veikos padarymu ar nuteistiems Lietuvos Respublikos piliečiams parvežti į Lietuvos Respubliką;
 4. prašymų išduoti vizas Europos Sąjungos piliečio arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariams nagrinėjimą;
 5. prašymų išduoti vizas vaikams iki 6 metų nagrinėjimą;
 6. prašymų išduoti vizas mokiniams, studentams ir juos lydintiems mokytojams ar dėstytojams, keliaujantiems mokymosi ar švietimo tikslais, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;
 7. prašymų išduoti vizas tyrėjams, keliaujantiems Europos Sąjungoje ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse mokslinių tyrimų vykdymo tikslais, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;
 8. prašymų išduoti vizas užsieniečiams, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, nagrinėjimą, kai jų atvykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu;
 9. prašymų išduoti vizas užsieniečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ar ministerijų organizuotuose oficialiuose susitikimuose, nagrinėjimą;
 10. prašymų išduoti vizas užsieniečiams, vykstantiems lankyti sunkiai sergančio artimojo giminaičio ar šeimos nario arba į artimojo giminaičio ar šeimos nario laidotuves, arba du kartus per metus lankyti artimojo giminaičio ar šeimos nario kapo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;
 11. prašymų išduoti vizas lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro patvirtinta tvarka konsulinės įstaigos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, nagrinėjimą;
 12. prašymų išduoti vizas asmenims, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;
 13. prašymų išduoti vizas nagrinėjimą konsulinės įstaigos vadovo, kai jis veikia kaip konsulinis pareigūnas, sprendimu išimtiniais, kitais, negu numatyta šio straipsnio 8–12 punktuose, atvejais, kai užsieniečiai atvyksta į Lietuvos Respubliką kultūros, užsienio politikos, vystomojo bendradarbiavimo skatinimo ar kitais visuomenei svarbiais tikslais arba dėl humanitarinių priežasčių;
 14. prašymų išduoti (D) vizas užsieniečiams, dėl kurių priimtas sprendimas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nagrinėjimą konsulinėse įstaigose;
 15. prašymų išduoti supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą, numatytą
  2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą, nagrinėjimą;
 16. dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą vaikams iki 16 metų;
 17. dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą lietuvių kilmės asmenims ir asmenims, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus (tarp jų ir šios dalies 11 punkte nurodytą dokumentą), ir kartu gyventi į Lietuvos Respubliką atvykstantiems šių asmenų šeimos nariams;
 18. gimimo ir mirties įregistravimą;
 19. dokumentų, susijusių su alimentų išieškojimu, pareikalavimą ir legalizavimą;
 20. konsulinių pažymų apie atsisakymą atlikti notarinius veiksmus ir konsulinės pažymos, kad asmens, kuris kreipėsi į konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas, išdavimą;
 21. paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas;
 22. prašymų išduoti Šengeno vizas pelno nesiekiančių organizacijų atstovams, jaunesniems negu 25 metų, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja pelno nesiekiančios organizacijos, nagrinėjimą;
 23. prašymų išduoti Šengeno vizas vaikams nuo 6 iki 12 metų nagrinėjimą, jeigu Europos Sąjungos valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 810/2009, nustatančiame Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas), nėra priėmusios sprendimo imti konsulinį mokestį;
 24. prašymų išduoti Šengeno vizas užsieniečiams, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus arba jiems prilygintus kelionės dokumentus, nagrinėjimą, jeigu Europos Sąjungos valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 810/2009, nustatančiame Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas), nėra priėmusios sprendimo imti konsulinį mokestį;
 25. prašymų išduoti Šengeno vizas užsieniečiams, jaunesniems negu 25 metų, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja pelno nesiekiančios organizacijos, nagrinėjimą, jeigu Europos Sąjungos valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 810/2009, nustatančiame Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas), yra priėmusios sprendimą neimti konsulinio mokesčio.

2. Konsulinio mokesčio už paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų)išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas iki konsulinių veiksmų įvykdymo konsulinėse įstaigose arba iki dokumento legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente.

Konsulinio mokesčio mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

VMI mokėjimų duomenys: