Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (19 str.)

Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas:

 1. Iki 2017-05-31 ir nuo 2017-05-31 šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;
 2. spausdintoms ir elektroninėms knygoms bei spausdintiems ir elektroniniams neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius). Šio punkto nuostatos netaikomos leidiniams, kuriuose reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio arba kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys;
 3. neterminuotai turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms;
 4. keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat šiame punkte nurodytų keleivių bagažo vežimo paslaugoms;
 5. nuo 2019-01-01 buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui;
 6. nuo 2021-07-01 iki 2023 m. gruodžio 31 d. restoranų, kavinių ir panašių maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, išskyrus alkoholinius gėrimus ir paslaugas ar paslaugų dalis, kurios susijusios su alkoholiniais gėrimais;
 7. nuo 2021-07-01 neterminuotai visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių lankymui, kai netaikomos šio Įstatymo 23 straipsnio nuostatos;
 8. nuo 2021-07-01 iki 2023 m. birželio 30 d. atlikėjų (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito asmens, vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius) teikiamoms atlikimo paslaugoms;
 9. nuo 2021-07-01 iki 2023 m. birželio 30 d. sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui, kai netaikomos šio Įstatymo 23 straipsnio nuostatos.

 

DUK - lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas.

Registracijos numeris KM0165

Ši informacija skelbiama:
Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (19 str.)

Iki 2017-05-31 ir nuo 2017-10-01 faktiškai į gyvenamąsias patalpas patiektai šilumos energijai (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti (toliau – šilumos energija), yra taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas. Lengvatiniu 9 proc. PVM tarifu yra apmokestinama tik tokia šilumos energija, kuri yra tiekiama į gyvenamąsias patalpas.

Nuo 2017-06-01 iki 2017-09-30 šioms prekėms buvo taikomas standartinis PVM tarifas.

Prie gyvenamųjų patalpų priskiriami butai gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, vieno buto namai, atskiri kambariai su bendro naudojimo patalpomis.

Tuo atveju, jeigu šilumos energija yra tiekiama į juridiniam asmeniui priklausančias gyvenamąsias patalpas (pvz., bendrabučius, daugiabučių namų savininkų bendrijoms, gyvenamąsias patalpas, kurias valdo, pvz., mokesčių administratorius, uždarosios akcinės bendrovės, savivaldybių administracijos ir pan.) ir šie juridiniai asmenys veikia kaip neatsiskleidę tarpininkai, t. y. šilumos tiekėjų pateiktą sąskaitą apmoka savo vardu, o gyvenamųjų patalpų nuomotojai jiems kompensuoja mokestį už į jų gyvenamąsias patalpas patiektą šilumos energiją, ar patys apmoka už tokioms patalpoms patiektą šilumos energiją, įskaitant ir tokius atvejus, kai šilumos energija buvo patiekta į laikinai neapgyvendintas gyvenamosios paskirties patalpas, yra laikoma, kad šilumos energija yra tiekiama į gyvenamąsias patalpas ir apmokestinama taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą.

Jeigu šilumos energijos tiekimo įmonė tiekia šilumos energiją juridiniams asmenims (įmonėms, bendrovėms), kurie šią šilumos energiją kaip neatsiskleidę tarpininkai perparduoda gyvenamųjų patalpų savininkams (nuomininkams), tai laikoma, kad šilumos energiją gyvenamosioms patalpoms šildyti tiekia juridinis asmuo. Šiuo atveju šilumos energija, tiekiama gyventojams į jų gyvenamąsias patalpas, apmokestinama lengvatiniu 9 proc. PVM tarifu.

Tuo atveju, jeigu juridiniai asmenys, kurie šilumos energijos tiekimo atveju veikia kaip neatsiskleidę tarpininkai, šilumos tiekimo įmonėms pateiks informaciją apie šilumos kiekį, tiekiamą į gyvenamąsias patalpas, tai šilumos tiekimo įmonės neatsiskleidusiam tarpininkui tiekiama šilumos energija apmokestinama taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0172

Ši informacija skelbiama:
Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (19 str.)

Nuo 2015-01-01 turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.

Iki 2014-12-31 šioms paslaugoms buvo taikomas standartinis PVM tarifas.

Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (toliau – Turizmo įstatymas) nustatyta, kad apgyvendinimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos tenkinti nakvynės ir higienos poreikius.

Pagal Turizmo įstatymo nuostatas apgyvendinimo paslaugas gali teikti:

 1. Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjai (Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjas – siūlantis arba teikiantis turizmo paslaugas ES valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi ES teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo ES valstybėse narėse teisėmis, turintys teisę gyventi Lietuvoje, arba Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat ES valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvoje;

 2. ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniai, turintys teisę teikti apgyvendinimo paslaugas ES valstybėje narėje;

 3. ES valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo ES valstybėse narėse teisėmis ir turi teisę teikti apgyvendinimo paslaugas ES valstybėje narėje.

Pagal apgyvendinimo paslaugų teikimo organizavimą, pastatų naudojimo paskirtį ir apgyvendinimui skirtų kambarių skaičių yra skiriami:

 • kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjai – viešbučiai, svečių namai, moteliai, kempingai, kurie atitinka Turizmo įstatyme kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikimui nustatytus reikalavimus;

 • privataus apgyvendinimo teikėjai – asmenys, įskaitant ir kaimo turizmo paslaugas teikiančius asmenis, turintys teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas gyvenamosios paskirties patalpas, jų grupę ar sodybą, vasarnamį ar turistinę stovyklavietę ir atitinkantys Turizmo įstatyme privataus apgyvendinimo paslaugų teikimui nustatytus reikalavimus.

Pagal Turizmo įstatymą nakvynės ir pusryčių paslauga – savarankiška, už užmokestį turistui teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu su nakvyne teikiami ir pusryčiai. Todėl tokios apgyvendinimo paslaugos, į kurių vertę įskaičiuojama ir pusryčių kaina, taip pat apmokestinamos taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, nepriklausomai nuo to, ar pusryčių kaina sąskaitoje nurodoma kartu su nakvynės kaina, ar, pavyzdžiui, turisto pageidavimu, atskirai.

Sveikatingumo, jūrinio turizmo, vandens turizmo, kelionių organizavimo ir panašiai, sporto salės, dviračių, saunos, įvairios įrangos ar įrengimų, patalpų nuomos ir kt. nepriskiriamos apgyvendinimo paslaugoms ir joms netaikomas lengvatinis PVM tarifas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0167

Ši informacija skelbiama:
Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (19 str.)

Asmuo už apgyvendinimo paslaugas sumoka iš anksto, pvz.: 2014-12-29 (t. y. iki 2015-01-01, nuo kada įsigaliojo 9 proc. lengvatinis PVM tarifas), tačiau paslaugos teikiamos nuo 2014-12-29 iki 2015-01-07.

Jeigu apgyvendinimo paslaugų teikėjas yra pasirinkęs skaičiuoti PVM nuo gauto avanso, tai gautam avansui 2014-12-29 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje ar išduotame kasos aparato kvite turi būti apskaičiuojamas PVM, taikant standartinį PVM tarifą (t. y. galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM momentu) nuo visos gauto avanso sumos ir deklaruoti šią apskaičiuotą PVM sumą 2014 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje. Faktiškai suteikus apgyvendinimo paslaugas už visą laikotarpį nuo 2014-12-29 iki 2015-01-07, apgyvendinimo paslaugų teikėjas turi teisę šioms paslaugoms taikyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, t. y. suteikęs viso laikotarpio apgyvendinimo paslaugas, paslaugų teikėjas privalo išrašyti asmeniui PVM sąskaitą faktūrą ir joje nurodyti 9 proc. PVM tarifą bei PVM sumą ir 2015 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje deklaruoti PVM skirtumą.

Jeigu apgyvendinimo paslaugų teikėjas nėra pasirinkęs skaičiuoti PVM nuo gauto avanso, tai pilnai suteikus šias apgyvendinimo paslaugas 2015-01-07, nedelsiant paslaugų gavėjui išrašoma šių paslaugų PVM sąskaita faktūra ir išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, t. y. toks PVM tarifas, kuris galioja prievolės apskaičiuoti PVM už suteiktas visas apgyvendinimo paslaugas (už laikotarpį nuo 2014-12-29 iki 2015-01-07) metu. Analogiškai turi būti apmokestinamos ir apgyvendinimo paslaugos tuo atveju, jeigu išduodamas kasos aparato kvitas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0178

Ši informacija skelbiama:
Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (19 str.)

Galioja iki 2018-12-31

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir / ar smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4 / 5 viso leidinio ploto.

Laikraščių, knygų ir pan. elektroninių versijų prenumerata PVM prasme laikoma elektroninių paslaugų teikimu. Elektroninių paslaugų teikimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas, todėl tokios šalies teritorijoje suteiktos paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

Kai sandorį sudaro keletas elementų (nurodytuoju atveju prekė ir paslauga), tai PVM tarifas taikomas pagal tai, dėl kokio objekto (prekės tiekimo ar paslaugos teikimo) sudaromas sandoris. Jei teikiama paslauga neturi atskiro savarankiško tikslo, tačiau padaro prekės tiekimą patrauklesnį vartotojui, tai laikoma, kad įvyko prekės tiekimo sandoris, kuris apmokestinamas taikant prekių tiekimui nustatytą PVM tarifą, ir priešingai – jeigu tiekiama prekė neturi atskiro savarankiško tikslo, o padaro patrauklesnį paslaugų teikimą, tai laikoma, kad įvyko paslaugų teikimo sandoris, kuris apmokestinamas taikant paslaugų teikimui nustatytą PVM tarifą.

Vadinasi, prenumeratos komplektas (spausdinta + elektroninė laikraščio forma) galėtų būti apmokestinamas taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, jeigu klientas neturi galimybės pasirinkti įsigyti paslaugą (elektroninę formą) už atskirą ar papildomą atlygį, o pagrindinis sandorio elementas yra prekių (spausdinto leidinio) tiekimas.

Jei klientui yra galimybė gauti prekę, o paslaugą įsigyti už papildomą atlygį, tai tokia paslauga laikoma savarankiška ir apmokestinama atskirai, neatsižvelgiant į tai, kad nurodoma viena komplekto kaina. Todėl kai tiekiamas prenumeratos komplektas (spausdintas laikraštis ir už papildomą kainą – elektroninė laikraščio forma), tai 9 proc. lengvatinis PVM tarifas taikomas spausdintai laikraščio prenumeratai, o elektroninė laikraščio prenumerata apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0176

Ši informacija skelbiama:
Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (19 str.)

Atvejis

Komentarai

Keleivių ir jų bagažo vežimo geležinkelio transportu paslaugų apmokestinimas PVM

 

Apmokestinant PVM keleivių vežimo geležinkelio transportu paslaugas, reikia atsižvelgti į keleivio kelionės maršrutą.

 

Tarptautinis maršrutas:

 

Kelionės metu keleivis gali sustojimo vietose, o kartais ir privalo, pakeisti traukinį, vykstantį reguliariais tarptautiniais maršrutais į vietinio susisiekimo traukinį tam, kad pasiektų galutinį kelionės punktą, nurodytą kelionės dokumentuose (bilietuose). Tokiais atvejais kelionė vietinio susisiekimo traukiniais, nors keleiviai įlaipinami ir išlaipinami sustojimo vietose, esančiose Lietuvos teritorijoje, yra tarptautinio keleivių vežimo maršruto dalis ir apmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą.

 

Vietinis maršrutas:

 

Keleivių ir jų bagažo vežimo paslauga, kai keleiviai vežami keleiviniais traukiniais, vykstančiais reguliariais tarptautiniais maršrutais, ir yra įlaipinami ir išlaipinami (keleivio kelionės maršrutas prasideda ir baigiasi Lietuvos teritorijoje) šio maršruto geležinkelio stotyse ar stotelėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, yra apmokestinama taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą.

 

Apmokestinant keleivių ir jų bagažo vežimo paslaugas yra atsižvelgiama į kiekvieno keleivio maršrutą. Todėl šiuo atveju keleivių ir jų bagažo vežimo paslauga yra apmokestinama taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, neatsižvelgiant į tai, kad traukinio maršrutas yra tarptautinis.

Keleivių ir jų bagažo vežimo kelių transportu paslaugų apmokestinimas PVM

 

Keleivių ir jų bagažo vežimo paslauga, jeigu keleiviai važiuoja kelių transportu reguliariais vietinio (miesto, priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais, o taip pat tarptautinio susisiekimo maršrutais, kai keleiviai yra įlaipinami ir išlaipinami tarptautinio susisiekimo maršrute nustatytose stotyse ar stotelėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, yra apmokestinama taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą.

 

Pažymėtina, kad vežti keleivius tarp autobusų stočių ir stotelių Lietuvos teritorijoje galima, jeigu tokiam vežimui duotas atitinkamų institucijų leidimas.

Keleivių ir jų bagažo vežimo specialiaisiais (vienkartiniais) susisiekimo maršrutais paslaugų apmokestinimas PVM

 

Tuo atveju, kai keleiviai ir keleivių bagažas vežami specialiaisiais (kai vežamos specialios keleivių grupės (darbininkų į darbovietes ir iš jų, moksleivių į mokyklas ir iš jų ir pan.), užsakomaisiais (vienkartiniais) (kai iš anksto sudarytos keleivių grupės yra nuvežamos į tam tikrą vietą ir parvežamos į išvykimo vietą arba anksčiau nuvežta keleivių grupė grąžinama atgal į išvykimo vietą vėlesniu reisu, arba keleivių grupė nuvežama, o transporto priemonė grįžta tuščia ir pan.), reisais, tokiam vežimui yra taikomas standartinis PVM tarifas.

Teises aktai