Dėl biodujų apmokestinimo akcizais

(18.3-31-2) RM-5029
2016-03-15

Registracijos numeris (18.3-31-2) RM-5029

Ši informacija skelbiama:
2016 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), informuoja, kad biodujos, sudarytos iš 100 proc. biomasės (pavyzdžiui, iš 25 proc. karvių mėšlo, 25 proc. paukščių mėšlo ir 50 proc. vandens) (toliau - biodujos) klasifikuojamos Kombinuotosios nomenklatūros (toliau - KN) 2711 19 arba 2711 29 subpozicijose. Atsižvelgiant į tai, biodujoms ekvivalentiškas produktas turėtų būtų naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai (išskyrus gamtines dujas), kurie pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau - Akcizų įstatymas) 39 straipsnį būtų apmokestinami 304,10 euro už toną produkto akcizų tarifu.

Pažymėtina, kad biodujos, klasifikuojamos KN 2711 19 subpozicijoje (suskystintos), yra įtrauktos į Akcizų įstatymo 2 priedą. Vadinasi, joms yra taikomi reikalavimai dėl prekių kontrolės ir gabenimo, t. y., kad jos turėtų būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ir pan. Tuo tarpu biodujos, klasifikuojamos KN 2711 29 subpozicijoje (dujinės būsenos), nėra įtrauktos į Akcizų įstatymo 2 priedą, todėl joms nėra taikomi minėti reikalavimai.

1. Biodujų apmokestinimas iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Pagal Akcizų įstatymo 40 straipsnio 4 dalį KN 2711 19 ir KN 2711 29 subpozicijose klasifikuojamos biodujos, naudojamos ir / arba parduodamos aukščiau nurodytais tikslais, iki 2015 m. gruodžio 31 d. galėjo būti atleidžiamos nuo akcizų, jeigu mokesčių mokėtojas turėjo leidimą, nurodytą Akcizų įstatymo 40 straipsnio 6 dalyje, t. y. gaminti minėtas biodujas (toliau - leidimas).

1.1. Dėl biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijose

Jeigu mokesčių mokėtojas turėjo leidimą, tačiau biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje, gaminimui nebuvo įsteigęs akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, tokiu atveju pagal Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punktą jam atsirasdavo prievolė Lietuvos Respublikoje mokėti akcizus. Kadangi leidimas atleisdavo nuo akcizų mokėjimo, jis turėjo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių biodujų pagaminimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti duomenis tik apie pagamintų biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje, kiekį.

Jeigu mokesčių mokėtojas neturėjo leidimo ir nebuvo įsteigęs akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, tokiu atveju pagal Akcizų įstatymo 10 straipsnio 7 dalį, mokesčių mokėtojas turėjo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijose, pagaminimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti mokėtiną už taip pagamintas biodujas akcizų sumą, apskaičiuotą, taikant akcizų tarifus, galiojusius prekių pagaminimo dieną. Mokėtina akcizų suma turėjo būti sumokėta ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui (toliau - savininkas) reikalavimas turėti leidimą buvo netaikomas, jeigu leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suteikė teisę, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą (toliau - AMLAR), laikyti, maišyti, perdirbti ar gaminti šiame sandėlyje biodujas, klasifikuojamas KN 2711 19 subpozicijoje. Tokiu atveju, panaikinus AMLAR, savininkas galėjo biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje, neapmokestinti. Jis turėjo, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mėnesio 15 dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti duomenis tik apie pagamintų biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje, kiekį.

Jeigu mokesčių mokėtojas buvo įsteigęs akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, tačiau leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį nesuteikė teisės, taikant AMLAR, laikyti, maišyti, perdirbti ar gaminti šiame sandėlyje biodujas, klasifikuojamas KN 2711 19 subpozicijoje, tokiu atveju mokesčių mokėtojas turėjo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijose, pagaminimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti mokėtiną akcizų sumą, apskaičiuotą, taikant akcizų tarifus, galiojusius prekių pagaminimo dieną. Mokėtina akcizų suma turėjo būti sumokėta ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

1.2. Dėl biodujų, klasifikuojamų KN 2711 29 subpozicijose

Pagal Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktą prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje už biodujas, klasifikuojamas KN 2711 29 subpozicijoje, atsirasdavo tada, kai jos pagal Akcizų įstatymo 2 straipsnio 2 dalį Lietuvos Respublikoje būdavo parduodamos arba panaudojamos kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras. Kadangi leidimas atleisdavo nuo akcizų mokėjimo, mokesčių mokėtojas turėjo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šių biodujų pardavimo arba panaudojimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti tik duomenis apie pagamintų biodujų, klasifikuojamų KN 2711 29 subpozicijoje, kiekį.

Jeigu mokesčių mokėtojas neturėjo leidimo, tokiu atveju jis turėjo ne vėliau kaip kitą darbo dieną prievolės atsiradimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti mokėtiną akcizų sumą. Mokėtina akcizų suma turėjo būti sumokėta ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

2. Biodujų apmokestinimas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Pagal Akcizų įstatymo pakeitimą, kuris įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d., akcizų lengvata taikoma tik didesnės koncentracijos biodegalų ir degalų mišiniams, kurie atitinka Europos Sąjungos standartų EN 14214 ir CEN/TS 15293 reikalavimus, o visiems kitiems produktams, savo sudėtyje turintiems biologinės kilmės medžiagų, akcizų lengvata panaikinama. Atsižvelgiant į šį pakeitimą, KN 2711 19 ir KN 2711 29 subpozicijose klasifikuojamos biodujos nuo 2016 m. sausio 1 d. būtų laikomos energiniais produktais iš biologinės kilmės medžiagų, tačiau jos negalėtų būti atleidžiamos nuo akcizų pagal Akcizų įstatymo 40 straipsnį.

2.1. Dėl biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijose

Biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijose, gamybai, t. y. biodujų, klasifikuojamų KN 2711 29 subpozicijose, „pavertimui" į KN 2711 19 subpozicijose klasifikuojamas biodujas (suskystinimui), reikia steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Jeigu mokesčių mokėtojas biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje, gaminimui nebūtų įsteigęs akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, tokiu atveju, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punktu, jam atsirastų prievolė Lietuvos Respublikoje mokėti akcizus už akcizais apmokestinamas prekes, pagamintas Lietuvos Respublikoje ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje. Pagal Akcizų įstatymo 10 straipsnio 7 dalį, mokesčių mokėtojas turėtų ne vėliau kaip kitą darbo dieną po biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijose, pagaminimo dienos pateikti FR0630A formos Asmens akcizų deklaraciją (toliau - FR0630A forma), jos FR0630D formos priedą „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimas pagal tarifines grupes" (toliau - FR0630D forma) ir FR0630K formos priedą „Kito asmens akcizų apskaičiavimas" (toliau - FR0630K forma), patvirtintus VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" (2016 m. sausio 13 d. Nr. VA-6 redakcija), bei deklaruoti mokėtiną už taip pagamintas biodujas akcizų sumą, apskaičiuotą, taikant akcizų tarifus, galiojusius prekių pagaminimo dieną. Mokėtina akcizų suma turėtų būti sumokėta ne vėliau kaip iki minėtų formų pateikimo termino pabaigos.

2.2. Dėl biodujų, klasifikuojamų KN 2711 29 subpozicijose

Pagal Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktą prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje už biodujas, klasifikuojamas KN 2711 29 subpozicijoje, atsirastų tada, kai jos Lietuvos Respublikoje būtų parduodamos arba panaudojamos kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras. Pagal Akcizų įstatymo 10 straipsnio 8 dalį, mokesčių mokėtojas turėtų ne vėliau kaip kitą darbo dieną po biodujų, klasifikuojamų KN 2711 29 subpozicijose, pardavimo arba panaudojimo dienos pateikti FR0630A formą, FR0630D formą ir FR0630K formą bei deklaruoti mokėtiną akcizų sumą. Mokėtina akcizų suma turėtų būti sumokėta ne vėliau kaip iki minėtų formų pateikimo termino pabaigos.

3. Akcizų lengvatos, taikomos biodujoms

Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtinta akcizų lengvata (atleidimas nuo akcizų), taikoma energiniams produktams, kurie yra sunaudojami visų rūšių elektros energijos gamybos procese, išskyrus sunaudojami gamintojo reikmėms kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras, kuriems akcizai taikomi bendra tvarka. Todėl jeigu mokesčių mokėtojas biodujas panaudotų minėtame elektros energijos gamybos procese, tokiu atveju jos turėtų būti atleidžiamos nuo akcizų.

Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose įtvirtinta akcizų lengvata (atleidimas nuo akcizų), taikoma naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, kurie yra:

  1. išpilstyti į buitinius dujų balionus;
  2. skirti tiekti ir /arba naudoti buitinėms reikmėms.

Jeigu mokesčių mokėtojas pageidautų pagamintas biodujas išpilstyti į buitinius dujų balionus ar jas tiekti ir / arba naudoti, tokiu atveju jis turėtų Nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms tiekiančių / naudojančių asmenų registravimo ir išpilstytų dujų apskaitos taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-22 „Dėl Nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms tiekiančių / naudojančių asmenų registravimo ir išpilstytų dujų apskaitos tvarkymo" nustatyta tvarka kreiptis į mokesčių administratorių dėl atitinkamo leidimo išdavimo.

Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojas sumokėtus akcizus už biodujas, sunaudotas visų rūšių elektros energijos gamybos procese, išskyrus sunaudotas gamintojo reikmėms kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras, arba išpilstytas į dujų balionus, turėtų teisę susigrąžinti Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo", nustatyta tvarka.

4. Akcizai už elektros energiją

Pagal Akcizų įstatymą prievolė mokėti akcizus už elektros energiją atsiranda, kai ji suvartojama elektros energijos gamintojo savo reikmėms, t. y. kitiems tikslams negu elektros energijos gamybos procesams ir gamybos procesui palaikyti. Todėl, jeigu biodujos naudojamos elektros energijos gamybai, kuri po to būtų naudojama ne energijos gamybos procesams ir gamybos procesui palaikyti, o kitais tikslais (pavyzdžiui, apšvietimui, biodujų gamybos procesui), tokiu atveju nors ir atsiranda prievolė mokėti akcizus už elektros energiją, tačiau, vadovaujantis Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 2 punktu, ji būtų atleidžiama nuo akcizų, kadangi ji būtų pagaminta naudojant atsinaujinančius išteklius. Pažymėtina, kad kadangi mokesčių mokėtojui tokiu atveju atsiranda prievolė mokėti akcizus, jis taip pat turėtų Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-6 „Dėl Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių patvirtinimo", nustatyta tvarka registruotis akcizų už elektros energiją mokėtoju ir pateikti FR0630A formą, FR0630D formą ir FR0630E formos priedą „Elektros energijos akcizų apskaičiavimas", kurioje deklaruotų pagamintos elektros energijos kiekius.

 

Viršininkas

 

                                                                Dainoras Bradauskas