Registracijos numeris (18.2-31-2 E) RM-4122

Ši informacija skelbiama:
2017 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) taikymo sandoriams, susijusiems su meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimu (perpardavimo teise) autoriaus naudai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 17 straipsnio nuostatomis, autorius turi neatšaukiamą teisę gauti kompensacinį atlyginimą už kiekvieną meno kūrinio originalo ir literatūros ar muzikos kūrinio rankraščio originalo perpardavimą (perpardavimo teisė), kai jie parduodami po pirmojo nuosavybės teisių į juos perleidimo, atlikto paties autoriaus. Kitiems asmenims ši teisė pereina tik po autoriaus mirties paveldėjimo tvarka.

Meno kūrinio originalais laikomi paties autoriaus sukurti vaizduojamosios dailės, taikomosios dailės ir fotografijos kūriniai. Meno kūrinio originalais taip pat laikomi paties autoriaus arba jo leidimu padarytos, sunumeruotos ir pasirašytos arba kitais būdais autoriaus patvirtintos meno kūrinio kopijos.

Perpardavimo teisė taikoma visiems perpardavimo veiksmams, kuriuos atliekant kaip pirkėjai, pardavėjai arba tarpininkai dalyvauja dailės salonai, meno galerijos, muziejai, antikvariatai, meno kūrinių aukcionų rengėjai, kiti asmenys, prekiaujantys meno kūriniais, tarpininkaujantys juos parduodant ar vertinant. Tarpininkas kartu su pardavėju yra solidariai atsakingi už kompensacinio atlyginimo autoriui sumokėjimą. Kompensacinio atlyginimo dydžiai yra nustatyti ATGTĮ 17 str. 4 dalyje.

Pažymėtina, kad autoriai ar jų teisių paveldėtojai gali perduoti jiems priklausiančią perpardavimo teisę įgyvendinti kolektyvinio administravimo organizacijai.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 3 str. 1 dalyje yra nustatyta, kad PVM objektas yra paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas:
1) paslaugos teikiamos už atlygį;
2) paslaugų teikimas pagal PVMĮ nuostatas vyksta šalies teritorijoje;
3) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą, t.y. veikdamas kaip toks.

Iš nusistovėjusios Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktikos matyti, jog paslaugų teikimas atliekamas už atlygį, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, tik jei tarp paslaugų teikėjo ir gavėjo yra teisinis ryšys, kai įvykdoma abipusė prievolė, o teikėjo gautas atlygis yra reali gavėjui suteiktos paslaugos vertė.

ESTT nusprendė, kad taip yra tuo atveju, kai tarp suteiktos paslaugos ir gauto atlygio yra tiesioginis ryšys, t. y. sumokėtos sumos yra realus atlygis už atskirą paslaugą, suteiktą egzistuojant tokiam teisiniam santykiui.

Vadinasi, kai autoriai gauna ATGTĮ 17 straipsnyje nustatytą atlygį už meno kūrinio originalo (sukurto vaizduojamosios dailės, taikomosios dailės ir fotografijos kūrinio arba jo patvirtintos kopijos) ir literatūros ar muzikos kūrinio rankraščio originalo perpardavimą (t. y. kai jie parduodami po pirmojo nuosavybės teisių į juos perleidimo), PVMĮ požiūriu laikoma, kad nėra tiesioginio ryšio tarp suteiktos paslaugos (perpardavimo teisės) ir už ją gauto atlygio, kadangi autorius nedalyvauja savo kūrinio tolimesniame perpardavime ir negali keisti šio atlygio dydžio, taip pat nėra teisinio ryšio tarp autoriaus ir jo kūrinį įsigyjančios šalies. Todėl toks autoriui mokamas kompensacinis atlyginimas nėra PVM objektas ir PVM nuo jo neskaičiuojamas.

Kolektyvinio administravimo organizacijos ir kiti asmenys tokio kompensacinio atlyginimo (pinigų) išmokėjimui / gavimui autoriams turėtų išrašyti laisvos formos dokumentus.


Teisės departamento direktoriaus  pavaduotoja                             Alina Gaudutytė

Dovanų kuponų apmokestinimas PVM

(18.2-31-2 E) RM-2890
2017-01-31