Registracijos numeris (18.18-31-1E) RM-37399

Ši informacija skelbiama:
2019 metai

Primename, kad Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratoriaus parengta pažymos Bescheinigung EU/EWR (liet. - pažyma ES/EEE) forma naudojama taikant Vokietijos Federacinės Respublikos vidaus mokesčių įstatymuose nustatytas pajamų mokesčio lengvatas gyventojams, kurie nėra Vokietijos rezidentai mokesčių tikslais. Todėl VMI prie FM tik pateikia savo nuomonę, kaip galėtų būti užpildoma ši pažyma.  

Lietuvos Respublikos mokesčių administratorius užpildo ir tvirtina tik pažymos ES/EEE dalį „Užsienio šalies mokesčių inspekcijos patvirtinimas". Kadangi pažymos dalį „Pajamos, kurios apmokestinamos valstybėje, kurioje nuolat gyvenama" turi užpildyti patys nuolatiniai Lietuvos gyventojai, jie turėtų pasidomėti, kokių duomenų reikalauja Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratorius, kad gyventojams būtų teisingai pritaikytos mokesčių lengvatos.

1. Ar visada pažymos ES/EEE formoje turi būti nurodomi sutuoktinio duomenys, jei santuoka galiojanti?

Jeigu mokesčio lengvata Vokietijoje taikoma šeimos pajamoms, tada būtina nurodyti ir sutuoktinio asmens duomenis bei duomenis apie gautas pajamas. Jeigu mokesčio lengvata Vokietijoje yra numatyta tik asmens pajamoms (arba gyventojas gali pasirinkti, kad mokesčio lengvata taikoma tik jo pajamoms), tokiu atveju sutuoktinio duomenys neturėtų būti nurodomi.

2. Ar pažymoje ES/EEE  nurodomos tik nuolatinio Lietuvos gyventojo metinėje pajamų    mokesčio   deklaracijoje privalomos deklaruoti pajamos,  ar ir trečiųjų šaltinių  pateikti duomenys, kurių  gyventojui metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje nurodyti nėra privalu?

Pažymos ES/EEE formoje turėtų būti nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos pajamos, kurios yra apmokestinamos pajamų mokesčiu Lietuvoje (nebūtina nurodyti iš užsienio valstybių gautų pajamų, kurios, naikinant jų dvigubą apmokestinimą, pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 37 straipsnio nuostatas yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje).

3. Ar pažymos laukelyje „Bruto darbo užmokestis"  įrašomos  pajamos gautos tik 01, 03 pajamų rūšies kodu, ar sumuojamos pajamos, gautos  ir 05, 06 pajamų rūšies kodais?

Kadangi pažymos ES/EEE formoje nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos, kurios yra apmokestinamos pajamų mokesčiu Lietuvoje, todėl pažymos laukelyje „Bruto darbo užmokestis" nurodomos tik apmokestinamosios su darbo santykiais susijusios pajamos (01, 04) ir ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos (03).

4. Jeigu užpildomas pažymos laukelis „Patirtos išlaidos", kokios rūšies išlaidos turi būti nurodomos? Ar reikia jas pagrindžiančių dokumentų?

Šiame laukelyje galėtų būti nurodomos tik tokios išlaidos, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnio nuostatas yra mažinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo apmokestinamosios pajamos. Išlaidas pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia, jeigu tokios išlaidos nurodytos nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktoje pajamų mokesčio deklaracijoje.

5. Kokios pajamos nurodomos pažymos laukelyje „Kitos pajamos (pajamų rūšis)"?

Šiame laukelyje nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos visų rūšių su darbo santykiais nesusijusios pajamos, kurios apmokestinamos pagal GPMĮ (įskaitant ir individualios veiklos apmokestinamas pajamas, apskaičiuotas atėmus patirtas išlaidas).

 

Teisės departamento direktorė                                                                          Rasa Virvilienė

Registracijos numeris (32.42-31-1E) RM-37882

Ši informacija skelbiama:
2019 metai

 Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-109 patvirtintos „Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklės" (toliau ‒ Taisyklės).

Taisyklės priimtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 25, 401, 87, 108, 118, 145, 148, 156, 158 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 612 straipsniu įstatymu Nr. XIII-2352 ir įgyvendinant 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą (ES) 2018/822, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų.

Taisyklės nustato privalomo informacijos atskleidimo tvarką, pagal kurią tarpininkai (mokesčių konsultantai ar kiti subjektai, kurie rengia praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, siūlo jį rinkoje, organizuoja jo įgyvendinimą, pateikia jį įgyvendinti arba jį administruoja) teikia informaciją mokesčių administratoriams apie potencialius mokesčių vengimo susitarimus, turinčius tarpvalstybiškumo požymių. Tam tikrais atvejais, kai tarpininko nėra, pavyzdžiui, jei mokesčių mokėtojas pats rengia ir įgyvendina praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, ar kai tarpininkas praneša apie naudojimąsi teise būti atleistam nuo prievolės pateikti informaciją, prievolė pranešti tenka kitam tarpininkui, o kai tokio tarpininko nėra, suinteresuotam mokesčių mokėtojui, tam, kad mokesčių administratoriai neprarastų galimybės gauti informacijos apie su mokesčiais susijusius susitarimus, kurie gali būti susiję su agresyviu mokesčių planavimu. Taisyklėse įtvirtinta prevencinė ir paramos auditui (kontrolės) priemonė, leis greičiau atsekti painių sandorių naudos gavėjus ir imtis atitinkamų nacionaliniu lygiu numatytų kovos su mokesčių vengimu priemonių. Nustatytomis taisyklėmis taip pat siekiama atgrasyti kurti mokesčių vengimo schemas ir jomis naudotis.

Praneštini tarpvalstybiniai susitarimai apibrėžti Taisyklėse išdėstytais sandorių ar veiklos požymiais, iš kurių galima spręsti, kad sandoris galimai yra mokesčių vengimo schemos dalis. Šia informacija valstybių narių mokesčių administratoriai keisis automatiškai. Informacijos mainai tarp mokesčių administracijų svarbūs tuo, kad suteikia galimybę gauti reikiamos informacijos ir imtis veiksmų, nustačius, kad taikoma agresyvi mokesčių praktika. Tokiu būdu būtų didinamas mokestinis skaidrumas ir iš anksto apsisaugoma nuo mokesčių vengimo.

Šios Taisyklės įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Teisės departamento vyresnioji patarėja                                                  Alina Gaudutytė