Registracijos numeris KM2621

Ši informacija skelbiama:
2020 metai

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio nuostatas, kurios įsigalioja nuo š. m. rugsėjo 10 dienos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė ir išleido Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisykles (toliau – Taisyklės), kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo" (toliau – Įsakymas).

Įsakymo 2.2 papunktis numato, kad po 2020 m. rugsėjo 10 d. finansų rinkos dalyviai duomenis VMI prie FM pradeda teikti minėtų taisyklių nustatyta tvarka bei apimtimi ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo VMI prie FM interneto svetainėje paskelbto XML struktūros aprašo.

Informuojame, kad XML struktūros aprašas paskelbtas VMI prie FM svetainėje adresu https://www.vmi.lt/cms/web/guest/duomenu-teikiamu-xml-formatu-rinkiniu-specifikacijos.

 Taip pat pažymime, kad Įsakymo 2.3. papunktyje numatyta, kad  prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, pradėjusiems teikti duomenis pagal Taisyklių nustatytą tvarką, anksčiau sudarytos sutartys su VMI prie FM dėl duomenų apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo pripažįstamos negaliojančiomis.  

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris (32.44-31-3E) RM-8919

Ši informacija skelbiama:
2020 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) pakeitimą.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 88 straipsnio pakeitimo 2020 m. kovo 17 d. įstatymas Nr. XIII-2812 (toliau — Mokesčių administravimo įstatymas) priimtas siekiant padidinti laikinų finansinių sunkumų turintiems mokesčių mokėtojams galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę, taikant mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimą arba išdėstymą. 

Iki šiol MAĮ numatė galimybę mokesčių mokėtojams atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką ar baudas už administracinius nusižengimus, tačiau mokesčių mokėtojams nebuvo suteikta galimybė atidėti ar išdėstyti išskaičiuoto gyventojo pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą. 

Viena iš pakeitimą paskatinusių priežasčių Lietuvos Respublikoje paskelbta ekstremali situacija dėl koronaviruso (COVID-19). Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, numatant tikslą padėti verslui išsaugoti likvidumą,  pasinaudojant galimybe atidėti arba išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą.  

Todėl šiuo pakeitimu panaikinamas apribojimas (panaikinant MAĮ 88 straipsnio 8 dalį) atidėti arba išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą ir nustatoma, kad nepriemoka gali būti atidėta (išdėstyta) ta pačia tvarka, kaip ir kitų mokesčių mokestinė nepriemoka. Tai leidžia padidinti laikinų finansinių sunkumų turintiems mokesčių mokėtojams galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę, palengvina kitų jų finansinių įsipareigojimų vykdymą ir suteikia galimybę šią mokestinę nepriemoką sumokėti vėliau.

Minėtas Mokesčių administravimo įstatymas įsigaliojo nuo 2020 m. kovo 19 d.

 

 

Teisės departamento direktorė                                                        Rasa Virvilienė

Registracijos numeris (32.44-31-3E) RM-1638

Ši informacija skelbiama:
2020 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad 2019 m. gruodžio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13, 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2691 (toliau — Įstatymas Nr. XIII-2691), kuris įsigalioja 2020 m. liepos 1 d., taip pat 2019 m. gruodžio 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo  Nr. IX-2112 103 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2733 (toliau — Įstatymas Nr. XIII-2733), kuris įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus).

Esminiai pakeitimai:

1. Įstatymu Nr. XIII-2691 papildžius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 13 straipsnį  29 punktu, įvestas naujas motorinių transporto priemonių registracijos mokestis. MAĮ 14 straipsnis papildytas 61 dalimi, kurioje numatyta, kad motorinių transporto priemonių mokestis pagal MAĮ administruojamas tiek, kiek tai nustatyta Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme (toliau — Įstatymas).

 Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 7 straipsnį motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais konsultacijas ir informaciją apie mokestines prievoles mokesčio mokėtojams teikia valstybės įmonė „Regitra". VMI prie FM ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų ministro įgaliota institucija keičiasi mokesčiui administruoti reikalinga informacija.

2. 2019 m. gruodžio 19 d. priimtu Įstatymu Nr. XIII-2733 pakeista 103 straipsnio 2 dalis, siekiant patobulinti ir paspartinti šiuo metu veikiančio Lietuvos Respublikos hipotekos registro (toliau — Hipotekos registras) veiklos procesus: sukurti elektronines paslaugas įkeitimo sandorio šalims, optimizuoti sąveikas su susijusiais registrais, skatinti naudotis įkeitimo institutu. Atsižvelgiant į tai, bus nustatytas įstatyminis pagrindas valstybės informacinių išteklių optimizavimui: įkeitimai bus registruojami Sutarčių registre (Sutarčių registras bus reorganizuotas ir vadinsis Sandorių ir teisių suvaržymų registru), o hipotekos bus registruojamos reorganizuotame Nekilnojamojo turto registre, nebeliks Hipotekos registro. Todėl pagal Įstatymą Nr. XIII-2733 MAĮ 103 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytais atvejais mokesčių administratorius duomenis apie priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymą, pakeitimą ar pabaigą nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas, pateikia priklausomai nuo įkeisto objekto — Nekilnojamojo turto registrui arba Sutarčių ir teisių suvaržymų registrui ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) įregistruojama atitinkamai Nekilnojamojo turto registre arba Sutarčių ir teisių suvaržymų registre šio registro nuostatų nustatyta tvarka.

Registracijos numeris (32.42-31-E) RM-36949

Ši informacija skelbiama:
2020 metai

          Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad įsigaliojo 2020 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 2020/876, kuria, siekiant patenkinti neatidėliotiną poreikį dėl COVID-19 pandemijos atidėti tam tikrus apmokestinimo srities informacijos pateikimo ir mainų terminus, iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES (toliau — Direktyva 2020/876).

      Minėta direktyva pratęsti šie 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvoje (ES) 2018/822 dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų (toliau ‒ Direktyva 2018/822), nustatyti praneštinų tarpvalstybinių susitarimų pateikimo mokesčių administracijai ir keitimosi informacija tarp mokesčių administracijų terminai:  

  1. Tarpininkai ir suinteresuoti mokesčių mokėtojai pateikia informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus, kurių įgyvendinimo atžvilgiu pirmųjų veiksmų imtasi nuo Direktyvos 2018/822 įsigaliojimo iki jos taikymo pradžios dienos (t. y. nuo 2018 m. birželio 25 d. iki 2020 m. birželio 30 d.). Informacijos apie retrospektyvius praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimo terminas perkeliamas iš 2020 m. rugpjūčio 31 d. į 2021 m. vasario 28 d.
  2. Pirmųjų automatinių informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus mainų tarp mokesčių administracijų data perkeliama iš 2020 m. spalio 31 d. į 2021 m. balandžio 30 d.
  3. 30 dienų laikotarpio, per kurį turi būti pranešama apie tarpvalstybinius susitarimus pradžios data perkeliama iš 2020 m. liepos 1 d. į 2021 m. sausio 1 d. Tai reiškia, kad jeigu praneštinas tarpvalstybinis susitarimas yra pateiktas įgyvendinti arba parengtas įgyvendinti, arba jeigu pirmieji jo įgyvendinimo veiksmai atlikti 2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, arba jeigu tarpininkai 2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu tiesiogiai arba padedant kitiems asmenims suteikė pagalbą, paramą arba konsultacijas, susijusias su aukščiau nurodytais veiksmais, tai 30 dienų informacijos pateikimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d.
  4. Rinkai skirtų susitarimų atveju tarpininkas kas 3 mėnesius mokesčių administratoriui pateikia periodinį pranešimą, kuriame pateikiama atnaujinta praneština informacija, kuri buvo gauta nuo paskiausio pranešimo pateikimo. Pirmąją periodinę ataskaitą tarpininkas pateikia iki 2021 m. balandžio 30 d.

 

     Pažymime, kad informacijos pateikimo ir keitimosi ja terminų pratęsimas yra laikinas įsipareigojimų pagal Direktyvą 2018/822 vykdymo atidėjimas, todėl neturėtų turėti įtakos prievolei pranešti ir keistis informacija.

     

      Atsižvelgiant į nurodytų terminų pakeitimus, įgyvendinant Direktyvos 2020/876 nuostatas, bus atitinkamai keičiamos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-109 patvirtintos „Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklės“ (toliau ‒ Taisyklės), kurios taikomos nuo 2020 m. liepos 1 d.

     Minėtos Taisyklės įgyvendina Tarybos direktyvą (ES) 2018/822 ir nustato privalomojo informacijos atskleidimo tvarką, pagal kurią tarpininkai (mokesčių konsultantai, teisininkai ar kiti subjektai, kurie rengia praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, siūlo jį rinkoje, organizuoja jo įgyvendinimą, pateikia jį įgyvendinti arba jį administruoja) arba tiesiogiai ar padedant kitiems asmenims teikia pagalbą, paramą ar konsultacijas, susijusias su aukščiau nurodytais veiksmais, privalo pateikti informaciją mokesčių administratoriui apie potencialius mokesčių vengimo susitarimus, turinčius tarpvalstybiškumo požymių.

      Įgyvendinus Taisyklių pakeitimus dėl praneštinų tarpvalstybinių susitarimų pateikimo ir mainų terminų nukėlimo, informuosime atskiru pranešimu.

        Daugiau informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus (DAC6) bei pranešimo tvarką galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje: https://www.vmi.lt/cms/tarptautiniai-isipareigojimai.

 

 

 

Departamento direktorė                                                                                      Rasa Virvilienė

 

 

 

 

 

Registracijos numeris Nr. (32.44-31-3) RM-45880

Ši informacija skelbiama:
2020 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo" bei Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisykles (toliau — Teisės aktai). 

VMI prie FM kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovais parengė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 55 straipsnį įgyvendinančius Teisės aktus. 

Teisės aktai parengti, atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. gruodžio 3 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55, 551 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2586 (toliau — Įstatymo pakeitimas). Pažymėtina, jog šiuo pakeitimu įgyvendinama 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES perkėlimą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę.

Teisės akto nuostatomis finansų rinkos dalyviai įpareigojami pateikti informaciją ne tik apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, tačiau ir apie šių asmenų atstovus bei naudos gavėjus. Atitinkamai informaciją apie atstovus bei naudos gavėjus finansų rinkos dalyviai turės pateikti ir pateikdami informaciją apie sudarytas sutartis dėl seifo kamerų nuomos.

Pažymėtina, kad finansų rinkos dalyviai anksčiau minėtą informaciją pradės teikti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo VMI prie FM interneto svetainėje paskelbto XML struktūros aprašo, o atnaujinti jau anksčiau pateiktus duomenis ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo anksčiau minėto 4 mėnesių termino.

Atkreipiame dėmesį, jog duomenų teikimas pagal Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo" nuostatas išliks nepakitęs. Teisės aktais apibrėžiamas tik naujų duomenų (asmens atstovų, naudos gavėjų, informacijos apie seifo kameros nuomą) teikimas.

Teisės aktai įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 10 d.

 

 Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

Teises aktai