Registracijos numeris KM2905

Ši informacija skelbiama:
2021 metai

2019 m. sausio mėnesį įsigaliojo nauji banderolių pavyzdžiai ir dėl to 2021 m. sausio 26-27 d. turi būti inventorizuotas apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurie paženklinti seno pavyzdžio banderolėmis, t. y. kurių identifikavimo kodai Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre yra šie: 01623, 01624, 01625, 01626 ir 01627. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021 m. sausio 11 d. rašte Nr. (19.20-10 Mr)R-129 ir 2021 m. sausio 15 d. rašte Nr. (19.20-10 Mr)R-198. Informaciją parengė Akcizų administravimo departamentas.

Registracijos numeris (19.20-10 Mr)R-716

Ši informacija skelbiama:
2021 metai

Informuojame, kad 2021 m. vasario 13 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. VA-12[1], kuriuo atlikti Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių (toliau ― Taisyklės) pakeitimai:

Taisyklių pavadinimas, Taisyklės, Specialių ženklų ― banderolių, išdavimo patvirtinimo FR0404 forma ir Specialių ženklų ― banderolių, grąžinimo paraiškos AKC415 forma išdėstyti nauja redakcija.

Atsisakyta perteklinių reikalavimų. Nebereikia:

 • kartu su banderolių pagaminimo paraiškomis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI) pateikti sutarties, kurios pagrindu ne sandėlio savininko akcizais apmokestinamos prekės laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, kopijos;
 • pateikti VMI mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kai banderolių išdavimo paraiška teikiama pirmą kartą arba vėluojama sumokėti už banderoles;
 • inventorizuoti banderolių kartą per mėnesį, o klijuojant sugadintų banderolių  inventorizavimo apraše, be kitų privalomų inventorizacijos duomenų, nebereikia nurodyti, kokio pavadinimo apdoroto tabako, etilo alkoholio ar alkoholinių gėrimų klijavimo metu banderolės buvo sugadintos. Banderolių inventorizacijai lieka galioti tik bendrieji teisės aktų reikalavimai, išdėstyti Inventorizacijos taisyklėse[2];
 • informuoti VMI apie numatomas naikinti užsienyje banderoles;
 • atsiimančiam banderoles asmeniui pateikti įgaliojimo. Pagal Taisyklių nuostatas įgaliotas banderoles atsiimti asmuo turės būti nurodytas Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinėje sistemoje (toliau AIS);
 • pateikti VMI fiskalinio agento atstovavimą pagrindžiančių dokumentų, kai banderoles užsako kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko Lietuvos Respublikoje paskirtas fiskalinis agentas;
 • asmens, kuriam buvo išduotos banderolės, atstovui dalyvauti supjaustytų, esančių technologinėse pakuotėse, banderolių naikinime, kurį organizuoja VMI. 

 

Lankstesnis banderolių naudojimas:

 • atsisakyta banderolių apskaitos tvarkymo pagal asmeniui suteiktą šifrą ir pereita prie apskaitos tvarkymo pagal mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą). Mokesčių mokėtojas nuo 2021 m. vasario 15 d. paraiškas ir ataskaitas teiks, o nuo šios datos pateiktas paraiškas peržiūrės pagal savo identifikacinį numerį (kodą);
 • teikiant banderolių pagaminimo paraišką, nereikia nurodyti banderolių klijavimo vietos.

Patogesnis aptarnavimas:

 • nereikia teikti popierinių banderolių išdavimo paraiškų. Šių paraiškų duomenys bus pateikiami į AIS. Taip pat pakaks pateikti vieną banderolių išdavimo paraišką, neteikiant atskirų banderolių pagaminimo ir banderolių išdavimo paraiškų[3];
 • atsisakyta apribojimo nekokybiškas arba nebenaudojamas banderoles VMI grąžinti ne dažniau kaip kartą per mėnesį, tačiau ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Asmenys nepanaudotas banderoles galės grąžinti taip dažnai, kaip patogu;
 • atsisakyta reikalavimo klijuojant sugadintas banderoles naikinti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Taisyklės numato, kad mokesčių mokėtojas klijavimo metu sugadintas banderoles turės naikinti kartą per metus, jeigu tokių banderolių yra iki 3 000 000 vienetų, arba kartą per ketvirtį, jeigu banderolių yra daugiau;
 • banderolių pagaminimo užsakymai teikiami iki mėnesio 17 d., o ne iki mėnesio 15 d.

Banderolių panaudojimo duomenų teikimas:

 • pagal nuo 2021 m. vasario 15 d. paraiškas išduotų banderolių panaudojimo ataskaitoms teikti nebenaudojamos AKC416―AKC419 formos[4];
 • banderolių panaudojimo duomenys į AIS turės būti pateikti per 7 darbo dienas nuo banderolių panaudojimo dienos (galiojo reikalavimas banderolių panaudojimo duomenis teikti, pasibaigus savaitei, ne vėliau kaip kitos savaitės antrą darbo dieną);
 • suklijavus visas pagal konkrečią nuo 2021 m. vasario 15 d. pateiktą banderolių išdavimo paraišką išduotas banderoles ir pateikus panaudojimo duomenis į AIS, nereikės teikti atitinkamos AKC417 formos arba AKC419 formos suminės ataskaitos;
 • ataskaitose papildomai turės būti teikiama banderolių klijavimo vietos informacija ir atskirai pateikti užsienyje sunaikintų banderolių duomenys;
 • sudaryta galimybė duomenis į AIS įkelti iš rinkmenos.

Pakeitimai, susiję su banderolių atsiėmimu:

 • banderolės jas užsakiusiam pagaminti asmeniui bus išduodamos visos iš karto;
 •  per 30 dienų neapmokėjus ir neatsiėmus banderolių, banderolių išdavimo paraiška bus anuliuojama;
 • jeigu per 4 mėnesius nuo apmokėjimo už banderoles dienos asmuo neatsiims banderolių ir nesikreips į VMI dėl banderolių išdavimo paraiškos anuliavimo ir už banderoles sumokėtos sumos grąžinimo, tai banderolės bus sunaikinamos VMI nustatyta tvarka, o už banderoles sumokėta suma nebus grąžinama ar kompensuojama.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2021 m. vasario 15 d. pradėjo veikti naujasis Akcizais apmokestinamų prekių žymėjimo priemonių apskaitos posistemis. Nuo minėtos datos naujos banderolių išdavimo paraiškos ir pagal šias paraiškas išduotų banderolių panaudojimo bei grąžinimo duomenys teikiami posistemyje „AAP žymėjimo priemonių apskaita (Naujas)“. Iki minėtos datos pateiktos išdavimo paraiškos tvarkomos ir pagal šias paraiškas išduotų banderolių panaudojimo bei grąžinimo duomenys teikiami posistemyje „AAP žymėjimo priemonių apskaita (Senas)“.

Daugiau apie prisijungimą prie naujo posistemio: https://www.vmi.lt/evmi/informacija-apie-akcizus

 

Viršininko pavaduotojas                                                                                  Artūras Klerauskas 


[1] „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

[2] Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.

[3] Cigarečių ženklinimo banderolių pagaminimo paraiškos FR0401 forma, Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagaminto apdoroto tabako (išskyrus cigaretes) ženklinimo banderolių išdavimo paraiškos FR0402 forma, Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagamintų cigarečių ženklinimo banderolių išdavimo paraiškos FR0403 forma, Importuoto apdoroto tabako (išskyrus cigaretes) ženklinimo banderolių išdavimo paraiškos FR0405 forma, Importuojamų cigarečių ženklinimo banderolių išdavimo paraiškos FR0406 forma ir Importuojamo etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių išdavimo paraiškos FR0407 forma.

[4] Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių panaudojimo savaitinės ataskaitos AKC416 forma, Apdoroto tabako ženklinimo banderolių panaudojimo savaitinės ataskaitos AKC418 forma, Pagal paraišką gautų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių panaudojimo ataskaitos AKC417 forma ir Pagal paraišką gautų apdoroto tabako ženklinimo banderolių panaudojimo ataskaitos AKC419 forma.