Registracijos numeris (18.2-31-2 Mr) RM-38001

Ši informacija skelbiama:
2022 metai

Papildytas ir atnaujintas VII sąrašas paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams (VMI prie FM 2018-06-05 raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-21345, atnaujinta 2022-12-08 raštu  Nr. (18.2-31-2 E) RM-38001)

Registracijos numeris (18.2-31-2 Mr) RM-38556

Ši informacija skelbiama:
2022 metai

Informuojame, kad 2022 m. spalio 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1062 „Dėl paramos, skirtos elektros energijos nebuitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją sumažinti, skyrimo ir administravimo tvarkos“ (toliau ­­­- Nutarimas).

Remiantis Nutarimo 1 punkto nuostatomis, elektros energijos vartotojams, išskyrus buitinius elektros energijos vartotojus, iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojamos elektros energijos kainos dalis be PVM[1].

Pagal Nutarimu patvirtinto aprašo 8 punkto nuostatas, elektros energijos tiekėjų mokėjimo dokumentuose nebuitiniam vartotojui pateikiama informacija apie dalies kompensavimą (pritaikytą bendrą dalies kompensavimo sumą), o nebuitinis vartotojas su tiekėju atsiskaito sumokėdamas mokėjimo dokumente nurodytą už suvartotą elektros energiją mokėtiną sumą, sumažintą dalies kompensavimo dydžiu.

Remiantis PVMĮ[2] 15 straipsnio 6 dalies nuostatomis, į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiamos bet kokios subsidijos ar dotacijos, turinčios įtakos galutinei prekės arba paslaugos kainai.

Laikoma, kad subsidija ar dotacija laikoma turinčia įtakos galutinei prekės (paslaugos) kainai, jeigu ji mokama pardavėjui, ją moka trečioji šalis ir ši suma sudaro atlygį už prekę (paslaugą) ar jo dalį.

Iš įvairių (biudžeto, fondų ar kt. lėšomis finansuojamų) programų lėšų prekių pardavėjui (paslaugų teikėjui) mokamos subsidijos už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą turi būti įtraukiamos į prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę. Tuo atveju, kai subsidijos skiriamos pardavėjui ir nuo jų priklauso prekių ar paslaugų kaina pirkėjui, tokios sumos turi būti įtrauktos į prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę (pridedamos prie iš pirkėjo gauto ar gautino atlygio (be PVM)).

Atsižvelgiant į tai, kai elektros energija perparduodama tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip yra gauta iš elektros energijos tiekėjų, pastato (patalpų) nuomininkui išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje turėtų būti nurodyta elektros energijos apmokestinamoji vertė atėmus kompensaciją ir nuo jos apskaičiuotas PVM, taikant 21 proc. PVM tarifą.

Atkreiptinas dėmesys, kad pastato (patalpų) savininkas, PVM mokėtojas, perparduodantis elektros energiją nuomininkui, turi teisę PVMĮ nustatyta tvarka, įtraukti į PVM atskaitą, gautoje PVM sąskaitoje faktūroje už elektros energiją, išskirtą PVM.

 

Teisės departamento direktorė

   

                          Rasa Virvilienė

 

[1] Pridėtinės vertės mokestis.

[2] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.