D.U.K. dėl PVM įstatymo 71 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo

1. Tėvas ir sūnus turi 2 įmones, „A“ ir „B“, kuriose kiekvienas turi po 50 proc. akcijų. Įmonės „A“ vadovu samdomas su tėvu ir sūnumi nesusijęs asmuo Jonas J., įmonės „B“ vadovu paskiriamas su tėvu ir sūnumi taip pat nesusijęs asmuo Petras P. Įmonės „A“ veikla maitinimo paslaugų teikimas, įmonės „B“ veikla remonto ir apdailos darbai. Ar tokiu atveju, kai abiejų įmonių akcininkai yra tie patys, bet akcininkų paskirti įmonių valdymo organai (vadovai) yra skirtingi, bus laikoma, kad įmonių valdymo organai yra tie patys asmenys ir abiejų įmonių pajamos bus sumuojamos bendrai į 45 000 Eur ribą?

 

Įmonės „A“ ir „B“ yra kontroliuojamos susijusių asmenų, tėvo ir sūnaus. Atsižvelgiant į tai, kad įmonių „A“ ir „B“ vadovai nėra tie patys asmenys (įmonės „A“ vadovas yra Jonas J., o įmonės „B“ vadovas Petras P.) ir įmonės faktiškai vykdo skirtingą veiklą, vertinant prievolę registruotis PVM mokėtojais, įmonės „A“ ir „B“ pajamos būtų sumuojamos tik tuo atveju, jeigu šios įmonės veiktų viena kitos naudai ar interesais.


2. Vyras ir žmona santuokoje įsteigia 2 įmones: įmonę „A“, kurioje 100 proc. akcininkė ir vadovė yra žmona ir įmonę „B“, kurioje 100 proc. akcininkas ir vadovas yra vyras. Įmonės „A“ veikla yra kirpykla, įmonės „B“ veikla yra krovinių pervežimas. Ar šiuo atveju vertinant prievolę registruotis PVM mokėtojais abiejų įmonių pajamos sumojamos ar kiekviena įmonė skaičiuoja 45 000 Eur ribą atskirai?

 

Jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, o įmonės yra įsteigtos santuokos metu, tai abi įmonės priklauso sutuoktiniams bendra jungtinės nuosavybės teise ir yra kontroliuojamos abiejų sutuoktinių. Atsižvelgiant į tai, kad įmonių vadovai yra skirtingi asmenys (įmonės „A“ vadovė žmona, o įmonės „B“ vadovas vyras) ir įmonės faktiškai vykdo skirtingą veiklą, vertinant prievolę registruotis PVM mokėtojais, įmonės „A“ ir „B“ pajamos būtų sumuojamos tik tuo atveju, jeigu šios įmonės veiktų viena kitos naudai ar interesais, t. y. vykdytų susijusią ekonominę veiklą.


3. Vyras ir žmona santuokoje įsteigia 2 įmones: įmonę „A“, kurioje 100 proc. akcininkė yra žmona ir įmonę „B“, kurioje 100 proc. akcininkas yra vyras. Įmonės „A“ direktoriumi yra paskirtas vyras, įmonei „B“ vadovauja taip pat vyras. Įmonės „A“ veikla yra mažmeninė prekyba, įmonės „B“ veikla autoservisas. Ar tokiu atveju abiejų įmonių pajamos sumuojamos bendrai?

 

Jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, o įmonės yra įsteigtos santuokos metu, tai abi įmonės priklauso sutuoktiniams bendra jungtinės nuosavybės teise ir yra kontroliuojamos abiejų sutuoktinių. Kadangi abiem įmonėms vadovauja tas pats asmuo - vyras, tai vertinant prievolę registruotis PVM mokėtojais abiejų įmonių pajamos sumuojamos.


4. Ar, siekiant įvertinti, ar faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio, reikia žiūrėti, kaip apibūdintos veiklos EVRK?

 

Vertinant to paties asmens (susijusių asmenų) kontroliuojamų asmenų vykdomas veiklas, atsižvelgiama į tai, kokio pobūdžio veiklą faktiškai asmuo vykdo, o ne tai kokių rūšių veiklos pagal EVRK yra nurodytos Mokesčių mokėtojų registre.


5. Kuriais atvejais asmenys neveikia vienas kito naudai ir interesais?

 

To paties asmens kontroliuojami asmenys laikomi veikiančiais vienas kito naudai ir interesais, jei tik vienas kitam parduoda prekes / paslaugas kitomis nei rinkos sąlygomis ar aplinkybėmis, teikia paskolas ar atlieka kitus tarpusavio sandorius, t. y. vykdo susijusią ekonominę veiklą.


6. Kas laikomi valdymo organu ir (arba) atskiru valdymo organo nariu?

 

Asmens valdymo organai ir valdymo organo nariai paprastai nurodomi įmonės ar kito juridinio asmens steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose ar pan.). Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnyje akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms numatyta galimybė turėti vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą arba kolegialų valdymo organą – valdybą. Kitokio pobūdžio įmonės (VšĮ, MB, asociacijos ir kt.) vadovaujasi savo steigimo įstatymuose numatytomis nuostatomis turėti valdymo organus.


7. Vyras ir žmona santuokoje įsteigia 2 įmones: įmonę A, kurioje 100 proc. akcininkė yra žmona ir įmonę B, kurioje 100 proc. akcininkas yra vyras. Įmonės A vadovas yra nesusijęs su žmona ir vyru asmuo Jonas, o įmonės B vadovas yra taip pat nesusijęs nei su žmona, nei su vyru, nei su Jonu asmuo Petras. Įmonės A veikla yra kirpykla, įmonės B veikla yra krovinių pervežimas. Ar šiuo atveju sumuojamos abiejų įmonių pajamos ar kiekviena įmonė skaičiuoja 45 000 Eur ribą atskirai?

 

Žr. atsakymą į 2 klausimą.


8. Jonas yra 3 skirtingų įmonių vienintelis akcininkas. Visų 3 įmonių vadovai yra paskiriami kiti asmenys. Visos įmonės faktiškai vykdo skirtingas veiklas: maisto prekių pardavimas, kirpykla ir statybos. Ar nustatant prievolę registruotis PVM mokėtojais visos įmonės turi bendrai skaičiuoti 45 000 Eur ribą?

 

Atsižvelgiant į tai, kad Jonas nevadovauja nei vienai iš savo kontroliuojamų įmonių ir visų įmonių faktiškai vykdomos ekonominės veiklos nėra to paties pobūdžio, vertinant prievolę registruotis PVM mokėtojais, įmonių pajamos būtų sumuojamos tik tuo atveju, jeigu šios įmonės veiktų viena kitos naudai ar interesais, t. y. vykdytų susijusią ekonominę veiklą.


9. Santuokoje įsteigtų įmonių: MB vienintelis narys ir vadovas - vyras, UAB vadovė - žmona. UAB prekiauja medžiagomis, o MB įsigijusi medžiagas siuva gaminius pardavimui. Ar nustatant prievolę registruotis PVM mokėtojais MB ir UAB pajamos turėtų būti sumuojamos?

 

Jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, o įmonės yra įsteigtos santuokos metu, tai abi įmonės priklauso sutuoktiniams bendra jungtinės nuosavybės teise ir yra kontroliuojamos abiejų sutuoktinių. Atsižvelgiant į tai, kad abiejų įmonių vadovai skirtingi asmenys (MB vadovas - vyras, UAB vadovė – žmona) ir jų faktiškai vykdomos ekonominės veiklos nėra to paties pobūdžio, vertinant prievolę registruotis PVM mokėtojais, įmonių pajamos būtų sumuojamos, jeigu įmonės veiktų viena kitos naudai ar interesais, t. y. vykdytų susijusią ekonominę veiklą.


10. Jeigu susijusių asmenų valdomų įmonių (UAB „A“ vyro, UAB „B“ žmonos), vienos bendrovės veikla statybinių prekių pardavimas, kitos bendrovės nupirktomis statybinėmis medžiagomis vykdomos statybos paslaugos, ar nebus laikoma, kad veikia vienas kito naudai?

 

Jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, o įmonės yra įsteigtos santuokos metu, tai abi įmonės priklauso sutuoktiniams bendra jungtinės nuosavybės teise ir yra kontroliuojamos abiejų sutuoktinių. Jeigu abi įmonės vykdo susijusią veiklą, t. y. vienintelis statybinių prekių pardavimo veiklą veikiančios bendrovės pirkėjas yra kito sutuoktinio bendrovė, arba sandoriai tarp bendrovių vyksta kitomis aplinkybėmis ir kitokiomis nei rinkos sąlygomis, laikytina, kad bendrovės veikia viena kitos naudai.


11. Kaip nuo 2023 m. kontroliuojami asmenys, norėdami išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, turės pagrįsti, kad jiems neprivaloma būti PVM mokėtojais? Ar galės išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, jeigu buvo įsiregistravę savanoriškai, ar turės išbūti 24 mėn.?

 

Įsigaliojus PVMĮ 71 straipsnio 7 dalies pakeitimo nuostatoms, asmenys, kuriems nebus prievolės būti PVM mokėtojais (neviršijama riba dėl prekių (paslaugų) teikimo Lietuvoje ir prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių riba), galės pateikti prašymą išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, jei įrodys, kad jų valdymo organas ir (arba) atskiras valdymo organų narys nėra tas pats asmuo, kad jie faktiškai vykdo skirtingo pobūdžio ekonominę veiklą bei neveikia vienas kito naudai ar interesais.

Klausime nenurodytos aplinkybės kodėl asmuo įsiregistravo PVM mokėtoju savanoriškai. Remiantis PVMĮ 75 straipsnio 2 dalies nuostatomis, jeigu asmuo įsiregistravo PVM mokėtoju savanoriškai pagal PVMĮ 72 straipsnio 2 dalį dėl prekių įsigijimo iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių, jis negali būti išregistruotas iš PVM mokėtojų nepraėjus 24 kalendoriniams mėnesiams nuo jo įregistravimo, išskyrus atvejus, kai asmuo likviduojamas.