Angliavandenilių išteklių mokestis

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie angliavandenilių išteklių mokestį (iki 2014-12-31 – naftos ir dujų išteklių mokestis).

 

Registracijos numeris KM1822

Ši informacija skelbiama:
Angliavandenilių išteklių mokestis

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai

Angliavandenilių išteklių mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji vienetai (kaip jie apibrėžti PMĮ) bei fiziniai asmenys, išgaunantys tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilius Lietuvos teritorijoje ir jos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

Išsklaidytieji angliavandeniliai - angliavandeniliai, esantys mažai laidžiose, nuosėdinėse uolienose ir nesusitelkę į  tradicinių angliavandenilių telkinius ar sankaupas.

Tradiciniai angliavandeniliai -  angliavandeniliai (nafta, dujos, kondensatas), susitelkę kaupavietėse ir (arba) sankaupose poringose, plyšiuotose uolienose (tradicinių angliavandenilių telkiniuose).

Mokesčio bazė

  1. Angliavandenilių išteklių mokestis apskaičiuojamas nuo mokestinio laikotarpio vidutinės mokesčio mokėtojo apskaičiuotos išgautų tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje.

Jeigu per mokestinį laikotarpį mokesčio mokėtojas angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) išteklius pardavė skirtingomis kainomis, vidutinė šių išteklių pardavimo kaina už kubinį metrą gavybos vietoje mokesčio mokėtojo apskaičiuojama pagal šių kainų vidurkį.

  1. Kai angliavandenilių išteklių mokesčio neįmanoma apskaičiuoti 1 punkte nustatyta tvarka, angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) išteklių mokestis yra apskaičiuojamas nuo praėjusio mokestinio laikotarpio vidutinės Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotos ir paskelbtos išgautų angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje.

Angliavandenilių išteklių gavybos vietoje turi būti įrengti atitinkami apskaitos prietaisai, matuojantys išgaunamų angliavandenilių išteklių kiekį. Apskaitos prietaisų įrengimo ir kontrolės tvarką nustato Aplinkos ministerija, suderinusi su Finansų ministerija.

Tarifai

Angliavandenilių išteklių mokesčio tarifą sudaro bazinis ir kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifai.

Baziniu angliavandenilių išteklių mokesčio tarifu apmokestinami iš visų telkinių išgauti angliavandenilių ištekliai. Kompensaciniu angliavandenilių išteklių mokesčio tarifu apmokestinami angliavandenilių ištekliai, išgaunami iš telkinių, jeigu jiems surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos valstybės lėšos.

Bazinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas nustatomas:

  1. tradicinių angliavandenilių ištekliams – 12 proc.;
  1. išsklaidytųjų angliavandenilių ištekliams – 15 proc. Trejus metus nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020-01-01, taikomas 1 proc. bazinis mokesčio tarifas. Pasibaigus trejų metų laikotarpiui nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, kitą dieną po to, kai sueina trejų metų laikotarpis, pradedamas taikyti 15 proc. mokesčio tarifas.

Angliavandenilių ištekliams, išgaunamiems iš telkinio, kuris surastas ir išžvalgytas vien valstybės lėšomis, nustatomas 9 proc. kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas. Jeigu telkiniui surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos ne vien valstybės lėšos, kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas sumažinamas proporcingai ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai, tačiau ne daugiau negu iki 4,5 proc. pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašą.

Mokestinis laikotarpis

Angliavandenilių išteklių mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Angliavandenilių išteklių mokestis yra apskaičiuojamas nuo vidutinės per kalendorinį ketvirtį išgautų tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) išteklių pardavimo kainos.

Mokestinio laikotarpio angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija (FR0566) privalo būti pateikta VMI ir mokestis sumokamas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio 15 d. 

 

Teises aktai