Registracijos numeris KM0583

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą (išskyrus notarus, antstolius, advokatus)

Privalo naudoti tokius apskaitos dokumentus:

 1. sąskaitą faktūrą (jei nėra PVM mokėtojas);

 2. PVM sąskaitą faktūrą (jei yra PVM mokėtojas);

 3. kasos aparato kvitą;

 4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš 1–3 punktuose nurodytų apskaitos dokumentų, jeigu Dėl atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, nenustatyta kitaip.

Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros, nepriklausomai nuo to, kuris apskaitos principas (pinigų ar kaupimo) individualioje veikloje taikomas, išrašomos prekių perdavimo arba paslaugos suteikimo momentu.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, pirkdamas žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir kuriam netaikoma kompensacinio PVM tarifo schema), kuris pats ją išaugino, arba pirkdamas iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir nesiverčiančio individualia veikla) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti sąskaitą faktūrą, išskyrus atvejus, kai individualia veikla besiverčiantis  gyventojas, atsiskaitydamas už daiktus, naudoja kasos aparatą ir perkamų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) kaina neviršija 100 Eur arba kitų perkamų daiktų kaina neviršija 60 Eur.

Gyventojas, kurisiš anksto grynaisiais pinigais gauna avansą, pinigų gavimo momentu turi išrašyti pinigų priėmimo kvitą, o atlikus paslaugą (pardavus prekę) bendrai paslaugos vertei – sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą (jei yra PVM mokėtojas). Pvz., paslauga atlikta 2023-01-20. Pinigai sumokėti 2023-01-20. Nepriklausomai nuo atsiskaitymo būdo (pavedimu per banką ar grynaisiais pinigais) – 2023-01-20 išrašoma sąskaita faktūra.

Jei atsiskaitymas nesutampa su paslaugų suteikimo ar prekių perdavimo momentu, gyventojas išrašo sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo, kad už prekes ar paslaugas bus atsiskaitoma vėliau, o atsiskaičius vėliau, pinigų gavimo momentu, išrašo pinigų priėmimo kvitą.

Kai gyventojas vykdo individualią lauko prekybos veiklą ir pirkėjas nereikalauja išduoti apskaitos dokumento, tai pasibaigus dienai, gyventojo iš šios veiklos gauti pinigai gali būti užpajamuojami vienu apskaitos dokumentu, kuriame nurodoma bendra per dieną parduotų prekių suma.

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą ir turintis savo veiklai naudoti kasos aparatą (išskyrus naudojančius elektroninius kasos aparatus)

 

Ne PVM mokėtojas turi naudoti tokius apskaitos dokumentus:

 1. kasos aparato kvitą;

sąskaitą faktūrą, jei pirkėjas pageidauja.

PVM mokėtojas turi naudoti tokius apskaitos dokumentus:

 1. kasos aparato kvitą;

 1. PVM sąskaitą faktūrą, jei pirkėjas pageidauja.

Gyventojas, vykdantis keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais (taksi) individualią veiklą

Kai gyventojas, įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą, vykdo keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais (taksi) veiklą, keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą, vairuotojas privalo jam išduoti pinigų priėmimo kvitą.

Notarų naudojami apskaitos dokumentai

 1. Grynųjų pinigų priėmimo kvitas;

 2. sąskaita faktūra;

 3. PVM sąskaita faktūra (jeigu notaras yra PVM mokėtojas);

 4. kiti apskaitos dokumentai (mokėjimo pavedimai ir pan.).

Grynųjų pinigų priėmimo kvitas yra naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti. Kvito formą nustato ir jų spausdinimą, platinimą, naudojimą, įsigijimą ir grąžinimą organizuoja nuo 2021-01-01 Lietuvos notarų rūmų prezidiumas, suderinęs su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (iki 2020-12-31 tik Lietuvos notarų rūmų prezidiumas). Iki 2020-12-31 notaras gali neišduoti grynųjų pinigų priėmimo kvito ir sąskaitos faktūros, jeigu paslaugų gavėjas nepageidauja. Nuo 2021-01-01 notaras paslaugos gavėjui grynųjų pinigų priėmimo kvitą / sąskaitą faktūrą privalo išduoti visais atvejais.

Antstolių naudojami apskaitos dokumentai

 1. Antstolio kvitas;

 2. sąskaita faktūra;

 3. PVM sąskaita faktūra (jeigu antstolis yra PVM mokėtojas);

 4. kiti apskaitos dokumentai (mokėjimo pavedimai ir pan.).

Antstolio kvitai yra naudojami grynųjų pinigų priėmimui įforminti. Reikalavimus dėl šių dokumentų ir jų įsigijimo bei naudojimo nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta LR teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352. Antstolis gali neišduoti sąskaitos-faktūros, jeigu paslaugų gavėjas nepageidauja.

Advokatų naudojami apskaitos dokumentai

 1. Grynųjų pinigų priėmimo kvitas;

 2. sąskaita už teisines paslaugas;

 3. PVM sąskaita faktūra (jeigu advokatas yra PVM mokėtojas);

 4. kiti apskaitos dokumentai (mokėjimo pavedimai ir pan.).

Tuo atveju, kai grynieji pinigai gaunami už advokatų, veikiančių partnerystės pagrindais neįsteigus juridinio asmens, suteiktas paslaugas, išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas, įsigytas vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų (atstovo) vardu, kuriame turi būti nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardai (vardų pirmos raidės) ir pavardės arba tik pavardės, asmens kodai, taip pat, kad jie yra advokatai, arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų (atstovo) vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė su žodžiais „ir partneriai“ bei partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) asmens kodas.

Advokatai, veikiantys partnerystės pagrindais neįsteigę juridinio asmens, privalo, išrašydami sąskaitą, nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardus (vardų pirmas raides) ir pavardes arba tik pavardes, asmens kodus, taip pat, kad jie yra advokatai, arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų (atstovo) vardą (vardo pirmą raidę) ir pavardę arba tik pavardę su žodžiais „ir partneriai“ bei partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) asmens kodą. Vienas iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų (atstovas) tvarko sąskaitų apskaitą.

 

Svarbu. Nuo 2019-05-14 individualią veiklą vykdantis gyventojas kvitų blankų apskaitos knygos pildyti neprivalo.

Iki 2019-05-13 gyventojas, savo veikloje naudojantis pinigų priėmimo kvitus, turėjo pildyti Pinigų priėmimo ir / ar išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0577

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Dokumentas

Reikalavimus dokumentams nustatantis teisės aktas

PVM sąskaita faktūra

LR Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. nuostatas, įvykusį prekių teikimą arba paslaugų teikimą apmokestinamasis asmuo privalo įforminti PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas.

Sąskaita faktūra

LR Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.

Sąskaita faktūra pagal Finansinės apskaitos įstatymo 6 str. nuostatas išrašoma ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Kasos aparato kvitas

LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo aprašo patvirtinimo“.

Pinigų priėmimo kvitas

Nuo 2019-05-14 pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2019-05-10 įsakymu Nr. VA-39 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Nuo 2019-05-01 neteko galios pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės patvirtintos LR finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų formų patvirtinimo ir pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (nuo 2019-05-01 neteko galios).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2577

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Sąskaitų faktūrų privalomi rekvizitai:

1) ūkio subjekto, surašiusio sąskaitą faktūrą, pavadinimas*;

2) dokumento parengimo data;

3) ūkinės operacijos turinys;

4) ūkinės operacijos laikotarpis arba data, jeigu apskaitos dokumento parengimo data nesutampa su ūkinės operacijos laikotarpiu arba data;

5) ūkinės operacijos rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Kai ūkinės operacijos rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;

6) apskaitos dokumento pavadinimas.

*Gyventojas išrašydamas apskaitos dokumentą neprivalo nurodyti individualios veiklos numerio ar asmens kodo. Tačiau, jeigu specialūs teisės aktai, kurie numato papildomus reikalavimus apskaitos dokumentams, reglamentuoja, kad individualios veiklos numeris arba asmens kodas turi būti nurodomas tam tikrais atvejais, gyventojas išrašydamas apskaitos dokumentą pasirinktinai turi nurodyti individualios veiklos numerį ar asmens kodą.

Gyventojai, veikiantys partnerystės pagrindais neįsteigę juridinio asmens, privalo, išrašydami sąskaitą faktūrą, nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardus, pavardes, gyventojų pasirinkimu – asmens kodus arba individualios veiklos vykdymo pažymų numerius arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardą, pavardę su žodžiais „ir partneriai" bei šio gyventojo pasirinkimu – asmens kodą arba individualios veiklos vykdymo pažymos numerį.

Darbuotojas apskaitos dokumentus išrašo individualios veiklos vykdytojo vardu (jei dokumentas pasirašomas, jį gali pasirašyti darbuotojas savo vardu).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0592

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Finansinės apskaitos įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos pinigais atliekamos ūkinės operacijos, taisyti draudžiama, jeigu apskaitos dokumente, kuriuo pagrindžiama pinigais atliekama ūkinė operacija, padaroma klaida, parengiamas naujas apskaitos dokumentas. Apskaitos dokumentas, kuriame padaryta klaida, laikomas negaliojančiu ir saugomas kartu su kitais ataskaitinio laikotarpio dokumentais.

Jeigu išrašymo metu mokesčiams apskaičiuoti naudojami popieriniai apskaitos dokumentai sugadinami, jie iš karto žymimi žodžiu „Anuliuota“, nurodoma anuliavimo data ir anuliavimas patvirtinamas dokumentą išrašiusio asmens parašu. Asmuo anuliuotus ir panaudotus mokesčiams apskaičiuoti naudojamus apskaitos dokumentus saugo laikydamasis Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0595

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Gyventojai, kurie, vykdydami individualią veiklą, pirkėjams ar paslaugų gavėjams išrašo sąskaitas faktūras, pirkėjui grąžinus prekes turi pildyti dokumentus, iš kurių turinio galima būtų nuspręsti, kad prekė grąžinta pardavėjui, o pinigai – pirkėjui. Tai gali būti laisvos formos pirkėjo prašymas grąžinti pinigus ir pardavėjo surašytas aktas arba kreditinė sąskaita. Šiuo atveju išrašomą apskaitos dokumentą pasirenka pats individualią veiklą vykdantis asmuo. Išrašant kreditinę sąskaitą ant sąskaitos faktūros užrašoma „kreditinė sąskaita“ bei tęsiama išrašomų sąskaitų numeracija.

Gyventojai, kurie yra registruoti PVM mokėtojais, LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 83 str. nustatytais atvejais privalo išrašyti kreditinį dokumentą. Išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra, rodanti įvykusius aplinkybių pasikeitimus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0591

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Kasos aparatą (toliau - EKA) privalo naudoti gyventojai, vykdantys:

- individualią prekybos veiklą maisto produktais ir kitomis prekėmis įsigijus verslo liudijimą ir pagal individualios veiklos pažymą;

- individualią maisto produktų gamybos veiklą įsigijus verslo liudijimą ir pagal individualios veiklos pažymą

bei prekiaujantys pastatuose ar patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, t. y. ne lauko sąlygomis.

Taip pat EKA privalo naudoti tie, kurie teikia viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose.

Nereikalaujama naudoti EKA gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla ir teikia paslaugas arba parduoda savo gamybos ne maisto prekes.

Nustatyti EKA nenaudojimo atvejai, kai EKA neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba EKA naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą (VMI prie FM viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. VA-40), t. y:

 1. individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, kurie prekiauja pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, kurių siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai yra visiškai ar didžia dalimi atidaromi į lauką;

 2. gyventojams, kurie per paskutinius 2 metus pirmą kartą įregistravo prekybos individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijo prekybos verslo liudijimą, arba keičia mokesčių sumokėjimo formą iš individualios veiklos su prekybos verslo liudijimu į prekybos individualią veiklą pagal pažymą, prekiauja pirmuosius 6 veiklos vykdymo mėnesius, skaičiuojamus nuo veiklos įregistravimo ar verslo liudijimo įsigijimo;

 3. gyventojams, kurie įsigijo prekybos verslo liudijimą, kuriame numatyta veiklą vykdyti tik 1 dieną ar 2 dienas per savaitę;

 4. konkrečiais atvejais, kai VMI įvertina objektyvias priežastis ir priima individualius sprendimus, dėl kurių kasos aparato naudojimas atitinkamoje prekybos vietoje yra negalimas arba sukeltų akivaizdžiai neproporcingas administracinės naštos pasekmes.

Visais atvejais, kai naudoti EKA nereikalaujama, gyventojas, vykdantis veiklą, asmeniui pageidaujant, turi išduoti pinigų priėmimo kvitą arba kitą teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamą apskaitos dokumentą (VMI prie LR FM viršininko 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-25).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0586

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Išlaidos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais apskaitos dokumentais:

 1. sąskaitomis faktūromis,

 2. PVM sąskaitomis faktūromis,

 3. importo deklaracijomis,

 4. laisvos formos apskaitos dokumentais,

 5. kasos aparato kvitais.

Prekių ir paslaugų įsigijimo iš užsienio vienetų ir gyventojų atvejais išlaidos gali būti pagrindžiamos užsienio vienetų ir gyventojų surašytais dokumentais, jeigu iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį. Iš ūkinės operacijos turinio, turi būti galima nustatyti kas, kam, už kiek ir kokią prekę (paslaugą) pardavė.

Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 100 Eur. Įsigyjant degalus – jei vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 Eur ir jame yra visi privalomi rekvizitai, taip pat pirkėją identifikuojantis rekvizitas (-ai).

Jei gyventojas vykdo kelių rūšių individualią veiklą ir išlaidoms pagrįsti turi vieną dokumentą, tai išlaidas tarp veiklos rūšių jis paskirsto pats pagal faktines išlaidas arba proporcingai pajamoms iš individualios veiklos rūšių.

Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti GPMĮ 18 str. 12 dalyje nustatyta tvarka (t. y. išlaidoms priskiriant 30 proc. nuo gautų pajamų), neprivalo atskaitomą sumą pagrįsti dokumentais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0587

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Gyventojas, pereidamas į kitą individualios veiklos vykdymo formą (iš individualios veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą, į įregistruotą individualią veiklą pagal pažymą), turi turėti prekių, medžiagų ar žaliavų, įsigytų veiklą vykdant įsigijus verslo liudijimą, įsigijimo dokumentus:

 1. sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą - kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš Lietuvos įmonių arba užsienio įmonės, vykdančios veiklą per nuolatinę buveinę;

 2. prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitą arba kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą - kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį, kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos Europos Sąjungos valstybėse;

 3. importo deklaraciją, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į Europos Sąjungos muitų teritoriją, - kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ne Europos Sąjungos muitų teritorijoje;

 4. prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvito pirmąjį egzempliorių arba kasos aparato kvitą, arba sąskaitą faktūrą - kai prekės perkamos iš gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą verstis prekyba, kai iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo perkama jo pagaminta produkcija, kai žemės ūkio produkcija perkama iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba kai iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai.

Pereinant iš individualios veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą, į įregistruotą individualią veiklą pagal pažymą taip pat turi būti atlikta nerealizuotų prekių inventorizacija ir surašytas laisvos formos dokumentas (pažyma), kuriame būtų nurodytos nerealizuotos prekės, jų kiekiai bei įsigijimo kaina.

Tos pačios nuostatos galioja keičiant veiklą iš individualios veiklos veiklos pagal pažymą į individualią veiklą pagal verslo liudijimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0594

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Bilietas, atitinkantis VMI prie FM viršininko 2019-05-10 įsakyme Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus, yra grynųjų pinigų priėmimo dokumentas, kuris po jo pardavimo suteikia jį įsigijusiam asmeniui teisę pasinaudoti biliete nurodyta paslauga ir įrodo paslaugos pardavimo ūkinės operacijos įvykdymą. Todėl, jeigu parduodamas bilietas atitinka nustatytus reikalavimus ir yra apskaitytas įsakyme nustatyta tvarka, papildomai neišrašoma sąskaita faktūra.

Nuo 2019-05-01 LR finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymas Nr.341 „Dėl bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ neteko galios.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0593

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Gyventojai, kurie vykdo individualią supirkimo veiklą, pirkdami iš kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų produkciją, kuri buvo jų pačių išauginta, privalo išrašyti tik sąskaitą faktūrą, o jei savo veikloje naudoja kasos aparatą, turi išduoti kasos aparato kvitą ir išrašyti sąskaitą faktūrą.

Teises aktai