Registracijos numeris KM1402

Ši informacija skelbiama:
Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita (FR0528)

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, kai:

 1. su asocijuotu asmeniu per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) sudarė sandorių ar ūkinių operacijų, kurių vienos vertė lygi arba didesnė kaip 90 000 Eur (300 000 Lt iki 2014-12-31), ir / ar

 2. sudarė vienarūšių ar nevienarūšių sandorių ar ūkinių operacijų, kurių bendra vertė per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) buvo lygi arba didesnė kaip 90 000 Eur (300 000 Lt iki 2014-12-31), ir / ar

 3. buvo asocijuotam asmeniui suteikę arba iš jo gavę paskolų, kurių suma nors vieną mokestinio laikotarpio dieną buvo lygi arba viršijo 90 000 Eur (300 000 Lt iki 2014-12-31).

Sandorio ir / ar ūkinės operacijos vertė yra nustatoma be PVM.

Teikimo terminas

Teikiama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (šešto mėnesio 1 d. iki 2017 m.).

 

Paskutinio mokestinio laikotarpio ataskaita turi būti pateikiama per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.

Nedeklaruojamos sumos

Ataskaitoje nedeklaruojama ir, skaičiuojant 90 000 Eur (300 000 Lt iki 2014-12-31) vertę, neįtraukiama:

 1. išmokėti ar gauti dividendai;

 2. suteikta ar gauta parama;

 3. mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų;

 4. avansiniai mokėjimai;

 5. darbo užmokestis;

 6. apskaičiuotas prestižas;

 7. su įstatinio kapitalo formavimu, didinimu ar mažinimu susijusios ūkinės operacijos;

 8. įmonei baigiant veiklą, išmokamos lėšos (pinigais ar turtu) vieneto dalyviui ir pan.

Skaičiuojant 90 000 Eur (300 000 Lt iki 2014-12-31) vertę, neatsižvelgiama į per mokestinį laikotarpį grąžintų atsargų, prekių, produkcijos ar kito turto vertę.

 

Jeigu vieneto reorganizavimas atitinka PMĮ 41 straipsnio sąlygas ir jo metu vykdomas turto ir pareigų perėmimas / perdavimas nelaikomas pardavimu, tuomet duomenų apie tokio turto perdavimą (perėmimą) ataskaitoje teikti nereikia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1405

Ši informacija skelbiama:
Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita (FR0528)

Jeigu vieneto su asocijuotu asmeniu sudaryta terminuoto indėlio sutartis buvo pratęsta, nepakeičiant sutarties sumos ir kitų sąlygų, tai terminuoto indėlio sutartis ir vykdytini šios sutarties pratęsimai laikytini vienu sandoriu. Kiekvieno sutarties pratęsimo sandorio sumos neturėtų būti sumuojamos.

Tokiu atveju, sandorio suma laikytina pradinė sandorio suma ir duomenys apie šį sandorį neturi būti teikiami ataskaitos FR0528 formoje, jeigu tarp šalių nebuvo kitų sandorių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 90 000 Eur (300 000 Lt iki 2014-12-31) per ataskaitinius metus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1407

Ši informacija skelbiama:
Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita (FR0528)

Jeigu sudarant sandorį asmenys yra susiję, tuomet pagal PMĮ 2 str. 28 dalį jie bus laikomi susijusiais, jeigu atitiko bent vieną susijusiems asmenimis taikomų kriterijų bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio (arba prieš jį buvusio) dieną.

Ta aplinkybė, kad kitų mokestinių metų eigoje sandorio šalys nebetenkina susijusiems asmenimis taikomų kriterijų, neatleidžia nuo prievolės teikti praėjusių mokestinių metų asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos (FR0528) ir parodyti visus sudarytus sandorius su kiekvienu asocijuotu asmeniu, su kuriuo sandorių suma yra lygi arba didesnė kaip 90 000 Eur.

Ar vienetai PMĮ prasme laikomi susijusiais, jeigu jų akcijas valdo savivaldybė arba valstybė rasite čia.

Teises aktai