Registracijos numeris KM1274

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Ataskaitą FR0801 turi teikti:

1. vaistų (vaistinių preparatų) platinimo įmonės, kurios įsigyja (importuoja) ir tiekia nuo akcizų atleistą etilo alkoholį, naudojamą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, veterinarinės farmacijos, veterinarijos praktikos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų, maisto ir veterinarinę kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti (Akcizų įstatymo 27 straipsnio 3 dalis);

2. akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, kurie įsigyja (importuoja) dehidratuotą etilo alkoholį, kuriam netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir jį sunaudoja biodegalų ir (ar) jų komponentų, ir (ar) biokuro gamybai Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka (Akcizų įstatymo 27 straipsnio 8 dalis).

Ataskaitos teikti neprivaloma, jeigu:

  • operacijos vykdomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, įskaitant šio režimo panaikinimą;
  • tiekėjai prekes iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio tiesiogiai tiekia asmenims, turintiems teisę gauti šias prekes, ir visi asmenys (prekių siuntėjas, gavėjas ir prekių savininkas) yra nurodomi akcizų apskaičiavimo dokumente (DAA).

Ataskaita su per kalendorinį mėnesį atliktų operacijų duomenimis turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinėje sistemoje AIS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1293

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Akcizų įstatymo 4 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai dar nesumokėti, privalo būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

Akcizų įstatymo 4 str. 6 dalyje numatyta, kad šie reikalavimai netaikomi ir laikoma, kad akcizai sumokėti už akcizais apmokestinamas prekes, kurios pagamintos naudojant, perdirbant, maišant vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, tik tuo atveju, jei akcizai už prekes, panaudotas galutinės prekės gamybai, yra sumokėti ir šis mokestis nėra mažesnis už mokestį, kuris turėtų būti sumokėtas už galutinę akcizais apmokestinamą prekę.

Galioja iki 2019-10-31

Tačiau asmuo, prieš pradėdamas naudoti, perdirbti ar maišyti vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti, kai po tokių operacijų gaunama galutinė prekė atitinka Akcizų įstatymo 4 str. 6 dalyje nustatytas sąlygas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas privalo VMI pateikti tinkamai užpildytą pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą (FR0670 forma).

FR0670 forma VMI gali būti pateikta tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (adresu [email protected]).

Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, maišymą (naudojimą, perdirbimą) taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2014-06-06 įsakymu Nr. VA-37.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1282

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Galioja iki 2019-10-31

Akcizų įstatymo 4 str. 7 dalyje
numatyta, kad šio straipsnio 1 dalies reikalavimai akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai nesumokėti, gaminti perdirbti, maišyti, laikyti (saugoti) akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje netaikomi gaminant kitose negu Kombinuotosios nomenklatūros 2203–2208 pozicijose klasifikuojamas prekes, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 1,2 procento, o jei tai ne skysti produktai – etilo alkoholis sudaro daugiau kaip 1 procentą jų masės, jeigu joms gali būti taikomos Akcizų įstatymo 27 str. 1 d. 1 ar 3–7 punktų nuostatos.

Tačiau ne vėliau kaip prieš 3 dienas prieš pradėdamas gaminti šias prekes privalo apie tokią gamybą (ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje) informuoti VMI pateikiant tinkamai užpildytą FR0689 formą.

Informavimo tvarka nustatyta VMI prie FM viršininko 2004-04-29 įsakymu Nr. VA-78.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1286

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Alkoholio produktus gaminantis ūkio subjektas, nenorintis reguliariai spausdinti Alkoholio apskaitos taisyklių 22 punkte nurodytų duomenų (apie alkoholio produktų gamybos pradžią ir pabaigą, laiką, sunaudotų žaliavų kiekį, faktinę išeigą ir gamybos nuostolius ir kt.), privalo VMI, pateikti tinkamai užpildytą Pranešimą apie kompiuterinės apskaitos sistemos darbo programos (programų) kontrolines sumas (FR0717 forma).

Pasikeitus sistemos programinei įrangai (perprogramavus sistemą ar pan.), apie tai nedelsiant turi būti raštu pranešta VMI. Rašte turi būti nurodoma, kokie pakeitimai yra padaryti ir kokią įtaką jie gali turėti sistemos veiklai, taip pat turi būti pateikta kita tinkamai užpildyta FR0717 forma.

Alkoholio produktus gaminančio ūkio subjekto eksploatuojamai kompiuterinei apskaitos sistemai keliami reikalavimai nustatyti VMI prie FM viršininko 2004-06-02 įsakymu Nr. VA-110. Reikalavimai parengti vadovaujantis LRV 1998-06-02 nutarimu Nr. 660 „Dėl dedenatūruoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai