Beviltiškos skolos (25 str.)

Skolos yra laikomos beviltiškomis, jeigu

 • mokesčio mokėtojas negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų sumos įtraukimo į mokesčio mokėtojo pajamas arba nuo skolų atsiradimo užfiksavimo mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose, arba

 • skolininkas yra miręs, arba

 • skolininkas yra paskelbtas mirusiu arba likviduotas, arba

 • skolininkas yra bankrutavęs.

Iš pajamų, pripažįstamų pagal kaupimo apskaitos principą, atskaitoma mokestiniu laikotarpiu atsiradusi beviltiškų skolų suma, jei ši suma buvo įtraukta į mokesčio mokėtojo pajamas.

Iš pajamų, pripažįstamų pagal pinigų apskaitos principą, atskaitoma mokestiniu laikotarpiu atsiradusioms beviltiškoms skoloms tenkanti sąnaudų dalis, jeigu šių skolų atsiradimas buvo užfiksuotas mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose.

Visais šiais atvejais mokesčio mokėtojas turi įrodyti skolos beviltiškumą ir pastangas šioms skoloms susigrąžinti.

Registracijos numeris KM0882

Ši informacija skelbiama:
Beviltiškos skolos (25 str.)

Skolininko statusas

Laikotarpis

Skolos dydis, Eur

Reikalingi dokumentai

-

Gali būti nurašoma ne anksčiau kaip praėjus metams nuo skolos įtraukimo į pajamas

iki 300

Papildomi dokumentai nereikalingi.

nuo 301 iki 3 000

Pastangas susigrąžinti skolas įrodantys dokumentai (suderinimo aktai, priminimai, raginimai ir pan.).

nuo 3 001 iki 30 000

 1. Pastangas susigrąžinti skolas įrodantys dokumentai (suderinimo aktai, priminimai, raginimai ir pan.);

 2. Dokumentai, patvirtinantys, kad skolininkas neturi privalomo registruoti turto;

 3. Dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė yra nemoki, arba
  informacija, kad nepavyko patenkinti reikalavimų kitų kreditorių bylose.

virš 30 000

 1. Pastangas susigrąžinti skolas įrodantys dokumentai (suderinimo aktai, priminimai, raginimai ir pan.);

 2. Teismo nutartis dėl skolos priteisimo;

 3. Dokumentai, patvirtinantys, kad skolininkas neturi privalomo registruoti turto ir informacija, kad nepavyko patenkinti reikalavimų kitų kreditorių bylose, arba antstolio dokumentai, kad skolų nepavyko išieškoti.

Likviduotas

 

Nepriklausomai nuo dydžio

 1. Pastangas susigrąžinti skolas įrodantys dokumentai (suderinimo aktai, priminimai, raginimai ir pan.);

 2. Dokumentai, patvirtinantys skolininko išregistravimo JAR iš faktą;

 3. Dokumentai, patvirtinantys, kad skolininkas neturėjo pakankamai turto skoloms grąžinti:

 • teismo nutartis dėl skolos priteisimo; arba

 • antstolio dokumentai, kad skolų nepavyko išieškoti; arba

 • dokumentai, patvirtinantys, kad skolininkas neturi privalomo registruoti turto ir informacija, kad nepavyko patenkinti reikalavimų kitų kreditorių bylose.

Bankrutavęs

Nepriklausomai nuo dydžio

 1. Pastangas susigrąžinti skolas įrodantys dokumentai (suderinimo aktai, priminimai, raginimai ir pan.);

 2. Dokumentai, patvirtinantys skolų beviltiškumą:

 • teismo nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto; arba

 • kreditorių susirinkimo nutarimas paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto; arba

 • dokumentai, įrodantys likviduotos dėl bankroto įmonės išregistravimo iš JAR faktą.

Miręs

Nepriklausomai nuo dydžio

 1. Pastangas susigrąžinti skolas įrodantys dokumentai (suderinimo aktai, priminimai, raginimai ir pan.);

 2. Dokumentai, patvirtinantys skolininko mirties faktą;

 3. Dokumentai, patvirtinantys, kad skolininko palikto turto nepakanka skoloms grąžinti:

 • teismo nutartis dėl skolos priteisimo; arba

 • antstolio dokumentai, kad skolų nepavyko išieškoti, arba

 • dokumentai, patvirtinantys, kad skolininkas neturi privalomo registruoti turto ir informacija, kad nepavyko patenkinti reikalavimų kitų kreditorių bylose;

 1. Jei už skolas atsako įpėdinis, dokumentai, kad nepakanka įpėdinio turto;

 2. Jei už skolas atsako įpėdinis, dokumentai, patvirtinantys, skolininko įpėdinį ir teisių bei pareigų perėmėją.

Mokesčio mokėtojas turi turėti dokumentų originalus arba jų nuorašus. Dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti tuos dokumentus išdavusių institucijų arba originalių dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti notariniams veiksmams atlikti nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0883

Ši informacija skelbiama:
Beviltiškos skolos (25 str.)

Skolos nelaikomos beviltiškomis, nors ir atitinka beviltiškomis laikomų skolų kriterijus, kai:

 1. mokesčio mokėtojas kokiu nors būdu iš to skolininko įsigyja kokio nors turto ir skolininko skolos taip pat atitinka beviltiškų skolų kriterijus, tai tokiais atvejais ir vienos, ir kitos skolos negali būti laikomos beviltiškomis. Šiais atvejais beviltiška gali būti laikoma tik tokia suma, kuri sudaro skirtumą tarp vienų ir kitų skolų, kurios atitinka beviltiškų skolų kriterijus. Ši taisyklė yra taikoma neatsižvelgiant į tai, koks laiko tarpas skiria kiekvienų iš nurodytų skolų atsiradimą. Šiais tikslais tokie skolos įskaitymai turi būti patvirtinti mokesčio mokėtojo ir skolininko surašytais dokumentais;

 1. mokesčio mokėtojas įtraukė skolų sumą į pajamas, tačiau skolų reikalavimo teisę atlygintinai arba neatlygintinai perleido kitam asmeniui, tai mokesčio mokėtojas neturi teisės tokios skolų sumos įtraukti į leidžiamus atskaitymus. Jei mokesčio mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą, tai šiame punkte nurodytu atveju sąnaudos, kurios tenka tokioms skoloms, neįtraukiamos į leidžiamus atskaitymus;

 1. mokesčių mokėtojas ir skolininkas yra susiję asmenys arba jais tapo mokestiniu laikotarpiu, einančiu po to mokestinio laikotarpio, kurį skola buvo pripažinta beviltiška ir įtraukta į leidžiamus atskaitymus PMĮ 25 straipsnyje nustatyta tvarka;

 1. dėl pasikeitusių aplinkybių mokesčio mokėtojas netenka teisės iš skolininko (jo teisių perėmėjo arba įpėdinio) reikalauti skolų. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai tarp mokesčio mokėtojo ir skolininko yra atnaujinamas procesas bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, ir priimamas bei įsiteisėja sprendimas, pagal kurį sumažėja arba paneigiamos skolininko skolos;

 1. mokesčio mokėtojas praleidžia teisės aktų nustatytus senaties terminus, terminai neatnaujinami ir tuo pagrindu jo reikalavimas atgauti skolas yra atmetamas, nepripažįstamas arba nevykdomas;

 1. mokesčio mokėtojas praleidžia sutarčių arba teisės aktų nustatytus terminus, terminai neatnaujinami ir tuo pagrindu mokesčio mokėtojo reikalavimas atgauti skolas yra teismo (ar bylą nagrinėjusios institucijos) atmetamas arba nepripažįstamas;

 1. skolas mokesčio mokėtojui grąžina ne skolininkas, bet kitas asmuo;

 1. skolininkas yra nenustatytas (fiktyvus).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0886

Ši informacija skelbiama:
Beviltiškos skolos (25 str.)

Mokesčio mokėtojai, pripažįstantys pajamas pagal kaupimo apskaitos principą, gali atskaityti atsiradusią beviltiškų skolų sumą, tačiau tokios sumos gali būti atskaitomos tik tokiu atveju, jei sumos buvo įtrauktos į mokesčio mokėtojo pajamas. Beviltiškos skolos sumą sudaro pajamų suma be PVM.

Mokesčio mokėtojai, pripažįstantys pajamas pagal pinigų apskaitos principą, gali atskaityti atsiradusioms beviltiškoms skoloms tenkančią sąnaudų dalį, jei šių skolų atsiradimas buvo užfiksuotas mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose. Šiuo atveju į leidžiamus atskaitymus traukiama sąnaudų suma be PVM.

Tais atvejais, kai beviltiškomis laikomų skolų atsiradimo momentu mokesčio mokėtojas pajamas pripažino pagal pinigų apskaitos principą, o pagal PMĮ nuostatas perėjo prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, tai iš pagal kaupimo apskaitos principą pripažįstamų pajamų jis gali atskaityti sąnaudų dalį, tenkančią atsiradusioms beviltiškoms skoloms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0889

Ši informacija skelbiama:
Beviltiškos skolos (25 str.)

Oficialūs (teismo, notaro, civilinę metrikaciją tvarkančios arba kitokios valstybinės institucijos) dokumentai, išduoti užsienio valstybėse, dalyvaujančiose 1961-10-05 Hagos konvencijoje „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“, turi būti patvirtinti žyma APOSTILLE.

Nereikia legalizuoti ar patvirtinti žyma APOSTILLE dokumentų, pateikiamų iš tų užsienio valstybių, su kuriomis yra įsigaliojusios dvišalės sutartys dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, tačiau tokių dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti notariniams veiksmams atlikti nustatyta tvarka. Šis reikalavimas netaikomas dokumentams, kurie tiesiogiai neįrodo, kad skolos gali būti laikomos beviltiškomis, o tik papildo mokesčio mokėtojo turimus dokumentus, kurių pagrindu skolos yra laikomos beviltiškomis.

Tais atvejais, kai dokumentas, kurio pagrindu skolos yra laikomos beviltiškomis, yra surašytas užsienio kalba, tai mokesčių mokėtojas turi turėti ir tokio dokumento vertimą į lietuvių kalbą.

Teises aktai