Registracijos numeris KM0597

Ši informacija skelbiama:
Finansinės apskaitos tvarkymas

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (toliau – Žurnalas).

Gyventojas, buhalterinei apskaitai tvarkyti gali pasirinkti ir naudoti neelektroninę buhalterinės apskaitos priemonę (pildyti popierinį Žurnalą) arba elektroninę buhalterinės apskaitos priemonę (naudoti i.MAS posistemį i.APS arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos priemonę, kurioje pildomas elektroninės formos Žurnalas).

Žurnalą galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti. Pavyzdinė Žurnalo forma ir jos pildymo tvarka patvirtinta LR Finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 (toliau - taisyklės).

Nuo 2019-02-15 gyventojas, vykdantis kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, gali pasirinkti pildyti vieną pajamų ir išlaidų žurnalą, kuriame fiksuojamos visų vykdomų individualios veiklos rūšių pajamos ir išlaidos, arba gali pasirinkti pildyti atskirus pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus pagal skirtingas individualios veiklos rūšis.  

Iki 2019-02-15 gyventojas privalėjo pildyti atskirus žurnalus visoms vykdomoms individualios veiklos rūšims, kurios nurodytos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymoje FR0468.

Žurnalas gali būti nepildomas, jei gyventojas:

  • taiko dvejybinį įrašą ir iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis;

  • veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą ir veiklos pajamos bei išlaidos nurodomos kasos aparato operacijų ir išlaidų apskaitos žurnale. Pavyzdinė Žurnalo forma ir jos pildymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255. 

Aspektas

Komentaras

Pajamų registravimas

Pinigų apskaitos principą taikantis gyventojas turi daryti atskirą įrašą Žurnalo pajamų skiltyje, kai faktiškai gauna pajamų iš individualios veiklos (Žurnalo pildymo tvarka nurodyta taisyklių III dalyje).

Kaupimo apskaitos principą taikantis gyventojas turi daryti atskirą įrašą Žurnalo pajamų skiltyje, kai uždirba pajamų, neatsižvelgdamas į pinigų gavimą (Žurnalo pildymo tvarka nurodyta taisyklių IV dalyje).

Išlaidų registravimas

Išlaidos Žurnale registruojamos, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į taikomą apskaitos principą ir į tai, ar jos apmokėtos.

Pildymo terminas

Duomenys apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas į Žurnalus įrašomi ne vėliau kaip iki paskutinės kito mėnesio dienos.

Jei per mokestinį laikotarpį į Žurnalą įrašoma daug įrašų, tai gyventojas gali daryti tarpinių sumų įrašus (kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį), kuriuos privalo pasirašyti.

Saugojimo terminas

Gyventojai privalo saugoti apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos pajamos ir išlaidos, apskaitos registrus – Žurnalus, teisės aktuose nustatytą laiką, t. y. ne mažiau kaip 10 metų.

Pildymas, kai sąnaudomis pripažįstama 30 proc. individualios veiklos pajamų

Kai gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą ir yra pasirinkęs individualios veiklos leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, jis turi pildyti Žurnalą, registruodamas individualios veiklos pajamas, o minėto Žurnalo išlaidų dalies gali ir nepildyti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0600

Ši informacija skelbiama:
Finansinės apskaitos tvarkymas

Pastebėjus klaidą iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašomas teisingas skaičius arba tekstas, šalia kurio pasirašoma ir nurodoma taisymo data.

Gyventojas, pastebėjęs klaidą po metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo dienos, turi ją ištaisyti, surašydamas buhalterinę pažymą, ir patikslinti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0602

Ši informacija skelbiama:
Finansinės apskaitos tvarkymas

Individualią veiklą vykdantys gyventojai ir nenaudojantys kasos aparato, individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą gali pildyti elektroniniu būdu.

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurie veikloje naudoja kasos aparatą, elektroniniu būdu gali pildyti tik kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalo III skyrių „Besiverčiančio individualia veikla gyventojo išlaidų apskaita“, kuriame nurodomos gyventojo su individualios veiklos vykdymu susijusios išlaidos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0598

Ši informacija skelbiama:
Finansinės apskaitos tvarkymas

Kai gyventojas naudoja kelis kasos aparatus, kiekvieno kasos aparato pajamos ir iš kasos aparato patirtos išlaidos fiksuojamos atskiruose individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnaluose.

Tačiau jeigu neįmanoma nustatyti atskiram kasos aparatui tenkančių išlaidų, jos turi būti fiksuojamos ne kasos operacijų žurnale, o pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo išlaidų skiltyje. Be to, ir ataskaitiniai duomenys apie kiekvieno kasos aparato gautas atitinkamo mėnesio pajamas bei patirtas iš kasos aparato išlaidas į pajamų ir išlaidų žurnalą turi būti įrašomi iš kasos operacijų žurnalų to mėnesio ataskaitų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0599

Ši informacija skelbiama:
Finansinės apskaitos tvarkymas

Ar pagal jungtinės veiklos sutartį individualią veiklą vykdantys gyventojai gali pildyti vieną bendrą individualios veiklos pajamų ir išlaidų žurnalą, sprendžiama atsižvelgiant į jungtinės veiklos sutartyje nustatytą pajamų ir išlaidų pasidalinimo ir pripažinimo mechanizmą:

  1. Jeigu pajamos ir / arba išlaidos pagal jungtinės veiklos sutartį kiekvieno jungtinės veiklos subjekto pripažįstamos pagal tai, kiek kuris uždirbo pajamų ar kokį indėlį įnešė ar kitais būdais, tuomet pajamos ir išlaidos turi būti apskaitomos kiekvieno atskirai.

  2. Jeigu pajamos ir išlaidos dalinamos proporcingai, tokiu atveju pajamos ir išlaidos gali būti fiksuojamos bendrame pajamų ir išlaidų žurnale.

Teises aktai