Dėl tiesioginio PVM ir (arba) akcizų lengvatų taikymo

1. Teisės aktai, reglamentuojantys tiesioginio taikymo PVM ir (arba) akcizų lengvatas.

 

• Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 "Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui" (toliau – Nutarimo taisyklės);

• Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo taisyklės, patvirtintos 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126 "Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos Šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams".


2. Ką reiškia tiesioginio taikymo PVM ir (arba) akcizų lengvatos?

 

Prekių (paslaugų) pardavimo metu prekėms (paslaugoms) taikomas 0 proc. PVM tarifas (toliau – PVM lengvata) ir (arba) prekėms neskaičiuojami akcizai (toliau – akcizų lengvata).


3. Kokie asmenys turi teisę prekes (paslaugas) įsigyti su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis?

 

• Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir (arba) konsulinės įstaigos Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai bei šių atstovybių ir įstaigų nariai, išskyrus aptarnaujantįjį personalą, ir kartu gyvenančius jų šeimų narius asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika;

• Lietuvos Respublikoje pripažintos ir įsikūrusios tarptautinės organizacijos ar jų atstovybės, taip pat šių organizacijų ir atstovybių nariai, jeigu tai numatyta tarptautinėse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautinės organizacijos, arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse su atitinkama tarptautine organizacija;

Aukščiau paminėtuose punktuose nurodytos Lietuvos Respublikoje įsikūrusios diplomatinės atstovybės ir (arba) konsulinės įstaigos, Lietuvos Respublikoje pripažintos ir įsikūrusios tarptautinės organizacijos ar jų atstovybės toliau bus laikomos atstovybe, o minėtų atstovybių ir įstaigų nariai, išskyrus aptarnaujantįjį personalą, ir kartu gyvenančius jų šeimų narius asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublikoje pripažintų ir įsikūrusių tarptautinių organizacijų ir atstovybių nariai toliau bus laikomi atstovybės nariais.

• Europos Sąjungos (toliau ‒ ES) įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (toliau ‒ ES įstaigos), darbuotojai (išskyrus aptarnaujantį personalą ir Europos Sąjungos valstybių narių deleguotus ekspertus) (toliau ‒ ES įstaigų darbuotojai) asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui tiekiamas prekes.


Informacija atstovybei, atstovybės nariui ar ES institucijos darbuotojui

4. Ar visi prekių (paslaugų) pardavėjai privalo taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas?

 

Kadangi teisės aktai leidžia pardavėjams pasirinkti taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai atstovybės, atstovybės narių, ES įstaigų darbuotojų įsigyjamoms prekėms (paslaugoms), ar netaikyti, vadinasi, minėtas lengvatas tiesiogiai taiko tik tie pardavėjai, kurie yra pasirinkę jas taikyti.


5. Kaip įsigyti prekes (paslaugas) su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis?

 

Asmuo, norėdamas prekes (paslaugas) įsigyti su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis, turėtų:

1. Susirasti pardavėją, kuris pasirinkęs PVM ir (arba) akcizų lengvatas taikyti tiesiogiai, ir jo paprašyti, kad sudarytų prekių (paslaugų) užsakymo formą, kurioje būtų nurodomos visos ketinamos iš to pardavėjo įsigyti prekės (paslaugos) (plačiau žr. atsakymus į 8, 9 klausimus);

2. Turėdamas pardavėjo patvirtintą užsakymo formą (kuri galioja 1 mėn.), turėtų nedelsdamas iš VMI svetainės parsisiųsti Tiesioginio atleidimo nuo PVM ir / arba akcizų sertifikato (toliau – sertifikatas) formą ir užpildyti sertifikato 1 ir 2 dalis techninėmis priemonėmis (t. y. kompiuteriu, planšete ar pan., formos negalima pildyti tušinuku, pieštuku ar pan. priemonėmis), užpildytą sertifikatą pasirašyti ir pateikti jį kartu su užsakymo forma (bei tam tikrais atvejais su Užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) išduotu patvirtinimu, žr. atsakymą į 15 klausimą) Vilniaus AVMI Administravimo ir personalo skyriui asmeniškai arba paštu (Ulonų 2, Vilnius);

3. Atvykti asmeniškai į Vilniaus AVMI atsiimti patvirtintą sertifikatą (jei Vilniaus AVMI nusprendžia sertifikatą tvirtinti);

4. Su patvirtintu sertifikatu ir užsakymo forma kreiptis į tą patį pardavėją, kuris sertifikate nurodytoms prekėms (paslaugoms) pritaikys PVM ir (arba) akcizų lengvatas.


6. Kaip gauti Vilniaus AVMI patvirtintą sertifikatą?

 

Asmuo, norėdamas gauti patvirtintą sertifikatą, turėtų:

1. Kreiptis į pardavėją, iš kurio ketinama pirkti prekes (paslaugas), ir paprašyti, kad pastarasis parengtų ir pateiktų užsakymo formą;

2. Gavęs užsakymo formą, asmuo turėtų nedelsdamas iš VMI svetainės parsisiųsti sertifikato formą ir užpildyti sertifikato 1 ir 2 dalis techninėmis priemonėmis, užpildytą sertifikatą pasirašyti ir pateikti jį kartu su užsakymo forma (bei tam tikrais atvejais su URM išduotu patvirtinimu, žr. atsakymą į 15 klausimą) Vilniaus AVMI Administravimo ir personalo skyriui asmeniškai arba paštu (Ulonų 2, Vilnius);

3. Atvykti asmeniškai į Vilniaus AVMI atsiimti patvirtintą sertifikatą (jei Vilniaus AVMI nusprendžia sertifikatą tvirtinti).


7. Kokie asmenys gali kreiptis į pardavėją dėl užsakymo formos gavimo?

 

Atstovybė (atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo), atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas, norintys prekes (paslaugas) įsigyti su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis.


8. Kur kreiptis dėl užsakymo formos gavimo?

 

Dėl užsakymo formos parengimo ir gavimo reikia kreiptis į konkretų prekių (paslaugų) pardavėją, pasirinkusį taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai.


9. Kada reikia kreiptis į pardavėją dėl užsakymo formos gavimo?

 

Dėl užsakymo formos parengimo į pardavėją reikia kreiptis prieš įsigyjant konkrečias prekes (paslaugas).


10. Kokiu būdu pardavėjas turi pateikti užsakymo formą atstovybės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui?

 

Užpildytą užsakymo formą (elektroniniu būdu ar popierinę) pardavėjai įteikti minėtiems asmenims gali savo pasirinktu būdu, pvz. paštu, el. paštu, asmeniškai.


11. Kiek laiko galioja užsakymo forma?

 

Užsakymo forma galioja ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos išdavimo dienos.


12. Kur rasti sertifikato formą?

 

Sertifikato formą galima rasti VMI svetainės.


13. Kas turi užpildyti sertifikato formą, ją pasirašyti ir kreiptis į Vilniaus AVMI dėl patvirtinimo?

 

Atstovybė (atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo), atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas turi užpildyti sertifikato 1 ir 2 dalis bei sertifikatą pasirašyti. Jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos atstovybės vardu, sertifikatą pasirašo atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, jeigu - atstovybės nario ar ES įstaigos darbuotojo vardu, pasirašo atstovybės narys ar atitinkamai ES įstaigos darbuotojas. Kreiptis į Vilniaus AVMI dėl sertifikato patvirtinimo gali atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas.


14. Kokiomis priemonėmis atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas turi užpildyti sertifikatą?

 

Techninėmis priemonėmis (pvz., kompiuteriu, planšete).


15. Ar kreipiantis dėl sertifikato patvirtinimo reikia pridėti URM patvirtinimą (leidimą) jeigu norima įsigyti prekes (paslaugas), nurodytas Nutarimo taisyklių priede (Prekių ir paslaugų, kurioms netaikoma pridėtinės vertės mokesčio lengvata, sąrašas), su PVM lengvata?

 

Taip, URM patvirtinimą reikia pridėti, jeigu atstovybei, atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui yra taikomi Nutarimo taisyklėse nustatyti apribojimai.


16. Kokiu būdu Vilniaus AVMI gali būti pateiktas sertifikatas ir užsakymo forma?

 

Tiesiogiai Vilniaus AVMI Administravimo ir personalo skyriui arba paštu (Ulonų g. 2, Vilnius).


17. Kiek laiko galioja sertifikatas?

 

Sertifikatas galioja mėnesį nuo jo patvirtinimo dienos arba iki akreditacijos pažymėjimo galiojimo pabaigos (jeigu akreditacijos pažymėjimo galiojimo terminas yra trumpesnis negu mėnuo, pvz. sertifikatas patvirtintas 2020-01-15, akreditacijos pažymėjimas galioja iki 2020-01-30, tai sertifikatas galioja iki 2020-01-30).


18. Ar galima su vienu sertifikatu prekes (paslaugas) su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis įsigyti iš kelių pardavėjų?

 

Ne, su vienu sertifikatu prekes (paslaugas) su PVM ir (arba) su akcizų lengvatomis galima įsigyti tik iš vieno konkretaus pardavėjo.


19. Ar su turimu sertifikatu prekes (paslaugas) galima įsigyti keleto pirkimų metu?

 

Jeigu užsakymo formoje nurodytos prekės (paslaugos) neparduodamos iš karto, tai tokiu atveju antrą kartą su tuo pačiu sertifikatu ir užsakymo forma pardavėjai negali parduoti likusių prekių (paslaugų).


20. Ar, taikant PVM ir (arba) akcizų lengvatas, taikomi teisės aktuose nustatyti apribojimai ir kitos sąlygos (kaip ir PVM ir (arba) akcizų grąžinimo atveju)?

 

Taip, apribojimai taikomi. Vilniaus AVMI, prieš patvirtindama sertifikatą, patikrina, ar užsakymo formoje nurodytos prekės (paslaugos) ir kitos aplinkybės atitinka visas teisės aktuose nurodytas sąlygas.


21. Per kiek laiko sertifikatas patvirtinamas?

 

Per 5 darbo dienas nuo sertifikato gavimo dienos Vilniaus AVMI sertifikatą patvirtina arba priima sprendimą sertifikato nepatvirtinti.


22. Ar sertifikatas patvirtinamas, jeigu kartu pateiktoje užsakymo formoje yra nurodytos ne tik tos prekės (paslaugos), kurioms taikoma PVM ir (arba) akcizų lengvatos, bet ir tos, kurioms minėtos lengvatos netaikomos?

 

Sertifikatas tvirtinamas tik tuo atveju, jeigu visoms užsakymo formoje nurodytoms prekėms (paslaugoms) taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos. Tačiau jeigu minėtoje formoje yra prekių (paslaugų), kurioms netaikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos, sertifikatas netvirtinamas. Tokiu atveju pakartotinai reikia kreiptis į pardavėją dėl naujos užsakymo formos gavimo, kuri su naujai užpildytu sertifikatu teikiama Vilniaus AVMI patvirtinimui.


23. Kokiu būdu Vilniaus AVMI patvirtintas sertifikatas arba sprendimas neišduoti sertifikato įteikiamas atstovybei (atstovybės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui), atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui?

 

Sertifikatas arba sprendimas neišduoti sertifikato atstovybei (atstovybės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui), atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui įteikiamas asmeniškai atvykus į Vilniaus AVMI.


24. Kokius dokumentus reikia turėti, atsiimant sertifikatą arba sprendimą jo neišduoti?

 

Atsiimdami sertifikatą arba sprendimą jo neišduoti, atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas Vilniaus AVMI darbuotojui privalo pateikti akreditacijos pažymėjimą, o atstovybės įgaliotas asmuo ‒ atstovybės vadovo pasirašytą ir atstovybės spaudu patvirtiną įgaliojimą, taip pat įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Informacija pardavėjams

25. Ar visi prekių (paslaugų) pardavėjai privalo taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai?

 

Ne, tik tie prekių (paslaugų) pardavėjai, kurie PVM ir (arba) akcizų lengvatas yra pasirinkę taikyti tiesiogiai.


26. Ar pardavėjai turi Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruoti savo pasirinkimą taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai?

 

Ne, neturi.


27. Ar pardavėjai, pasirinkę taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai, tai privalo daryti tam tikrą laiką?

 

Pardavėjas sprendžia savo nuožiūra, kokį laikotarpį taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai.


28. Kas gali kreiptis į prekių (paslaugų) pardavėjus dėl PVM ir (arba) akcizų lengvatų tiesioginio taikymo?

 

Atstovybė (atstovybės vadovo įgaliotas asmuo), atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas (t. y., tie asmenys, kurie prekes (paslaugas) nori įsigyti su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis), prieš kreipdamiesi į Vilniaus AVMI dėl sertifikato patvirtinimo.


29. Kas turi užpildyti užsakymo formą?

 

Pardavėjas, pasirinkęs konkrečiai atstovybei, atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui parduoti konkrečias prekes (paslaugas) su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis tiesiogiai, turi pats užpildyti užsakymo formą.


30. Kokie rekvizitai turi būti nurodyti užsakymo formoje ir, ar pardavėjas turi vertinti, ar prekėms (paslaugoms) taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos ar netaikomos?

 

Parduodamų konkrečių prekių (paslaugų) pavadinimai; jų kiekiai; apmokestinamosios vertės (be PVM ir (arba) arba akcizų); PVM ir (arba) akcizų sumos; kainos su PVM ir (arba) akcizais; užsakymo suma (su PVM ir (arba) akcizais).

Pardavėjas, formuodamas užsakymo formą, neprivalo vertinti, ar atstovybės vadovo arba jo įgalioto asmens, atstovybės nario ar ES įstaigos darbuotojo pasirinktoms prekėms (paslaugoms) taikomos, ar netaikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos ir kiti teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

Kai pardavėjui pateikiamas Vilniaus AVMI patvirtintas sertifikatas, jis visoms jame nurodytoms prekėms (paslaugoms) turi taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas.


31. Kiek laiko galioja užsakymo forma?

 

Užsakymo forma galioja ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos išdavimo.


32. Kam ir kada pateikiama užsakymo forma?

 

Pardavėjo užpildyta ir patvirtinta užsakymo forma pateikiama prekes (paslaugas) užsisakančiam asmeniui, kuris ją turi pateikti Vilniaus AVMI kartu su teikiamu tvirtinti sertifikatu.


33. Kokiu būdu galima pateikti užpildytą užsakymo formą atstovybės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui?

 

Užpildytą užsakymo formą (elektroniniu būdu ar popierinę) pardavėjai įteikti minėtiems asmenims gali savo pasirinktu būdu, pvz. paštu, el. paštu, asmeniškai.


34. Ką turi daryti pardavėjai iš atstovybės vadovo ar jo įgalioto asmens, atstovybės nario ar ES įstaigos darbuotojo gavę sertifikatą su užsakymo forma?

 

Pardavėjai, gavę sertifikatą su užsakymo forma, turi:

1. prieš parduodami prekes (paslaugas):

1.1. įsitikinti sertifikate nurodytų asmenų tapatybe;

1.2. patikrinti sertifikato galiojimo terminą;

1.3. patikrinti, ar sertifikate nurodyti šio pardavėjo duomenys yra teisingi;

2. pardavę prekes (paslaugas):

2.1. pateikti atstovybei (atstovybės vadovui ar įgaliotam asmeniui), atstovybės nariui arba ES įstaigos darbuotojui pardavimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą);

2.2. užpildyti sertifikato 4 dalį;

2.3. įvykdyti atsakyme į 36 klausimą nurodytas prievoles mokesčių administratoriui.


35. Ar pardavėjai, pardavę prekes (paslaugas), privalo pasilikti sertifikato kopiją?

 

Taip, privalo pasilikti sau kaip įrodymą, kad 0 proc. PVM tarifas buvo pritaikytas ir (arba) akcizai buvo neskaičiuojami teisėtai.


36. Ar, pardavus prekes (paslaugas), sertifikato kopiją reikia pateikti mokesčių administratoriui?

 

Sertifikato bei PVM sąskaitos faktūros, kuria buvo įformintas prekių (paslaugų) pardavimas, kopijos su atitinkamo mokestinio laikotarpio Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 forma pateikiamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.


37. Ar taikant PVM ir (arba) akcizų lengvatas, taikomi teisės aktuose nustatyti apribojimai ir kitos sąlygos (kaip ir PVM ir (arba) akcizų grąžinimo atveju)?

 

Taip, apribojimai taikomi. Vilniaus AVMI, prieš patvirtindama sertifikatą, patikrina, ar užsakymo formoje nurodytos prekės (paslaugos) ir kitos aplinkybės atitinka visas teisės aktuose nurodytas sąlygas. Vilniaus AVMI sertifikatą tvirtina tik tuo atveju, jeigu visoms užsakymo formoje nurodytoms prekėms (paslaugoms) taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos. Todėl, jeigu minėtoje formoje yra prekių (paslaugų), kurioms netaikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos, sertifikatas netvirtinamas. Tokiu atveju pakartotinai reikia kreiptis į pardavėją dėl naujos užsakymo formos gavimo, kuri su naujai užpildytu sertifikatu pakartotinai teikiama Vilniaus AVMI patvirtinimui.


38. Kokia tvarka taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos įsigyjant akcizais apmokestinamas prekes (pvz., alkoholį)?

 

Akcizais apmokestinamos prekės su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis gali būti įsigyjamos tik iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlių. Šio sandėlio savininkas, parduodamas akcizais apmokestinamas prekes (panaikindamas joms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą), turi išrašyti akcizų apskaičiavimo dokumentą.


39. Kokie apribojimai taikomi, įsigyjant akcizais apmokestinamas prekes?

 

Akcizų lengvata (kaip ir akcizų grąžinimas) netaikoma įsigyjant apdorotą tabaką, kaitinamojo tabako produktus ir elektroninių cigarečių skystį, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (šis apribojimas netaikomas teisės aktų nustatyta tvarka).