Registracijos numeris KM2633

Ši informacija skelbiama:
Delspinigiai, baudos ir atleidimas nuo jų (96-100 str., 138-143 str.)

Delspinigių dydį ir jo apskaičiavimo tvarką nustato LR finansų ministras, atsižvelgdamas į praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų LR valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį. Delspinigių dydis nustatomas minėtąją palūkanų normą padidinus 10 procentinių punktų. Jeigu kitas delspinigių dydis nenustatytas, taikomas paskutinis finansų ministro nustatytas delspinigių dydis.

Delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami:

1. už nesumokėtą arba pavėluotai į biudžetą sumokėtą mokesčių mokėtojo deklaruotą mokestį arba mokesčių mokėtojo (atitinkamo mokesčio įstatyme numatytu atveju — mokesčių administratoriaus) apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį;

2. už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą patikrinimo metu mokesčių administratoriaus nustatytą nedeklaruotą deklaruojamą ar neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį;

3. už pagal mokesčių mokėtojo prašymą nepagrįstai grąžintą (įskaitytą) mokesčio permoką (išskyrus tuos atvejus, kai per daug grąžinama (įskaitoma) dėl mokesčių administratoriaus klaidos).

DELSPINIGIŲ DYDŽIAI UŽ LAIKU NESUMOKĖTUS AR PAVĖLUOTAI SUMOKĖTUS MOKESČIUS

Teises aktai

Registracijos numeris KM0544

Ši informacija skelbiama:
Delspinigiai, baudos ir atleidimas nuo jų (96-100 str., 138-143 str.)

Delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami už:

 1. nesumokėtą ar pavėluotai sumokėtą į biudžetą mokesčių mokėtojo deklaruotą mokestį;

 2. nesumokėtą ar pavėluotai sumokėtą į biudžetą mokesčių mokėtojo (atitinkamo mokesčio įstatyme nustatytais atvejais — VMI) apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį.

Delspinigiai taip pat skaičiuojami už pagal mokesčių mokėtojo prašymą nepagrįstai grąžintą (įskaitytą) mokesčio permoką. Jeigu mokesčio permoka ar mokesčio skirtumas nepagrįstai grąžinami dėl VMI klaidos, pavyzdžiui, atsiradusios klaidos apdorojant deklaracijos duomenis, tokiu atveju delspinigiai mokesčių mokėtojui neskaičiuojami.

Mokesčių mokėtojui delspinigiai skaičiuojami ir už laiku nesumokėtą avansinį mokestį.

Delspinigiai mokesčių mokėtojui taip pat apskaičiuojami, kai VMI mokestinio patikrinimo metu nustato, kad:

 1. buvo nesumokėtas arba pavėluotai sumokėtas į biudžetą VMI nustatytas nedeklaruotas deklaruojamas mokestis. Laikoma, kad mokesčių mokėtojas nedeklaravo deklaruojamo mokesčio, jeigu jis VMI nepateikė mokesčio deklaracijos ar pateiktoje mokesčio deklaracijoje nurodė mažesnę mokėtiną mokesčio sumą, nei, vadovaudamasi atitinkamo mokesčio įstatymo nuostatomis, nustato VMI;

 2. buvo nesumokėtas arba pavėluotai sumokėtas į biudžetą VMI nustatytas neapskaičiuotas nedeklaruojamas mokestis. Laikoma, kad nedeklaruojamas mokestis nebuvo apskaičiuotas, jeigu jis turėjo būti, bet nebuvo atvaizduotas mokesčių mokėtojo buhalterinėje apskaitoje. Jeigu pagal teisės aktus buhalterinė apskaita neprivaloma arba joje neprivalu atvaizduoti apskaičiuoto mokesčio, laikoma, kad mokestis buvo apskaičiuotas, bet nesumokėtas.

Biudžetinėms įstaigoms ir Lietuvos bankui delspinigiai neskaičiuojami.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0551

Ši informacija skelbiama:
Delspinigiai, baudos ir atleidimas nuo jų (96-100 str., 138-143 str.)

Pažeidimas

Delspinigių skaičiavimo pradžia ir pabaiga

Delspinigių skaičiavimo trukmė

Mokestis deklaruotas, tačiau nesumokėtas arba pavėluotai sumokėtas į biudžetą

Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai mokestis pagal tuo metu galiojusius mokesčių teisės aktus turėjo būti sumokėtas į biudžetą.

Delspinigiai skaičiuojami nepertraukiamai ir baigiami skaičiuoti tą dieną, kai mokestis sumokamas į biudžetą (įskaitytinai).

Ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį (mokestinę nepriemoką) atsiradimo dienos. Teisė priverstinai išieškoti deklaruoto mokesčio mokestinę nepriemoką atsiranda kitą kalendorinę dieną po atitinkamo mokesčio teisės akto nustatyto mokesčio sumokėjimo termino pabaigos. Po sumokėjimo termino patikslinus atitinkamo mokesčio deklaraciją arba pateikus ją pavėluotai, teisė priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiranda kitą dieną po deklaracijos pateikimo dienos, nuo kurios skaičiuojamas 180 kalendorinių dienų terminas. Todėl, patikslinus deklaruojamų mokesčių sumą, maksimali delspinigių skaičiavimo trukmė yra ilgesnė.

Nedeklaruojamas mokestis nesumokėtas ar pavėluotai sumokėtas

Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai mokestis pagal tuo metu galiojusius mokesčių teisės aktus turėjo būti sumokėtas į biudžetą.

Delspinigiai skaičiuojami nepertraukiamai ir baigiami skaičiuoti tą dieną, kai mokestis sumokamas į biudžetą (įskaitytinai).

Ne ilgiau kaip 180 dienų nuo atitinkamo mokesčio įstatyme numatyto sumokėjimo termino pabaigos.

Patikrinimo metu nustatyta, kad mokesčių mokėtojas nesumokėjo ar pavėluotai sumokėjo nedeklaruotą deklaruojamą ar neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį

Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po to, kai pagal tuo metu galiojusius mokesčių teisės aktus mokestis turėjo būti sumokėtas į biudžetą, ir skaičiuojami iki patikrinimo akto surašymo dienos (įskaitytinai) arba iki mokesčio sumokėjimo į biudžetą dienos tuo atveju, jeigu mokestis buvo sumokėtas pavėluotai.

Nesumokėjus mokesčio per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, delspinigių skaičiavimas tęsiamas nuo 21 dienos po sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, bet ne ilgiau nei 180 dienų.

Patikrinimo metu nustačius, kad mokesčių mokėtojas nesumokėjo ar pavėluotai sumokėjo apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį

Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po to, kai pagal tuo metu galiojusius mokesčių teisės aktus mokestis turėjo būti sumokėtas į biudžetą, ir skaičiuojami iki patikrinimo akto surašymo dienos (įskaitytinai) arba iki mokesčio sumokėjimo į biudžetą dienos tuo atveju, jeigu mokestis buvo sumokėtas pavėluotai.

Delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 dienų nuo atitinkamo mokesčio įstatyme numatyto sumokėjimo termino pabaigos.

Atliekant pakartotinį patikrinimą

Delspinigiai skaičiuojami iki naujojo (pakartotinio) patikrinimo akto surašymo dienos (įskaitytinai) arba iki mokesčio sumokėjimo į biudžetą dienos tuo atveju, jeigu mokestis buvo sumokėtas pavėluotai.

Nesumokėjus mokesčio per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, delspinigių skaičiavimas tęsiamas nuo 21 dienos po sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, bet ne ilgiau nei 180 dienų.

Mokesčių mokėtojui neinicijavus mokestinio ginčo, t. y. sutikus su sprendime dėl patikrinimo akto apskaičiuotomis sumomis

Delspinigiai skaičiuojami iki patikrinimo akto surašymo dienos (įskaitytinai) arba iki mokesčio sumokėjimo į biudžetą dienos tuo atveju, jeigu mokestis buvo sumokėtas pavėluotai.

 

Nesumokėjus apskaičiuotų sumų per 20 kalendorinių dienų, nuo 21 dienos po sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos toliau skaičiuojami delspinigiai, bet ne ilgiau nei 180 dienų. 180 kalendorinių dienų delspinigių skaičiavimo terminas pradedamas skaičiuoti 21 kalendorinę dieną nuo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Mokesčių mokėtojui apskundus sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo

Jei mokestinius ginčus nagrinėjanti institucija atmeta mokesčių mokėtojo skundą ar jo dalį, delspinigiai skaičiuojami mokestinio ginčo nagrinėjimo laikotarpiu.

 

Kai mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija atmeta mokesčių mokėtojo skundą ar jo dalį, mokesčių mokėtojui siunčiamas raginimas įvykdyti mokestinę prievolę geruoju per 20 kalendorinių dienų. Jeigu mokesčių mokėtojas nesumoka mokesčio ir su juo susijusių sumų pasibaigus raginime nustatytam terminui, VMI įgyja teisę mokestinę nepriemoką išieškoti priverstinai, todėl nuo šios datos delspinigiai negali būti skaičiuojami ilgiau nei 180 kalendorinių dienų.

Jeigu pagal mokesčių mokėtojo prašymą buvo nepagrįstai grąžinta (įskaityta) mokesčio permoka (skirtumas) (išskyrus tuos atvejus, kai per daug grąžinama (įskaitoma) dėl VMI klaidos)

Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos (įskaitytinai), kurią permoka (skirtumas) buvo nepagrįstai grąžinta (įskaityta). Delspinigiai baigiami skaičiuoti tą dieną, kai mokestis sugrąžinamas į biudžetą (įskaitytinai).

Delspinigiai skaičiuojami nepertraukiamai iki mokestis bus sugrąžintas į biudžetą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0584

Ši informacija skelbiama:
Delspinigiai, baudos ir atleidimas nuo jų (96-100 str., 138-143 str.)

Aspektas

Komentarai

Iki 2018-12-31

Nuo 2019-01-01

Kuriais atvejais ir kokio dydžio mokesčių mokėtojui skiriama bauda?

Jei VMI nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 proc. minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su VMI, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias VMI pripažįsta svarbiomis, skirdama didesnę ar mažesnę baudą.

Jei VMI mokestinio patikrinimo metu nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 proc. minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip.

 

Jei trūkstama mokesčio suma priskaičiuojama dėl VMI mokestinio patikrinimo metu nustatytų mokesčių mokėtojo pajamų, kurių gavimo šaltinių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti, mokesčių mokėtojui skiriama nuo 50 iki 100 proc. minėtos mokesčio sumos dydžio bauda.

 

Aukščiau nurodytų skiriamų konkrečių baudų dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su VMI, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias VMI pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą.

 

Mokesčių mokėtojui, kuriam už to paties mokesčio įstatymo pažeidimą mažiau negu prieš penkerius metus jau buvo paskirta bauda, apskaičiuotas baudos dydis didinamas dvigubai.

Kuriais atvejais mokesčių mokėtojui neskiriama bauda? 

 1. Mokesčių mokėtojui savarankiškai nustačius ir ištaisius klaidas, t. y. pateikus VMI atitinkamo mokesčio deklaraciją (jei jos buvo nepateikęs) arba pateikus patikslintą deklaraciją, kurioje nurodomas teisingas mokesčio dydis, tačiau tik tuo atveju, jeigu ji pateikiama VMI iki atitinkamo VMI pavedimo tikrinti mokesčių mokėtojo mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą, išrašymo dienos;

 2. Mokesčių mokėtojui pašalinus VMI pareigūno mokestinio tyrimo metu nustatytus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo trūkumus ar prieštaravimus;

 3. Biudžetinėms įstaigoms ir Lietuvos bankui;

 4. Atliekant mirusio mokesčių mokėtojo mokestinį patikrinimą.

Be to, bauda neskiriama, kol kompetentingos institucijos (ikiteisminio tyrimo institucijos, prokuroras, teismas) nepriims esminių sprendimų dėl asmens kaltės, atsakomybės ir nubaudimo pagal Baudžiamąjį kodeksą:

 1. teismui apkaltinamuoju nuosprendžiu nuteisus asmenį, pagal MAĮ skirtina bauda neskiriama;

 2. kitais atvejais pagal MAĮ skirtina bauda turi būti paskirta ir sumokėta (išieškota).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0589

Ši informacija skelbiama:
Delspinigiai, baudos ir atleidimas nuo jų (96-100 str., 138-143 str.)

Padariusiam administracinį nusižengimą asmeniui gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:

 1. įspėjimas;

 2. bauda;

 3. viešieji darbai.

Viešieji darbai skiriami kaip alternatyvi administracinė nuobauda, Administracinio nusižengimų kodekse nustatyta tvarka ja pakeičiant baudą ar jos dalį.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM0552

Ši informacija skelbiama:
Delspinigiai, baudos ir atleidimas nuo jų (96-100 str., 138-143 str.)

Mokesčių mokėtojas nuo baudų, delspinigių ir / ar palūkanų gali būti atleidžiamas, kai:

 1. delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ir / ar socialiniu požiūriu, t. y., VMI turint duomenų, patvirtinančių, jog mokesčių mokėtojui — fiziniam asmeniui (taikoma tik fiziniams asmenims) reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, neįgalus, asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama (pvz., minėtus duomenis, patvirtinančius kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, taip pat kitus dokumentus, kuriuose pateikti duomenys apie asmens ir jo šeimos gaunamas pajamas bei turimą turtą), tačiau mokesčių mokėtojas pats nesikreipia dėl atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių;

 2. kai VMI turi pakankamai duomenų ir įrodymų, kurie patvirtina tai, kad mokesčių mokėtojas nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;

 3. mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos biudžetui;

 4. jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas;

 5. mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba VMI raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija buvo įrašyta ir yra galimybė nustatyti skambinantį asmenį — mokesčių mokėtoją (ar jo atstovą), suteiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais.

​​​  Nuo baudų ar delspinigių mokesčių mokėtoją gali atleisti mokesčių administratorius, o mokestinio ginčo metu – ir mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija. Atleidimo nuo baudų tvarką, kai atitinkamo sprendimo    priėmimas priklauso mokesčių administratoriaus kompetencijai, nustato centrinis mokesčių administratorius. 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0553

Ši informacija skelbiama:
Delspinigiai, baudos ir atleidimas nuo jų (96-100 str., 138-143 str.)

Mokesčių mokėtojas nuo baudų, delspinigių ir / ar palūkanų gali būti atleidžiamas jo prašymu arba VMI iniciatyva (nesant mokesčių mokėtojo prašymo):

 1. mokestinio patikrinimo rezultatų tvirtinimo metu;

 2. nagrinėjant mokestinį ginčą;

 3. atliekant atskirą atleidimo nuo baudų, delspinigių ir / ar palūkanų procedūrą.

Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimo ir / ar tvirtinimo metu mokesčių mokėtojas prašymą gali išdėstyti pastabose dėl patikrinimo dalyko ir / ar patikrinimo akto, ir jį pateikti iki patikrinimo akto surašymo arba per MAĮ 131 str. nustatytą rašytinių pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo terminą, t. y., per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo.

Mokestinio ginčo atveju mokesčių mokėtojas prašymą gali išdėstyti skunde dėl mokestinio ginčo ir jis VMI turi būti pateiktas per tą AVMI, kurios sprendimas yra skundžiamas, per MAĮ 152 str. nustatytą terminą, t. y., per 20 dienų po to, kai buvo įteiktas AVMI sprendimas.

Mokesčių mokėtojas raštišką prašymą VMI gali pateikti asmeniškai, per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotą asmenį arba atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ir sudarytas taip, kad mokesčių administratorius galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą, atidaryti ir apdoroti jį VMI Dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje, atpažinti prašymo turinį bei identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Mokesčių mokėtojo prašymą bei kartu su juo pateiktus dokumentus VMI turi išnagrinėti ir priimti sprendimą per 20 darbo dienų terminą, pradedant skaičiuoti nuo tos dienos, kai VMI jį gauna. Prašymo nagrinėjimo terminas dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas 10 darbo dienų. Apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą turi būti pranešta asmeniui, pateikusiam prašymą, raštu arba elektroniniu paštu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0541

Ši informacija skelbiama:
Delspinigiai, baudos ir atleidimas nuo jų (96-100 str., 138-143 str.)

Kai gyventojas, mokantis gyvybės draudimo įmokas, naudojasi GPM lengvata, tačiau vėliau ją patikslina, atsisakydamas minėtos mokesčio lengvatos, tokiu atveju gyventojas jam nepagrįstai grąžintą mokesčio permoką privalo grąžinti atgal į biudžetą.

Tokiam gyventojui atsiranda pagrindas skaičiuoti delspinigius už pagal mokesčių mokėtojo prašymą nepagrįstai grąžintą (įskaitytą) mokesčio permoką, t. y., delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos (įskaitytinai), kurią mokesčio permoka buvo nepagrįstai grąžinta (įskaityta) ir baigiami skaičiuoti tą dieną, kai mokestis sugrąžinamas į biudžetą (įskaitytinai).

Teises aktai