Registracijos numeris KM1057

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, gaunamų iš užsienio vienetų, apmokestinimo tvarka (35 str.)

Aspektas

Komentarai

Dividendų, gaunamų iš užsienio vienetų, apmokestinimo tvarka

Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, išskyrus PMĮ 35 str. 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus nustatytus atvejus.

Pelno mokestį apskaičiuoja, deklaruoja (forma FR0640) ir į biudžetą sumoka dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo gauti, 15 dienos.

Dvigubo apmokestinimo naikinimas

 

Lietuvos vienetai iš užsienio vienetų – rezidentų tų užsienio valstybių, su kuriomis Lietuvoje taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys (toliau – DAIS), gavę dividendus, kurie Lietuvoje apmokestinami pelno mokesčiu ir nuo kurių užsienio valstybėje prie pajamų šaltinio buvo išskaičiuotas pelno mokestis (ar jam tapatus mokestis), gali naikinti dividendų dvigubą apmokestinimą. Naikindamas dividendų dvigubą apmokestinimą, Lietuvos vienetas iš pelno mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo gautų dividendų taikant 15 proc. mokesčio tarifą, gali atskaityti tokią užsienio valstybėje sumokėtą pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) sumą, kurią ta užsienio valstybė turėjo teisę imti pagal DAIS nuostatas (remdamosi DAIS nustatyta teise apmokestinti dividendus pagal vidaus mokesčių įstatymą, bet taikant ne didesnį nei DAIS nustatytą maksimalų dividendų mokesčio tarifą).

Norėdamas sumažinti mokestį nuo dividendų, Lietuvos vienetas privalo turėti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą pažymą arba dokumentus, kuriuose būtų nurodyti tokie duomenys: kas, kada ir kokią dividendų sumą išmokėjo Lietuvos rezidentui bei kokią mokesčio sumą išskaičiavo nuo išmokėtosios dividendų sumos.

Tačiau jei Lietuvos vienetas gauna iš užsienio vienetų dividendus, kurie pagal tos šalies įstatymus apmokestinami, tačiau nėra apmokestinami Lietuvoje pagal PMĮ nuostatas, tai užsienyje sumokėto pelno ar jam tapataus mokesčio sumos atskaityti nėra galimybės.

 

Pavyzdys

 

Lietuvos vienetas 2017 m. iš Ukrainos rezidento (vieneto) gavo 50 000 Eur dividendų. Šiuos dividendus gavusiam Lietuvos vienetui priklauso dividendus mokančio Ukrainos vieneto akcijų, kurioms tenka 3 proc. kapitalo. Išmokėdamas dividendus Lietuvos vienetui, Ukrainos vienetas iš tų dividendų mokestį išskaičiavo pagal DAIS nuostatas, taikydamas 15 proc. tarifą, t. y. išskaičiavo 7 500 Eur [(50 000 x 15)/100]. Išskaičiavus mokestį iš dividendų, Lietuvos vienetas gavo 42 500 Eur (50 000 – 7 500) dividendų. Lietuvos vienetas, gavęs 42 500 Eur dividendų iš Ukrainos, turi Ukrainos mokesčių administracijos patvirtintą pažymą, kurioje nurodyta, kad Ukrainos vienetas nurodytu laikotarpiu Lietuvos vienetui išmokėjo 42 500 Eur dividendų, prieš tai išskaičiavęs 7 500 Eur mokestį [(50 000 x 15)/100]. Naikindamas dvigubą apmokestinimą, Lietuvos vienetas iš mokesčio sumos, kurią nuo iš Ukrainos gautų dividendų turi sumokėti Lietuvoje, gali atskaityti nuo dividendų Ukrainoje išskaičiuotą 7 500 Eur mokestį.

 

Apskaičiuodamas Lietuvoje mokėtiną mokestį, Lietuvos vienetas iš Ukrainos gautus 42 500 Eur dividendų padidina 7 500 Eur Ukrainoje išskaičiuoto mokesčio suma ir nuo 50 000 Eur dividendų sumos apskaičiuoja PMĮ nustatytą 15 proc. mokestį – 7 500 Eur [(50 000 x 15)/100] bei iš šios sumos atskaito Ukrainoje nuo tų dividendų sumokėtą 7 500 Eur mokestį. Nors Lietuvos vienetas nuo iš Ukrainos gautų dividendų Lietuvoje pelno mokesčio sumokėti neturi, tačiau jis privalo pateikti dividendų pelno mokesčio deklaraciją (forma FR0640).

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1054

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, gaunamų iš užsienio vienetų, apmokestinimo tvarka (35 str.)

Dividendai iš EEE vienetų (PMĮ 35 str. 2 d.)

Dividendai iš kitų užsienio vienetų (PMĮ 35 str. 3 d.)

Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų, kurie:

  • įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje (toliau – EEE) ir

  • kurių pelnas yra apmokestinamas pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu,

akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai neapmokestinami.

 

 

Lietuvos vieneto ar nuolatinės buveinės gaunami dividendai neapmokestinami pelno mokesčiu Lietuvoje, kai gaunami iš kitų užsienio vienetų, kuriuose Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė:

  • ne trumpiau kaip 12 mėn. be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 proc. balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų),

  • dividendai gaunami iš užsienio vieneto, kurio pelnas yra apmokestinamas pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu ir kuris nėra įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.

12 mėn. laikotarpis nebūtinai turi būti suėjęs dividendų paskirstymo momentu. Gaunami dividendai gali būti neapmokestinami, jei dividendų paskirstymo momentu dar nėra suėjęs 12 mėn. akcijų (kapitalo dalių, kitų teisių) valdymo laikotarpis, bet Lietuvos vienetas turi tikslą išlaikyti tas akcijas (kapitalo dalis, kitas teises) ne trumpiau kaip 12 mėn. ir faktiškai įvykdo šį reikalavimą.

Iš užsienio vienetų gaunami dividendai neapmokestinami, jei yra tenkinamos aukščiau nurodytos sąlygos. Tačiau šios nuostatos dėl apmokestinimo netaikomos:

  • dariniui ar keliems dariniams, jeigu jų nustatymo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo gauti mokestinės naudos ir todėl jie yra apsimestiniai atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes. Darinys arba keli dariniai laikomi apsimestiniais tiek, kiek jie nebuvo nustatyti dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę;

  • dividendams, kuriais užsienio vienetai sumažina pelną, apmokestinamą pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1058

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, gaunamų iš užsienio vienetų, apmokestinimo tvarka (35 str.)

Lietuvos vienetai ir nuolatinės buveinės, apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną, į pajamas neįtraukia iš užsienio vienetų gaunamų dividendų (tiek apmokestinamų, tiek ir neapmokestinamų pagal PMĮ 35 str. nuostatas).

Teises aktai