Registracijos numeris KM0482

Ši informacija skelbiama:
Dokumentų įteikimas (162-165 str.)

Dokumentų įteikimo VMI data laikoma ta data, kurią VMI pažymi, kad dokumentai gauti. Jeigu mokesčių mokėtojas dokumentus siunčia paštu, dokumento išsiuntimo data nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos, turinčios tam teisę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0486

Ši informacija skelbiama:
Dokumentų įteikimas (162-165 str.)

Dokumentų įteikimo būdai

Komentarai

Įteikiama tiesiogiai

Tiesioginio dokumento įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma ta diena, kai mokesčių mokėtojas (jo atstovas) savo parašu patvirtina VMI liekančiuose dokumentuose apie dokumento gavimą arba kai VMI pareigūnas pažymi apie mokesčių mokėtojo (jo atstovo) atsisakymą priimti dokumentą ar patvirtinti jo gavimą.

Siunčiama registruotu laišku

Registruotu laišku dokumentai siunčiami pagal mokesčių mokėtojo registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą arba mokesčių mokėtojo nurodytą adresą korespondencijai gauti. Tais atvejais, kai minėtų duomenų VMI neturi, dokumentai siunčiami pagal atitinkamame registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą (juridiniams asmenimis – pagal juridinių asmenų registre nurodytą adresą, fiziniams asmenims – gyventojų registre nurodytą adresą).

 

Dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po VMI siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos.

Siunčianma e. paštu

Dokumentai siunčiami mokesčių mokėtojo nurodytu el. pašto adresu ir laikomi įteiktais jų išsiuntimo dieną.

Skelbiama Mano VMI

Iki 2018-12-31 dokumento, kuris pateikiamas per Mano VMI, įteikimo data laikoma ta data, kuri nustatoma Mano VMI programinėmis priemonėmis, t. y. kai mokesčių mokėtojas Mano VMI sistemoje perskaito įkeltą dokumentą.

 

Nuo 2020-07-01 dokumentų įkėlimo į Mano VMI data laikoma dokumento įteikimo mokesčių mokėtojui - elektroninės paslaugos gavėjui - data, išskyrus atvejus, kai mokesčių mokėtojui yra teikiami kontrolės procedūrų (operatyvaus patikrinimo, mokestinio tyrimo, mokestinio patikrinimo) metu parengti dokumentai. Kontrolės procedūrų metu parengtų dokumentų įteikimo data laikoma ta data, kuri nustatoma Mano VMI programinėmis priemonėmis, t. y. kai mokesčių mokėtojas Mano VMI sistemoje perskaito įkeltą dokumentą.

Paskelbiama viešai

Tais atvejais, kai dokumentų įteikti kitais nurodytais būdais mokesčių mokėtojui neįmanoma (mokesčių mokėtojas (jo atstovas) nerandamas arba duomenų apie mokesčių mokėtojo adresą nėra atitinkamame registre), VMI interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbia pranešimą, kuriame mokesčių mokėtojui (jo atstovui) per nustatytą terminą (ne trumpesnį kaip 5 dienos ir ne ilgesnį kaip 20 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos) pasiūloma atvykti pas VMI pareigūną atsiimti atitinkamo dokumento. Jeigu mokesčių mokėtojas per nustatytą terminą neatvyksta, dokumentas laikomas įteiktu minėto pranešimo paskelbimo VMI interneto svetainėje dieną.

 

Šių procedūrų VMI neprivalo taikyti, jeigu mokesčių mokėtojui įteiktinas VMI sprendimas, priimtas išnagrinėjus mokesčių mokėtojo skundą dėl AVMI priimto sprendimo.

Teises aktai