Registracijos numeris KM2967

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Pagrindinės duomenų bylos 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ (Assets) dalies elemente 2.10.1.8.1.12. „Turto nurašymas“ (AssetDisposal) nurodoma apskaitoje nurašyta turto įsigijimo savikainos vertė (kai turtas buvo nurašytas laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena).

 

Registracijos numeris KM2966

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Pagrindinės duomenų bylos 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ (Assets) dalies elementuose 2.10.1.8.1.14. „Balansinė vertė“ (BookValueBegin) ir 2.10.1.8.1.22. „Balansinė vertė“ (BookValueEnd) nurodoma rinkmenos laikotarpio pradžios ir pabaigos datai apskaityta turto balansinė vertė, įvertinus sukauptą nusidėvėjimą, perkainojimą ir pan.

Registracijos numeris KM2965

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Pagrindinės duomenų bylos 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ (Assets) dalies elementuose 2.10.1.8.1.4. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina pradžios dieną“ AcquisitionAndProductionCostsBegin ir 2.10.1.8.1.5. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina pabaigos dieną“ AcquisitionAndProductionCostsEnd atitinkamai nurodoma rinkmenos laikotarpio pradžios ir pabaigos datai apskaityta turto įsigijimo savikainos vertė, neįvertinus sukaupto nusidėvėjimo, perkainojimų ir kt.

Registracijos numeris KM2964

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Į SAF-T rinkmenos pagrindinės duomenų bylos 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ (Assets) dalį turi būti įtrauktos visos ilgalaikio turto, kuris buvo apskaitytas įmonės balanse rinkmenos laikotarpio pradžiai ir per rinkmenos laikotarpį, kortelės. Jei su ilgalaikiu turtu susijusių operacijų nebuvo apskaityta per rinkmenos laikotarpį, tuomet tokio turto kortelė pateikiama 2.10. dalyje, tačiau neteikiama informacija pirminių dokumentų dalyje 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)“ (AssetTransactions).

Registracijos numeris KM2963

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Taip, jei pagal turinį keletas įmonės naudojamų didžiosios knygos sąskaitų atitinka vieną VMI Didžiosios knygos klasifikatoriaus sąskaitą, visos įmonės sąskaitos gali būti sugretinamos su viena klasifikatoriaus sąskaita.

Registracijos numeris KM2962

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Ne, teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenos pagrindinėje duomenų byloje, įmonė neturi keisti savo apskaitoje naudojamo didžiosios knygos sąskaitų plano. Vadovaujantis 2015-07-21 įsakymu Nr. VA-49 patvirtintu Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašu (toliau SAF-T aprašas), įmonė SAF-T rinkmenoje turi pateikti savo apskaitoje naudojamas didžiosios knygos sąskaitas bei jas sugretinti su atitinkamomis tai pačiai klasei priklausančiomis VMI Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus sąskaitomis (SAF-T aprašo 2 priedas), pagal turinį tiksliausiai arba artimiausiai atitinkančiomis įmonės sąskaitas. Tuo atveju, kai VMI klasifikatoriuje nėra sąskaitos, pagal turinį atitinkančios įmonės didžiosios knygos sąskaitą, ji gali būti sugretinama su klasifikatoriaus atitinkamos klasės ar poklasio reikšme „Kita“.

Registracijos numeris KM2693

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Jei mokesčių mokėtojas apskaitoje naudoja užsienio valstybių mokesčių kodus ir tarifus, elementų grupėje 2.4. „Mokesčių klasifikatorius" teikiant tokių mokesčių informaciją, elemente 2.4.1.3.1.7. „Valstybė" nurodomas valstybės, kurios mokesčio informacija teikiama, kodas, o elemente 2.4.1.3.1.7. „VMI mokesčio kodas" nurodoma reikšmė „PVM100" (kiti atvejai).

Registracijos numeris KM2692

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Tokiu atveju pagrindinės duomenų bylos elementų grupė „2.1 Didžioji knyga" (GeneralLedgerAccounts) turi būti teikiama už visą pilną laikotarpį, už kurį teikiama SAF-T rinkmena, ataskaitinių metų ribose (neskaidyta). Elementų grupė „Didžioji knyga" teikiama kiekvienoje rinkmenos dalyje ta pati arba paskutinio laikotarpio rinkmenos dalyje.

Pavyzdžiui, jei rinkmena teikiama už 2018 m. 01 – 06 mėn. laikotarpį, skaidyta mėnesiais, tuomet elementų grupė „Didžioji knyga" pateikiama kiekvienoje arba paskutinėje rinkmenos dalyje ir joje didžiosios knygos sąskaitų likučiai pateikiami 2018-01-01 ir 2018-06-30 datoms.

Registracijos numeris KM2691

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Elemente 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma" nurodoma ilgalaikiam turtui faktiškai per rinkmenos laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma, taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą. Elemente 2.10.1.8.1.20.

Bendra "nusidėvėjimo suma" nurodoma turto nusidėvėjimo suma, apskaičiuota nuo turto įvedimo į eksploataciją datos iki rinkmenos laikotarpio pabaigos, taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą.

Registracijos numeris KM2690

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Detalios mokesčių mokėtojo didžiosios knygos sąskaitos turi būti susietos su detaliomis (ne suminėmis) VMI klasifikatoriaus sąskaitomis.

Jei mokesčių mokėtojo sąskaitų planas yra siauresnis nei VMI didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius, tuomet mokesčių mokėtojo sąskaita turi būti sugretinama su labiausiai pagal turinį atitinkančia detalia VMI klasifikatoriaus sąskaita arba atitinkamo poklasio detalia sąskaita „Kita".

Registracijos numeris KM2689

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Jei prekei / paslaugai apskaitoje yra priskirtas daugiau nei vienas vidinis mokesčių kodas (pavyzdžiui, parduodant jas ir šalies viduje, ir už jos ribų), tuomet 2.8 „Prekė/paslauga" dalyje tokiai prekei / paslaugai pateikiama tiek elementų grupių 2.8.1.9.1. „Mokestis", kiek apskaityta skirtingų mokesčių kodų.

Registracijos numeris KM2688

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Jei laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena, pirminių dokumentų dalyje (pavyzdžiui, 4.1. „Pardavimai" ar 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" elementų grupėse) pateikiama informacija apie ilgalaikio turto pardavimą / pirkimą ir yra užpildomas elementas „Prekės/paslaugos kodas", tuomet informacija apie tokį turtą taip pat turėtų būti pateikiama ir pagrindinės duomenų bylos 2.8. „Prekė / paslauga" dalyje.

Registracijos numeris KM2687

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Tokiu atveju rekomenduojama informaciją apie ilgalaikį turtą teikti apibendrintą už visą rinkmenos laikotarpį, pakartojant tą pačią informaciją kiekvienoje rinkmenos dalyje. Pavyzdžiui, jei SAF-T rinkmena teikiama už 2018 m., skaidyta mėnesiais, tuomet ilgalaikio turto informacija 2.10. dalyje teikiama už 2018 m. kiekvienoje skaidytoje dalyje.

Registracijos numeris KM2686

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Tokiu atveju, kai tam tikra įmonė yra tiek mokesčių mokėtojo tiekėja, tiek pirkėja, teikiant duomenis SAF-T rinkmenoje, šios įmonės informacija turi būti teikiama pagrindinėje duomenų byloje tiek 2.2. „Pirkėjai" (Customers) dalyje, nurodant „Pirkėjo Nr." (CustomerID), tiek 2.3. „Tiekėjai" (Suppliers) dalyje, nurodant „Tiekėjo Nr." (SupplierID).

Registracijos numeris KM2685

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Teikiant tiekėjų / pirkėjų neapmokėtų dokumentų informaciją, ji turi būti pateikiama tikrinamo laikotarpio, už kurį teikiama SAF-T rinkmena, pradžiai, o ne kiekvieno skaidyto failo laikotarpio pradžiai. Pavyzdžiui, jei SAF-T rinkmena teikiama už 2018 m. ir ji yra skaidoma mėnesiais, informacija apie neapmokėtus dokumentus teikiama rinkmenos laikotarpio pradžiai, t.y. 2018-01-01.

Registracijos numeris KM2684

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Kadangi Lietuvos juridinio asmens nuolatinė buveinė ir filialas užsienio valstybėje nėra atskiras juridinis asmuo, SAF-T rinkmenoje Lietuvos juridinis vienetas turi pateikti visus savo apskaitos sistemoje kaupiamus įrašus, įskaitant ir apskaitytus įrašus, susijusius su nuolatine buveine bei filialu. Įrašai pateikiami tokiu detalumu, kokiu yra kaupiami Lietuvos mokesčių mokėtojo apskaitos sistemoje.

Registracijos numeris KM2683

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Elementų grupėje 2.10.1.8.1.18. „Turto perkainojimo informacija" pateikiama turto perkainojimų informacija, apskaityta per laikotarpį, už kurį yra teikiama SAF-T rinkmena. Jei turto perkainojimas įvyko iki rinkmenos laikotarpio pradžios datos, elementų grupėje 2.10.1.8.1.18. teikiama tik perkainotos turto vertės dalies nusidėvėjimo norma, nusidėvėjimo suma per rinkmenos laikotarpį bei Didžiosios knygos sąskaitos, kurioje apskaitytas perkainotos turto vertės nusidėvėjimas, numeris, t.y. tie duomenys, kurie susiję su per rinkmenos laikotarpį apskaičiuotu perkainotos vertės nusidėvėjimu.

Registracijos numeris KM2682

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

SAF-T rinkmenos 2.10 „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)" dalyje pateikiama informacija tik apie pripažintą ilgalaikį turtą, todėl duomenys apie nebaigtą statybą 2.10. dalyje neteikiama.

Registracijos numeris KM2681

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Jei mokesčių mokėtojas apskaitoje neturi atskirai suvestų atskaitingų asmenų kaip tiekėjų kortelių, tuomet tokia informacija 2.3. „Tiekėjai" dalyje neturi būti teikiama. Atskaitingų asmenų kortelės 2.3. „Tiekėjai" dalyje turi būti pateikiamos tik tuo atveju, jei mokesčių mokėtojas apskaitoje yra suvedęs atskaitingus asmenis kaip tiekėjus bei didžiosios knygos įrašuose pateiktose ūkinėse operacijose, susijusiose su atskaitingais asmenimis, nurodė vidinį tiekėjo identifikatorių, užpildant elementą „Tiekėjo Nr." (SupplierID).

Registracijos numeris KM2695

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė, identifikuojanti ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipą:

  • Elemente 2.2.1.14.1.10. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 2.2.1.14. „Neapmokėti pardavimo dokumentai" pateikti pirkėjų / debitorių neapmokėti dokumentai didina ar mažina įmonės gautiną iš pirkėjo / debitoriaus skolą. Tuo atveju, kai dokumento suma didina gautiną pirkėjo / debitoriaus skolą, elemente 2.2.1.14.1.10. nurodoma reikšmė „D", kai dokumento suma mažina gautiną pirkėjo / debitoriaus skolą – nurodoma reikšmė „K";

Elemente 2.3.1.14.1.10. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 2.3.1.14. „Neapmokėti pirkimo dokumentai" pateikti neapmokėti dokumentai tiekėjams / kreditoriams didina ar mažina įmonės mokėtinas skolas tiekėjams / kreditoriams. Tuo atveju, kai dokumento suma didina įmonės mokėtiną skolą tiekėjui / kreditoriui, elemente 2.3.1.14.1.10. nurodoma reikšmė

  • „K", kai dokumento suma mažina mokėtiną skolą tiekėjui / kreditoriui – nurodoma reikšmė „D";
  • Elemente 2.10.1.8.1.18.1.7. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 2.10.1.8.1.18. „Turto perkainojimo informacija" pateiktas turto perkainojimo rezultatas didina ar mažina turto vertę. Tuo atveju, kai perkainojimo rezultatas didina turto vertę, elemente 2.10.1.8.1.18.1.7. nurodoma reikšmė „D", kai perkainojimo rezultatas mažina turto vertę – nurodoma reikšmė „K".

Registracijos numeris KM2694

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Elementuose 2.1.1.10. „Sąskaitos lygis" ir 2.1.1.11. „Suminės sąskaitos kodas" nurodoma informacija apie įmonės apskaitos sistemoje naudojamų didžiosios knygos sąskaitų, pateiktų SAF-T rinkmenos elemente 2.1.1.1. „Sąskaitos identifikacinis Nr." (AccountID), hierarchiją įmonės apskaitos sistemoje.

Elemente 2.1.1.10. „Sąskaitos lygis" galima nurodyti tik vieną iš elemento apraše nurodytų reikšmių: „S1L", „S2L", „S", „D1L", „D". Nurodomos reikšmės priklauso nuo to, kokių įmonės didžiosios knygos sąskaitų informacija pateikiama SAF-T rinkmenoje (elemente 2.1.1.1. „Sąskaitos identifikacinis Nr."), t. y., ar pateikiamos tik detalios įmonės apskaitos sistemoje naudojamos didžiosios knygos sąskaitos, ar pateikiama ir detalių, ir suminių sąskaitų informacija. Pavyzdžiui, jei SAF-T rinkmenoje pateikiama tik detalių didžiosios knygos sąskaitų informacija, tuomet jų sąskaitos lygis nurodomas „D1L" (kadangi neteikiama informacija apie jos sumines sąskaitas bei jos pačios neturi subsąskaitų).

Jei SAF-T rinkmenoje teikiama  detalių ir suminių didžiosios knygos sąskaitų informacija, tuomet sąskaitos lygis nurodomas pagal pateiktų sąskaitų hierarchiją įmonės buhalterinėje apskaitoje. Jei teikiama suminės sąskaitos informacija, kuri nėra jokios sąskaitos subsąskaita bei pati turi suminių bei detalių žemesnio lygio subsąskaitų, elemente 2.1.1.10. nurodoma reikšmė „S1L". Teikiant informaciją apie sumines sąskaitas, kurios virš savęs turi aukštesnio lygio suminių sąskaitų bei taip pat pati turi žemesnio lygio suminių sąskaitų, elemente 2.1.1.10. nurodoma reikšmė „S2L". Teikiant informaciją apie sumines sąskaitas, kurios virš savęs turi aukštesnio lygio suminių sąskaitų bei taip pat pati turi žemesnio lygio tik detalių sąskaitų (t. y., neturi žemesnio lygio suminių sąskaitų), elemente 2.1.1.10. nurodoma reikšmė „S". Kai teikiama informacija apie detalias sąskaitas, kurios virš savęs turi aukštesnio lygio suminių sąskaitų, bet pati neturi žemesnio lygio subsąskaitų, elemente 2.1.1.10. nurodoma reikšmė „D".

Elemente 2.1.1.11. „Suminės sąskaitos kodas" nurodoma vienu lygiu aukštesnės suminės Didžiosios knygos sąskaitos kodas (nurodoma elemente 2.1.1.1. „Sąskaitos identifikacinis Nr." pateikta reikšmė). Jei rinkmenoje teikiamos tik detalios Didžiosios knygos sąskaitos, šis elementas neužpildomas.

Registracijos numeris KM1969

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Elementų grupėse 2.2. „Pirkėjai“ ir 2.3. „Tiekėjai“ pateikiama informacija apie įmonės pirkėjus / debitorius ir tiekėjus / kreditorius, kurie buvo įtraukti į SAF-T rinkmeną / rinkmenos dalį, bei apie tuos pirkėjus / debitorius ir tiekėjus / kreditorius, dėl kurių įmonė rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai / pabaigai apskaitos registruose yra apskaičiusi skolos / permokos likučius, nepriklausomai nuo to, ar rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpiu turėjo sandorių su jais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1968

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Tokiu atveju nurodoma atsargų likučio suma ir kiek turima kitos informacijos. Jei duomenys apie tiekėjus ar kita informacija nėra kaupiami apskaitos sistemoje, tada teikiant SAF-T rinkmeną, tokie elementas teikiami, bet yra neužpildomi.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1967

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Sąvoka standartinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas reiškia turtui taikytą tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, o nestandartinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas – turtui taikytą dvigubai mažėjančios vertės, produkcijos, metų skaičiaus nusidėvėjimo skaičiavimo metodus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1966

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementų grupėje 2.4. „Mokesčių klasifikatorius“ pateikiama informacija apie visus įmonės apskaitos sistemoje naudojamų mokesčių (PVM, pelno mokesčio, akcizų ir kt.) klasifikatorius.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, įmonė savo naudojamus PVM ir pelno mokesčio klasifikatorius turi sugretinti su SAF-T Aprašo 2 priede nurodytais atitinkamais PVM ir pelno mokesčio klasifikatoriais ir duomenis 2.4. „Mokesčių klasifikatorius“ elementų grupėje pateikti jau sugretintus pagal Aprašo 2 priede nurodytus mokesčių klasifikatorius. Jei įmonė apskaitos sistemoje naudoja kitų mokesčių (ne PVM, pelno mokesčio) klasifikatorius, 2.4. „Mokesčių klasifikatorius“ elementų grupėje pateikiama įmonės apskaitos sistemoje esanti informacija.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, elementuose 2.4.1.1. „Mokesčių tipas“ – 2.4.1.3.7. „Valstybė“ pateikiama įmonės apskaitos sistemoje esanti informacija apie naudojamus mokesčių klasifikatorius, o elemente 2.4.1.3.8. „VMI mokesčio kodas“ pateikiamas sugretintas mokesčio kodas pagal SAF-T Aprašo 2 priedo PVM ir/arba pelno mokesčio klasifikatorius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1965

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementų grupėje 2.6. „Analitinės apskaitos klasifikatorius“ pateikiami visi įmonės apskaitos sistemoje naudojami analitinės apskaitos klasifikatoriai.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, įmonė elementų grupėje 2.6. „Analitinės apskaitos klasifikatorius“ gali pateikti savo apskaitos sistemoje esančią informaciją apie naudojamus analitinės apskaitos klasifikatorius arba vidinių analitinės apskaitos klasifikatorių informaciją, jau sugretintą su SAF-T Aprašo 2 priedo analitinės apskaitos „Pelnas“ klasifikatoriumi.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, elementuose 2.6.1.1. „Analizės tipas“ - 2.6.1.4. „Analizės numerio aprašymas“ pateikiama įmonės apskaitos sistemoje esanti informacija apie apskaitos sistemoje naudojamus analitinės apskaitos klasifikatorius, o elemente 2.6.1.5. „VMI analizės Nr.“ pateikiamas sugretintas analizės numeris pagal SAF-T Aprašo 2 priedo analitinės apskaitos „Pelnas“ klasifikatorių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1964

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Elemente „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) pateikiami įmonės apskaitos sistemoje naudojami Didžiosios knygos sąskaitų ir subsąskaitų kodai, o elemente „Sąskaitos numeris klasifikatoriuje“ (AccountTableID) pateikiami Didžiosios knygos sąskaitų kodai, įmonės sugretinti pagal atitinkamą SAF-T Aprašo 2 priedo sąskaitų klasifikatorių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1963

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Įmonės turi užtikrinti jų apskaitoje registruojamų duomenų atitikimą SAF-T pateikiamiems duomenims, taip pat šių duomenų vientisumą ir aiškumą. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose parodomi vadovaujantis turinio svarbos principu, tai yra daugiausia dėmesio skiriama jų turiniui ir ekonominei prasmei.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, jei nebalansinės (tarpinės) Didžiosios knygos sąskaitos nesuteikia papildomos informacijos, t. y. visa informacija atsispindi kitose pagrindinėse Didžiosios knygos sąskaitose, o pateikus apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje be tarpinių sąskaitų, užtikrinamas įmonės apskaitoje užregistruotų duomenų atitikimas SAF-T techninėje specifikacijoje nurodytiems duomenims bei šių duomenų vientisumas ir aiškumas, informacija apie įrašus naudojamose nebalansinėse (tarpinėse) sąskaitose SAF-T rinkmenoje gali būti neteikiama.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, nebalansinių (tarpinių) Didžiosios knygos sąskaitų informacija turi būti pateikta SAF-T rinkmenoje. Tokios sąskaitos gali būti sugretinamos su Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus atitinkamos klasės ar poklasio reikšme „Kita“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1962

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, įmonė savo apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas turi savo nuožiūra sugretinti su SAF-T Aprašo 2 priede nurodyto atitinkamo Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus (toliau – Klasifikatorius) sąskaitomis, pagal turinį tiksliausiai arba artimiausiai atitinkančiomis įmonės sąskaitas. Nesant galimybei savo apskaitos sistemoje naudojamas sąskaitas sugretinti su detaliomis Klasifikatoriaus sąskaitomis, tik tokios sąskaitos, kuriai atitikmens Klasifikatoriaus detaliosioms sąskaitoms neįmanoma priskirti, duomenis galima sugretinti su sumine Klasifikatoriaus sąskaita.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, įmonė savo apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas turi savo nuožiūra sugretinti su SAF-T Aprašo 2 priede nurodyto atitinkamo Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus sąskaitomis, pagal turinį tiksliausiai arba artimiausiai atitinkančiomis įmonės sąskaitas. Kai Klasifikatoriuje nėra sąskaitos, pagal turinį atitinkančios įmonės Didžiosios knygos sąskaitos, tokią sąskaitą galima sugretinti su Klasifikatoriaus atitinkamos klasės ar poklasio reikšme „Kita“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1961

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Klasifikatorius Nr. 2 „Pelno mokesčio klasifikatorius“ nėra privalomas, jis yra skirtas duomenims apie taikomus pelno mokesčio tarifus klasifikuoti.

Kai įmonė savo buhalterinėje apskaitoje naudoja panašios paskirties klasifikatorių, tuomet SAF-T rinkmenos formavimo metu savo klasifikatorių turėtų sugretinti su SAF-T Aprašo 2 priede nurodytu „Pelno mokesčio klasifikatoriumi“ ir, atitinkamai, duomenis SAF-T rinkmenoje pateikti sugretintus pagal šį klasifikatorių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1959

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Elementas / elementų grupė

Reikalingi pateikti duomenys

Elementų grupė 2.1. „Didžioji knyga“

Pateikiama informacija apie visas įmonės apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas, nepriklausomai nuo to, ar rinkmenos laikotarpiu sąskaitos debete arba kredite buvo apskaitytos ūkinės operacijos / ūkiniai įvykiai ir ar sąskaitoje buvo apskaityti likučiai rinkmenos laikotarpio pradžiai / pabaigai.

Elementai „Mokesčių tipas“

Nurodomas mokesčio, kurio informacija pateikiama elementų grupėje „Informacija apie mokesčius“, tipas. Jei pateikiama informacija apie:

  • pridėtinės vertės mokestį - elemente nurodoma reikšmė „PVM“;

  • pelno mokestį - elemente nurodoma reikšmė „PM“;

  • kitus mokesčius - elemente nurodomas atitinkamo mokesčio tipas.

Elementų grupė 2.4.1.3.1.6. „Fiksuotas mokesčio dydis“

Elementas 2.4.1.3.6. „Fiksuotas mokesčio dydis" yra pasirenkamas, t. y., konkrečiam mokesčiui nurodomas arba elementas 2.4.1.3.1.5. „Mokesčio tarifas", arba elementas 2.4.1.3.1.6. „Fiksuotas mokesčio dydis". Informacija elemente „Fiksuotas mokesčio dydis" pateikiama, kai taikomas ne mokesčio tarifas, o konkretus mokesčių dydis, pvz. tonažo mokestis, nustatytas PMĮ 381 str.

Elementai 2.2.1.14. „Neapmokėti pardavimo dokumentai“ ir 2.3.1.14. „Neapmokėti pirkimo dokumentai“

Nurodoma informacija apie neapmokėtus pardavimo / pirkimo dokumentus rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai.

 

Elementai 2.2.1.10. -2.2.1.11 „Debeto (kredito) likutis periodo pradžioje“ ir 2.2.1.12 - 2.2.1.13. „Debeto (kredito) likutis periodo pabaigoje“

Teikiama įmonės buhalterinėje apskaitoje apskaityta informacija apie konkretaus pirkėjo įsiskolinimo arba permokos įmonei likučius laikotarpio, už kurį yra teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, pradžiai ir pabaigai.

Elementai 2.3.1.10. – 2.3.1.11  „Debeto (kredito) likutis periodo pradžioje“ ir 2.3.1.12 -2.3.1.13. „Debeto (kredito) likutis periodo pabaigoje“

Teikiama įmonės buhalterinėje apskaitoje apskaityta informacija apie įmonės įsiskolinimo arba permokos konkrečiam tiekėjui likučius laikotarpio, už kurį yra teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, pradžiai ir pabaigai.

 

Elementų grupės 2.8. „Prekė / paslauga“ elementas 2.8.1.9. „Informacija apie mokesčius

Nurodomas konkrečiai prekei / paslaugai taikomas mokestis (PVM / pelno mokestis ar kitas), jei tokia informacija kaupiama ūkio subjekto apskaitos sistemoje prekės lygiu.

Pagal SAF-T rinkmenos XML struktūros aprašą vienai prekei / paslaugai gali būti priskirtas neribotas skaičius mokesčių kodų.

Elementas 2.9.1.10. „Vieneto kaina“

Nurodoma atsargų / žaliavų įsigijimo kaina rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai. Jos nesant, elemente pateikiama prekės įsigijimo kaina rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigai.

Elementų grupė 2.9.1.15. „Atsargų savybės“

Pateikiami ūkio subjekto apskaitos sistemoje įvesti požymiai, apibūdinantys atsargas.

Pavyzdys

Įmonė prekiauja popieriumi ir į apskaitos sistemą turi įvedusi atsargų savybes (storį, plotį, spalvą, dydį ir / ar kt.). Tokiu atveju elemente 2.9.1.15.1.1. „Atsargų savybė" įrašoma – „spalva", o elemente 2.9.1.15.1.2. „Atsargų savybių vertė" – „geltona" ir pan.

 

Elementų grupė 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“

Pateikiama informaciją apie visą įmonės ilgalaikį turtą, apskaitytą rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai ir per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį.

Elementų grupės 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ elementas 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ nurodoma turto įsigijimo savikainos arba vertės sumažėjimo, arba vertės padidėjimo, arba perkainojimo, arba nusidėvėjimo Didžiosios knygos sąskaita, priklausomai nuo to, kokie duomenys pateikti elementų grupėje 2.10.1.8.1. „Įvertinimas“.

Elementų grupės 2.10.1.8.1. pasikartojimų skaičius neribojamas ir SAF-T rinkmenoje teikiant informaciją apie konkretų turtą, 2.10.1.8.1. elementų grupė pateikiama tiek kartų, kiek informacijos apie turtą yra apskaityta apskaitos sistemoje.

Pavyzdys

Jei teikiama informacija apie turto nusidėvėjimą, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ nurodoma nusidėvėjimo Didžiosios knygos sąskaita ir elementų grupėje užpildomi tik tie elementai, kurie yra susiję su turto nusidėvėjimu.

Norint pateikti to paties turto perkainojimo rezultato informaciją, pateikiama antra 2.10.1.8.1. elementų grupė, kurioje 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ elemente nurodoma perkainojimo Didžiosios knygos sąskaita ir elementų grupėje užpildomi tik tie elementai, kurie yra susiję su turto perkainojimu, ir t.t.

 

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ nurodoma Didžiosios knygos sąskaita, kurioje apskaityta turto įsigijimo savikaina.

Elementai 2.10.1.8.1.16. „Nusidėvėjimo norma“ ir 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma“

Elemente 2.10.1.8.1.16. „Nusidėvėjimo norma“ pateikiama turto nusidėvėjimo norma procentais, taikyta metams arba mėnesiui, o elemente 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma“ pateikiama per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma.

Šiuose elementuose pateikiama informacija apie nusidėvėjimo normą ir sumą, apskaičiuotą turtui taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą (kai elemente 2.10.1.8.1.15. „Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas“ nurodoma reikšmė „T“).

Elementų grupė 2.10.1.8.1.19. „Nestandartinis nusidėvėjimas“

Pateikiama informacija (nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, nusidėvėjimo suma) apie turtui taikytą kitą, nei tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą (pvz., dvigubai mažėjančios vertės, produkcijos, metų skaičiaus).

Elementai 2.10.1.8.1.20. „Bendra nusidėvėjimo suma“ ir 2.10.1.8.1.21. „Bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma“

Elemente 2.10.1.8.1.20. „Bendra nusidėvėjimo suma“ pateikiama turto bendra nusidėvėjimo suma, apskaičiuota taikant tiesinį arba kitą (nestandartinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, nuo įvedimo į eksploataciją iki rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigos (be perkainojimo nusidėvėjimo sumos).

Elemente 2.10.1.8.1.21. „Bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma“ pateikiama turto bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma nuo įvedimo į eksploataciją iki rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigos.

Elementų grupė 2.11. „Savininkai, akcininkai“

Pateikiama informacija apie įmonės savininkus, akcininkus rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai ir per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį.

Elementų grupės 2.11. „Savininkai, akcininkai“ elementas 2.11.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“

Nurodoma Didžiosios knygos kapitalo sąskaita.

 

 

 

Teises aktai