Registracijos numeris KM2974

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Pagal SAF-T XSD ir techninę specifikaciją elementų grupės ir elementai, pažymėti kaip privalomi, turi būti įtraukti į rinkmenos struktūrą, tačiau jei juose teikiama informacija nėra kaupiama įmonės apskaitos sistemoje, šie elementai rinkmenoje gali būti pateikiami tušti (neužpildyti). 4.1. „Pardavimai“ (SalesInvoices) ir 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ (Purchaseinvoices) dalyse pardavimo ir pirkimo sąskaitų elementų grupė „Eilutė“ (Line) yra privaloma, todėl ji turi būti įtraukta į failo struktūrą, pateikiant į ją įeinančius privalomus elementus, tačiau elementai, neturint informacijos apskaitoje, gali būti pateikiami tušti (neužpildyti).

 

Registracijos numeris KM2973

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Pagal SAF-T techninę specifikaciją ir XSD schemą į 4.3. „Mokėjimai“ (Payments) dalį įeinantys abu elementai: 4.3.4.9.1.5. „Pirkėjo Nr.“ (CustomerID) ir 4.3.4.9.1.6. „Tiekėjo Nr.“ (SupplierID) yra privalomi ir turi būti įtraukti į failo struktūrą, tačiau, atsižvelgus į operaciją, užpildomas tik vienas iš jų, kitas – pateikiamas tuščias (neužpildytas).

Tuo atveju, kai mokėjimo operacijai nėra galimybės pateikti nei kreditoriaus, nei debitoriaus informacijos (pvz., teikiama vidinė operacija tarp įmonės banko sąskaitų), tuomet abu elementai rinkmenoje pateikiami tušti (neužpildyti).

Registracijos numeris KM2972

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Pirminių dokumentų dalyje teikiant kreditinio dokumento informaciją, jo vertė teikiama su teigiamu ženklu, elemente „Sąskaitos tipas“ (InvoiceType) nurodant kreditinės sąskaitos tipą („KS“ – kreditinė PVM sąskaita faktūra / „K“ – kreditinė sąskaita) bei eilutės lygiu užpildant elementus: „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) ir „Debeto arba kredito požymis“ (DebitCreditIndicator), identifikuojančius, kaip didžios knygos pajamų / sąnaudų sąskaitoje buvo apskaitytas dokumentas.

Pavyzdžiui, jei buvo išrašyta kreditinė pardavimo PVM sąskaita faktūra už 100 Eur, kuri buvo apskaityta didžiosios knygos 5000 pajamų sąskaitos debete, tuomet teikiant tokios sąskaitos informaciją 4.1. „Pardavimai“ (SalesInvoices) dalyje, elemente 4.1.4.6. „Sąskaitos tipas“ (InvoiceType) nurodoma reikšmė „KS“, elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) – didžiosios knygos sąskaita „5000“, elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ (DebitCreditIndicator) – reikšmė „D“ (debetas), elemente 4.1.4.13.16.1. „Amount“ – sąskaitos vertė „100“.

Pavyzdžiui, jei buvo gauta kreditinė PVM sąskaita faktūra už 100 Eur, kuri buvo apskaityta didžiosios knygos 6000 pajamų sąskaitos kredite, tuomet teikiant tokios sąskaitos informaciją 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ (PurchaseInvoices) dalyje, elemente 4.2.4.6. „Sąskaitos tipas“ (InvoiceType) nurodoma reikšmė „KS“, elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) – didžiosios knygos sąskaita „6000“, elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ (DebitCreditIndicator) – reikšmė „K“ (kreditas), elemente 4.1.4.13.16.1. „Amount“ – sąskaitos vertė „100“.

Registracijos numeris KM2971

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elemente „Valstybė“ nurodomas dviženklis arba triženklis valstybės kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 / alpha 3 standartą.

Registracijos numeris KM2970

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Pirminių dokumentų dalyje elementuose „Ūkinės operacijos Nr.“ (TransactionID) turi būti nurodomas ūkinės operacijos, kuria pirminis dokumentas buvo apskaitytas didžiojoje knygoje, numeris. Tuo atveju, kai pirminis dokumentas nesukūrė įrašo didžiojoje knygoje arba neturi sąsajos su didžiąją knyga, elementas  „Ūkinės operacijos Nr.“ (TransactionID) pirminių dokumentų dalyje turi būti pateikiamas tuščias (neužpildytas).

Registracijos numeris KM2969

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Pagal SAF-T XSD ir techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus elemente „Vieneto kaina“ (UnitPrice) turi būti nurodoma kaina eurais, o ne užsienio valiuta. Todėl šiame elemente turi būti pateikiama arba kaina eurais, arba elementas pateikiamas tuščias, jei apskaitos sistemoje kaina eurais nėra apskaityta ir nėra techninių galimybių jos pateikti.

Registracijos numeris KM2968

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementuose 4.5.2.8.1.2. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina“ (AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction) ir 4.5.2.8.1.3. „Turto balansinė vertė“ (BookValueOnTransaction) atitinkamai turi būti nurodomos turto savikainos ir balansinės vertės, apskaitytos teikiamos ūkinės operacijos dienai, neįvertinus ūkinės operacijos sumos, nurodytos elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma“ (AssetTransactionAmount).

Pavyzdžiui, teikiant 2020-01-01 ilgalaikio turto nurašymo operaciją, apskaitoje 2020-01-01 dienai buvo apskaityta 100 Eur turto savikaina ir 80 Eur sukauptas nusidėvėjimas. Tokiu atveju elemente 4.5.2.8.1.2. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina“ nurodoma reikšmė „100“, o elemente 4.5.2.8.1.3. „Turto balansinė vertė“ - „20“.

Registracijos numeris KM2715

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elemente 4.5.2.7. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr." (TranasactionID) pateikiamas ūkinės operacijos, apskaitytos didžiojoje knygoje, unikalus numeris, pateiktas SAF-T rinkmenos 3 dalyje „Didžiosios knygos įrašai". Elemente 4.5.2.1. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr." (AssetTranasactionID) - unikalus ilgalaikio turto operacijos numeris, kuris, pavyzdžiui, gali būti atskirame ilgalaikio turto apskaitos modulyje sugeneruotas operacijos numeris. Abiejų elementų reikšmės gali sutapti.

Registracijos numeris KM2714

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementai „Valiutos suma" ir „Valiutos kodas" turi būti pildomi tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas apskaitė dokumentus, išrašytus užsienio valstybės valiuta. Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojui iš užsienio tiekėjo gavus ir apskaičius sąskaitą doleriais, teikiant tokios pirkimo sąskaitos duomenis, elemente „Suma" turi būti nurodoma dokumento vertė apskaityta eurais, elemente „Valiutos suma" – apskaityta dokumento vertė doleriais, elemente „Valiutos kodas" – reikšmė „USD". Tuo atveju, kai dokumentas išrašytas eurais, elementai „Valiutos suma" ir „Valiutos kodas" neprivalo būti pildomi.

Registracijos numeris KM2713

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma" nurodoma teikiamos ilgalaikio turto operacijos vertė, apskaityta įmonės apskaitos registruose.

Elemente 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuojantis ar pateiktos ūkinės operacijos vertė, nurodyta elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma", didina ar mažina ilgalaikio turto vertę. Tuo atveju, kai pateikta ūkinė operacija didina turto vertę, elemente nurodoma reikšmė „D", kai ūkinė operacija mažina turto vertę – nurodoma reikšmė „K".

Pavyzdžiui, teikiant turto pajamavimo operaciją, elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma" nurodoma vertė, kuria buvo užpajamuotas turtas, o elemente 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis" – reikšmė „D". Teikiant nusidėvėjimo operacijos informaciją, elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma" nurodoma apskaityta nusidėvėjimo ūkinės operacijos suma, o elemente 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis" – reikšmė „K".

Registracijos numeris KM2712

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elemente 4.5.2.8.1.3. „Turto balansinė vertė" nurodoma ilgalaikio turto balansinė vertė (suma, kuria turtas parodomas balanse, t.y. atėmus nusidėvėjimo ir / ar perkainojimo sumas), apskaityta įmonės apskaitos registruose teikiamos ūkinės operacijos datai. Balansinė vertė nurodoma prieš ilgalaikio turto ūkinę operaciją, t.y. neįvertinus ūkinės operacijos sumos, nurodytos elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma".

Registracijos numeris KM2716

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Tokiu atveju pirminių dokumentų dalyje elementas „Ūkinė operacija ar ūkinio įvykio Nr." (TransactionID) pateikiamas tuščias (neužpildytas).

Registracijos numeris KM2711

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Tuo atveju, kai teikiama informacija apie nebaigtos statybos perkėlimą į ilgalaikį turtą, rekomenduojama elemente 4.5.2.3. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas" (AssetTransactionType) nurodyti reikšmę „VJ" (vidinis judėjimas).

Registracijos numeris KM2710

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elemente 4.5.2.8.1.2. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina" nurodoma ilgalaikio turto, dėl kurio teikiama ūkinė operacija, įsigijimo savikainos vertė teikiamos ūkinės operacijos datai. Savikainos vertė nurodoma prieš ilgalaikio turto ūkinę operaciją, t.y. neįvertinus ūkinės operacijos sumos, nurodytos elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma".

Registracijos numeris KM2709

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

SAF-T rinkmenos 4.5. dalyje pateikiamos ūkinės operacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu, t.y. pasikeitimais didžiosios knygos 1 klasėje. Tuo atveju, kai teikiama informacija apie ilgalaikio turto pardavimą, rekomenduojama elemente 4.5.2.3. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas" (AssetTransactionType) nurodyti reikšmę „NUR".

Registracijos numeris KM2708

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Tuo atveju, kai teikiama informacija apie ilgalaikio turto vertės perkainojimą, rekomenduojama elemente 4.5.2.3. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas" (AssetTransactionType) nurodyti reikšmę „KT".

Registracijos numeris KM2707

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Tokiu atveju kasos kvitų informacija teikiama 4.3. „Mokėjimai" elementų grupėje, o išrašytų PVM sąskaitų faktūrų informacija pateikiama 4.1. „Pardavimai" elementų grupėje.

Registracijos numeris KM2706

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Informacija apie pardavimus per kasos aparatą teikiama 4.3. „Mokėjimai" elementų grupėje.

Registracijos numeris KM2705

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementų grupėje 4.3. „Mokėjimai" pateikiami visi per rinkmenos laikotarpį įmonės apskaityti atlikti / gauti mokėjimai, t.y. ne tik tarpusavio atsiskaitymai su tiekėjais / pirkėjais, bet ir visi kiti mokėjimai, pavyzdžiui, darbuotojams, vidiniai mokėjimai tarp mokesčių mokėtojo banko sąskaitų, bankų nurašyti mokesčiai ir kt.

Registracijos numeris KM2704

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

SAF-T rinkmenos elementuose „Valstybė" nurodomas šalies kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą. Jei  apskaitos sistemoje suvesti valstybių kodai neatitinka minėtų standartų, elementas SAF-T rinkmenoje pateikiamas tuščias (neužpildytas).

Registracijos numeris KM2703

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

SAF-T rinkmenos pirminių dokumentų dalyje 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" teikiami tik apskaitoje apskaitytų pirminių įsigijimo dokumentų duomenys. Jei išlaidos / sąnaudos apskaitomos pagal darbuotojų avansines apyskaitas, apskaitoje neišskiriant kiekvieno pirminio dokumento atskirai, tuomet 4.2. dalyje tokia informacija neteikiama. Avansinių apyskaitų pagrindu buhalterinėje apskaitoje atlikti įrašai pateikiami tik SAF-T rinkmenos 3 dalyje „Didžiosios knygos įrašai".

Registracijos numeris KM2701

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė, identifikuojanti ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipą:

 • Elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos pajamų ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
 • Elemente 4.1.4.15.6. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.1.4.15. „Atsiskaitymas" pateikta pardavimo dokumentui taikoma kaupiamoji nuolaida mažina ar didina dokumento vertę. Tuo atveju, kai kaupiamosios nuolaidos suma mažina pardavimo dokumento vertę, elemente 4.1.4.15.6. nurodoma reikšmė „D", kai nuolaidos suma didina pardavimo dokumento vertę – nurodoma reikšmė „K";
 • Elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąnaudų / atsargų / turto ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
 • Elemente 4.2.4.15.6. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.2.4.15. „Atsiskaitymas" pateikta pirkimo dokumentui taikoma kaupiamoji nuolaida mažina ar didina dokumento vertę. Tuo atveju, kai kaupiamosios nuolaidos suma mažina pirkimo dokumento vertę, elemente 4.1.4.15.6. nurodoma reikšmė „K", kai nuolaidos suma didina pirkimo dokumento vertę – nurodoma reikšmė „D";
 • Elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos pinigų / skolos sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
 • Elemente 4.3.4.10.1.5. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.3.4.10. „Informacija apie faktiškai gautas / suteiktas nuolaidas" pateikta dokumentui taikyta nuolaidos vertė mažina ar didina mokėtinos / gautinos sumos vertę. Tuo atveju, kai nuolaidos suma mažina vertę, elemente 4.3.4.10.1.5. nurodoma reikšmė „K", kai nuolaidos suma didina vertę – nurodoma reikšmė „D";
 • Elemente 4.4.4.8.1.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.4. „Prekių judėjimas" pateikta balansinė vertė didina ar mažina įmonės apskaitytų atsargų vertę. Tuo atveju, kai balansinė vertė didina atsargų vertę, elemente 4.4.4.8.1.17. nurodoma reikšmė „D", kai balansinė vertė mažina atsargų vertę – nurodoma reikšmė „K";
 • Elemente 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)" pateikta ūkinė operacija didina ar mažina įmonės apskaityto ilgalaikio turto vertę. Tuo atveju, kai pateikta ūkinė operacija didina turto vertę, elemente 4.5.2.8.1.5. nurodoma reikšmė „D", kai ūkinė operacija mažina turto vertę – nurodoma reikšmė „K".

Registracijos numeris KM1977

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementas 4.1.4.3. „Tiekėjo duomenys“ yra pasirenkamas, todėl teikiant informaciją apie įmonės išrašytus pardavimo dokumentus, dažniausiai pateikiamas elementas 4.1.4.2. „Pirkėjo duomenys“. 4.1.4.3. „Tiekėjo duomenys“ elementas užpildomas tokiu atveju, kai pateikiama informacija apie įmonės išrašytas debetines sąskaitas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1976

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Tokiu atveju SAF-T rinkmenos 4.1. „Pardavimai“ elementų grupėje nurodytai išrašytai PVM sąskaitai faktūrai pateikiama keletas elementų  4.1.4.13. „Eilutė“, kiekvienoje iš jų nurodant atitinkamą Didžiosios knygos pajamų sąskaitą ir joje apskaitytą sąskaitos vertę bei kitą apskaitytą informaciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1975

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Taip, į 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ elementų grupę turi būti įtrauktos visos įmonės gautos ir buhalterinėje apskaitoje apskaitytos PVM sąskaitos faktūros, nepriklausomai nuo to, ar pirkimo PVM buvo atskaitytas, ar ne. Teikiant tokios PVM sąskaitos faktūros duomenis, PVM vertė nurodoma elementų grupėje „Informacija apie mokesčius“, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo atskaityta PVM deklaracijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1974

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementas 4.2.4.2. „Pirkėjo duomenys“ yra pasirenkamas, todėl teikiant informaciją apie įmonės gautus pirkimo dokumentus, dažniausiai pateikiamas elementas 4.2.4.3. „Tiekėjo duomenys“. 4.2.4.2. „Pirkėjo duomenys“ elementas užpildomas tokiu atveju, kai pateikiama informacija apie ūkio subjekto gautas debetines sąskaitas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1973

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementuose 4.3.2. „Bendra debeto suma“ ir 4.3.3. „Bendra kredito suma“ nurodoma elementų 4.3.4.9.1. 10.1. „Suma“ reikšmių suma, priklausomai nuo to, kokia reikšmė pateikiama elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis“ (D arba K).

Elemento 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis“ reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos pinigų arba skolos sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“, buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.3.4.9.1.10.1. „Suma“).

Elemento 4.3.2. „Bendra debeto suma“ reikšmė neturi būti lygi elemento 4.3.3. „Bendra kredito suma“ reikšmei, t. y. 4.3. elementų grupėje pateikiama ne visa ūkinė operacija (debetas ir kreditas), o tik viena ūkinės operacijos pusė - apskaityta Didžiosios knygos banko (pinigų) arba skolos sąskaitoje (užskaitos atveju), nurodytoje elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1972

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementas / elementų grupė

Reikalingi pateikti duomenys

Elementų grupė 4.1. „Pardavimai“

Pateikiama informacija apie pirminius įmonės išrašytus pardavimo dokumentus:

 • PVM sąskaitas faktūras;

 • sąskaitas faktūras;

 • debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras;

 • debetines ir kreditines sąskaitas faktūras;

 • kitus dokumentus (pvz., draudimo liudijimus, kai teikiamos finansinės paslaugos pagal PVMĮ 28 str. ir kt.), kurių pagrindu įmonė apskaitė pajamas;

 • anuliuotus pardavimo dokumentus.

Elementai 4.1.2. „Bendra debeto suma“ ir 4.1.3. „Bendra kredito suma“

Elemente 4.1.2. „Bendra debeto suma“ nurodoma visų pirminių pardavimo dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.1.4.13.16.1. „Suma“ reikšmių suma, kai elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ nurodoma reikšmė „D“.

Elemente 4.1.3. „Bendra kredito suma“ nurodoma visų pirminių pardavimo dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.1.4.13.16.1. „Suma“ reikšmių suma, kai elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ nurodoma reikšmė „K“. Elemento 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos pajamų ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“, buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.1.4.13.16.1.). Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

Elementų grupės 4.1. „Pardavimai“ elementai 4.1.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ ir 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“

Elemente 4.1.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ pateikiama pirkėjo skolos balansinė sąskaita, o elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ – pajamų ar kita sąskaita, kurioje įmonė apskaitė pajamas už prekių / paslaugų pardavimą.

 

Elementų grupė 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“

Pateikiama informacija apie pirminius įmonės gautus prekių / paslaugų įsigijimo dokumentus, kurių pagrindu įmonė apskaitė sąnaudas / atsargas / turtą:

 • PVM sąskaitas faktūras;

 • sąskaitas faktūras;

 • debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras;

 • debetines ir kreditines sąskaitas faktūras;

 • kitus dokumentus (pvz., draudimo liudijimus, pagal PVMĮ 28 str. įsigytų finansinių paslaugų dokumentus ir kt.);

 • anuliuotus pirkimo dokumentus.

Elementų grupės 4.2. „Pirkimų (įsigijimų sąskaitos)“ elementai 4.2.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ ir 4.2.4.13.2. „Sąskaitos“

Elemente 4.2.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ pateikiama tiekėjo skolos balansinė sąskaita, o elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ – sąnaudų / atsargų / turto ar kita sąskaita, kurioje įmonė apskaitė prekių / paslaugų įsigijimą.

Elementai 4.2.2. „Bendra debeto suma“ ir 4.2.3. „Bendra kredito suma“

Elemente 4.2.2. „Bendra debeto suma“ nurodoma visų pirminių pirkimo (įsigijimo) dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.2.4.13.16.1. „Suma“ reikšmių suma, kai elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ nurodoma reikšmė „D“.

Elemente 4.2.3. „Bendra kredito suma“ nurodoma visų pirminių pirkimo (įsigijimo) dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.2.4.13.16.1. „Suma“ reikšmių suma, kai elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ nurodoma reikšmė „K“. Elemento 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos sąnaudų / atsargų / turto ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“, buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.2.4.13.16.1.).

Elementų grupės 4.1.4.15. ir 4.2.4.15. „Atsiskaitymas“

Nurodoma informacija apie pardavimo / pirkimo dokumentams taikomą kaupiamąją nuolaidą.

Pavyzdys

 

PVM sąskaitai faktūrai bus pritaikyta 5 proc. nuolaida, jei ji bus apmokėta per 1 mėn., t. y. iki 2018-02-28. Tokiu atveju elemente 4.1.4.15.1. (4.2.4.15.1.) „Atsiskaitymo nuolaidos“ nurodomas tekstinis nuolaidos aprašymas (pvz., „5 proc., jei apmokėta iki 2018-02-28“), elemente 4.1.4.15.2.1. (4.2.4.15.2.1.) „Suma“ nurodoma apskaičiuota nuolaidos suma (5 proc. nuo sąskaitos vertės), 4.1.4.15.3. (4.2.4.15.3.) „Atsiskaitymo terminas“ – tekstinis atsiskaitymo termino aprašymas (pvz., „1 mėn.“, „iki 2018-02-28“ ir pan.), elemente 4.1.4.15.4. (4.2.4.15.4.) „Atsiskaitymo data“ – 2018-02-28.

 

Elementų grupė 4.3. „Mokėjimai“

Pateikiama informacija apie visus įmonės apskaitos sistemoje SAF-T rinkmenos laikotarpiu užregistruotus pirminius mokėjimo dokumentus: banko pavedimus (įskaitant nurašytus banko mokesčius, pervedimus tarp įmonės banko sąskaitų), kasos pajamų orderius, kasos išlaidų orderius, kasos kvitus (duomenys teikiami taip, kaip yra apskaityti įmonės apskaitos registruose), pinigų priėmimo kvitus, čekius, užskaitas, Cash pool (lėšų sujungimo paslaugų) operacijas ir kitus dokumentus, kurių pagrindu buvo gauti / vykdyti mokėjimai.

Elementų grupės 4.3. „Mokėjimai“ elementas 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“

Pateikiama Didžiosios knygos pinigų sąskaita arba skolos sąskaita (užskaitos atveju).

Elementų grupė 4.3.4.10. „Atsiskaitymas

Pateikiama informacija apie gautą iš tiekėjo / suteiktą pirkėjui realią nuolaidą.

Pavyzdys

 

Įvykdytas mokėjimas pagal sąskaitą, kuriai buvo pritaikyta 10 proc. nuolaida, tokiu atveju elemente 4.3.4.10.1. „Atsiskaitymo nuolaidos“ nurodomas tekstinis nuolaidos aprašymas (pvz., 10 proc.), elemente 4.3.4.10.2.1. „Suma“ nurodoma faktinės nuolaidos suma (10 proc. nuo sąskaitos vertės), elemente 4.3.4.10.3. „Atsiskaitymo data“ – nuolaidos pritaikymo data.

 

Elementų grupės 4.3. „Mokėjimai“ elementas 4.3.4.6. „Banko sąskaita“

Pateikiama informacija apie įmonės pirkėjo / debitoriaus arba tiekėjo / kreditoriaus banko sąskaitą, iš kurios gautas / į kurią atliktas mokėjimas.

Elementų grupės 4.3. „Mokėjimai“ elementas 4.3.4.6. „Banko sąskaita“, jei nuskaičiuojami banko mokesčiai nuo įmonės banko sąskaitos

Pateikiama informacija apie įmonės banko sąskaitą, nuo kurios nuskaičiuoti banko mokesčiai.

Elementų grupė 4.4. „Prekių judėjimas“

Šioje dalyje nurodomas gautų (pirktų) prekių, atsargų užpajamavimas, nurašymas pardavus prekes ar sunaudojus gamyboje, pagamintos produkcijos užpajamavimas, nustatyta netektis, brokas ir kitos apskaitoje užfiksuotos atsargų operacijos.

Elementų grupės 4.4. „Prekių judėjimas“ elementas 4.4.4.8.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“

Pateikiama atsargų balansinė sąskaita.

Elementai 4.4.2. „Bendras gautų prekių skaičius" ir 4.4.3 „Bendras išduotų prekių skaičius" yra išvestiniai elementai, kuriuose apibendrinama elementų 4.4.4.8.1.9.

„Kiekis" informacija, t. y., juose pateikiamas bendras gautų ir išduotų prekių skaičius, neatsižvelgiant į skirtingus prekių matavimo vienetus.

Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

Elementų grupės 4.4. „Prekių judėjimas“ elementas 4.4.4.7.1. „Dokumento tipas“

Nurodomas dokumento, kurio pagrindu buvo buhalterinėje apskaitoje užfiksuota prekių judėjimo operacija (parduotos / pirktos prekės, sunaudotos medžiagos ir pan.), tipas, pvz., PVM sąskaita faktūra, medžiagų nurašymo aktas ir kt.

Elementų grupė 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)“

Pateikiamos visos įmonės apskaitos sistemoje rinkmenos laikotarpiu apskaitytos ūkinės operacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu: įsigijimas, perleidimas, nurašymas, nusidėvėjimas, perkainojimas ir kt.

Elementai 4.1.4.13.9.1., 4.2.4.13.9.1., 4.4.4.1. „Judėjimo (gabenimo) nuoroda“

Pateikiamas įmonės apskaitos sistemoje suteiktas unikalus prekių judėjimo / gabenimo vardas, santrumpa ar numeris, identifikuojantis atsargų judėjimo operaciją, pvz., „gamyb“, „NUR0501“.

Didžiosios knygos įrašų ir Pirminių dokumentų duomenų elementai „Mokesčio bazė“

SAF-T rinkmenos elementuose „Mokesčio bazė“ pateikiama vertė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.

Didžiosios knygos įrašų ir Pirminių dokumentų duomenų elementai „Mokesčio bazės aprašymas“

Elementuose „Mokesčio bazės aprašymas“ nurodoma įmonės apskaitos sistemoje įvesta tekstinė informacija apie SAF-T rinkmenos elementuose „Mokesčio bazė“ pateiktą vertę, pvz., pardavimo kaina, parduotų akcizinių prekių kiekis ir pan.

Teises aktai