Registracijos numeris KM0257

Ši informacija skelbiama:
Filmų kūrimo lengvata

Filmų kūrimo lengvata taikoma:

  1. Mažinant apmokestinamąsias pajamas filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma;

  2. Mažinant pelno mokestį filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma.

  1. Lietuvos vienetams arba užsienio vieneto nuolatinės buveinės Lietuvoje mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas gali būti mažinamas Lietuvos filmo gamintojui 2014–2018 m. ir 2019-2023 m.laikotarpiu faktiškai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai suma, jei išpildomos visos trys sąlygos:

  • Filmas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kultūrinio turinio bei gamybos vertinimo kriterijus; ir

  • Ne mažiau kaip 80 proc. visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų patiriama Lietuvoje ir Lietuvoje patirtos išlaidos, neatsižvelgiant į žemiau 3 punkte nurodytas išlaidas, turi būti ne mažesnės kaip 43 tūkst. Eur; ir

  • Bendra visų Lietuvos vienetų ar užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvoje suteiktų lėšų suma neviršija 20 proc. (2019 -2023 m. laikotarpiu – 30 proc.). visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.

Iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimama ne daugiau kaip 75 proc. neatlygintinai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje.

Šios suteiktos lėšos iš apmokestinamųjų pajamų atimamos tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo gauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduodama pažyma apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį nustatytiems reikalavimams.

  1. Investuotojas, neatlygintinai suteikęs lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje, gali ne tik mažinti apmokestinamąsias pajamas PMĮ 172 str. 2 dalyje nustatyta tvarka, bet ir PMĮ 462 str. nustatyta tvarka jomis mažinti mokėtiną pelno mokestį. Investuotojo už mokestinį laikotarpį apskaičiuotas pelno mokestis gali būti sumažintas ne daugiau kaip 75 proc.

Jeigu per mokestinį laikotarpį suteiktų lėšų suma yra didesnė nei 75 proc. už mokestinį laikotarpį apskaičiuoto pelno mokesčio sumos, tai šią sumą viršijanti neatlygintinai suteiktų lėšų dalis gali būti perkeliama ne ilgiau kaip du vienas po kito einančius mokestinius metus, apskaičiuotoms pelno mokesčio sumoms sumažinti. Tačiau kiekvieno mokestinio laikotarpio mokėtinas pelno mokestis negali būti sumažintas daugiau kaip 75 proc., todėl per du metus neperkelta likusia neatlygintinai suteiktų lėšų suma Investuotojas negali mažinti pelno mokesčio.

  1. Iš apmokestinamųjų pajamų negali būti atimamos lėšos, panaudotos: konsultacijų dėl paraiškos rengimo išlaidoms; paraiškos parengimo išlaidoms; baudoms, delspinigiams, bylinėjimosi išlaidoms; ilgalaikio turto įsigijimo, statybos, rekonstravimo išlaidoms, jeigu tai nenusiję su filmo gamyba; kelionės išlaidoms, kai Lietuva nėra atvykimo arba išvykimo vieta; parengiamųjų filmo darbų išlaidoms; filmo reklamos, rinkodaros išlaidoms; filmo platinimo išlaidoms; vaidmenų atlikėjams mokamam atlygiui – suma, viršijanti 4 proc. visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.

Priklausomai nuo Investicijos pažymos išdavimo datos, gali skirtis mokestinis laikotarpis, už kurį galima mažinti apmokestinamąsias pajamas ir mokėtiną pelno mokestį:

  • jeigu Investicijos pažyma išduodama iki pelno mokesčio deklaracijos pateikimo dienos (t. y. iki mokestinio laikotarpio 6 mėn. 15 d.), tuomet investuotojas apmokestinamąsias pajamas gali mažinti už tą mokestinį laikotarpį, kuriuo buvo išduota Investicijos pažyma, o mokėtiną pelno mokestį gali mažinti pasirinktinai - arba už praėjusį mokestinį laikotarpį, arba už tą mokestinį laikotarpį, kuriuo buvo išduota Investicijos pažyma;

  • jeigu Investicijos pažyma išduodama po pelno mokesčio deklaracijos pateikimo dienos, tuomet investuotojas ir apmokestinamąsias pajamas, ir mokėtiną pelno mokestį galės mažinti už tą mokestinį laikotarpį, kuriuo buvo išduota Investicijos pažyma.

Teises aktai