Gyventojams išmokėtų B klasės išmokų pažyma FR0471 (iki 2017-12-31)

Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, FR0471 formą VMI privalo pateikti:

  1. Lietuvos įmonė;

  2. užsienio įmonė, vykdanti veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje;

  3. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje.

Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos pildymo ir pateikimo tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM1191

Ši informacija skelbiama:
Gyventojams išmokėtų B klasės išmokų pažyma FR0471 (iki 2017-12-31)

Kai Lietuvos įmonė iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią veiklą užsienio valstybėje, įsigyja paslaugas, tai Lietuvos vieneto nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos priskiriamos individualios veiklos išmokoms, kurios yra ne mokesčio objektas Lietuvoje, yra laikomos B klasės klasės išmokų pažymoje FR0471.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1182

Ši informacija skelbiama:
Gyventojams išmokėtų B klasės išmokų pažyma FR0471 (iki 2017-12-31)

Aspektas

Komentaras

Teikimo tvarka

 

Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, FR0471 formą VMI privalo pateikti:

  • Lietuvos įmonė;

  • užsienio įmonė, vykdanti veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje;

  • nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje.

Tikslinimo tvarka

Išmokas išmokantis asmuo pateiktos FR0471 formos duomenis gali tikslinti, pateikdamas VMI naujai užpildytą FR0471 formą ir jos papildomus lapus to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), kurio duomenis tikslina.

 

FR0471 forma ir jos papildomi lapai turi būti tikslinami, kai:

  1. gyventojas išmokas išmokančiam asmeniui grąžina už jį į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį;

  2. išmokas išmokantis asmuo pastebi pateiktoje FR0471 formoje ir / ar jos papildomuose lapuose esančias klaidas;

  3. išmokas išmokantis asmuo gauna VMI pranešimą apie pateiktoje FR0471 formoje ir / ar jos papildomuose lapuose esančias klaidas.

Tikslinant 2014 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma FR0471 formos 5 versija.

Deklaruojamos išmokos

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos išmokos, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms, kurias išmokantys asmenys privalo deklaruoti FR0471 formoje.

 

Išmokos rūšis

Išmokos išmokėjimo data

2014 m.

2015 m. – 2017 m.

Vienkartinių išmokų sumos (pvz., pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos pažymą, parduotą žemės ūkio produkciją ir kt.)

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Vienkartines miško gėrybių pardavimo išmokos, kurios yra didesnės kaip

320 Lt

100 Eur

Vertybinių popierių pardavimo išmokos (įskaitant išvestines finansines priemones)

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Vienkartinės kito turto pardavimo (išskyrus kilnojamąjį, kuriam privaloma teisinė registracija ir nekilnojamąjį turtą) išmokos, kurios yra didesnės kaip

200 Lt

60 Eur

Tiesioginės išmokos pagal LR žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei kitus teisės aktus, kurios yra didesnės kaip

10 000 Lt

3000 Eur

Nuolatiniams gyventojams išmokėtos privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo išmokos

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose LR teisės aktuose

2 000 Lt

600 Eur

Pagal paslaugų kvitą išmokėtos išmokos, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas (išmokėtos nuo 2013-04-01)

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Nuolatiniams gyventojams išmokėtos nekilnojamojo daikto pardavimo išmokos

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Vienkartines azartinių lošimų išmokos didesnės kaip

3 500 Lt

1 000 Eur

Vienkartines loterijų laimėjimų išmokos didesnės kaip

3 500 Lt

1 000 Eur

 

Duomenys apie nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms, turi būti įrašomi FR0471 formoje ir jos papildomame FR0471P formos lape.

 

Duomenys apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas tokias išmokas turi būti įrašomi FR0471 formos papildomame FR0471PU formos lape ir pateikiami, neatsižvelgiant į tai, ar tokios išmokos yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, ar ne (GPMĮ 5 str. 4 dalis).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1190

Ši informacija skelbiama:
Gyventojams išmokėtų B klasės išmokų pažyma FR0471 (iki 2017-12-31)

VMI turi būti teikiami duomenys gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje tik apie išmokas už pakuotes, kurioms netaikoma užstato sistema (įvairios pakuotės stiklo atliekos, PET taros atliekos, skardinės taros atliekos, makulatūra ir pan.), kurios yra didesnės kaip 200 Lt (išmokėtas 2014 m. mokestinį laikotarpį) arba 60 Eur (išmokėtas 2015 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį).

Pagal LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą, parduodant prekes pakuotėse, kurioms taikoma pakuočių užstato sistema, pačių pakuočių nuosavybės teisė prekių pirkėjui neperduodama, tos pakuotės lieka gamintojo ar importuotojo nuosavybėje. Užstatas už pakuotę yra garantija, kad pakuotė bus grąžinta, todėl ši pakuotė nelaikoma preke. Atsižvelgiant į tai, teikiant duomenis VMI apie gyventojams išmokėtas B klasės išmokas pažymos FR0471 formoje, sumų, išmokėtų už pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema, supirkimą nurodyti nereikia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1189

Ši informacija skelbiama:
Gyventojams išmokėtų B klasės išmokų pažyma FR0471 (iki 2017-12-31)

1 pavyzdys

 

Gyventojas, PVM mokėtojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą ir pajamas iš šios veiklos pripažįstantis pagal kaupimo apskaitos principą, atliko paslaugas įmonei. Įmonė sumokėjo avansą už paslaugas 2014 m., o gyventojas PVM sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą išrašė 2015 m.

 

Klausimas. Kaip įmonei pateikti duomenis (FR0471 formoje) apie gyventojui išmokėtas sumas?

 

Atsakymas. Duomenys apie išmokas individualią veiklą vykdantiems gyventojams, pajamas iš šios veiklos pripažįstantiems pagal kaupimo apskaitos principą, turi būti įrašomi FR0471 formoje to mokestinio laikotarpio, kurį buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra, įforminant šių prekių tiekimą ar paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios nuostatos taikomos užpildant 2015 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio FR0471 formą. Vadinasi, PVM sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą išrašius 2015 m., duomenys apie gyventojui išmokėtą išmoką turi būti pateikiami 2015 m. mokestinio laikotarpio FR0471 formoje. Tam, kad vienos išmokos duomenys nebūtų nurodyti du kartus, išmoką reikia deklaruoti tik vieną kartą – kaip išmokėtą 2015 m. mokestiniu laikotarpiu.

 

2 pavyzdys

 

Įmonė iš gyventojo sąskaitą faktūrą ir prekę gavo 2014 m. lapkričio mėnesį (priskiriama gyventojo B klasės pajamoms). Pagal sutartį su minėtu gyventoju visi pinigai už prekę buvo išmokėti 2015 m. vasario mėnesį. Gyventojas deklaruoja savo pajamas, taikydamas kaupimo principą.

 

Klausimas. Kada įmonė turi (turėjo) deklaruoti minėtą išmoką: ar pažymoje FR0471 už 2014 m. (teikti ją pavėluotai), ar už 2015 m.?

 

Atsakymas. Sąskaitą faktūrą išrašius 2014 m., o apmokėjus 2015 m., duomenis apie išmoką rekomenduojama deklaruoti 2015 m. mokestinio laikotarpio FR0471 formoje.

 

3 pavyzdys

 

Gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą ir teikia įmonei paslaugas, sąskaitas už suteiktas paslaugas išrašo iš karto jas atlikęs. Įmonė 2014 m. vėlavo atsiskaityti su gyventoju ir skolą už 2014 m. jo išrašytas sąskaitas už atliktas paslaugas apmokėjo 2015 m. 2015 m. atsiskaitymai vyko laiku, t. y. įmonė už 2015 m. minėto gyventojo išrašytas sąskaitas už jo atliktas paslaugas apmokėjo iš karto.

 

Įmonė minėtas išmokas, gyventojui išmokėtas 2015 m. (tarp jų ir skolas už 2014 m.), deklaruoja kas mėnesį mėnesinėje pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijoje (FR0572). O gyventojas savo pajamas ir sąnaudas pripažįsta kaupimo principu.

 

Klausimas. Kaip gyventojas turėjo deklaruoti pavėluotai (2015 m.) iš įmonės gautas išmokas už 2014 m. išrašytas savo sąskaitas už įmonei suteiktas paslaugas?

 

Atsakymas. Atsižvelgiant į tai, kad gyventojas taiko kaupimo apskaitos principą, pavėluotai (2015 m.) iš įmonės gautas išmokas jis turi deklaruoti 2014 m. mokestinio laikotarpio Metinėje pajamų deklaracijoje (GPM308 forma).

 

Pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką individualios veiklos pajamos (išskyrus gautas iš asmens, susijusios su gyventojo darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais) yra priskiriamos B klasės pajamoms, todėl (jeigu išmokas išmokėjo ne minėtas asmuo) duomenys apie išmokėtas išmokas turi būti deklaruojami FR0471 formoje. Atsižvelgiant į tai, Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (FR0572 forma) turi būti patikslinta, o duomenys įrašomi 2015 m. mokestinio laikotarpio FR0471 formoje.

Teises aktai