Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai (26 str.)

Iš pajamų gali būti atskaitomos vieneto už fizinius asmenis, susijusius su juo darbo santykiais, apmokėtos tų asmenų mokymo išlaidos, jeigu vykdomos visos nustatytos sąlygos. Be to, iš pajamų gali būti atskaitomos ir tam tikros riboto dydžio išlaidos darbuotojų ir / ar jų šeimos narių naudai, kai ši nauda nėra GPM objektas.

Registracijos numeris KM0893

Ši informacija skelbiama:
Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai (26 str.)

Iš pajamų gali būti atskaitomos vieneto už fizinius asmenis, susijusius su juo darbo santykiais, apmokėtos tų asmenų mokymo išlaidos, jeigu vykdomos visos nurodytos sąlygos:

  1. fiziniai asmenys, už kurių mokymą vienetas moka, yra susiję su šiuo vienetu darbo santykiais; ir

  1. sumos už fizinių asmenų mokymą mokamos tiesiogiai Europos ekonominės erdvės valstybių ir užsienio valstybių, kurios nepriklauso Europos ekonominei erdvei, tačiau su kuriomis Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, mokykloms; ir

  1. fiziniai asmenys, nurodyti 1 punkte, pabaigę mokymo programas 2 punkte nurodytose mokyklose, įgyja aukštąjį išsilavinimą ir / ar kvalifikaciją; ir

  1. šis išsilavinimas ir / ar kvalifikacija yra būtini vieneto pajamoms uždirbti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0896

Ši informacija skelbiama:
Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai (26 str.)

Jeigu teikiant naudą vieneto darbuotojams ir / ar jų šeimos nariams (sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams)) neįmanoma nustatyti konkretaus darbuotojo ir / ar jo šeimos nario gautos individualios naudos, dėl tokios naudos teikimo patirtos išlaidos mokestiniu laikotarpiu iš pajamų gali būti atskaitomos tik tuo atveju, kai tokios naudos teikimas numatytas vieneto kolektyvinėje sutartyje ir šia nauda be diskriminacijos ir apribojimų turi teisę naudotis visi to vieneto darbuotojai.

Iš pajamų atskaitoma nurodytų išlaidų suma negali viršyti 5 proc. per mokestinį laikotarpį darbuotojams apskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) sumos.

Teises aktai