Ilgalaikio turto eksploatavimas, remontas, rekonstrukcija (20 str.)

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudų priskyrimą ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš šių vienetų pajamų tvarką rasite čia.

Registracijos numeris KM0691

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto eksploatavimas, remontas, rekonstrukcija (20 str.)

Ar remontas pailgina ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerina jo naudingąsias savybes?

TAIP

Jei atliekamas ilgalaikio materialiojo turto remontas, kuris pailgina to turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, šio remonto verte yra didinama remontuoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina, kuri į vieneto sąnaudas įskaitoma per likusį turto naudingo tarnavimo laikotarpį (arba pagal PMĮ 18 str. 12 dalį patikslintą laikotarpį).

NE

Jei atliktas remontas nepailgina ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko arba nepagerina jo naudingųjų savybių, patirtos išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams) tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

Rekonstravimas

Jei atliekamas ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, rekonstravimo verte didinama šio rekonstruoto turto įsigijimo kaina, kuri į vieneto sąnaudas įskaitoma per likusį turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Svarbu - tik nekilnojamasis turtas gali būti ir remontuojamas, ir rekonstruojamas, o visas kitas turtas – tik remontuojamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0744

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto eksploatavimas, remontas, rekonstrukcija (20 str.)

Situacija

Remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, arba atliekama rekonstrukcija

TAIP

NE

Turtas, išsinuomotas pagal nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas vienetui, apmokėjus visą turto vertę (pagal PMĮ 13 str. turto savininku laikomas nuomininkas)

Remonto ar rekonstrukcijos verte didinama remontuoto ar rekonstruoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina.

 

Išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams) tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

Turtas, išsinuomotas pagal nuomos (panaudos) sutartį, kurioje nustatytas nuomos (panaudos) terminas

Nuomininkas ar panaudos gavėjas remonto ar rekonstravimo sąnaudas prie leidžiamų atskaitymų priskiria lygiomis dalimis per likusį nuomos arba panaudos laikotarpį, pradedant kitu mėnesiu, kai darbai buvo užbaigti.

Kai atlikus remontą ar rekonstrukciją nuomos arba panaudos sutartis nutraukiama, tai ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik to remonto arba rekonstravimo darbų vertės dalį, proporcingai tenkančią laikotarpiui, kurį po atlikto remonto arba rekonstravimo tas turtas buvo naudojamas pajamoms uždirbti.

Nuomininkas nuomotojui privalo pateikti remonto arba rekonstrukcijos darbų vertę pagrindžiančius dokumentus.

Išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams) tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

Turtas, išsinuomotas pagal nuomos (panaudos) sutartį, kurioje nenustatytas nuomos (panaudos) terminas

Remonto arba rekonstravimo sąnaudos prie leidžiamų atskaitymų priskiriamos per PMĮ 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 3 metai.

Kai atlikus remontą arba rekonstrukciją neterminuota nuomos arba panaudos sutartis nutraukiama, tai ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik to remonto arba rekonstravimo darbų vertės dalį, tenkančią laikotarpiui, kurį po atlikto rekonstravimo arba remonto tas turtas buvo naudojamas pajamoms uždirbti.

Išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams) tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

 

Pavyzdys

 

UAB X 2014 m. sausio mėn. iš UAB Y 11 metų išsinuomojo pastatą ir pradėjo jį naudoti įmonės veikloje.

 

Nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. liepos mėn. UAB X vykdė pastato rekonstravimo darbus, kurių kaina – 450 000 Eur. Šią sumą UAB X galės priskirti prie ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų lygiomis dalimis per 2016 - 2024 metus, pradedant 2016 m. rugpjūčio mėn.

 

Kadangi buvo atlikti rekonstravimo darbai, UAB X turi surašyti UAB Y dokumentą – pranešimą, kuriame juridinę galią turinčių dokumentų, pagrindžiančių ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo darbų atlikimo faktą bei tų darbų vertę, pagrindu nurodyta atliktų darbų vertė ir dokumentą, kuriame pateiktas atliktų darbų sąrašas bei jų aprašymas.

 

UAB Y pastato rekonstravimo darbų kaina (450 000 Eur) turi padidinti pastato įsigijimo kainą bei šią sumą priskirti 2016 metų pajamoms. UAB Y šio pastato nusidėvėjimą gali skaičiuoti nuo rekonstravimo darbų kaina padidintos pastato įsigijimo kainos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0692

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto eksploatavimas, remontas, rekonstrukcija (20 str.)

Jei iš lizingo bendrovės įsigytas automobilis buvo remontuojamas dar prieš jo naudojimo įmonės veikloje pradžią, tai remonto išlaidos gali būti priskiriamos turto įsigijimo savikainai, kaip tai nustatyta PMĮ 14 straipsnio nuostatose.

Jei automobilis prieš atliekant remontą jau faktiškai buvo naudojamas įmonės veikloje, tai tokios remonto išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms ir atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį jos faktiškai patiriamos, kaip tai nustatyta PMĮ 20 straipsnio nuostatose.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0693

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto eksploatavimas, remontas, rekonstrukcija (20 str.)

Faktiškai patirtos ilgalaikio turto eksploatavimo sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu tas turtas naudojamas vieneto veikloje pajamoms uždirbti arba ekonominei naudai gauti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0687

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto eksploatavimas, remontas, rekonstrukcija (20 str.)

Nuomininkas ar panaudos gavėjas, atlikęs ilgalaikio materialiojo turto remonto darbus, kurie pailgina to turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerina jo naudingąsias savybes, arba rekonstravimo darbus, nuomotojui arba panaudos davėjui privalo pateikti:

  1. surašytą dokumentą (pranešimą), kuriame juridinę galią turinčių dokumentų, pagrindžiančių ilgalaikio materialiojo turto remonto arba rekonstravimo darbų atlikimo faktą bei tų darbų vertę, pagrindu nurodo atliktų darbų vertę;
  1. nuomininko ar panaudos gavėjo surašytą dokumentą, kuriame pateiktas atliktų darbų sąrašas bei jų aprašymas.

Teises aktai