Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

Individualią įmonę steigia vienas fizinis asmuo.

Informacija apie individualių įmonių apmokestinimą pateikiama leidinyje – „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“.

Registracijos numeris KM1483

Ši informacija skelbiama:
Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Aspektas

Komentarai

Individualios įmonės (toliau – IĮ) įprastinės sąnaudos

Nepriklausomai nuo to, kokį pajamų apskaitos principą (pinigų ar kaupimo) IĮ taikytų, sąnaudas pripažįsta tik pagal kaupimo apskaitos principą, todėl, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pripažįstamos tik tos sąnaudos, kurios susijusios su faktiškai per mokestinį laikotarpį gautomis įplaukomis arba uždirbtomis pajamomis.

IĮ patirtos sąnaudos yra laikomos įprastinėmis, jeigu jos atitinka vykdomos veiklos pobūdį ir jeigu jos yra įprastos, vykdant atitinkamą veiklą.

IĮ savininko išlaidos, susijusios su veiklos organizavimu ir tiesioginiu dalyvavimu šioje veikloje

Pagal PMĮ 17 straipsnį leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos  įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Vadovaujantis šia nuostata, tais atvejais, kai PMĮ nėra nustatyta, kad veiklos sąnaudoms priskiriamos tik pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo išlaidos, individualios įmonės savininko tos įmonės veikloje patirtos išlaidos gali būti priskiriamos įmonės sąnaudoms. Tokio pobūdžio sąnaudos gali būti patiriamos įmonėse, kuriose savininkas ne tik organizuoja įmonės veiklą, bet ir pats tiesiogiai joje dalyvauja, arba teisės aktai nustato specifinius reikalavimus įmonės veiklos atžvilgiu (sveikatos apsaugos, kvalifikacijos ir pan.).

Jeigu savininkas pats tiesiogiai dalyvauja gamybiniame procese arba vadovavimas reikalauja specifinių žinių ir jas būtina pastoviai atnaujinti, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos savininko kvalifikacijos kėlimo, apmokymo dirbti įrengimais ir panašios išlaidos.

Jeigu įmonė keičia veiklos profilį, sąnaudoms gali būti priskiriamos perkvalifikavimo išlaidos.

Sąnaudoms taip pat gali būti priskirtos su trumpalaikių kursų (pvz., užsienio kalbų, buhalterinės apskaitos) lankymu susijusios išlaidos, kai jos susijusios su jų įmonės veikla.

Kvalifikacijos kėlimas suprantamas kaip apmokymas trumpalaikiuose kursuose, kuriuose darbuotojai tik tobulina savo kvalifikaciją, įgytą anksčiau. (Kvalifikacijos kėlimo sąnaudoms nepriskiriamos savininko mokymosi aukštosiose, aukštesniosiose mokyklose, koledžuose ir kitose mokyklose, suteikiančiose tam tikrą išsimokslinimo lygį, išlaidos). 

Vadovaujantis PMĮ 17 straipsnio nuostatomis, leidžiamiems atskaitymams galėtų būti priskirtos ir su savininku susijusios darbo apsaugos (specialių rūbų ir kitų privalomų apsaugos priemon), sveikatos priežros (medicininės kontrolės, skiepijimo) išlaidos, jeigu teisės aktuose tokios priemonės numatytos, vykdant įmonės veiklą.

IĮ savininko valstybinio socialinio draudimo įmokos

Individualios įmonės, apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams gali priskirti sumą, nuo kurios pagal LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos individualios įmonės savininko valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1485

Ši informacija skelbiama:
Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Kai IĮ moka už savininką (pvz., draudimo įmoką, už mokslą aukštojoje mokykloje ar kt.), tai šios sumos gali būti priskiriamos IĮ leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju, kai savininkas šias sumas priskirs su darbo santykiais susijusioms pajamoms, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos VSD įmokos. Tačiau šiuo atveju IĮ leidžiamiems atskaitymams priskiriama ne visa suma, tačiau tik ta dalis sumos, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1486

Ši informacija skelbiama:
Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Tuo atveju, kai individualios įmonės (toliau - IĮ) savininkas perduoda jam ir jo sutuoktiniui jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą IĮ ir jį įregistruoja įmonės vardu, tai šio turto apskaičiuotas nusidėvėjimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas, nes IĮ tokiu atveju įsigydama turtą išlaidų nepatiria.

 Atsiėmus tokį įnašą, IĮ jokių mokestinių pasekmių neatsiranda.

Tokio turto eksploatavimo ir remonto išlaidos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tokia pačia tvarka kaip ir pačios IĮ įsigyto ir jos veikloje naudojamo turto eksploatavimo ir remonto sąnaudos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1487

Ši informacija skelbiama:
Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Individualios įmonės (toliau – IĮ) savininko ir jo šeimos narių turto naudojimas vieneto veikloje yra įforminamas IĮ savininko arba vadovo įsakymu, kuriame nurodoma:

 • turto pavadinimas;
 • turto apibūdinimas, techniniai - ekonominiai parametrai (plotas, tūris, pajėgumas ir pan.);
   
 • turto savininkas (jei turto savininkas nėra IĮ savininkas, nurodoma, koks jo, kaip šeimos nario, ryšys su IĮ savininku);
 • turto kaina, kuri apskaičiuojama iš juridinę galią turinčiuose turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose nurodytos kainos atėmus laikotarpio iki turto perdavimo naudoti įmonės veikloje turto nusidėvėjimo sumą. Turto nusidėvėjimo suma apskaičiuojama taikant tiesinį metodą ir kito mėnesio būdą. Jei turto savininkas neturi turto pirkimo (įsigijimo) kainą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, tai turto kaina gali būti nustatyta nepriklausomų turto vertintojų, turinčių teisę verstis tokia veikla, arba vadovaujantis Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarimų nuostatomis. Jei turtas buvo įsigytas, bet nenaudojamas, tai įmonės veikloje naudojamo turto kaina gali būti nustatyta ir pagal to turto įsigijimą patvirtinančiuose ir juridinę galią turinčiuose dokumentuose nurodytą pirkimo kainą.
 • IĮ veiklos, kurioje turtas bus naudojamas, pavadinimas;
 • turto dalis, naudojama įmonės veikloje (procentais), kuri nustatoma atsižvelgiant į turto rūšį ir ekonominę naudą: naudojant transporto priemones – į įmonės reikalais nuvažiuojamų kilometrų skaičių, naudojant patalpas – į patalpų plotą (tūrį), naudojamą įmonės veiklai, naudojant įrenginius – į įrenginių darbo laiką ir pan.

Jei pasikeičia įmonės veikloje naudojamo turto dalis, įmonės vadovas privalo išleisti naują įsakymą ir juo patikslinti įmonės veikloje naudojamą turto dalį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1488

Ši informacija skelbiama:
Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Transporto priemonių, nuosavybės teise priklausančių individualių įmonių (toliau – IĮ) savininkams ir jų šeimų nariams, remonto sąnaudoms, atskaitomoms iš IĮ pajamų, yra priskiriama per mokestinį laikotarpį atliktų transporto priemonių remonto darbų kaina, įskaitant remontui sunaudotas medžiagas, proporcingai tenkanti transporto priemonės panaudojimo IĮ veikloje daliai, nurodytai IĮ savininko įsakyme.

Jei visa remonto darbų kaina per mokestinį laikotarpį neviršija 50 proc. transporto priemonės įsigijimo kainos, nurodytos įmonės vadovo įsakyme, tai remonto darbų kaina, proporcingai tenkanti transporto priemonės panaudojimo įmonės veikloje daliai, atskaitoma iš įmonės pajamų tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kuriuo buvo atliktas remontas.

Jei visa remonto darbų kaina per mokestinį laikotarpį didesnė kaip 50 proc. transporto priemonės kainos, nurodytos įmonės vadovo įsakyme, tai remonto darbų kaina, proporcingai tenkanti transporto priemonės panaudojimo įmonės veikloje daliai, atskaitoma iš įmonės pajamų dalimis per trejus metus (36 mėnesius) pradedant nuo kito mėnesio po transporto priemonės remonto atlikimo.

Jei transporto priemonė po remonto atlikimo įmonės veikloje naudojama mažiau kaip trejus metus (36 mėnesius), remonto darbų kaina, proporcingai tenkanti laikotarpiui, kurį transporto priemonė įmonės veikloje nebenaudojama, iš įmonės pajamų nebeatskaitoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1489

Ši informacija skelbiama:
Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Iš įmonės pajamų atskaitomos per mokestinį laikotarpį patirtos kito turto, nuosavybės teise priklausančio IĮ savininkui ir jo šeimos nariams, remonto sąnaudos nustatomos tokiais būdais:

 1. tiesioginiu sąnaudų priskyrimo būdu – kai remontuojama tik įmonės veikloje naudojamo turto dalis arba kai galima apskaičiuoti, kiek ir kokių medžiagų sunaudota remontuojant šio turto dalį;
 1. proporciniu sąnaudų priskyrimo būdu - kai remontuojama turto dalis, didesnė negu naudojama įmonės veikloje. Tokiu atveju iš įmonės pajamų atskaitoma tik remonto darbų kaina, proporcingai tenkanti įmonės veikloje naudojamai turto daliai (procentais), nurodytai įmonės vadovo įsakyme.

Jei remonto darbų kaina per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 50 proc. turto kainos, nurodytos įmonės vadovo įsakyme, tai remonto darbų kaina, proporcingai tenkanti įmonės veikloje naudojamo turto daliai, iš įmonės pajamų atskaitoma tą patį mokestinį laikotarpį, kurį buvo atliktas remontas.

Jei remonto darbų kaina per mokestinį laikotarpį didesnė kaip 50 proc. turto kainos, nurodytos įmonės vadovo įsakyme, tai remonto darbų kaina, proporcingai tenkanti įmonės veikloje naudojamo turto daliai, iš įmonės pajamų atskaitoma dalimis per penkerius metus (60 mėnesių) pradedant nuo kito mėnesio po remonto atlikimo.

Jei patalpos po remonto atlikimo įmonės veikloje naudojamos mažiau kaip penkerius metus (60 mėnesių), tai remonto darbų kaina, tenkanti laikotarpiui, kurį turtas įmonės veikloje nebenaudojamas, leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1490

Ši informacija skelbiama:
Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Tuo atveju, kai IĮ savininkas perduoda jam ir jo sutuoktiniui jungtinės nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą kaip turtinį įnašą IĮ ir šį turtą įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja (jeigu tokia registracija privaloma) IĮ vardu, įmonės savininkas surašo ir pasirašo dokumentą. Surašomame dokumente nurodomas dokumento pavadinimas, IĮ savininko vardas ir pavardė, turto aprašymas ir jo kaina, dokumento surašymo data.

Tokio turto eksploatavimo ir remonto išlaidos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, kaip ir pačios IĮ įsigyto ir jos veikloje naudojamo turto eksploatavimo ir remonto sąnaudos.

Apskaičiuotas turto nusidėvėjimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1482

Ši informacija skelbiama:
Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Iš individualios įmonės lėšų už jos savininką į biudžetą sumokėtas žemės mokestis yra pripažįstamas individualios įmonės savininko pajamomis, gautomis nara, kurios yra apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu objektas. Už savininką sumokėtas žemės mokestis IĮ sąnaudoms priskiriamas tuo atveju, jeigu savininkas gautas pajamas deklaruos kaip su darbo santykiais susijusias pajamas ir leidžiamiems atskaitymams priskirs tik tą dalį, nuo kurios bus skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1491

Ši informacija skelbiama:
Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

IĮ veiklos sąnaudos pripažįstamos pagal įmonės vardu išrašytus dokumentus, tačiau ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso IĮ savininkui ar jo šeimos nariams ir naudojamas IĮ veikloje, eksploatavimo ir remonto išlaidos gali būti pripažįstamos ir pagal IĮ savininko ar jo šeimos nario vardu išrašytus dokumentus.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso IĮ savininkui ir jo šeimos nariams ir naudojamas IĮ veikloje, eksploatavimo ir remonto išlaidos gali būti pripažįstamos IĮ, PVM mokėtojų ir ne PVM mokėtojų, sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras (PVM sąskaitas faktūras), išrašytas IĮ savininko ar jo šeimos nario vardu, kuriose be privalomų rekvizitų nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas, o jeigu fizinis asmuo neturi PVM mokėtojo kodo – asmens kodas arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris. 

IĮ savininkui ir jo šeimos nariams priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo šių vienetų veikloje eksploatacinės išlaidos, t. y. nuolatinės ir ilgalaikės paslaugos, teikiamos pagal gyvenamųjų patalpų nuomos, energijos (šalto ir karšto vandens, elektros ir šilumos energijos, dujų) pirkimo – pardavimo sutartis, taip pat už telekomunikacijų ir komunalinių paslaugų suteikimą, IĮ sąnaudomis gali būti pripažįstamos pagal šias paslaugas teikiančių vienetų išrašomus fiziniam asmeniui (IĮ savininkui arba jo šeimos nariams) apskaitos dokumentus, kuriuose turi būti nurodyti šie rekvizitai:

 1. apskaitos dokumento pavadinimas;
 1. ūkio subjekto, suteikusio paslaugas, pavadinimas, kodas;
 1. apskaitos dokumento data;
 1. paslaugų gavėjo pavadinimas (nurodomas paslaugų gavėją identifikuojantis rekvizitas, pvz., tai gali būti arba paslaugų gavėjo vardas ir pavardė, arba atsiskaitymo knygelės numeris, arba kt.). Šiuo atveju paslaugų gavėjo asmens kodo nurodyti neprivaloma;
 1. paslaugų pavadinimai;
 1. suteiktų paslaugų vertė pinigais ir (arba) jų kiekis atitinkamais matavimo vienetais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1492

Ši informacija skelbiama:
Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Jeigu individuali įmonė (IĮ) pertvarkoma į kitos teisinės formos juridinį asmenį, pvz., UAB, pertvarkymo metu mokestinių prievolių įmonės ir jos savininko atžvilgiu neatsiranda. 
IĮ pertvarkymo atveju, kai keičiama tik jo teisinė forma, o po pertvarkymo nepasikeičia vieneto savininkai ir pertvarkytas vienetas ne trumpiau kaip 3 metus užsiima ta pačia veikla, tai toks pertvarkytas vienetas gali perkelti ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestinius nuostolius, kuriuos patyrė iki pertvarkymo. Mokestinai nuostoliai perkeliami PMĮ 30 str. nustatyta tvarka.
Todėl jeigu pertvarkymo metu pasikeičia vieneto savininkai, ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestiniai nuostoliai negali būti perkeliami į kitus mokestinius laikotarpius.
Jeigu pertvarkytas vienetas kurį laiką tęsia pertvarkyto vieneto veiklą ir, apskaičiuodamas atitinkamų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaito pertvarkyto vieneto patirtus mokestinius nuostolius, tačiau veiklos pobūdį pakeičia nepraėjus 3 metams, pertvarkytas vienetas turi perskaičiuoti atitinkamų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną ir mokesčių administratoriui pateikti patikslintas tų mokestinių laikotarpių metines pelno mokesčio deklaracijas.

Atkreipiame dėmesį, kai IĮ pertvarkoma ir pasikeičia jos teisinė forma, tai turi būti pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio (iki pertvarkymo ir po pertvarkymo) deklaracija kaip ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens.
Detalesnė informacija apie individualių įmonių apmokestinimą pateikiama leidinyje „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“.

Teises aktai