Informacija verslui dėl COVID-19

Atnaujinta 2021 rugsėjo 2 d.

VMI teikiamos mokestinės pagalbos priemonės verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 - iki 2021 m. 
Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, jog nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus įtrauktiems mokesčių mokėtojams ir gyventojams 2021 m. spalio 31 d.  buvo skaičiuojami delspinigiai.

Į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus įtraukti verslininkai iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. galėjo pateikti prašymą VMI sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) be palūkanų.

Mokesčiai nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., mokami Įstatymų nustatyta tvarka, jiems pagalbos priemonės netaikomos.

Mokestinių pagalbos priemonių taikymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-27.

Sąrašų sudarymo kriterijai ir administravimo tvarka yra patvirtintos 2021 m. sausio 29 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-6.

Mokestinės paskolos sutartis be palūkanų


Be palūkanų ir be klausimų - iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Įmonės, kurioms taikomos mokestinės pagalbos priemonės buvo pratęstos, mokestinės paskolos sutartį be palūkanų gali sudaryti mokesčių skoloms, susidariusioms iki š. m. rugpjūčio 31 d. Įmonės, kurios į 2020 m. sudarytą nukentėjusių nuo COVID-19 verslų sąrašą įtrauktos nebuvo, MPS be palūkanų sudaryti gali mokesčių skoloms, susidariusioms nuo š. m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Tiek vienu, tiek kitu atveju  MPS įmokas galima išdėstyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Sudaryti tokiai sutarčiai jokių papildomų dokumentų VMI pateikti nereikia, užtenka prašymo, kuriame reikia nurodyti pageidaujamus įmokų sumokėjimo terminus. Į atnaujintą sąrašą įtrauktoms įmonėms prašymą reikėjo pateikti iki rugpjūčio 31 d., prisijungus prie Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas

Per nurodytą terminą nespėjus pateikti prašymo dėl MPS be palūkanų sudarymo įmonės turi sumokėti iki 2021 m. spalio 31 d., o nesant galimybių, gali kreiptis dėl MPS įprasta tvarka.

Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos laikotarpio skolai išdėstyti ir sumokėti neužtenka, mokesčių mokėtojai galėjo paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. termino mokestinės paskolos sutarties sudarymui yra taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl mokesčių mokėtojas turėjo pagrįsti savo prašymą dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

Įmokas galima prašyti atidėti vieneriems metams.

Mokesčių mokėtojai sudarydami mokestinės paskolos sutartį, pirmąją įmoką galėjo paprašyti nukelti vieneriems metams. Tokiu atveju, kai skola nesiekia 300 tūkst., teikiant prašymą papildomų dokumentų pateikti nereikėjo, kai ji yra lygi ar didesnė kaip 300 tūkst. - mokesčių administratoriui kartu su prašymu reikėjo pateikti ir pagrindžiančius dokumentus. Pažymėtina, jog nukeliant mokėjimą, mokestinės paskolos sutarties be palūkanų pabaigos terminas nesikeičia, ją galima sudaryti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Išsami mokestinių paskolų sudarymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-27.

 
Subsidijos savarankiškoms įmonėms
 
Aktualią informaciją apie savarankiškoms įmonėms skiriamas subsidijas rasite čia.
 
Įmonės, besinaudojančios mokestine pagalba


Įmonių, daugiausiai sumokančių mokesčių Top500 yra skelbiamas ir atnaujinamas čia.

Mokesčių lengvatos skiriamai paramai


Pinigais, maistu ar apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas remiančių verslininkų bei lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų teikiama pagalba pripažįstama parama mokesčių tikslais, todėl verslininkai galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis; paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras. Daugiau informacijos šia tema - čia.

Daugiau informacijos apie mokesčių lengvatas paramai COVID-19 protrūkio laikotarpiu rasite Lietuvos muitinės interneto svetainėje

Kasos aparatų naudotojams


Mokesčių mokėtojai, dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir / arba karantino, ilgiau nei 10 darbo dienų nenaudojantys kasos aparatų, neprivalo pranešti mokesčių administratoriui apie laikiną jų nenaudojimą. 

Pranešti apie laikinai nenaudojamą kasos aparatą dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos nereikia, kol Lietuvoje galios ši padėtis. Paskelbus ekstremalios situacijos pabaigą bus taikoma iki ekstremalios situacijos paskelbimo galiojusi tvarka.

Jei veikla, kurioje naudojamas kasos aparatas, stabdoma ne dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino, apie tai pranešti būtina pateikiant pranešimą el. paštu vadovaujantis „vieno langelio" principu, t. y. bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.  

PVM atskaitos tikslinimas


Daugiau informacijos apie pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimą, kai dėl karantino buvo prarastos gendančios prekės, rasite čia.

Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo


Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

Akcizai


Visą aktualią informaciją apie su akcizais susijusių dokumentų išdavimo bei paslaugų teikimo pokyčius rasite čia.

Informacija apie inventorizacijos atlikimą čia

Aktuali informacija dirbantiems savarankiškai


Informaciją gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, patiriantiems sunkumus dėl COVID-19 viruso rasite čia.

Aktuali SODRA informacija


Informaciją apie „Sodros" įmokų lengvatas bei atidėjimą rasite čia.