Registracijos numeris KM1609

Ši informacija skelbiama:
Juridiniai asmenys

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos priedų laukelių pildymą reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2007-05-29 įsakymas Nr. VA-40 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

Aspektas

Komentaras

Kaip apskaičiuojamas NTM?

Mokesčio mokėtojai NTM apskaičiuoja pagal formulę:

mokestinė vertė x NTM tarifas.

Koks yra deklaracijos KIT711 formos pateikimo terminas?

Iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.

Koks yra NTM mokėjimo terminas?

Nekilnojamojo turto mokestį reikia sumokėti mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus, iki kitų metų vasario 15 d.

Jeigu juridiniai asmenys metų eigoje mokėjo avansinius mokesčius, tuomet iki minėtos datos (vasario 15 d.) turi būti sumokamas tik mokesčio skirtumas tarp privalomos sumokėti ir avansu sumokėtos nekilnojamojo turto mokesčio sumos.

Kurie juridiniai asmenys neprivalo teikti NTM deklaracijos?

Deklaracijos neprivalo teikti juridiniai asmenys:

  • kurių nekilnojamam turtui taikytinos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos (turtas neapmokestinamas);

  • kai nekilnojamojo turto statyba nėra užbaigta Statybos įstatymo nustatyta tvarka ir nekilnojamasis turtas yra faktiškai nenaudojamas;

  • už nekilnojamąjį turtą, kuris sukurtas ar įgytas valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Investicijų įstatyme, pagrindu, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

Kaip nekilnojamojo turto mokestį privalo deklaruoti bendraturčiai?

Bendraturčiai nekilnojamojo turto mokestį moka proporcingai jiems tenkančiai (jų įsigyjamai) nekilnojamojo turto daliai.

Mokestį už bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį (ar įsigyjamą) nekilnojamąjį turtą gali apskaičiuoti, deklaruoti (deklaracijos KIT711 forma) ir sumokėti vienas iš bendraturčių.

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje (KIT711) nėra galimybės pažymėti, kad yra deklaruojamas ir sumokamas visas mokestis už bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį (ar įsigyjamą) nekilnojamąjį turtą, todėl nedeklaravusiam sutuoktiniui gali reikėti papildomai informuoti VMI, kad būtų panaikinta prievolė.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1614

Ši informacija skelbiama:
Juridiniai asmenys

Aspektas

Komentaras

Prievolės mokėti atsiradimo pradžia

Prievolė mokėti avansinį mokestį atsiranda, kai suma, apskaičiuota pagal einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. juridinio asmens turimo apmokestinamojo nekilnojamojo turto, už kurį jis privalo mokėti mokestį, mokestinę vertę taikant nustatytą mokesčio tarifą, viršija 500 eurų.

Avansinio mokesčio apskaičiavimo tvarka

Kiekvienas avansinis mokestis sudaro 1/4 sumos, apskaičiuotos pagal einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. juridinio asmens turimo apmokestinamojo nekilnojamojo turto, už kurį jis privalo mokėti mokestį, mokestinę vertę taikant nustatytą mokesčio tarifą.

Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą nekilnojamąjį turtą gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią nekilnojamojo turto mokestinę vertę.

Mokėjimo terminas

Avansinis mokestis sumokamas atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 d., birželio 15 d. ir rugsėjo 15 d.

Deklaravimas

Teikiant metinę nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT711 už praėjusį mokestinį laikotarpį, reikia kartu deklaruoti ir einamojo mokestinio laikotarpio pirmų devynių mėnesių avansinį nekilnojamojo turto mokestį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1600

Ši informacija skelbiama:
Juridiniai asmenys

Juridiniai asmenys pradeda mokėti NTM

Situacija

Momentas

Įgyjama nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą

Nuo mėnesio einančio po mėnesio, kurį įgyjama nuosavybės teisė į turtą

Nekilnojamasis turtas perimamas ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui iš fizinio asmens

Nuo mėnesio einančio po mėnesio, kurį turtas ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui perimamas iš fizinio asmens

Nekilnojamasis turtas įsigyjamas lizingu, išperkamosios nuomos pagrindais

Nuo mėnesio einančio po mėnesio, kurį sudaroma išperkamosios nuomos ar lizingo
sutartis (duomenys apie sandorį registruoti nekilnojamojo turto registre)

Kai prarandama teisė į lengvatas

Nuo mėnesio einančio po mėnesio, kai prarandama teisė į lengvatą

Kai baigiamas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pasistačius naują nekilnojamąjį turtą

Nuo to paties mėnesio, kurį statinio statyba, rekonstravimas, atnaujinimas ar kapitalinis remontas buvo pripažintas baigtu Statybos įstatymo nustatyta tvarka

Juridiniai asmenys nebemoka NTM

Situacija

Momentas

Kai nekilnojamasis turtas parduodamas (ar kitaip perleidžiamas nuosavybėn)

Nuo mėnesio einančio po mėnesio, kurį turtas perleidžiamas

Kai nekilnojamasis turtas grąžinamas fiziniam asmeniui iš kurio toks turtas buvo išsinuomotas

Nuo mėnesio einančio po mėnesio, kurį turtas grąžinamas fiziniam asmeniui

Kai nutraukiama nekilnojamojo turto išperkamosios nuomos sutartis (lizingo sutartis)

Nuo mėnesio einančio po mėnesio, kurį nutraukiama išperkamosios nuomos ar lizingo sutartis

Kai įgyjama teisė į lengvatas

Nuo to paties mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą

Kai pradedamas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pasistatomas naujas nekilnojamasis turtas

Nuo to paties mėnesio kurį statinio statybos, rekonstravimo, atnaujinimo ar kapitalinio remonto darbai pradėti, bet ne anksčiau nei šiems darbams buvo išduotas statybos leidimas pagal Statybos įstatymo 23 straipsnį

Kai nugriaunami pastatus (ar nekilnojamasis turtas kitaip išnyksta)

Nuo mėnesio einančio po mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas išnyko

Teises aktai

Registracijos numeris KM1599

Ši informacija skelbiama:
Juridiniai asmenys

Juridiniai asmenys nekilnojamojo turto mokestį apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka už jiems neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą nekilnojamojo turto dalį, nuosavybės teise priklausančią fiziniams asmenims.

Perėmus dalį nekilnojamojo turto, mokestis yra mokamas ne už visą nekilnojamąjį turtą, o tik už perimtą nekilnojamojo turto dalį, todėl apskaičiuojant apmokestinamo turto vertę nekilnojamojo turto mokestinė vertė padauginama iš perimto turto dalies. Pavyzdžiui, jei perima pusę turto, mokestinė vertė dauginama iš 1/2.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1615

Ši informacija skelbiama:
Juridiniai asmenys

Suformavus ir nekilnojamojo turto registre įregistravus savarankiškus nekilnojamojo turto objektus (patalpas, butus), nekilnojamojo turto mokestis toliau turėtų būti skaičiuojamas už kiekvieną naujai suformuotą nekilnojamojo turto objektą (patalpą, butą) atskirai.

Už bendro naudojimo patalpas bei priklausinius, kurie nėra savarankiški nekilnojamojo turto registre registruojami objektai, nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia.

Teises aktai