Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

Komandiruote laikomas vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir vieneto numatomos apmokėti išlaidų rūšys, įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos.

Registracijos numeris KM0756

Ši informacija skelbiama:
Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

Aspektas

Komentarai

Kas yra laikoma komandiruote?

Komandiruote laikomas vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu - komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, - buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir vieneto numatomos apmokėti išlaidų rūšys, įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos.

Komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jeigu jis vienoje užsienio valstybėje praleidžia ilgiau kaip 183 dienas, išskyrus darbuotojus, kurių darbas yra susijęs su važinėjimu arba yra kilnojamasis ar pakaitinis (pamaininis).

Komandiruotės trukmės apribojimas iki 183 dienų taikomas kiekvienai komandiruotei atskirai ir per mokestinį laikotarpį nesumuojamas.

Kaip yra skaičiuojamas komandiruotės laikas?

Į faktiškai išbūtą užsienyje laiką įskaitoma išvykimo iš Lietuvos ir parvykimo į ją dienos.

Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, įsakyme turi būti nurodyta buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė, t. y. kiek dienų vieneto darbuotojas kiekvienoje užsienio valstybėje praleis.

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių:

 • darbuotojas komandiruotėje faktiškai užtruko trumpiau ar ilgiau, nei buvo numatyta komandiruotės įsakyme, arba

 • keičiasi kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai būtų dienų skaičius nei buvo nurodyta komandiruotės įsakyme,

tai, vieneto darbuotojui grįžus iš užsienio komandiruotės, vieneto vadovas gali patikslinti komandiruotės įsakymą pagal faktiškai kiekvienoje užsienio valstybėje komandiruotėje būtas dienas.

Kaip komandiruotė turi būti įforminama?

Siuntimas į komandiruotę įforminamas vieneto administracijos vadovo (ar jo įgalioto asmens) įsakymu (sprendimu) arba individualios įmonės savininko įsakymu (sprendimu), mažosios bendrijos nario (vadovo) sprendimu (įsakymu), kuriame turi būti nurodytas komandiruotės tikslas, vieta (vietos), komandiruotės trukmė ir numatomos apmokėti išlaidų rūšys.

Jeigu į komandiruotę vykstama vienai dienai, tai toks siuntimas gali būti įforminamas darbdavio arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas leisti išvykti iš nuolatinės darbo vietos yra suderintas. Toks komandiruotės įforminimas yra pakankamas pagrindas pripažinti komandiruotę ir šiuo atveju vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymas (sprendimas) neprivalomas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0765

Ši informacija skelbiama:
Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

1. Komandiruočių iš Lietuvos į užsienį sąnaudos

 • dienpinigių išlaidos;
 • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
 • komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę buvo važiuojama vieneto transporto priemone, vieneto išsinuomota ar vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone, arba vieneto komandiruoto asmens transporto priemone. Degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant atskaitomomis iš pajamų komandiruotės sąnaudomis, atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančio vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 km);
 • ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;
 • vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais;
 • dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas. Kai vienetas moka vienkartinę metinę kelionių draudimo įmoką, išlaidos komandiruotės sąnaudomis pripažįstamos kiekvieną draudimo mėnesį bendrą draudimo įmokos sumą padalijus iš mėnesių skaičiaus, išskyrus tą atvejį, kai per draudimo galiojimo laikotarpį nė vienas apdraustasis vieneto darbuotojas, individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys ar ūkinės bendrijos tikrasis narys nevyko į komandiruotę. Jeigu vienetas sumoka už metinę užsienio šalies vizą, tai išlaidos komandiruotės sąnaudomis pripažįstamos už tą mėnesį, kurį vieneto pavedimu darbuotojas vyksta į tą užsienio šalį. Jeigu vieneto darbuotojas per vizos galiojimo laiką nevyko į komandiruotę toje užsienio šalyje, tai už tos šalies vizos įforminimą patirtos išlaidos nepriskiriamos komandiruotės sąnaudoms;
 • mokėjimas už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;
 • valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos ar jų dalis, kai ši valiuta ar jos dalis skirta komandiruotės išlaidoms apmokėti;
 • kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos  teritorijoje, o kai darbuotojo nuolatinė darbo vieta yra užsienio valstybėje, – šios užsienio valstybės teritorijoje, į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų, išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos.

2. Komandiruočių iš užsienio į Lietuvą sąnaudos

 • dienpinigių išlaidos;
 • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
 • komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę buvo važiuojama vieneto transporto priemone, vieneto išsinuomota ar vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone, arba vieneto komandiruoto asmens transporto priemone. Degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant atskaitomomis iš pajamų komandiruotės sąnaudomis, atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančio vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 km);
 • ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;
 • vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais;
 • dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į Lietuvą kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas;
 • mokėjimas už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;
 • valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos ar jų dalis, kai ši valiuta ar jos dalis skirta komandiruotės išlaidoms apmokėti;
 • kelionės į Lietuvą ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis užsienio valstybėje, kurioje yra darbuotojo nuolatinė darbo vieta, teritorijoje į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų, išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos.

3. Komandiruočių Lietuvoje sąnaudos

 • dienpinigių išlaidos;
 • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
 • komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę buvo važiuojama vieneto transporto priemone, vieneto išsinuomota ar vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone, arba vieneto komandiruoto asmens transporto priemone. Degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant atskaitomomis iš pajamų komandiruotės sąnaudomis, atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančio vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 km);
 • ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;
 • vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais;
 • kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos į nuolatinio darbo vietą visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos. Kaip ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai gali būti atskaitomos tik faktinės kelionės išlaidos, pateikus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0748

Ši informacija skelbiama:
Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

Jeigu komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių ir buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė, Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo nustatyti dienpinigių dydžiai taikomi atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena.

Pavyzdys

 

Įmonės pavedimu darbuotojas siunčiamas 7 dienoms į užsienio komandiruotę: 2 dienoms į Latviją ir 5 dienoms į Rusiją.

Darbuotojas komandiruotėje faktiškai užtruko įsakyme nustatytą laiką, todėl ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams yra priskiriami išmokėti dienpinigiai:

 • pervažiavus Latvijos Respublikos sieną, už 2 dienas, būtas Latvijoje, neviršijant Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytos dienpinigių normos Latvijos Respublikoje;

 • pervažiavus Rusijos Federacijos sieną, už 5 dienas, būtas Rusijoje ir grįžimo iš jos dieną, neviršijant Rusijos Federacijos dienpinigių normos.

Tais atvejais, kai vykstant į komandiruotės įsakyme nurodytą užsienio valstybę ir grįžtant iš jos reikia važiuoti per kitų užsienio valstybių teritorijas, kuriose darbuotojas neturi užduočių, tai dienpinigių už sugaištą kelionėje laiką, išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal tos užsienio valstybės į kurią vykstama komandiruotės tikslais, nustatytas normas.

Tačiau jeigu grįžus iš užsienio komandiruotės, komandiruotės įsakymas patikslinamas pagal faktiškai kiekvienoje užsienio valstybėje kelionės metu išbūtą dienų skaičių, tai dienpinigiai perskaičiuojami ir priskiriami sąnaudoms pagal faktiškai kiekvienoje užsienio valstybėje komandiruotėje būtas dienas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0749

Ši informacija skelbiama:
Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

Komandiruočių metu patirtas išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek vieneto, tiek komandiruojamo asmens vardu, tačiau kiekvienu atveju jie turi atitikti PMĮ 11 str. 4 ir 6 dalių reikalavimus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0753

Ši informacija skelbiama:
Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

Laivo įgulai, dirbančiai kelių užsienio valstybių uostuose, dienpinigiai apskaičiuojami pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, nustatytus dienpinigių dydžius, atsižvelgiant į laivų plaukiojimo regionų valstybėms numatytą vidutinę dienpinigių mokėjimo normą.

Pagal apskaičiuotas vidutines regiono arba vienos valstybės dienpinigių normas nustatoma normatyvinė įgulos ir visų vieneto jūreivių ketvirčio dienpinigių suma, atsižvelgiant į tai, kad apskaičiuojant dienpinigius įguloms, dirbančioms užsienyje plaukiojančiuose laivuose, komandiruotės laikas sutampa su laivo reiso laiku (neįskaitant kelionės tarp uostų laiko).

Dienpinigiai kiekvienam įgulos nariui išmokami pagal vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens nustatytus dydžius, neviršijant ketvirčio fondo, kuris apskaičiuojamas pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytas normas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0760

Ši informacija skelbiama:
Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

Tuo atveju, kai darbuotojas komandiruotėje turi atlikti kelių vienetų užduotis, iš šių vienetų pajamų atskaitoma dienpinigių bendra suma negali viršyti sumos, apskaičiuotos pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo, nustatytus dienpinigių dydžius.

Kokia dalis dienpinigių priskiriama kiekvieno iš šių vienetų sąnaudoms ir kuris iš jų moka dienpinigius arba kokią dalį dienpinigių moka kiekvienas iš šių vienetų – sprendžia patys vienetai tarpusavio susitarimu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0767

Ši informacija skelbiama:
Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

Nuo 2020-01-01 jeigu į komandiruotę vyksta vieneto vadovas arba individualios įmonės savininkas, tikrasis ūkinės bendrijos narys ar mažosios bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negali būti didinama 100 proc.

Iki 2019-12-31 jeigu į komandiruotę vyksta vieneto vadovas arba individualios įmonės savininkas, tikrasis ūkinės bendrijos narys ar mažosios bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama 100 proc.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0751

Ši informacija skelbiama:
Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

Išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (pvz., maitinimo išlaidos, neįskaitytos į apgyvendinimo kainą, ir kitos asmeninės paslaugos), negali būti atskaitomos iš pajamų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais.

Teises aktai