Kontroliuojamųjų užsienio vienetų / subjektų pajamų apmokestinimas

Į kontroliuojančio Lietuvos vieneto mokesčio bazę įskaitomos kontroliuojamojo užsienio subjekto pozityviosios pajamos arba jų dalis.

Nustatant pozityviąsias pajamas, imamos visos kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, išskyrus tam tikras išimtis.

Skaičiuojant pozityviąsias pajamas, iš nustatytos pozityviųjų pajamų sumos gali būti atimamos neapmokestinamosios pajamos bei atskaitomi leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.

Registracijos numeris KM1131

Ši informacija skelbiama:
Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas

Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas

Aspektas

Komentarai

Kas yra pozityviosios pajamos?

Nuostatos, taikomos nuo 2019-01-01

Pozityviosios pajamos – kontroliuojamojo užsienio subjekto (t. y. kontroliuojamojo užsienio apmokestinamojo vieneto ir Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės, kurios pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazei pagal PMĮ 4 str. 1 dalį) pajamos ar jų dalis, įskaitomos į Lietuvos vieneto pajamas PMĮ 39 straipsnyje nustatyta tvarka.

Nustatant tikslinėje teritorijoje registruoto ar kitaip organizuoto vieneto pozityviąsias pajamas, imamos visos (tiek aktyvios, tiek pasyvios veiklos) tokio kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos. 

Jei kontroliuojamasis užsienio subjektas įregistruotas ar kitaip organizuotas ne tikslinėje teritorijoje, Į Lietuvos vieneto pozityviąsias pajamas įtraukiamos tik tokio kontroliuojamojo užsienio subjekto  pasyviosios pajamos.

Pasyviosiomis pajamomis pagal PMĮ 39 straipsnį laikoma:

 • palūkanos ir kitos iš finansinio turto gaunamos pajamos;

 • honorarai ir bet kurios kitos pajamos iš intelektinės nuosavybės;

 • pajamos iš paskirstytinojo pelno (įskaitant iš kitų vienetų gautus dividendus ir Lietuvos vienetui paskirstytus, bet neišmokėtus dividendus) ir turto vertės padidėjimo pajamos iš akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti perleidimo;

 • pajamos iš draudimo ir finansinių paslaugų teikimo veiklos;

 • vienetų, kurie gauna su prekių tiekimu ir paslaugų teikimu susijusių pajamų iš prekių ir paslaugų, įsigytų iš susijusių asmenų ir jiems parduotų, nesukurdami pridėtinės ekonominės vertės arba sukurdami nedidelę pridėtinę ekonominę vertę, pajamos.

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Pozityviosios pajamos yra visos kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamos, t. y. aktyvios veiklos ir ne aktyvios veiklos pajamos (palūkanų pajamos, autorinis atlyginimas, lizingo (finansinės nuomos) pajamos, turto vertės padidėjimo pajamos, dividendai ir kitos pajamos).

Tačiau tam tikrais atvejais į pozityviąsias pajamas įtraukiamos ir aktyvios veiklos pajamos.

Atvejai, kai į pozityviąsias pajamas netraukiamos kontroliuojamojo užsienio vieneto aktyvios veiklos pajamos

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Į pozityviąsias pajamas netraukiamos kontroliuojamojo užsienio vieneto aktyvios veiklos pajamos, jeigu išpildomos tokios trys sąlygos:

 

 1. kontroliuojamajame užsienio vienete dirba tiek darbuotojų, kiek jų paprastai reikia norint užtikrinti kontroliuojamojo užsienio vieneto vykdomą veiklą toje valstybėje arba zonoje, kurioje šis vienetas įsteigtas arba kitaip organizuotas. Reikiamas dirbančiųjų darbuotojų skaičius yra vertinamasis kriterijus, ir kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo užsienio vieneto rūšies arba veiklos pobūdžio, jis gali skirtis; ir

 2. kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, uždirbtos ir / ar gautos ne iš tos valstybės arba zonos, kurioje šis vienetas įregistruotas arba kitaip organizuotas, šaltinių, sudaro ne daugiau kaip 10 proc. visų jo to mokestinio laikotarpio pajamų; ir

 3. kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, uždirbtos ir / ar gautos sudarant sandorius su nepriklausomais asmenimis (t. y. su tuo užsienio vienetu nesusijusiais asmenimis), sudaro daugiau kaip 50 proc. visų jo to mokestinio laikotarpio pajamų. Asmenys, kurie nepatenka į susijusių asmenų sąrašą, laikomi nepriklausomais.

Jeigu visos aukščiau išvardytos sąlygos yra išpildytos, tai nustatant pozityviąsias pajamas, imamos tik kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pasyviosios pajamos, t. y. palūkanų pajamos, autoriniai atlyginimai, lizingo (finansinės nuomos) pajamos, turto vertės padidėjimo pajamos, pajamos iš paskirstytojo pelno, įskaitant iš kitų vienetų gautus dividendus bei kontroliuojančiai Lietuvos įmonei paskirstytus, bet neišmokėtus dividendus.

Atvejai, kai į pozityviąsias pajamas netraukiamos kontroliuojamojo užsienio vieneto / subjekto pajamos

Tokie atvejai yra apibrėžti čia.

Atvejai, kai į pozityviąsias pajamas netraukiami kontroliuojamojo užsienio vieneto / subjekto apskaičiuoti ir paskirstyti, tačiau kontroliuojančiai Lietuvos įmonei neišmokėti dividendai

Nuostatos, taikomos nuo 2019-01-01

Į pozityviąsias pajamas netraukiami kontroliuojamojo užsienio subjekto (t. y. kontroliuojamojo užsienio apmokestinamojo vieneto ir Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės, kurios pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazei pagal PMĮ 4 str. 1 dalį) paskirstyti, tačiau kontroliuojančiam Lietuvos vienetui neišmokėti dividendai, kurie neviršija prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio nustatyta tvarka apskaičiuotos pozityviųjų pajamų sumos, ir išmokami per penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius.

Jeigu šie dividendai per penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius neišmokami, visi per tą laiką apskaičiuoti dividendai įtraukiami į pozityviąsias pajamas.

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Į pozityviąsias pajamas netraukiami kontroliuojamojo užsienio vieneto apskaičiuoti ir paskirstyti, tačiau kontroliuojančiai Lietuvos įmonei neišmokėti, dividendai, jeigu:

 • jų suma neviršija į prieš tai buvusio kontroliuojančio Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktų atitinkamai apskaičiuotų kontroliuojamojo vieneto pozityviųjų pajamų sumos; ir

 • jie išmokami per 5 vienas po kito einančius kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinius laikotarpius, pradedant skaičiuoti nuo to laikotarpio, kuriuo tokie dividendai buvo paskirstyti; tačiau jeigu

 • per šiuos 5 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius jie nėra išmokami arba išmokami ne visa jų suma, tai tokių apskaičiuotų, paskirstytų, bet neišmokėtų dividendų suma turi būti traukiama į to 5-ojo mokestinio laikotarpio kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas, kaip atitinkamai apskaičiuotos pozityviosios pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1123

Ši informacija skelbiama:
Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas

Nuostatos, taikomos nuo 2019-01-01

Lietuvos vienetas į mokesčio bazę netraukia ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų tais atvejais, kai:

 • to kontroliuojamojo užsienio subjekto atitinkamo mokestinio laikotarpio pasyviosios pajamos sudaro mažiau kaip 1/3 kontroliuojamojo užsienio subjekto visų pajamų;
 • to kontroliuojamojo užsienio subjekto atitinkamo mokestinio laikotarpio pasyviosios pajamos viršija 1/3 kontroliuojamojo užsienio subjekto visų pajamų, tačiau faktinis pelno mokestis, apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal toje užsienio valstybėje taikomas pelno mokesčio taisykles, nėra mažesnis negu 50 proc. faktinio pelno mokesčio, kuris būtų apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal PMĮ nuostatas.

Lietuvos vienetas turi teisę neskaičiuoti valdomo ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto kontroliuojamojo užsienio subjekto pozityviųjų pajamų ir neįtraukti į savo mokesčio bazę, kai kontroliuojamasis užsienio subjektas, atitinkantis šias  abi sąlygas:

 • kontroliuojamojo užsienio subjekto pasyviosios pajamos viršija 1/3 visų to kontroliuojamojo užsienio subjekto mokestinio laikotarpio pajamų ir
 • kontroliuojamojo užsienio subjekto faktinis pelno mokestis, apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal toje užsienio valstybėje taikomas pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio taisykles, yra mažesnis negu 50 procentų faktinio pelno mokesčio, kuris būtų apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal PMĮ nuostatas,

turi darbuotojų ir naudoja turtą faktinei ekonominei veiklai užtikrinti valstybėje, kurioje šis kontroliuojamasis užsienio subjektas įregistruotas ar kitaip organizuotas.

Kontroliuojamu užsienio subjektu yra laikomas:

 1. kontroliuojamasis užsienio apmokestinamasis vienetas;
 2. Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė, kurios pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei pagal PMĮ 4 str. 1 dalį.

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Kontroliuojantis Lietuvos vienetas gali neskaičiuoti ir į savo pajamas netraukti kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, kai:

 1. kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamas sudaro tik kontroliuojančiosios įmonės išmokos, laikomos neleidžiamais atskaitymais pagal PMĮ 31 str. 1 d. 12 punktą; arba
 1. kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos sudaro mažiau kaip 5 proc. kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamų. Šiuo atveju yra lyginama:
 • kontroliuojančio Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio visos pajamos (į kurias dar neįskaitomos to mokestinio laikotarpio pozityviosios pajamos); ir
 • visos atitinkamo mokestinio laikotarpio kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos.

Pavyzdys

 

Lietuvos įmonės A mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Jos kontroliuojamojo užsienio vieneto B, įregistruoto Bahamų Sandraugoje (Bahamų salose), mokestinis laikotarpis sutampa su kontroliuojančios Lietuvos įmonės A mokestiniu laikotarpiu ir taip pat yra kalendoriniai metai. Paskutinę kontroliuojamojo vieneto B mokestinio laikotarpio dieną, t. y. 2017 m. gruodžio 31 d., Lietuvos įmonė A valdo 75 proc. užsienio vieneto B akcijų. Kontroliuojančiosios įmonės A 2017 metų pajamos (neįskaitant apskaičiuotų pozityviųjų pajamų) yra 1 mln. Eur. Kontroliuojamojo užsienio vieneto B to paties mokestinio laikotarpio pajamos yra tik pasyvios veiklos pajamos, t. y. palūkanų pajamos už banke laikomą sąskaitą, ir yra lygios 1 000 Eur.

 

PMĮ 39 str. 5 d. 2 punktas numato „de minimis“ išimtį, t. y. kontroliuojančiajai Lietuvos įmonei nenustatyta prievolė pozityviąsias pajamas traukti į savo pajamas, kai kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos sudaro mažiau kaip 5 proc. Lietuvos įmonės A pajamų. Šiuo atveju lyginamos visos Lietuvos įmonės A mokestinio laikotarpio pajamos (t. y. 1 mln. Eur) ir atitinkamo mokestinio laikotarpio kontroliuojamojo užsienio vieneto B pajamos (t. y. 1 000 Eur). Nustatytas santykis yra mažesnis negu 5 proc. (1 000 000 Eur x 5 proc. = 50 000 Eur, 1 000 Eur < 50 000 Eur), ir, atsižvelgiant į tai, kontroliuojančiajai Lietuvos įmonei A nereikės traukti į savo mokesčio bazę kontroliuojamojo užsienio vieneto B pozityviųjų pajamų.

 

 1. Lietuvos vienetas netiesiogiai kontroliuoja užsienio vienetą per kitą Lietuvos vienetą (kuriame tiesiogiai valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įgyti.

Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai Lietuvos vienetas kontroliuoja užsienio vienetą netiesiogiai per kitą užsienio vienetą, toks Lietuvos vienetas turi skaičiuoti abejų užsienio vienetų pozityviąsias pajamas, siekiant, kad visos Lietuvos vieneto pozityviosios pajamos būtų apmokestinamos Lietuvoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1130

Ši informacija skelbiama:
Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas

Nuostatos, taikomos nuo 2019-01-01

Pozityviųjų pajamų apmokestinimo taisyklės visais atvejais taikomos Lietuvos vienetams, valdantiems kontroliuojamuosius užsienio vienetus, įregistruotus ar kitaip organizuotus tikslinėse teritorijose (LR finansų ministro 2001-12-22 įsakymas Nr. 344).

Pozityviųjų pajamų apmokestinimo taisyklės taikomos ir Lietuvos vienetams, valdantiems ne tikslinėse teritorijose įregistruotus ar kitaip organizuotus kontroliuojamuosius užsienio subjektus (kontroliuojamuosius užsienio apmokestinamuosius vienetus ir Lietuvos vienetų nuolatines buveines, kurių pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazei pagal PMĮ 4 str. 1 dalį), jeigu išpildomos tokios dvi sąlygos:

 1. kontroliuojamojo užsienio subjekto pasyviosios pajamos viršija 1/3 visų to kontroliuojamojo užsienio subjekto mokestinio laikotarpio pajamų ir

 2. kontroliuojamojo užsienio subjekto faktinis pelno mokestis, apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal toje užsienio valstybėje taikomas pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio taisykles, yra mažesnis negu 50 procentų faktinio pelno mokesčio, kuris būtų apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal PMĮ nuostatas. Taikant šį punktą, neatsižvelgiama į kontroliuojamojo užsienio vieneto per nuolatinę buveinę kitoje užsienio valstybėje uždirbtas pajamas, kurios nėra apmokestinamos užsienio valstybėje, kurioje įregistruotas ar kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio vienetas. Taikant šį punktą, į pozityviąsias pajamas įtraukiamos tik kontroliuojamojo užsienio subjekto pasyviosios pajamos.

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Kontroliuojantysis Lietuvos vienetas skaičiuoja tik tokių kontroliuojamųjų užsienio vienetų pozityviąsias pajamas, kurie:

 • įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, t. y. vadinamojo „juodojo“ sąrašo teritorijoje (LR finansų ministro 2001-12-22 įsakymas Nr. 344) arba

 • įregistruoti ar kitaip organizuoti užsienio valstybėse ar zonose, įtrauktose į vadinamajį „baltąjį“ sąrašą, tačiau jeigu jų verslo organizavimo forma įgyja specialias pelno ar jam analogiško mokesčio lengvatas pagal tos valstybės vidaus teisės aktus (LR finansų ministro 2002-01-24 įsakymas Nr. 24) arba

 • įregistruoti ar kitaip organizuoti užsienio valstybėse ar zonose, kurios nėra įtrauktos į „baltąjį“ sąrašą ir kurios nėra įtrauktos į „juodąjį“ sąrašą, tačiau kurių verslo organizavimo formai toje užsienio valstybėje ar zonoje taikomas mažesnis nei 75 proc. PMĮ 5 str. 1 d. 1 punkte nustatyto tarifo pelno mokestis ar jam analogiškas mokestis (vadinamajame „pilkajame“ sąraše) (LR finansų ministro 2002-01-24 įsakymu Nr. 24).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1133

Ši informacija skelbiama:
Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas

Nuostatos, taikomos nuo 2019-01-01

Apskaičiuojant pozityviąsias pajamas, gali būti atimamos neapmokestinamosios pajamos, atskaitomi leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, susiję su tų pajamų uždirbimu, pagal PMĮ 11 straipsnio nuostatas. Jeigu apskaičiuojama neigiama suma, ši suma nemažina Lietuvos vieneto pajamų.

Jeigu Lietuvos vienetas turi daugiau kaip vieną kontroliuojamąjį užsienio subjektą, kiekvieno iš jų pozityviosios pajamos apskaičiuojamos atskirai.

Kontroliuojamu užsienio subjektu yra laikomas:

 1. kontroliuojamasis užsienio apmokestinamasis vienetas;

 2. Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė, kurios pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei pagal PMĮ 4 str. 1 dalį.

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Skaičiuojant pozityviąsias pajamas, iš nustatytos pozityviųjų pajamų sumos, gali būti:

 • atimamos neapmokestinamosios pajamos (pagal PMĮ 12 str.); bei

 • atskaitomi leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, tačiau tik tie, kurie yra susiję su tokių pajamų uždirbimu, t. y. atitinka PMĮ 17 str. leidžiamiems atskaitymams nustatytus reikalavimus.

Atskaitomos išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis kontroliuojamojo užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Atkreiptinas dėmesys, kad kai yra netiesioginis kontroliuojamojo užsienio vieneto valdymas, t. y. keli Lietuvos apmokestinamieji vienetai kontroliuoja vieną užsienio vienetą, gali būti leidžiama atskaityti tiesiogines sąnaudas, netiesiogines sąnaudas bei veiklos sąnaudas, tačiau priskiriant sąnaudas vienam ar kitam kontroliuojančiam Lietuvos vienetui, būtina atsižvelgti į tokius kriterijus:

 • kokias funkcijas kiekvienas iš kontroliuojančių Lietuvos vienetų atlieka;

 • koks rizikos laipsnis tenka kiekvienam Lietuvos kontroliuojančiam vienetui;

 • koks turtas yra naudojamas vykdant tas funkcijas;

 • kam tenka sprendimo priėmimo teisė ir atsakomybė;

 • į kitus kriterijus, kurie gali paaiškėti konkrečioje situacijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1134

Ši informacija skelbiama:
Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas

Nuostatos, taikomos nuo 2019-01-01

Apskaičiuotos pozityviosios pajamos įtraukiamos į tą Lietuvos vieneto mokestinį laikotarpį, kurį baigiasi kontroliuojamojo užsienio subjekto mokestinis laikotarpis.

Jeigu kontroliuojamojo užsienio subjekto mokestinis laikotarpis nenustatomas, laikoma, kad kontroliuojamojo užsienio subjekto mokestinis laikotarpis sutampa su Lietuvos vieneto mokestiniu laikotarpiu.

Kontroliuojamu užsienio subjektu yra laikomas:

 1. kontroliuojamasis užsienio apmokestinamasis vienetas;

 2. Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė, kurios pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei pagal PMĮ 4 str. 1 dalį.

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Skaičiuojant Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio pajamas, yra svarbu apskaičiuoti jo kontroliuojamųjų užsienio vienetų atitinkamo mokestinio laikotarpio pozityviąsias pajamas.

 1. Jeigu kontroliuojančios Lietuvos vieneto mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, tai galimi tokie atvejai:

 • kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, tai toks Lietuvos vienetas į savo mokesčio bazę turi įskaityti atitinkamai apskaičiuotas to paties mokestinio laikotarpio (t. y. tų pačių kalendorinių metų) to kontroliuojamojo vieneto pozityviąsias pajamas;

 • kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais arba jis nenustatomas, tai laikoma, kad tokio kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, ir kontroliuojantis Lietuvos vienetas į savo mokesčio bazę turi įskaityti atitinkamai apskaičiuotas tų pačių kalendorinių metų to kontroliuojamojo vieneto pozityviąsias pajamas.

 1. Jeigu kontroliuojantis Lietuvos vienetas yra nusistatęs kitokį negu kalendoriniai metai mokestinį laikotarpį, tai galimi tokie atvejai:

 • kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, tada į kontroliuojančiojo Lietuvos vieneto mokesčio bazę įtraukiamos visos kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio, šiuo atveju, tų kalendorinių metų, kurie pasibaigia kontroliuojančio Lietuvos vieneto mokestiniu laikotarpiu, atitinkamai apskaičiuotos pozityviosios pajamos;

 • kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais arba nenustatomas, tai laikoma, kad tokio kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis yra toks pat, kaip ir kontroliuojančio Lietuvos vieneto, ir kontroliuojantis Lietuvos vienetas į savo mokesčio bazę turi įskaityti atitinkamai apskaičiuotas to laikotarpio (sutampančio su Lietuvos įmonės mokestiniu laikotarpiu) kontroliuojamojo vieneto pozityviąsias pajamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1125

Ši informacija skelbiama:
Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas

Apskaičiuotos pozityviosios pajamos turi būti išreikštos eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dieną (paskutinę mokestinio laikotarpio dieną).

Teises aktai