Kooperatinių bendrovių ir kitų ž. ū. veiklą vykdančių vienetų apmokestinimo ypatumai

Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą ir / ar geros agrarinės bei aplinkosaugos žemės būklės palaikymą, žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) žemės ūkio produktų supirkimą iš savo kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių, jų realizavimą, iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Registracijos numeris KM1536

Ši informacija skelbiama:
Kooperatinių bendrovių ir kitų ž.ū. veiklą vykdančių vienetų apmokestinimo ypatumai

Nuo 2018-01-01 kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

Jeigu kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) mokestinio laikotarpio pajamos iš žemės ūkio veiklos, sudaro 50 proc. ir mažiau visų jos pajamų, tai bendrovei taikoma bendra apmokestinamojo pelno apmokestinimo taisyklė, t. y. 2018 metų ir vėlesnių mokestinių metų apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant vieną iš PMĮ 5 straipsnyje nurodytų pelno mokesčių tarifų.

Kitų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per mokestinį laikotarpį sudaro daugiau kaip 50 proc. visų jų pajamų, išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus) ir vienetus, nurodytus PMĮ 5 str. 2 dalyje, taikančius 5 proc. arba 0 proc. tarifą):

  • 2018 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 10 proc. pelno mokesčio tarifą;

  • 2019 metų ir vėlesnių mokestinių metų apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant bendrą apmokestinamojo pelno apmokestinimo taisyklę, t. y. standartinį 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

Iki 2017-12-31, vienetų, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1537

Ši informacija skelbiama:
Kooperatinių bendrovių ir kitų ž.ū. veiklą vykdančių vienetų apmokestinimo ypatumai

Žemės ūkio veiklai yra priskiriama:

  1. žemės ūkio produktų pagaminimas ir apdorojimas;

  1. savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimas;

  1. maisto produktų gamyba iš savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų pardavimas;

  1. paslaugos žemės ūkiui pagal LR Vyriausybės 2012-01-25 nutarimą Nr. 76 „Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“;

  1. tiesioginės ar kompensacinės išmokos, tuo atveju, kai šios išmokos gaunamos palaikyti žemės ūkio veiklos vienetų pajamų lygiui ar kompensuoti pajamų netekimą,

  1. kompensacijos pagal Europos Sąjungos finansinės paramos Lietuvos Respublikos programas už žvejybos laivų atidavimą į metalo laužą pajamų netekimui kompensuoti ar pajamų lygiui palaikyti, jei žemės ūkio veiklos vienetų vykdoma žvejyba pagal Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymą.

Teises aktai