Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarka reglamentuota Finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimų susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM0537

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Leidžiami atskaitymai - tai patirtos įprastinės ir būtinos veiklos išlaidos, susijusios su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis (uždirbtomis) individualios veiklos pajamomis.

Tipinių išlaidų, priskirtinų individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, sąrašas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje (sąrašas nėra baigtinis).

Leidžiami atskaitymai

Paaiškinimai

Perparduodamų prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidos

Prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidos priskiriamos gyventojo individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jeigu jos patirtos pajamoms gauti (uždirbti). Šios išlaidos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais.

Jeigu gyventojas iki veiklos įregistravimo įsigyja medžiagų, žaliavų, detalių ar kitų prekių, kurias vėliau parduoda vykdydamas individualią veiklą, o gautas pajamas priskiria individualios veiklos pajamoms, tai jis gali šių prekių įsigijimo kainą priskirti leidžiamiems atskaitymams, jeigu turi reikalavimus atitinkančius prekių įsigijimo dokumentus.

Trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos

Iki individualios veiklos įregistravimo, taip pat ir įregistravus veiklą, įsigyto trumpalaikio turto (pvz., įrankių ir pan., kurių nudėvėjimas nėra skaičiuojamas), kuris naudojamas vykdomoje veikloje, įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos, jeigu tas turtas nebuvo (nebus) naudojamas asmeniniais tikslais.

Jei trumpalaikis turtas buvo (bus) naudojamas ir asmeniniais tikslais, tai tokio turto įsigijimo išlaidos, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, turėtų būti sumažintos ta dalimi (procentais), kuria turtas buvo (bus) naudojamas asmeniniais tikslais.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (nusidėvėjimas)

Nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas ilgalaikiam turtui, kuris:

 • priklauso gyventojui nuosavybės teise ar įsigytas lizingu, ir

 • naudojamas veikloje ilgiau kaip 1 metus, ir

 • jo kaina ne mažesnė už nusistatytąją, ir

 • turtas, nurodytas mokesčių administratoriui pateiktoje FR0457 formoje.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (išskyrus gyvenamųjų pastatų ir patalpų, lengvųjų automobilių, nenaudojamų teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir / arba nuomojami) atimamos lygiomis dalimis per laikotarpį, ne trumpesnį negu Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo normatyvas metais. Nusidėvėjimo normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje.

Žemės įsigijimo išlaidos negali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidomis laikoma turto įsigijimo kaina su PVM, jei turto įsigijimo momentu gyventojas nėra PVM mokėtojas, t. y. toks gyventojas turto nusidėvėjimą turi skaičiuoti nuo turto įsigijimo kainos su PVM.

Jeigu ilgalaikis turtas priskiriamas individualios veiklos turtui ne tą patį mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais), kurį įsigytas, nustatant to turto įsigijimo išlaidas, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų, turi būti skaičiuojamas sąlyginis nusidėvėjimas, t. y. ilgalaikio turto įsigijimo kaina turi būti sumažinta kainos dalimi, kuri atitinka to ilgalaikio turto sąlyginio nusidėvėjimo sumą. Sąlyginis nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po turto įsigijimo ir skaičiuojamas iki to mokestinio laikotarpio, kurį ilgalaikis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas, pradžios.

Veikloje naudojamo turto eksploatavimo bei remonto išlaidos

Individualioje veikloje naudojamo turto eksploatavimo ir remonto (paprasto) išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos pagal to turto faktinį naudojimą veikloje (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimą individualiai veiklai), neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kuri jų dalis) buvo priskirtos leidžiamiems atskaitymams, ar ne.

Šios išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį patiriamos.

Ilgalaikis turtas turi būti nurodytas formoje FR0457.

Jeigu individualios veiklos turtas buvo naudojamas ne visą mokestinį laikotarpį, tai leidžiamiems atskaitymams turto eksploatavimo ir remonto išlaidos priskiriamos nuo to mėnesio, kurį turtas pradėtas naudoti veikloje.

VSD ir PSD įmokos, mokamos nuo individualios veiklos pajamų

Nuo individualios veiklos pajamų gyventojo mokėtinos PSD ir VSD įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį gautos arba uždirbtos veiklos pajamos, nuo kurių tos įmokos apskaičiuotos. Pavyzdžiui, įmokos apskaičiuotos nuo 2018 m. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų bus priskiriamos šio mokestinio laikotarpio (2018 m.) leidžiamiems atskaitymams, neatsižvelgiant į tai, kada jos bus sumokėtos.

 

Apdraustojo papildomai savo lėšomis mokama pensijų įmoka, priskiriama neleidžiamiems atskaitymams.

 

Gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla pagal pažymą, PSD ir VSD įmokas administruoja SODRA (konsultacijos telefonu 1883, išsami informacija SODROS tinklalapyje www.sodra.lt).

Samdomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos

Jeigu gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, samdo darbuotojus (sudaro darbo sutartį), jo įprastinėms išlaidoms, susijusioms su individualios veiklos pajamų gavimu, galima priskirti:

 • mokamą darbo užmokestį;

 • visus su juo susijusius mokesčius: VSD ir PSD įmokas.

Degalų įsigijimo išlaidos

Reikalaujama pagristi ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, bet ir sunaudotų degalų kiekį veiklos pajamų uždirbimui, t. y. gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo vykdydamas individualią veiklą.

Gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti veiklos naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Degalų sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis. Leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį sunaudotų degalų kiekį, neviršijantį normos.

Telefono ir telefoninio ryšio paslaugų išlaidos

Galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams ir tuo atveju, jeigu telefonas nebuvo deklaruotas FR0457 formoje. Telefono numerio priskyrimas ir naudojimas veikloje turėtų būti įformintas laisvos formos apskaitos dokumentu.

Patirtų telefoninio ryšio paslaugų išlaidų dydis nustatomas pagal gyventojo nusistatytą dalį (procentais), atsižvelgiant į tai, kiek patirtos išlaidos susijusios su vykdoma veikla. Telefono pokalbių sąskaita faktūra turi būti išrašyta veiklą vykdančio gyventojo arba jo šeimos nario vardu (tuo atveju, kai veikloje gyventojas naudoja telefono numerį, išduotą šeimos nario vardu). Taip pat galima priskirti išankstinio apmokėjimo mobiliųjų telefonų pokalbių kortelių įsigijimo išlaidas (SIM kortelės: LABAS, EŽYS, PILDYK ir t. t.), pagrįstas kasos aparato čekiais ir / arba sąskaitomis faktūromis.

Kompiuterinių programų įsigijimo ir interneto ryšio paslaugų išlaidos

Galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jei kompiuterinės programos kaip ilgalaikis turtas, naudojamas individualioje veikloje, yra nurodytos FR0457 formoje, o pats kompiuteris FR0457 formoje nenurodytas.

Kompiuterių programų įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams tik tokiu atveju, jeigu šios programos įsigytos iš nepriklausomų asmenų ir nėra įsigytos iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose arba gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinė teritorija.

Kompiuterių programų susikūrimo išlaidos nepriskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams.

Interneto išlaidas galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jeigu pats kompiuteris FR0457 formoje ir nebuvo nurodytas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0539

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Išlaidų, kurios nėra priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, sąrašas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

Neleidžiami atskaitymai

Paaiškinimai

Gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos

-

Lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos

Išskyrus tuos, kurie naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir / arba nuomojami.

Kompiuterių programų susikūrimo išlaidos

-

Kompiuterių programų įsigijimo išlaidos

Jeigu šios programos yra įsigytos iš asocijuotų asmenų arba yra įsigytos iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, arba gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje.

Į biudžetą mokėtinų PVM ir pajamų mokesčio sumos

-

Pirkimo (importo) PVM

Jeigu gyventojas, kuris yra PVM mokėtojas, jį įtraukė į PVM atskaitą.

Netesybos, baudos, delspinigiai

Netesybos, į biudžetą ir valstybės pinigų fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už teisės aktų pažeidimus.

Išlaidos paramai ir dovanoms

-

Neapmokestinamos pajamos

Neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai. Pavyzdžiui, ūkininkas, kurio pajamos neapmokestinamos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 23 punktą, pardavęs žemės ūkio produkciją, jos pasigaminimo išlaidų negalės priskirti leidžiamiems atskaitymams.

Išmokos užsienio gyventojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėse teritorijose.

-

Išmokos užsienio vienetams

Jeigu jie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose ir išmokas mokantis gyventojas VMI nustatyta tvarka neįrodo, kad tokios išmokos yra susijusios su jas mokančio gyventojo ir jas gaunančio užsienio vieneto įprastine veikla ir kad išmokas gaunantis užsienio vienetas valdo turtą, reikalingą tokiai įprastinei veiklai vykdyti, ir jeigu išmoka ir ekonomiškai pagrįsta ūkinė operacija yra susijusios.

Gyventojo padarytos žalos atlyginimas

-

Kitos išmokos, nuo kurių gyventojas privalėjo išskaičiuoti pajamų arba pelno mokestį, tačiau jo neišskaičiavo.

-

Kitos išlaidos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius.

-

Kitos išlaidos, nesusijusios su veiklą vykdančio gyventojo vykdoma individualia veikla

-

Teises aktai

Registracijos numeris KM0531

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Leidžiamais atskaitymais laikomos gyventojo patirtos su individualios veiklos pajamomis susijusios įprastinės šiai veiklai išlaidos.

Individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas gali pasirinkti iš jų atimti:

 1. faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais, arba

 2. sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų (neprivaloma turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų). Šis būdas netaikomas, kai pajamos (ar jų dalis) gaunamos iš darbdavio.

Laikotarpis

Taisyklė

2019 metai ir vėlesni

Jeigu vykdoma kelių skirtingų rūšių individuali veikla (tame tarpe ir žemės ūkio veikla, jeigu gyventojas  yra PVM mokėtojas):

 • su tokios veiklos pajamų gavimu susiję leidžiami atskaitymai atimami bendrai iš visų rūšių individualios veiklos pajamų, t. y. gyventojas gali leidžiamus atskaitymus atimti iš visų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos;
 • leidžiamais atskaitymais gali pasirinkti tik vieną leidžiamų atskaitymų būdą (faktiškai patirtų išlaidų arba sumą lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų).

Apskaičiuojant pajamų mokestį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, gyventojo pagal individualios veiklos pažymą vykdomos individualios veiklos (ar veiklų, jei pagal pažymą vykdoma ne viena veikla) pajamos ir pajamos iš žemės ūkio veiklos yra sumuojamos, o leidžiami atskaitymai priskiriami visoms gyventojo gautoms (uždirbtoms) individualios pajamoms.

Apskaičiuojant mokėtiną pajamų mokestį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, žemės ūkio veiklos pajamomis gali būti dengiami ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostoliai tiek iš šios veiklos, tiek iš kitos individualios veiklos (veiklų), vykdomos pagal individualios veiklos vykdymo pažymą.

 2018 metai

Jeigu vykdoma kelių skirtingų rūšių individuali veikla:

 • su tokios veiklos pajamų gavimu susiję leidžiami atskaitymai atimami bendrai iš visų rūšių individualios veiklos pajamų, t. y. gyventojas gali leidžiamus atskaitymus atimti iš visų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos;
 • leidžiamais atskaitymais gali pasirinkti tik vieną leidžiamų atskaitymų būdą (faktiškai patirtų išlaidų arba sumą lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų).

2018 m. mokestiniu laikotarpiu su individualios žemės ūkio veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) susiję leidžiami atskaitymai gali būti atimami tik iš šios rūšies veiklos pajamų.

2018 m. mokestiniu laikotarpiu gyventojai vykdantys individualią veiklą, sukauptais mokestiniais nuostoliais gali dengti visų rūšių vykdomos individualios veiklos pajamas, išskyrus 2018 m. mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) apmokestinamąsias pajamas iš žemės ūkio veiklos, kurios šį 2018 m. mokestinį laikotarpį gali būti dengiamos tik ankstesniais nuostoliais iš šios veiklos.

Iki 2017-12-31

Vykdant kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, iš skirtingų veiklos rūšių susidarę mokestiniai nuostoliai gali būti dengiami tik tos rūšies veiklos, dėl kurios tie nuostoliai susidarė, pajamomis.

Kai individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą, tai leidžiamų atskaitymų suma negali viršyti per tą mokestinį laikotarpį gautų individualios veiklos pajamų.

Kai individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą, tai jei gaunami mokestinio laikotarpio nuostoliai (iš individualios veiklos pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir leidžiamus atskaitymus), jų suma perkeliama į kitą mokestinį laikotarpį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0534

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį jos patirtos, jeigu ilgalaikis materialusis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas FR0457 atsižvelgiant į to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimą individualiai veiklai), neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirtos leidžiamiems atskaitymams ar ne.

Svarbu. Jei atliekamas individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto remontas, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, arba rekonstravimas, šio remonto arba rekonstravimo verte yra didinama remontuoto arba rekonstruoto individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina. Ši nuostata netaikoma gyvenamiesiems pastatams ir patalpoms bei lengviesiems automobiliams, išskyrus tuos, kurie naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir / arba nuomojami.

Pagal nuomos sutartį, kurioje nenumatytas nuosavybės teisės perėjimas, pagal panaudos sutartį ar kitais pagrindais, nesusijusiais su nuosavybės teisės perleidimu, individualioje veikloje naudojamo nenuosavo ilgalaikio materialiojo turto remonto, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, arba rekonstravimo sąnaudos (kai turtas individualioje veikloje naudojamas ne 100 proc. – turto dalies priskyrimą individualiai veiklai atitinkanti tokių sąnaudų dalis) atskaitomos iš individualios veiklos pajamų:

 • lygiomis dalimis per sutartyje numatytą to turto naudojimo individualioje veikloje laikotarpį, pradedant nuo kito mėnesio po remonto ar rekonstravimo darbų užbaigimo dienos,

 • kai sudaryta neterminuota sutartis: per Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 36 mėnesiai.

Ši nuostata netaikoma gyvenamiesiems pastatams ir patalpoms bei lengviesiems automobiliams, išskyrus tuos, kurie naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir / arba nuomojami.

Jeigu sutartis nutraukiama prieš terminą, likusi remonto arba rekonstravimo sąnaudų dalis, kuri dar nebuvo įtraukta į leidžiamus atskaitymus, negali būti atskaitoma iš individualios veiklos pajamų.

Pavyzdys

Lietuvos nuolatinis gyventojas vykdo individualią veiklą, jos rūšis yra prekyba maisto ir ne maisto prekėmis. Gyventojas individualioje veikloje naudoja 100 proc. jam nuosavybės teise priklausantį komercinį pastatą, jį deklaruoja FR0457 formoje.

Pastato vertė, nuo kurios skaičiuojamas nusidėvėjimas yra 58 000 Eur. Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas minėto pastato nusidėvėjimo normatyvas 15 metų. Mėnesiui tenkanti pastato nusidėvėjimo suma: 58 000 : 180 mėn. = 322 Eur. Pastatas pradėtas naudoti individualioje veikloje nuo 2018 m. kovo 1 d.

Gyventojas 2018 m. rugpjūčio – spalio mėn. atliko pastato remontą, kuris pagerino pastato naudingąsias savybes, remontas užbaigtas 2018 m. spalio mėn., pastato remonto vertė 34 000 Eur.

Pastato nusidėvėjimas 2018 m. bus skaičiuojamas taip:

1. Nusidėvėjimo suma nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. lapkričio 1 d.:

58 000 : 180 mėn. = 322 x 8 mėn. = 2 578 Eur;

2. Nusidėvėjimo suma nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.:

55 422 (58 000 – 2 578) + 34 000 = 89 422 : 172 mėn. (180 mėn. – 8 mėn.) = 520 x 2 mėn. =1 040 Eur.

Iš viso pastato nusidėvėjimo suma per 2018 m. bus 3 618 (2 578 + 1 040) Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0540

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje.

Jei turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje ir individualios veiklos turtui priskiriama tik tam tikra turto dalis, jos įsigijimo išlaidomis laikoma atitinkama apskaičiuotos šio ilgalaikio turto įsigijimo kainos dalis, atitinkanti mokesčių administratoriui deklaruotą (FR0457 formoje) to ilgalaikio turto naudojimo individualioje veikloje dalį procentais, kuri tokiu atveju negali būti didesnė negu:

Ilgalaikio turto grupė

Maksimali išlaidoms priskiriama ilgalaikio turto įsigijimo kainos dalis

Pastatai, patalpos, kiti statiniai

90 proc.

Mašinos ir įrengimai

90 proc.

Minkštasis inventorius (patalynė ir kt.), ūkinis inventorius (garso ir vaizdo aparatūra, mikrobangų krosnelės ir kt.), baldai

90 proc.

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

90 proc.

Krovininiai automobiliai, autobusai, laivai, lėktuvai, priekabos ir puspriekabės

90 proc.

Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos, žemės ūkio inventorius (akėčios, plūgai ir kt.)

90 proc.

Daugiamečiai sodiniai

90 proc.

Mobiliojo ryšio priemonės

50 proc.

Kitas ilgalaikis turtas

90 proc.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0548

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Gyventojas turi teisę, atimdamas individualios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas, nesilaikyti Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

 1. įsigytas ilgalaikis turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios);

 2. įsigytas turtas gyventojo individualioje veikloje bus naudojamas ne trumpiau kaip 36 mėnesius;

 3. įsigytas ilgalaikis turtas yra priskirtinas LR pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nurodytoms ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“. Jeigu įsigytas ilgalaikis turtas priklauso grupėms „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“, nesilaikyti LR pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų galima tik tuo atveju, jeigu šis turtas būtinas kitam materialiajam turtui eksploatuoti.

Gyventojas deklaruodamas turtą kaip individualios veiklos turtą privalo nurodyti, ar bus naudojamasi aukščiau paminėtomis 3 išlygomis dėl nustatytų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų nesilaikymo. Jei individualios veiklos ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo išlaidos iš individualios veiklos pajamų pagal 3 paminėtas išlygas atimtos nesilaikant nustatytų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų, gyventojo individualioje veikloje buvo naudojamas trumpiau kaip 36 mėnesius, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus ar trečiųjų asmenų nusikalstamą veiklą, tai nuo individualios veiklos pajamų apskaičiuotas praėjusių mokestinių laikotarpių gyventojų pajamų mokestis perskaičiuojamas taikant LR pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. Atitinkamai, leidžiamiems atskaitymams priskiriama įsigijimo išlaidų dalis apskaičiuojama koreguojant tam mokestiniam laikotarpiui tenkančią įsigijimo išlaidų dalį, apskaičiuotą pagal nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, pagal mėnesių skaičių, kurį tas turtas buvo mokestiniu laikotarpiu faktiškai naudojamas individualioje veikloje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0546

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto įsigijimo išlaidos vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams nustatyta tvarka gali būti priskiriamos tik esant kito sutuoktinio sutikimui šį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti kaip individualios veiklos turtu.

Nesant tokio sutikimo, vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams nustatyta tvarka gali būti priskiriama ne daugiau kaip 50 proc. nustatyta tvarka apskaičiuotos tokio individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų sumos.

Kai parduodamas arba kitaip perleidžiamas vieno iš sutuoktinių individualioje veikloje naudotas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimas turtas, individualią veiklą vykdančiam (vykdžiusiam) gyventojui tenkanti šio turto įsigijimo kainos dalis mažinama nustatyta tvarka iš gyventojo individualios veiklos pajamų atskaityta to turto įsigijimo išlaidų suma. Tuo atveju, kai individualią veiklą vykdantis (vykdęs) sutuoktinis parduoto ar kitu būdu perleisto sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turėto ilgalaikio turto nusidėvėjimą (amortizaciją) skaičiavo nuo visos šio turto įsigijimo kainos, leidžiamiems atskaitymams priskiriama to turto įsigijimo kainos dalis, kuri nebuvo atskaityta nustatyta tvarka, laikantis nuostatos, kad visos pardavus ar kitaip perleidus minimą turtą gautos pajamos yra šį turtą individualioje veikloje naudojusio sutuoktinio pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2491

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos VSD įmokų sumos, atitinkančios:

12,52 proc. - kai asmuo papildomai nekaupia;

14,32 proc. - kai asmuo kaupia pensijai papildomai 1,8 proc. (2019 m.);

14,62 proc. - kai asmuo kaupia pensijai papildomai 2,1 proc. (2020 m.);

14,92 proc. - kai asmuo kaupia pensijai papildomai 2,4 proc. (2021 m.);

15,22 proc. - kai asmuo kaupia pensijai papildomai 2,7 proc. (2022 m.);

15,52 proc. - kai asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0550

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Jeigu kelionė yra susijusi su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) ir tai yra įprastinės gyventojo, vykdančio individualią veiklą, išlaidos, tai jos galėtų būti pripažintos leidžiamais atskaitymais. Minėtos išlaidos gali būti pripažintos individualios veiklos leidžiamais atskaitymais, jeigu jos yra pagrįstos sąskaitomis faktūromis arba kasos aparato kvitais.

Pažymėtina, kad remiantis mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 2.5 punktu, tais atvejais, kai parduodant keleivinio transporto bilietus neprivaloma išduoti kasos aparato kvito, keleivinio transporto išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal teisės aktų reikalavimus atitinkančius keleivinio transporto bilietus.

Nuolatinių bilietų įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams ta dalimi, kiek gyventojas juos naudoja kelionėms individualios veiklos tikslais. Šią dalį gyventojas apsisprendžia ir laisvos formos dokumentu pasitvirtina pats.

Atsižvelgiant į tai, kad leidžiamais atskaitymais pripažįstamos išlaidos,turi būti susijusios su pajamų uždirbimu ir įprastinės vykdomai veiklai, gyventojas, atsižvelgdamas į savo veiklos pobūdį ir važiavimo visuomeniniu transportu dažnumą, turėtų pats nusistatyti, kokiu dokumentu (pvz., surašytu laisvos formos aktu, kuriame nurodytas kelionės tikslas ir kita susijusi informacija), patirtos transporto išlaidos bus susietos su individualios veiklos pajamų uždirbimu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0543

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Kai prekių gavimo dokumentuose yra nurodyta bendra prekių kaina, pvz. kilogramo, norint įvertinti išlaidas gautoms prekių pardavimo pajamoms, reikia apskaičiuoti kiekvienos prekės savikainą ir šiuos duomenis užfiksuoti laisvos formos akte.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0532

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Gyventojai, kurie nustatyta tvarka įregistruoja individualią miškų ūkio veiklą, iš gautų per mokestinį laikotarpį individualios veiklos pajamų gali atimti leidžiamus atskaitymus, t. y. faktiškai gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos gali būti mažinamos patirtomis įprastinėmis šiai veiklai išlaidomis. Todėl su turto paruošimu ir pardavimu susijusios išlaidos (biržės atrėžimo, miško kirtimo bei ištraukimo (ruošos) ir miško atkūrimui patirtos išlaidos) bei kitos įprastinės šiai veiklai vykdyti patirtos išlaidos gali būti atimamos iš gautų individualios veiklos pajamų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0554

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Individualios veiklos pagal pažymą išlaidų dalis, kuri tenka per mokestinį laikotarpį gautoms arba uždirbtoms pajamoms, yra priskiriama leidžiamiems atsakymams. Todėl minėtu atveju, gyventojo patirtos miško apželdinimo išlaidos bus traukiamos į leidžiamus atskaitymus tuomet, kai atželdintas miškas, jį nukirtus, bus parduotas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0555

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Gyventojo, kuris verčiasi individualia taksi veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios gyventojo patirtos įprastinės, šiai veiklai būdingos, išlaidos (išlaidų dalis, tenkanti per mokestinį laikotarpį gautoms arba uždirbtoms pajamoms). Tokios išlaidos apima:

 • lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, jeigu lengvasis automobilis naudojamas teikiant transporto paslaugas;

 • automobilio eksploatavimo (degalų, tepalų ir pan.) įsigijimo išlaidas;

 • draudimo išlaidas;

 • nuomos išlaidas, jeigu automobilis nuomojamas;

 • reklamos išlaidas;

 • valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas;

 • privalomas rinkliavas bei mokesčius;

 • kitas išlaidas, susijusias su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu).

Ilgalaikio turto, įskaitant lengvąjį atomobilį, įsigijimo išlaidos

 

Gyventojas, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį materialųjį turtą (ar jo dalį), privalo VMI pateikti užpildytą FR0457 formos pranešimą. Šis pranešimas pateikiamas kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti kitą (anksčiau nedeklaruotą) ilgalaikį turtą.

 

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidomis laikoma turto įsigijimo kaina su PVM, jei turto įsigijimo momentu gyventojas nėra PVM mokėtojas, todėl toks gyventojas turto nusidėvėjimą turi skaičiuoti nuo turto įsigijimo kainos su PVM. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris atitinka tai ilgalaikio turto grupei Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą metais.

 

Apskaičiuotą nusidėvėjimą galima priskirti leidžiamiems atskaitymams, jei tenkinamos tam tikros sąlygos:

 1. turtas priklauso gyventojui nuosavybės teise arba gautas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas;

 2. turtas yra naudojamas individualioje veikloje;

 3. turtas yra priskirtas individualios veiklos turtui pateiktoje pranešimo FR0457 formoje.

Jei turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje ir individualios veiklos turtui priskiriama tik tam tikra turto dalis, jo įsigijimo išlaidomis laikoma atitinkama apskaičiuotos šio ilgalaikio turto įsigijimo kainos dalis, atitinkanti VMI deklaruotą to ilgalaikio turto naudojimo individualioje veikloje dalį procentais.

 

Jeigu ilgalaikis turtas priskiriamas individualios veiklos turtui ne tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kurį įsigytas, nustatant jo įsigijimo išlaidas, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų, iš ilgalaikio turto įsigijimo dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atimama ta kainos dalis, atitinkanti to ilgalaikio turto sąlyginio nusidėvėjimo per laikotarpį nuo jo įsigijimo iki to mokestinio laikotarpio, kurį ilgalaikis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas, pradžios, sumą.

 

Degalų įsigijimo išlaidos

 

Gyventojas, norintis leidžiamais atskaitymais pripažinti patirtas degalų įsigijimo išlaidas, turi pagrįsti ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, o ir sunaudotų degalų kiekį individualios veiklos pajamų uždirbimui, t. y. gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo vykdydamas individualią veiklą.

 

Tam tikslui gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės naudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Degalų sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į:

 • gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis, arba

 • kontrolines (bazines) kuro sąnaudų normas pagal Automobilių kuro normų nustatymo metodiką, patvirtintą Susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 (nuo 2015-11-06 šios įsakymo nuostatos negalioja).

Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu automobilis buvo priskirtas individualios veiklos turtui pagal pateiktą pranešimo FR0457 formą.

 

Individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu:

 • ilgalaikis materialusis turtas buvo priskirtas individualios veiklos turtui pagal pateiktą pranešimo FR0457 formą;

 • atsižvelgiant į to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimą individualiai veiklai) per mokestinį laikotarpį;

 • neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirtos leidžiamiems atskaitymams ar ne.

Teises aktai