Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos faktiškai patirtos vieneto įprastinės veiklos sąnaudos, būtinos šio vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

Vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Registracijos numeris KM0557

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos vieneto įprastinės veiklos sąnaudos, būtinos šio vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Apskaičiuojant vieneto pelno mokesčio bazę, visos to vieneto veikloje patirtos sąnaudos, jeigu jos susijusios su pajamų uždirbimu iš tos veiklos, yra leidžiami atskaitymai, jeigu PMĮ nenustato ko kita.

Vieneto leidžiamiems atskaitymams paprastai gali būti priskiriama (jei vienetui teikia ekonominę naudą; sąrašas nėra baigtinis):

 • žaliavų ir medžiagų išlaidos;

 • gamybos atliekų išlaidos;

 • laboratoriniams bandymams sunaudotos produkcijos išlaidos;

 • parduotų prekių įsigijimo kaina;

 • žemės rekultivavimo darbų išlaidos;

 • materialinių vertybių sandėliavimo (saugojimo) išlaidos;

 • autotransporto priemonių eksploatavimo išlaidos;

 • raštinės ir biuro reikmenų įsigijimo išlaidos;

 • patalpų nuomos išlaidos;

 • išlaidos už bankų paslaugas;

 • skolinių įsipareigojimų perleidimo (faktoringo) sutarčių išlaidos;

 • rinkos paieškos išlaidos;

 • konsultacinės, juridinės, informacinės ir pan. išlaidos;

 • darbuotojų rengimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos;

 • darbo saugos ir darbuotojų sveikatos apsaugos išlaidos;

 • sanitarijos ir higienos išlaidos;

 • geriamojo vandens įsigijimo išlaidos;

 • biuro interjero puošimo išlaidos;

 • darbo apmokėjimo ir kitos su darbu susijusios sąnaudos;

 • tantjemų išlaidos;

 • draudimo įmokos;

 • palūkanų už paskolas ir įmokų, susijusių su paskolų garantijomis gavimo išlaidos;

 • miško atkūrimo, ugdymo, priežiūros, apsaugos, rekreacijos, gyvūnijos gausinimo, miško kelių bei miško žemių sausinimo sistemos įrengimo, priežiūros bei remonto darbų sąnaudų išlaidos;

 • išlaidos, patirtos miestų inžinerinei infrastruktūrai plėtoti;

 • sąnaudos patirtos planuojant pirkti kito vieneto akcijas;

 • holdingo bendrovių valdymo išlaidos;

 • sumos, nuo kurių pagal VSDĮ nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (IĮ savininko, TŪB tikrojo nario, KŪB tikrojo nario, mažosios bendrijos nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos;

 • išlaidos darbuotojų naudai, kurios yra GPM objektas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0821

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Situacija

Komentarai

Įmonė teikia konsultacines paslaugas. Patalpose, kuriose teikiamos konsultacinės paslaugos, naudojamas kavos aparatas, t. y. kava (arbata) gali vaišintis šių paslaugų gavėjai. Tokio pobūdžio išlaidos įvertinamos nustatant konsultacinių paslaugų kainą, tačiau kaip atskira paslauga (prekė) sąskaitoje už konsultacines paslaugas neišskiriama.

Įmonės kavos (arbatos) įsigijimo kaina bei kavos aparato nusidėvėjimo, eksploatavimo bei remonto sąnaudos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 17 str.).

Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava nemokamai vaišinasi įmonės darbuotojai.

Kavos aparato įsigijimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 17 str.), o kavos (arbatos, cukraus) įsigijimo išlaidos – neleidžiamiems atskaitymams (PMĮ 31 str. 1 d. 13 p.).

Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava (arbata) už užmokestį (monetas įmetus į kavos aparatą) vaišintis gali tiek įmonės darbuotojai, tiek klientai.

Įmonės kavos (arbatos) įsigijimo išlaidos bei kavos aparato nusidėvėjimo, eksploatavimo bei remonto sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 17 str.).

Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava (arbata) yra vaišinami tik reprezentacinių renginių svečiai.

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama ne daugiau kaip 50 proc. tokių sąnaudų ir atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 proc. įmonės pajamų per mokestinį laikotarpį (viršijanti suma – neleidžiami atskaitymai) (PMĮ 22 str.).

 

Apskaičiuojant iki 2018 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokestį ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama 75 proc. tokių sąnaudų, (viršijanti suma – neleidžiami atskaitymai) (PMĮ 22 str.).

Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava (arbata) nemokamai gali vaišintis įmonės darbuotojai. Esant reikalui, kava yra vaišinami ir reprezentacinių renginių svečiai.

Kavos aparato įsigijimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamoms atskaitymams (PMĮ 17 str.).

Kavos (arbatos, cukraus) įsigijimo išlaidos:

 • darbuotojams – priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams (PMĮ 31str. 1 d. 13 p.);

 • reprezentacijai (apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį) – ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama ne daugiau kaip 50 proc. tokių sąnaudų ir atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 proc. įmonės pajamų per mokestinį laikotarpį (viršijanti suma – neleidžiami atskaitymai) (PMĮ 22 str.);

 • reprezentacijai (apskaičiuojant iki 2018 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokestį) – ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama ne daugiau 75 proc. sąnaudų (viršijanti suma – neleidžiami atskaitymai) (PMĮ 22 str.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0567

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Sunaudotų degalų (kuro) ir elekros įsigijimo kaina, taip pat kitos degalus (kurą) ir elektrą naudojančios priemonės eksploatavimo išlaidos (pvz., naudojant įmonės veikloje automobilį – perduotų naudoti tepalų, padangų, plovimo medžiagų, filtrų, įvairių smulkių detalių įsigijimo kaina ir kt.) priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų.

Vieneto buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų ir susijusios su degalus (kurą) ir elektrą naudojančių priemonių panaudojimu, turi būti pagrįstos dokumentais, iš kurių būtų galima spręsti, kad degalai (kuras) ir elektra sunaudoti vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.

Leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik faktiškai sunaudotą (siejamą su įmonės pajamų uždirbimu) degalus (kurą) ir elektrą naudojančiai priemonei tenkantį degalų (kuro) ir elektros kiekį, neviršijant nustatyto norminio kiekio.

Atsižvelgdamas į veiklos pobūdį ir kitas darbo sąlygas, vienetas pats nusistato, kokiais dokumentais, patvirtintais atsakingų asmenų parašais, turi būti įforminamas degalų (kuro) ir elektros bei kitų su degalus (kurą) ir elektrą naudojančių priemonių eksploatavimu susijusių medžiagų sunaudojimas, pvz., gali būti naudojami degalų (kuro) ir elektros nurašymo aktai, degalų (kuro) ir elektros sunaudojimo ataskaitos ir pan. Tokiu būdu degalų ir kitos su autotransporto priemonių naudojimu susijusios sąnaudos leidžiamais atskaitymais gali būti pripažintos ir be automobilio kelionės lapų (t. y. dokumentų, kuriuose detaliai nurodyti maršrutai, kuriais automobilis važiavo).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0560

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Jeigu įmonė leidžia darbuotojui naudotis įmonei priklausančiu automobiliu ne tik darbo tikslais ir toks automobilio naudojimas pripažįstamas darbuotojo pajamomis natūra GPM tikslais, kurios apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos visos šio automobilio nusidėvėjimo, draudimo, eksploatavimo ir remonto išlaidos. Leidžiamiems atskaitymams taip pat gali būti priskirtos kuro įsigijimo išlaidos.

Leidžiamiems atskaitymams taip pat gali būti priskiriamos mokėtino į biudžetą PVM sąnaudos, kai šis PVM apskaičiuojamas nuo darbuotojo pajamų natūra sumos pagal PVMĮ nuostatas (dėl suvartojimo privatiems poreikiams).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0656

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos draudimo įmokos, jeigu draudimo objektas susijęs įmonės pajamų uždirbimu.

Draudimo objektas gali būti turtiniai interesai, susiję su turto valdymu, naudojimu, disponavimu, su draudėjo padaryta žala fizinio asmens turtui (ar tam fiziniam asmeniui) ar juridinio asmens turtui.

Draudimo įmokos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kai:

 1. draudžiamas įmonės turtas ir sutartyje numatoma, kad draudimo išmoką, įvykus draudiminiam įvykiui, gaus įmonė - draudėja;
 1. turtą apdraudžia ne savininkas, o turto nuomininkas (panaudos gavėjas), tai išsinuomoto ar panaudos sutarčių pagrindu naudojamo turto draudimo įmokos (premijos), apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atimamos iš pajamų, neatsižvelgiant į tai, kas yra draudimo išmokos gavėjas, jei tas turtas naudojamas pajamoms uždirbti;
 1. kreditorius sutartyje nustatytam paskolos suteikimo laikotarpiui savo naudai apdraudžia už suteiktą paskolą įkeistą turtą, tai draudimo įmokų (premijų) sumas toks kreditorius gali priskirti leidžiamiems atskaitymams, jeigu paskolos suteikimas susijęs su jo pajamų uždirbimu;
 1. turto nuomininkas apdraudžia turtą nuomotojo (to turto juridinio savininko) naudai (pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis turimas ilgalaikis turtas);
 1. turto savininkas įkeičiamą turtą privalo apdrausti kreditoriaus naudai, jeigu turto įkeitimo operacija susijusi su įmonės pajamų uždirbimu;
 1. įmonė draudžia bendrąją civilinę atsakomybę už nuostolius (žalą), kurie gali būti padaryti tretiesiems asmenims arba jų turtui, tai įmonė apsidraudžia pati (apdraudžia savo atsakomybę trečiųjų asmenų atžvilgiu), o ne trečiųjų asmenų turtą, nors įvykus draudiminiam įvykiui, nuostoliai kompensuojami tretiesiems asmenims;
 1. transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, tuo atveju, jei įmonė transporto priemonę naudoja savo veikloje pajamoms uždirbti;
 1. pagal nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) sutartis naudojamos transporto priemonės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokos (premijos) pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, neatsižvelgiant į tai, kad draudimo liudijimo (poliso) eilutėje „Draudėjas“ įrašytas transporto priemonės savininko, o ne nuomininko, apdraudusio transporto priemonę, duomenys. Jeigu transporto priemonės nuomos terminas trumpesnis už draudimo liudijimo (poliso) sutartyje nustatytą tos transporto priemonės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo laikotarpį arba, kai nepasibaigus transporto priemonės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo laikotarpiui, lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama, tai prie leidžiamų atskaitymų priskiriama draudimo įmokų (premijos) dalis, proporcingai tenkanti nuomotos transporto priemonės naudojimo laikotarpiui. Šioms draudimo sąnaudoms pagrįsti nuomininkas turi turėti draudimo sutarties (poliso) kopiją;
 1. patronuojančios įmonės draudžia savo dukterinių įmonių turtą, draudimo įmonei apmokėdamos visą draudimo sumą. Draudimo liudijime nurodoma, kad pagrindinis draudėjas yra patronuojanti įmonė, o papildomi draudėjai – dukterinės įmonės. Patronuojanti įmonė ir dukterinės įmonės pasirašo sutartį, kurioje dukterinės įmonės įgalioja patronuojančią įmonę pasirašyti draudimo liudijimą ir įsipareigoja kompensuoti patronuojančios įmonės už jas sumokėtą draudimo įmoką. Draudimo polise atskirai nurodoma dukterinėms įmonėms priklausančio turto kaina ir priklausančios sumokėti draudimo įmokos dalis. Kadangi naudos gavėjai yra dukterinės įmonės (jos gauna draudimo išmokas, įvykus draudiminiam įvykiui), patronuojančios įmonės už dukterines įmones sumokėtos draudimo sumos nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams, o dukterinių įmonių grąžintos sumos nepriskiriamos pajamoms. Tokiais atvejais laikoma, kad gautos lėšos tik kompensuoja patronuojančios įmonės išlaidas. Dukterinių įmonių patronuojančiai įmonei sumokėtos patirtų išlaidų kompensavimo sumos, nustatant apmokestinamąjį pelną, pripažįstamos dukterinių įmonių leidžiamais atskaitymais pagal jų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, kuriuose nurodomas draudimo poliso ir sutarties tarp patronuojančios ir dukterinių įmonių numeriai bei datos. Be to, sąnaudoms pagrįsti dukterinės įmonės turi turėti draudimo poliso kopijas;
 1. vienetas apsidraudžia pats save nuo galimų nuostolių, kuriuos patirtų, jei darbuotojui atsitiktų nelaimingas atsitikimas, o draudimo sutartyje numatoma, kad draudimo išmoką, įvykus draudiminiam įvykiui, gaus vienetas – draudėjas, tai draudimo įmokų (premijų) sumos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, nes vienetas, norėdamas valdyti veiklos riziką, siekia ekonominės naudos. Jeigu įvykus draudiminiam įvykiui gauta draudimo suma bus išmokėta darbuotojui, ši išmokėta suma nebus laikoma sąnaudomis, priskiriamomis leidžiamiems atskaitymams. Atkreipiamas dėmesys, kad jeigu gyvybės draudimo sutartyje nurodoma, kad draudimo terminui pasibaigus išmokos gavėju yra įmonė, tačiau įvykus draudiminiam įvykiui – apdraustasis darbuotojas, tokiu atveju būtų kompensuojami ne vieneto, o darbuotojo patirti nuostoliai, todėl draudimo įmokos pagal tokią sutartį negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Vienetų patirtos draudimo įmokų sąnaudos, būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, neatsižvelgiant į tai, ar šių įmokų gavėjai yra Lietuvos vienetai, ar užsienio vienetai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0561

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Įmonė apdraudė darbuotoją 10 metų investiciniu gyvybės draudimu. Sutartyje nurodyta, kad naudos gavėjas – įmonė.

Sąnaudomis, priskiriamomis leidžiamiems atskaitymams, laikomos draudimo įmokos, jeigu draudimo objektas susijęs su įmonės pajamų uždirbimu. Pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnį draudimo objektu gali būti turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. Investicinis gyvybės draudimas teisės aktuose nėra išskirtas iš kitų gyvybės draudimo rūšių.

Pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis, kurios sudaromos vieneto naudai, draudimo įmonei mokamos draudimo įmokos gali būti priskiriamos vieneto leidžiamiems atskaitymams. Atitinkamai, pagal PMĮ 12 str. 2 punkto nuostatas, tuo atveju, kai vienetas gauna draudimo išmoką ne dėl draudiminio įvykio, bet pasibaigus jo naudai sudarytai investicinio gyvybės draudimo sutarčiai, tai visą gautą (gautiną) išmokos sumą vienetas turi priskirti apmokestinamosioms pajamoms.

Gyvybės draudimo sutarties laikotarpiu uždirbtos investicijos pajamos ar patirtos investicijos sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nėra pripažįstamos.

Tačiau jei įmonė sudaro sutartį, kurios tikslas nėra jos turtinių interesų draudimas, o sudaryta sutartimi siekiama uždirbti investicinės veiklos pajamų, tai toks lėšų investavimas PMĮ tikslais laikomas finansiniu turtu. Atitinkamai, pagal tokią investavimo sutartį uždirbtos investicinės veiklos pajamos bei patirtos sąnaudos turi būti pripažįstamos per visą sutarties laikotarpį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0564

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Darbuotojui išmokėtų dienpinigių dalis, kuri viršija Vyriausybės nustatytas normas, yra GPM objektas, todėl pagal PMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas yra priskiriama leidžiamiems atskaitymams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0572

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Įmonės leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal GPMĮ nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

Todėl darbuotojams sumokėti delspinigiai už pavėluotą darbo užmokesčio mokėjimą, apskaičiuojant pelno mokestį, yra priskiriami įmonės leidžiamiems atskaitymams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0652

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Iš darbo biržos gautomis kompensacijomis turi būti mažinamos darbo užmokesčio sąnaudos, todėl šios iš darbo biržos gautos kompensacijos įmonės pajamoms nepriskiriamos (jomis mažinamos sąnaudos). Atitinkamai, leidžiamiems atskaitymams priskiriama darbo užmokesčio dalis, kurios nekompensuoja darbo birža.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0574

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Išlaidų darbuotojo naudai priskyrimas leidžiamiems atskaitymams siejamas ne tiek su vieneto pajamų uždirbimu ar ekonominės naudos gavimu, o su darbuotojų gautos naudos priskyrimu gyventojų pajamų mokesčio objektui.

Todėl darbuotojui išmokėta pašalpa dėl sutuoktinio mirties, apskaičiuojant pelno mokestį, gali būti priskiriama įmonės leidžiamiems atskaitymams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0575

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Įmonės leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal GPMĮ nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

Kadangia pašalpa išmokėta mirusio darbuotojo sutuoktinei (ne įmonės darbuotojai), ši pašalpos suma, apskaičiuojant pelno mokestį, priskiriama įmonės neleidžiamiems atskaitymams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0571

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos faktiškos gamybinės atliekos pagal įmonės nusistatytus normatyvus, atsižvelgiant į gamybos technologinio proceso (darbų atlikimo, paslaugų teikimo) specifiką, t. y. jos įtraukiamos į gamyboje sunaudotų žaliavų (medžiagų) savikainą.

Gamybinėmis atliekomis laikomos medžiagų (žaliavų), pusgaminių ir kitų materialinių išteklių, susidarančių produkcijos gamybos (darbų atlikimo, paslaugų teikimo) procese, likučiai, visiškai arba iš dalies praradę pirmines vartojimo savybes (chemines ar fizines). Nustatant gamybinių atliekų normas, privaloma laikytis atitinkamą veiklos sritį reguliuojančios institucijos (ministerijos ar žinybos) nustatytos normų apskaičiavimo tvarkos bei kitų teisės aktų nuostatų (kai ministerijos ar kitos institucijos tokių tvarkų nuostatas ar kitus medžiagų suvartojimą reglamentuojančius teisės aktus yra patvirtinusios).

Grąžinamosios gamybinės atliekos, t. y. tokios gamybinės atliekos, kurios gali būti panaudojamos gamyboje arba parduodamos, turi būti įvertintos, sumažinus materialinių vertybių sąnaudas. Tokios atliekos įkainojamos pagal įmonės nusistatytą metodiką. Medžiagų likučiai, kurie pagal nustatytą technologiją perduodami į kitus gamybinius padalinius (cechus), kaip pilnavertės medžiagos (žaliavos) kitų rūšių gaminiams gaminti (darbams atlikti, paslaugoms teikti) taip pat įkainojami pagal įmonės nusistatytą metodiką. Gamybinėms atliekoms nepriskiriama šalutinė produkcija, kuri gaunama technologinio proceso metu.

Vienetų, besiverčiančių gyvulininkyste, dėl virusinių ligų arba užkrečiamų ligų patirti kritusių gyvūnų nuostoliai priskiriami leidžiamiems atskaitymams tuo atveju, jeigu vienetas turi dokumentus, patvirtinančius virusinės ar užkrečiamos ligos protrūkio faktą.

Vienetų, kurie verčiasi augalininkyste, patirti nuostoliai dėl žuvusių pasėlių dėl gamtos jėgos (sausros, liūtys, vėjas, kruša, šalnos ir kt.) priskiriami leidžiamiems atskaitymams, jeigu yra vieneto sudarytos komisijos žalos dydžiui įvertinti ir nustatyti, protokolai arba kiti dokumentai, patvirtinantys gamtos jėgos sukeltų stichijų faktą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0569

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Jeigu pasibaigus mokestiniam laikotarpiui vienetas metines premijas išmoka darbo apmokėjimo lėšų (kaip priedą prie darbuotojų atlyginimo) ir minėtos premijos buvo apskaitomos vieneto praėjusio mokestinio laikotarpio veiklos išlaidose bei dydis buvo įtrauktas į vieneto praėjusio mokestinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą, tai pagal PMĮ 7 str. nustatytą sąnaudų kaupimo principą, tokios išmokėtos premijos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams mokestinį laikotarpį, kurį šios premijos išmokamos.

Nuo praėjusį mokestinį laikotarpį išmokėtų metinių premijų apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, pagal PMĮ 7 straipsnyje nustatytą sąnaudų kaupimo principą, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams mokestinį laikotarpį, kurį šios premijos yra apskaičiuotos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0655

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Kai įmonė tik einamaisiais metais pradėjo tiksliai skaičiuoti darbuotojų atostoginių kaupimus nepanaudotoms atostogoms, tai už einamuosius metus apskaičiuotos sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, o ankstesnių metų atostoginių sumos leidžiamiems atskaitymams galės būti priskiriamos tik tuomet, kai darbuotojas eis atostogauti ir naudos už tuos ankstesnius metus sukauptas atostogų dienas ir jam bus išmokėta atitinkama atostoginių suma.

Tuo atveju, jeigu sudarant finansinę atskaitomybę, leidžiamiems atskaitymams priskirti atostoginių kaupimai inventorizuojami ir metų pabaigoje patikslinama atostoginių kaupimų suma pagal kiekvieną darbuotoją, ir po patikslinimo, gruodžio 31 dieną, finansinėje apskaitoje dėl tam tikrų priežasčių (pvz., metų viduryje darbuotojui padidintas darbo užmokestis) apskaičiuojami didesni atostoginių kaupimai, t. y. kaupimų atostoginiams suma metų pabaigoje yra mažesnė nei iki tos pačios datos apskaičiuota vidutinė darbo užmokesčio už likusias nepanaudotas atostogų dienas suma, tai finansinėje apskaitoje sudaromas papildomas kaupimas atostoginiams, kuris, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti priskiriamas leidžiamiems atskaitymams. Jeigu kaupimų atostoginiams suma metų pabaigoje yra didesnė, tai finansinėje apskaitoje mažinamos sąnaudos, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, mažina leidžiamus atskaitymus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0651

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos tokiai veiklai įprastinės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Vadinasi, atvirukų įsigijimo ir jų siuntimo patirtos sąnaudos, kaip būtinos ir įprastinės, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0640

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Tuo atveju, jeigu sutartyse su užsienio atlikėjais nustatyta, kad atvykusių atlikėjų apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos yra atliekamo koncerto kainos sudėtinė dalis, tai visą suteiktų paslaugų kainą (įskaitant atvykusių atlikėjų apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas) vienetas gali priskirti leidžiamiems atskaitymams kaip sąnaudas, būtinas pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0643

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos darbuotojų rengimo ir perkvalifikavimo išlaidos, įskaitant personalo apmokymą dirbti įrengimais, įvaldyti (diegti) naujas technologijas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos (įskaitant užsienio kalbų kursus), kai tai susiję su jų einamomis pareigomis.

Kvalifikacijos kėlimas suprantamas kaip apmokymas trumpalaikiuose kursuose, kuriuose darbuotojai tik tobulina savo kvalifikaciją, įgytą anksčiau. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudoms nepriskiriamos darbuotojų mokymosi mokyklose, kurias baigę jie įgyja aukštąjį išsilavinimą ir / ar kvalifikaciją, kuri suteikia tam tikrą išsimokslinimo lygį, išlaidos.

Jeigu individualios įmonės savininkas arba mažosios bendrijos narys pats tiesiogiai dalyvauja gamybiniame procese arba vadovavimas reikalauja specifinių žinių ir jas būtina pastoviai atnaujinti, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos individualios įmonės savininko ar mažosios bendrijos nario kvalifikacijos kėlimo, apmokymo dirbti įrengimais ir panašios išlaidos. Jeigu individuali įmonė arba mažoji bendrija keičia veiklos profilį, sąnaudoms gali būti priskiriamos individualios įmonės savininko ar mažosios bendrijos nario perkvalifikavimo išlaidos. Sąnaudoms taip pat gali būti priskirtos su individualios įmonės savininko ar mažosios bendrijos nario trumpalaikių kursų (pvz., užsienio kalbų, buhalterinės apskaitos) lankymu susijusios išlaidos, kai tai susiję su individualios įmonės ar mažosios bendrijos veikla.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0644

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Jeigu vienas vienetas paima paskolą, kuri panaudojama kito vieneto akcijoms įsigyti, tai palūkanų sąnaudos, apskaičiuojant paskolą paėmusio vieneto apmokestinamąjį pelną, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Tačiau jeigu vėliau abu šie vienetai reorganizuojami vienu iš PMĮ 41 str. 2 d. 1-4 punktuose nurodytų būdų, tai vienetas, kuris po reorganizavimo perėmė įsipareigojimą (arba įsipareigojimas jam liko) mokėti tokias palūkanas, gali šias palūkanas priskirti leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju, jeigu šie veiksmai atliekami siekiant ne mokestinės, o ekonominės naudos. Priešingu atveju palūkanos turi būti priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Ekonominės naudos gavimas dėl tokio reorganizavimo suprantamas kaip, pvz., vienetas perėmė jo veiklai reikšmingą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį, darbuotojus, dėl reorganizavimo optimizuotas vieneto valdymas, ko pasėkoje padidėjo vieneto turtas, nuosavas kapitalas, išaugo vieneto pajamos, pagerėjo nuosavo kapitalo grąža ir pan. Vienetas ekonominės naudos gavimą turi tinkamai pagrįsti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0648

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Vieneto išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su vieneto steigimu ir akcijų išleidimu, patirtos steigiant ar reorganizuojant įmonę (pvz., įstatų parengimo ir įregistravimo, akcijų įregistravimo, konsultantų, maklerių paslaugos, akcininkų pažymėjimų spausdinimo ir pan.), laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos, nes šios išlaidos susijusios su vieneto dalyviais, o ne tiesiogiai su vieneto veikla.

Tos vieneto reorganizavimo ir veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su vieneto akcijų išleidimu, kaip pvz., išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms apmokėti, vieneto spaudų registravimo rinkliavos, blankų gamybos išlaidos, išlaidos naujam verslui ar veiklai pradėti (administracijos atlyginimų išlaidos ir kitos vieneto veiklos pradžios išlaidos, nesusijusios su būsimaisiais mokestiniais laikotarpiais), priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

Teises aktai