Registracijos numeris KM1260

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Lengvatų taikymas ūkininkams

Bendra lengvatos ūkininkams taisyklė

Žemės mokesčiu neapmokestinama ūkininko ūkiui steigti įvairiais būdais (pirkimo, mainų, paveldėjimo, nuosavybės atkūrimo, dovanojimo) įgyta žemė tris mokestinius laikotarpius (t. y. tris kalendorinius metus) nuo nuosavybės teisių įgijimo.

Ūkininko lengvata taikoma bet kokiais būdais įsigytiems ūkininko ūkiui steigti sklypams, kurie ūkininko ūkio steigimo metu yra įregistruojami Ūkininkų ūkių registre (toliau - ŪŪR). Ši lengvata taikoma tik vieną trejų metų laikotarpį nuo nuosavybės teisių į tokius sklypus įsigijimo. Ūkininko ūkio steigimas laikomas ūkininko ūkio įregistravimas ŪŪR.

Lengvatos ūkininkams taikymo (netaikymo) tvarka:

 1. Jei ūkininko ūkiui steigti sklypas įsigyjamas ir ūkininko ūkis įsteigiamas iki kalendorinių metų birželio 30 d., tai ūkininko lengvata pradedama taikyti nuo tų kalendorinių metų, kuriais toks sklypas buvo įsigytas.

 2. Jei sklypas ūkininko ūkiui steigti įsigyjamas kalendorinių metų liepos 1 d. ir vėliau, taip pat ir ūkininko ūkis įsteigiamas nuo kalendorinių metų liepos 1 d., tai ūkininko lengvata pradedama taikyti nuo kitų kalendorinių metų.

 3. Jeigu ūkininko ūkis steigiamas vėliau (pavyzdžiui, praėjus vieneriems metams po nuosavybės teisių į tą žemės sklypą atsiradimo), minėta ūkininko lengvata taikoma tik per likusį lengvatos galiojimo laikotarpį nuo ūkininko ūkio įsteigimo (t. y. likusių dvejų metų laikotarpį).

 4. Kai teisė į ūkininko lengvatą baigiasi iki kalendorinių metų birželio 30 d., tai ūkininko lengvata tais kalendoriniais metais nebetaikoma (turi būti mokamas visų kalendorinių metų žemės mokestis), jei ūkininko lengvata baigiasi liepos 1 d. ir vėliau, tai ji taikoma už visus kalendorinius metus (žemės mokestis turi būti mokamas nuo kitų kalendorinių metų).

 5. Jei ūkininko ūkis steigiamas, į ŪŪR įregistruojant nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamą žemę, vėliau nuosavybės teise įsigyta ir į ŪŪR įregistruota žemė nebus laikoma ūkininko ūkiui steigti įgyta žeme, todėl ūkininko lengvata jai nebus taikoma.

 6. Jeigu ūkininko lengvatos taikymo metu ūkininkas papildomai nusiperka žemės ir ją įregistruoja ŪŪR, ūkininko lengvata taikoma tik tai žemei, kuri buvo įgyta privačios nuosavybės teise ir į ŪŪR įregistruota ūkininko ūkio steigimo metu (papildomai nusipirktai žemei ūkininko lengvata netaikoma).

 7. Kai ūkininko ūkio steigimo metu ŪŪR įregistruojama ne tik ūkininko ūkį įregistruojančio asmens vardu privačios nuosavybės teise įsigyta žemė, bet ir jo partnerių ar bendrasavininkių bendrosios jungtinės ar bendrosios dalines nuosavybės teise įsigyti žemės sklypai, tai minėta ūkininko lengvata taikoma visiems ŪŪR įregistruotiems nuosavybės teise įsigytiems žemės sklypams.

 8. Jei ūkininko lengvata ūkininkui buvo taikyta iki 2013-01-01 (iki naujos redakcijos ŽMĮ įsigaliojimo), tai nuo 2013-01-01 (įsigaliojus naujos redakcijos ŽMĮ) dar kartą tam pačiam ūkininkui ūkininko lengvata netaikoma. Ūkininko lengvata tam pačiam asmeniui taikoma tik vieną kartą.

 9. Ūkininko lengvata taikoma ir tuo atveju, kai ūkininkas, kurio žemė yra įregistruota ŪŪR, savo žemę yra išnuomojęs žemės ūkio produkciją gaminantiems juridiniams ar fiziniams asmenims.

 10. Ūkininko lengvata taikoma, apmokestinant nuosavybės teise įsigytą žemės ūkio paskirties žemę bei vandens telkinių žemę, įregistruotą ŪŪR.

Ūkininkams, išregistravusiems ūkininko ūkį (ar atskirą sklypą iš to ūkio) lengvatos galiojimo laikotarpiu, toliau lengvata (ar lengvata tam išregistruotam sklypui) netaikoma:

 • jei ūkininko ūkis (ar atskiras sklypas) iš ŪŪR išregistruojamas iki kalendorinių metų birželio 30 d., tai lengvata (ar lengvata tam išregistruotam sklypui) nebetaikoma visus tuos kalendorinius metus,

 • jei ūkininko ūkis (ar atskiras sklypas) iš ŪŪR išregistruojamas nuo kalendorinių metų liepos 1 d., tai lengvata (ar lengvata tam išregistruotam sklypui) nebetaikoma nuo kitų kalendorinių metų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1258

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Lengvatų taikymas ūkininkams

Nuo 2013 m. ūkininko ūkiui plėsti įsigytai žemei ūkininko lengvata nebetaikoma. Jei iki 2012-12-31 ši lengvata buvo taikyta ūkininko ūkiui steigti bei plėsti, nuo 2013 m., tęsiant ūkininko lengvatos 3 metų likusio laikotarpio taikymą, ji taikoma tik ūkininko ūkiui steigti įsigytiems sklypams.

Pavyzdys

 

Gyventojas 2011 m. vasario mėn. nusipirko 15 ha žemės sklypą. 2011 m. kovo mėn. šį sklypą įregistravo Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) ir įsteigė ūkininko ūkį, Ūkininkų ūkių registre (toliau – ŪŪR) įregistruodamas minėtąjį 15 ha sklypą. Šiam ūkininkui 2011 m. buvo pradėta taikyti ūkininko lengvata. Kadangi ši lengvata taikoma tris mokestinius laikotarpius, tai jos taikymas buvo tęsiamas ir toliau, t. y. 2012 m. bei 2013 m.

2012 m. balandžio mėn. šis ūkininkas nusipirko dar vieną 10 ha žemės sklypą, kurį gegužės mėnesį įregistravo NTR ir ŪŪR. Laikoma, kad šis sklypas pirktas ūkininko ūkiui plėsti, todėl ir jam, kaip ir 2011 m. įsigytam 15 ha sklypui, 2012 m. buvo taikoma ūkininko lengvata.

Tačiau nuo 2013 m., įsigaliojus naujam ŽMĮ, ūkininko lengvata taikoma tik ūkininko ūkiui steigti įgytam sklypui, todėl 2013 m. ūkininko lengvata taikoma tik 15 ha žemės sklypui.

 

Nuo 2013 m. ūkininko lengvata taikoma ūkininko ūkiui steigti bet kokiais būdais įsigytiems žemės sklypams, todėl nuo 2013 m., tęsiant iki 2012-12-31 pradėtą taikyti ūkininko lengvatą, ji taikoma ne tik grąžintai ar pirktai žemei 2013 m., bet ir įsigytai kitais būdais (dovanojimo, paveldėjimo ir pan.).

Pavyzdys

 

Gyventojui 2012 m. kovo mėn. padovanojo 5 ha žemės sklypą, o balandžio mėn. jis nusipirko dar 10 ha žemės sklypą. Šis gyventojas gegužės mėn. abu sklypus įregistruoja NTR ir įsteigia ūkininko ūkį (steigimo metu abu sklypus įregistruoja ŪŪR). 2012 m. pradėta taikyti ūkininko ūkio lengvata tik nusipirktam 10 ha žemės sklypui (pagal ŽMĮ nuostatas iki 2012-12-31 ūkininko lengvata buvo taikoma tik grąžintai ir pirktai žemei). Tačiau nuo 2013 m., įsigaliojus naujam ŽMĮ, ūkininko lengvata taikoma bet kokiais būdais ūkininko ūkiui steigti įgytai žemei, todėl 2013 ir 2014 m. ūkininko lengvata turėtų būti taikoma abiem sklypams: 10 ha pirktam sklypui ir 5 ha dovanotam sklypui.

Teises aktai