Registracijos numeris KM1248

Ši informacija skelbiama:
Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus ūkininkus)

Aspektas

Komentaras

Kas nemoka žemės mokesčio?

 1. užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos ir jų atstovybės. Apskaičiuojant 2023 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių žemės mokestį, žemės mokesčio nemoka ir pagal tarptautinę teisę specialų statusą turinčių subjektų ar kitų subjektų, su kuriais Lietuvos Respublikos tarptautinis bendradarbiavimas atitinka Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose teisės aktuose nustatytus užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus, atstovybės, akredituotos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 2. bankrutavusios įmonės;

 3. Lietuvos bankas;

 4. žemės savininkai, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 2 eurų.

Kokia žemė neapmokestinama?

 1. bendro naudojimo kelių užimta žemė;

 2. mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė;

 3. fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (nuo 2024-01-01 dalyvumo lygis) arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 d. nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui.

 4. valstybinių parkų, kraštovaizdžio, kultūrinių, geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, hidrografinių ir pedologinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemė, išskyrus minėtose teritorijose esančias žemės ūkio naudmenas, taip pat užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę;

 5. paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemė;

 6. gamtos paminklų žemė, išskyrus užstatytų teritorijų ir kelių užimtą žemę;

 7. į Kultūros vertybių registrą įrašytų archeologinių (išskyrus senamiesčių kultūrinius sluoksnius) ir memorialinių (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemė, išskyrus minėtose teritorijose esančių užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę;

 8. į Kultūros vertybių registrą įrašytų istorinių, architektūrinių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemė kaimo vietovėse ir etnografinių kaimų teritorijose esančių etnografinių sodybų žemė;

 9. ūkininko ūkiui steigti įgyta žemė – tris mokesčio mokestinius laikotarpius nuo nuosavybės teisės įgijimo. Tokio pobūdžio lengvata, įskaitant iki šio įstatymo įsigaliojimo taikytą, tam pačiam asmeniui taikoma tik vieną kartą;

 10. žemė, nuosavybės teise priklausanti tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams;

 11. nuo 2020-01-01 žemė, patenkanti į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, nustatytas tenkinant viešąjį interesą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytais atvejais, kai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo šiose teritorijose žemės savininkas netenka galimybės naudoti žemės sklypą pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (būdus). Ši nuostata netaikoma, jeigu, pakeitus nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą, žemės savininkas galėtų naudoti žemės sklypą pagal iš naujo nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą.

Kas gali nustatyti lengvatas?

Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti (tai nustatoma atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimuose nustatyta tvarka).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1254

Ši informacija skelbiama:
Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus ūkininkus)

Kai žemės savininkas turi teisę į kelias lengvatas, taikomos tokia eilės tvarka:

 1. pirmiausia taikoma ūkininko lengvata;

 2. paskui taikoma lengvata savivaldybės tarybai priėmus sprendimą atleisti nuo žemės mokesčio žemės savininkus, t. y. taikomas 100 proc. mokesčio mažinimo koeficientas;

 3. paskui taikoma lengvata savivaldybės tarybai priėmus sprendimą nustatyti  neapmokestinamo sklypo dydžio lengvatą (savo biudžeto sąskaitą), taikomą atitinkamos savivaldybės teritorijoje visiems žemės savininkams arba atskiroms savininkų grupėms;

 4. paskui taikoma neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio lengvata asmenų, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (nuo 2024-01-01 dalyvumo), senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų ir nepilnamečių vaikų sklypams;

 5. paskui taikoma lengvata, nustatyta savivaldybės tarybai priėmus sprendimą žemės savininkams sumažinti žemės mokestį atitinkamu procentu (mažesniu nei 100 proc.);

 6. paskui taikoma savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta minimali žemės mokesčio suma, kuri taikoma, apmokestinant tos savivaldybės teritorijoje turimus žemės sklypus (jeigu mokesčio mokėtojui apskaičiuotas mokėti žemės mokestis už visus tos savivaldybės teritorijoje turimus sklypus yra ne didesnis nei šios savivaldybės nustatyta minimali žemės mokesčio suma);

 7. paskiausiai taikoma nustatyta 2 eurų minimali žemės mokesčio suma tiems mokesčio mokėtojams, kurių apskaičiuota visoje Lietuvos teritorijoje turimų žemės sklypų bendra žemės mokesčio suma yra mažesnė ar lygi 2 eurams. Jei žemės sklypą (sklypus) turi sutuoktiniai bendrosios jungtinės nuosavybės teise, šiam sklypui (sklypams) minimali 2 eurų žemės mokesčio lengvata taikoma atskirai kiekvienam sutuoktiniui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1250

Ši informacija skelbiama:
Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus ūkininkus)

Situacija

Lengvatos taikymas

Žemės savininkui nuosavybės teise priklauso keli sklypai skirtingose savivaldybėse

Žemės mokesčio lengvata turi būti taikoma, apmokestinant tik vieną žemės sklypą, kuriam apskaičiuota neapmokestinamo sklypo dydžio (toliau - ND) lengvatos vertė yra didžiausia (t. y. kurioje savivaldybėje nustatyto ND apskaičiuotas žemės mokestis būtų didžiausias).

Savininkui nuosavybės teise priklauso keli žemės sklypai, esantys vienoje savivaldybės teritorijoje, kuriems nustatytas vienodas neapmokestinamo sklypo dydis

Laikoma, kad tas savininkas toje savivaldybės teritorijoje turi vieną žemės sklypą. Pirmiausia ND lengvata pradedama taikyti tam sklypui, kurio apskaičiuotas 1 aro žemės mokestis būtų didžiausias, paskui ND lengvata taikoma kitiems sklypams (pagal sklypams apskaičiuotus vieno aro žemės mokesčio dydžius, skaičiuojamus mažėjimo tvarka).

Gyventojas nuosavybės teise turi žemės sklypą, kurio tam tikra dalis priskirta nenaudojamam (apleistam) žemės plotui, o kita dalis yra naudojama (neapleista) žemė

Tai ND lengvata pirmiausia taikoma tai žemės sklypo ploto daliai, kuriai apskaičiuotas vieno aro žemės mokestis būtų didžiausias.

Gyventojas vienos savivaldybės teritorijoje turi kelis sklypus, kuriems nustatyti 2 skirtingi ND

Laikoma, kad tas savininkas toje savivaldybės teritorijoje turi 2 sklypus. ND lengvata taikoma vienam sklypui, kuriam apskaičiuotos ND lengvatos vertė (t. y. žemės mokestis nustatytam ND plotui) yra didžiausia.

Senatvės pensijos amžių sukakusiems sutuoktiniams, turintiems žemės sklypą bendrosios jungtinės nuosavybės teise

Lengvata taikoma visam sklypui, bet ne sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimoms sklypo dalims.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1252

Ši informacija skelbiama:
Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus ūkininkus)

Remtiniems savininkams neapmokestinamo sklypo dydžio (toliau - ND) lengvata taikoma už visą mokestinį laikotarpį (visus kalendorinius metus), jei teisė į šią lengvatą įgyta iki kalendorinių metų birželio 30 d. (pavyzdžiui, kai iki kalendorinių metų birželio 30 d. sukanka senatvės pensijos amžius arba nustatomas 0–40 proc. darbingumo lygis, (nuo 2024-01-01 dalyvumo lygis) arba nepilnametis vaikas tampa žemės savininku). Tuo atveju, kai tokia teisė į ND lengvatą įgyta po kalendorinių metų liepos 1 d., tai ši lengvata taikoma nuo kito mokestinio laikotarpio (nuo kitų kalendorinių metų).

Jei remtiniems savininkams, kuriems buvo nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (nuo 2024-01-01 dalyvumo lygis), iki kalendorinių metų birželio 30 d. nustatomas didesnis nei 40 proc. darbingumo lygis (nuo 2024-01-01 dalyvumo lygis) arba nepilnamečiai vaikai iki kalendorinių metų birželio 30 d. sukanka 18 metų, tai tokie savininkai tais kalendoriniais metais praranda teisę į ND lengvatą.

Jei remtiniems savininkams, kuriems buvo nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (nuo 2024-01-01 dalyvumo lygis), didesnis nei 40 proc. darbingumo lygis (nuo 2024-01-01 dalyvumo lygis) nustatomas nuo kalendorinių metų liepos 1 d. arba nepilnamečiai vaikai sukanka 18 metų nuo kalendorinių metų liepos 1 d., tai tokie savininkai praranda teisę į ND lengvatą kitais kalendoriniais metais.

Remtiniems savininkams lengvata taikoma tik tada, kai apmokestinamojo laikotarpio pradžioje (t. y. kalendorinių metų sausio mėn. pirmą darbo dieną) jų šeimose nėra darbingų asmenų. Jei remtinų savininkų šeimos nariai nedarbingi tapo jau prasidėjus apmokestinamajam laikotarpiui (po kalendorinių metų sausio mėn. pirmos darbo dienos), tai lengvata remtiniems savininkams netaikoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1253

Ši informacija skelbiama:
Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus ūkininkus)

Remtinų savininkų šeimose darbingais asmenimis nelaikomi:

 1. nepilnamečiai vaikai iki jiems sukaks 18 metų;

 2. 18 metų sukakę mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas;

 3. asmenys (tarp jų ir dirbantys), kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą (nuo 2024-01-01 Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas) nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis (nuo 2024-01-01 dalyvumo lygis) ar neįgalumas (nuo 2024-01-01 negalia);

 4. asmenys (tarp jų ir dirbantys), kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių, nustatytą Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme (šiems asmenims priskiriami ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kurie įstatymu nustatyta tvarka negauna senatvės pensijos).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1249

Ši informacija skelbiama:
Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus ūkininkus)

 Žemės mokesčiu neapmokestinama tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausanti žemė:

 

Teises aktai