Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Registracijos numeris KM0709

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Asmuo, apskaičiuodamas 12 paskutiniųjų mėnesių bendrą 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) atlygio ribą, turi atsižvelgti į gautą ir / ar gautiną atlyginimą pinigais ar bet kokia kita forma už per 12 paskutiniųjų kalendorinių mėnesių šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas.

Į 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) sumą įtraukiamas už per 12 paskutiniųjų mėnesių šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas:

 • jau gautas atlygis už patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas;

 • išrašytuose patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų apskaitos dokumentuose apskaičiuotas, bet dar negautas atlygis;

 • gautas atlygis ne pinigais, bet kitomis prekėmis ar paslaugomis.

Į 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) sumą neįtraukiamas:

 • atlygis, gautas tiekiant prekes ir / ar teikiant paslaugas už šalies teritorijos ribų;

 • atlygis, gautas už PVM neapmokestinamų prekių tiekimą ir / ar paslaugų teikimą;

 • avansai, gauti iš prekių ar paslaugų pirkėjo;

 • atlygis, gautas už ilgalaikio turto, naudoto ekonominėje veikloje, pardavimą;

 • atlygis, gautas už nekilnojamųjų daiktų tiekimą ir finansinių paslaugų teikimą, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir asmuo paprastai tokia veikla nesiverčia.

Jeigu asmuo vykdo kelių rūšių ekonominę veiklą, tai skaičiuojant jo

45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) atlygio sumą turi būti sudedamas gautas (gautinas) atlygis iš visų jo vykdomos ekonominės veiklos rūšių.

Pavyzdys

 

2017 m. fizinis asmuo apskaičiavo atlyginimą iš pagal verslo liudijimą vykdomos individualios veiklos (prekybos), be to, jam apskaičiuotas autorinis atlyginimas už vykdomą profesinę veiklą. Atitinkamai, skaičiuojant per paskutinius 12 mėnesių gauto (gautino) atlygio 45 000 Eur ribą, turi būti sudedamas apskaičiuotas atlyginimas iš prekybos šalies teritorijoje ir apskaičiuotas autorinis atlyginimas.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0704

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Prievolė įregistruoti PVM mokėtoju investicinį fondą atsiranda tuomet, jeigu investicinis fondas vykdo PVM apmokestinamą veiklą, t. y. pvz., tiekia PVM apmokestinamus nekilnojamojo turto objektus ir iš tokios vykdomos ekonominės veiklos šalies teritorijoje per metus (per paskutiniuosius 12 mėn.) gauna didesnį kaip 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) atlygį.

PVM yra apmokestinami nauji pastatai ir statiniai, naujos pastatų ir statinių dalys (nauju pastatu ar statiniu yra laikomas nebaigtas pastatas ar statinys, taip pat baigtas pastatas ar statinys ar nauja pastato ar statinio dalis – 24 mėn. po jo užbaigimo (pripažinimo tinkamu naudoti) arba esminio pagerinimo) ir žemė statyboms (PVMĮ 32 str.). Todėl tuo atveju, kai investicinis fondas tiekia (parduoda) PVM apmokestinamą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, už kurį gautas / gautinas atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) ribą, tai jis privalo būti įregistruotas į PVM mokėtojų registrą.

Tuo atveju, jeigu investicinis fondas vykdo veiklą, kurios metu tiekia tik PVM neapmokestinamą nekilnojamąjį turtą (seną pastatą ar statinio dalį, jeigu praėjo daugiau kaip 24 mėn. po jo statybos užbaigimo arba esminio pagerinimo, taip pat žemę, išskyrus žemę statyboms), tai prievolės registruotis PVM mokėtoju nėra. Tačiau tuo atveju, jeigu pagal PVMĮ 32 str. nuostatas investicinis fondas ketina pasirinkti už apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, taip pat PVMĮ 47 str. nurodytiems asmenims (išskyrus fizinius asmenis) tiekiamą PVM neapmokestinamą nekilnojamąjį turtą skaičiuoti PVM ir gautas / gautinas atlygis už tokio turto tiekimą per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) ribą, tai investicinis fondas privalo būti įregistruotas į PVM mokėtojų registrą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0707

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Biudžetinei įstaigai, kuri vykdo tik jai teisės aktais pavestas funkcijas ir įsigyja iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų arba privalančių jais būti prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 - 35 000 Lt), kyla prievolė registruotis Lietuvos PVM mokėtoja dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių narių.

Tuo atveju, jeigu tokia biudžetinė įstaiga savanoriškai (kai aukščiau nurodyta prekių vertė dar nėra viršyta) įsiregistruotų PVM mokėtoja ir kitos ES valstybės narės apmokestinamajam asmeniui praneštų savo PVM mokėtojo kodą, tai šis apmokestinamasis asmuo tiekiamų prekių neapmokestintų, taikydamas savo valstybės PVM. Biudžetinė įstaiga, įsigijusi prekių iš kitos ES valstybės narės, turėtų pati apskaičiuoti tokių prekių pardavimo PVM ir šią sumą įtraukti į PVM deklaraciją. Tuo atveju, jeigu biudžetinė įstaiga neįsiregistruos PVM mokėtoja, tai kitos ES valstybės narės apmokestinamasis asmuo tiekiamas prekes apmokestins PVM taikydamas savo valstybėje tokioms prekėms nustatytą PVM tarifą.

Jeigu biudžetinė įstaiga iš ES valstybės narės įsigyja naują automobilį, prievolės registruotis PVM mokėtoja nėra, tačiau ši įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio naujo automobilio atsigabenimo į Lietuvą turi apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje (forma FR0608) įsigyto naujo automobilio pardavimo PVM ir sumokėti jį į biudžetą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0710

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Jeigu Lietuvos apmokestinamieji asmenys neįsiregistruoja PVM mokėtojais savanoriškai prieš prekių iš kitos ES valstybės narės įsigijimą, tai jie neturi galimybės kitų ES valstybių narių prekių tiekėjams nurodyti savo PVM mokėtojo kodo. Todėl prekių tiekėjai tiekiamoms prekėms neturi teisės taikyti 0 proc. PVM tarifo. Atitinkamai, Lietuvos apmokestinamieji asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, privalės:

 • sumokėti prekių tiekėjų apskaitos dokumentuose nurodytą prekių pardavimo PVM, kuris bus apskaičiuotas pagal prekių tiekėjų valstybėse taikomą PVM tarifą;

 • jei kalendoriniais metais iš ES PVM mokėtojų ar privalančių jais būti įsigytų prekių vertė viršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 - 35 000 Lt) sumą, nuo sandorio, kuriuo minėta riba buvo viršyta, sumos (neįskaitant PVM, sumokėto kitos ES valstybės narės asmeniui) privalės apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje (forma FR0608) įsigytų prekių pardavimo PVM pagal toms prekėms taikomą PVM tarifą ir sumokėti jį į biudžetą.

 • pradedant ta mėnesio diena, kada buvo viršyta 14 000 Eur (iki 2014-12-31 - 35 000 Lt) riba dėl prekių iš ES valstybės narės įsigijimų, Lietuvos apmokestinamasis asmuo privalės skaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM nuo Lietuvoje tiekiamų prekių ir / ar teikiamų paslaugų;

 • jeigu PVM mokėtoju neįsiregistruoja ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tai jis netenka teisės gauti iš pirkėjų 6 proc. kompensacinį priedą, t. y. privalo išsiregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registro.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0712

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Apmokestinamąjį asmenį kontroliuojančiu asmeniu laikomas asmuo, kuris:

 1. tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 proc. apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti; arba

 2. pats valdydamas ne mažiau kaip 10 proc. apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti, kartu su susijusiais asmenimis jų valdo daugiau kaip 50 proc.; arba

 3. turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą apmokestinamojo asmens valdymo organų narių ir (arba) faktiškai kontroliuoja to apmokestinamojo asmens priimamus sprendimus.

Jeigu tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVMĮ 2 str. 31 dalį laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu jis pats šalies teritorijoje vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes ir / ar suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) ribą, nepriklausomai nuo to, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma mažesnė nei nustatytoji riba.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0715

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Jeigu sutuoktiniai neturi rašytinių įrodymų, kad individuali įmonė yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė, t. y. įsteigta iš asmeninių to sutuoktinio lėšų, laikoma, kad po santuokos sudarymo vieno iš sutuoktinių (arba kiekvieno sutuoktinio atskirai) įsteigta įmonė yra bendroji jungtinė nuosavybė.

Todėl laikoma, kad kiekvienas iš sutuoktinių pagal PVMĮ nuostatas kontroliuoja keletą juridinių asmenų, t. y. savo individualią įmonę ir sutuoktinio individualią įmonę.

Prievolė registruotis PVM mokėtojomis šioms įmonėms atsiranda tuomet, kai bendra šių dviejų įmonių gauta ir / ar gautina atlygio suma už šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes ir / ar suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt), neatsižvelgiant į tai, kad kiekvienos įmonės gauta ir / ar gautina atlygio suma iš tokios veiklos yra mažesnė nei 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0717

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Kiekvienas iš šių asmenų (advokatų), laikomi kontroliuojančiais du juridinius asmenis (profesinę bendriją ir UAB), t. y. kiekvienas iš šių asmenų (advokatų) faktiškai kontroliuoja advokatų profesinės bendrijos ir UAB priimamus sprendimus. Todėl pagal PVMĮ 71 str. 7 dalies nuostatas, advokatams (jeigu jie vykdo individualią veiklą) ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais ir skaičiuoti pardavimo PVM atsiranda tuomet, jeigu bendras atlygis iš PVM apmokestinamos veiklos per paskutiniuosius 12 mėn. viršijo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0720

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Tais atvejais, kai fizinio asmens sudaromi sandoriai, pvz., naujų butų, žemės sklypų statybai ir kitokie pardavimai turi nuolatinumo požymių (pvz., kai fizinis asmuo parduoda kelis ankstesniais laikotarpiais nupirktus butus, žemės sklypus statybai ar kitokį turtą), tai tokie sandoriai nelaikomi atsitiktiniais ir, jei parduodamas turtas pardavimo momentu yra PVM apmokestinamas, ir per paskutiniuosius 12 mėn. atlygis pardavus tokį turtą viršija 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt), fiziniam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.

Kai fizinis asmuo per paskutiniuosius 12 mėn. parduoda jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamojo turto objektą (butą, žemės sklypą) ir šis sandoris yra atsitiktinio pobūdžio, t. y. fizinis asmuo įprastai nesiverčia nekilnojamojo turto pardavimu, tai, nepriklausomai nuo gautos atlygio sumos, fiziniam asmeniui neatsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.

Pavyzdys

 

Fiziniam asmeniui buvo atkurta nuosavybės teisė į žemę. Pagal parengtą ir patvirtintą detalųjį planą šis žemės ūkio paskirties žemės sklypas (20 ha) padalintas į 100 sklypų, pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą ir suplanuotiems sklypams nustatytas būdas ir pobūdis, leidžiantis juose vykdyti statybą. Prieš parduodant sklypus fizinis asmuo savo lėšomis į minėtus sklypus nutiesė privažiavimo kelius, atvedė iki sklypų vandentiekį, kanalizaciją, elektrą ir kitas komunikacijas.

 

Fizinis asmuo, prieš parduodamas žemė sklypą, ne tik pakeičia žemės sklypo paskirtį ir padalina į sklypus, bet dar papildomai atlieka aktyvius veiksmus (nutiesia kelius, priveda vandentiekį, elektrą, kitas komunikacijas, sukuria infrastruktūros objektus), kurių pasekoje pasikeičia pats objektas. Tokiu atveju sklypų pardavimas PVM tikslais laikomas fizinio asmens vykdoma ekonomine veikla ir atlygiui už žemės statyboms pardavimus 12 mėnesių laikotarpiu viršijus 45 000 Eur, fiziniam asmeniui atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoju.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0722

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Nustatant, kada ūkininkui gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju, t. y. apskaičiuojant registravimuisi nustatytą 45 000 Eur atlygio sumą (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt), yra atsižvelgiama į ūkininko jau gautą atlygį už per 12 paskutiniųjų mėnesių vykdant veiklą (pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir / ar individualią ar kitokią veiklą) patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas ir į atlygį, kurį numatoma gauti už per tą patį 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas, nesvarbu, kada už jas apmokama.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0729

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai turi teisę Lietuvos asmuo, vykdantis ar ketinantis vykdyti ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į tai, kad bendra atlygio suma nesiekia 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) ribos, išskyrus atvejus, kai vykdoma ir numatoma vykdyti vien tik tokią veiklą, kurioje naudojamų prekių ir / ar paslaugų pirkimo ir / ar importo PVM pagal PVMĮ 62 str. dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas).

Pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju taip pat gali asmenys, kurie:

 1. verčiasi vien tik investicinio aukso tiekimu ir pagal PVMĮ 112 str. nuostatas ketina skaičiuoti to investicinio aukso tiekimo PVM;

 2. nuomoja nekilnojamuosius daiktus ir pagal PVMĮ 31 str. nuostatas ketina skaičiuoti PVM už šių daiktų nuomą;

 3. parduoda ar kitaip perduoda nekilnojamuosius daiktus ir pagal PVMĮ 32 str. nuostatas ketina skaičiuoti PVM už tiekiamus nekilnojamuosius daiktus;

 4. teikia PVMĮ 28 str. 1–4 dalyse nurodytas finansines paslaugas ir pagal PVMĮ 28 str. 7 dalies nuostatas ketina skaičiuoti PVM už teikiamas finansines paslaugas;

 5. įsigyja ar ketina įsigyti prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė, neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos, per praėjusius kalendorinius metus nebuvo didesnė kaip 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt), ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti šios ribos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0734

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Asmuo (fizinis arba juridinis), kuris ketina vykdyti ekonominę veiklą, t. y. ketina tiekti PVM apmokestinamas prekes ir / ar teikti paslaugas, gali įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0738

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Privalomas registravimas

Savanoriškas registravimas

Nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su prašymu jie pateikia ir prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre.

Sprendimas dėl įregistravimo PVM mokėtojų registre priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo. Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti į PVM mokėtojų registrą. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su prašymu jie pateikia ir prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre. Sprendimas dėl įregistravimo priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo.

Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

Nuo 2014-09-01 naujai steigiami Lietuvos juridiniai asmenys registravimosi Juridinių asmenų registre metu gali pareikšti pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtojais. Prašyme įregistruoti naują įmonę Juridinių asmenų registre reikia pažymėti, jog norima užsiregistruoti ir PVM mokėtoju. VMI per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po jų įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre dienos), įvertinęs turimą informaciją, priima sprendimą (forma FR0618) įregistruoti PVM mokėtoju ar neregistruoti PVM mokėtoju. Sprendime įrašoma: data, nuo kurios Lietuvos juridinis asmuo yra įregistruotas PVM mokėtoju, ir jam suteiktas PVM mokėtojo kodas. Sprendime nurodoma, kad šie asmenys per kalendorinį mėnesį privalo pateikti FR0388 formos prašymą. Šis prašymas pateikiamas:

 1. elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI; arba

 2. tiesiogiai, įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI).

Asmuo, pateikęs pilnai ir tinkamai užpildytą prašymo formą (FR0388) ir kitus dokumentus, PVM mokėtoju tampa nuo datos, kuri yra nurodyta sprendime FR0618 formoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0736

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Jeigu pasikeičia asmens kontroliuojami ar jį kontroliuojantys asmenys ar jų duomenys, PVM mokėtojas privalo pateikti prašymo FR0388 formą ir nurodyti pasikeitusius kontroliuojančius ir / ar kontroliuojamus asmenis ar pasikeitusius šių asmenų duomenis.

Jeigu pasikeičia registriniai ir / ar papildomi mokesčio mokėtojo įregistravimo PVM mokėtoju metu pateikti duomenys, VMI apie tai turi informuoti pats mokesčių mokėtojas per Mano VMI arba (jeigu asmuo nėra Mano VMI vartotojas) paprastu paštu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0741

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Lietuvos asmuo, PVM mokėtojas, turi teisę pateikti prašymo FR0388 formą išregistruoti jį iš PVM mokėtojų, kai:

 1. bendra jo gauto atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas suma per paskutinius 12 mėn. yra mažesnė kaip 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt). Dėl šios priežasties asmuo gali būti išregistruotas tik tokiu atveju, jei:

 1. vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVMĮ laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą (ne mažiau kaip du) juridinių asmenų ir bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar paslaugas suma per paskutinius 12 mėn. nesiekė 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) sumos;

 2. asmens iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 14 000 Eur (iki 2014-12-31 - 35 000 Lt) ribos. Jei asmuo yra įsiregistravęs savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, jis gali būti išregistruotas iš PVM mokėtojų, praėjus 24 kalendoriniams mėnesiams nuo jo įregistravimo (išskyrus atvejus, kai asmuo įgijo likviduojamo asmens statusą);

 1. asmuo pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;

 2. išregistruotam iš PVM mokėtojų asmeniui neatsiranda prievolės įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVMĮ 71 ir / ar 711 str. nuostatas;

 3. asmuo nevykdo ekonominės veiklos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0745

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

PVM mokėtojai (ar atitinkamus įgaliojimus turintys jų atstovai), pageidaujantys išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, turi užpildyti prašymo FR0388 formos išregistravimo dalyje tam tikslui skirtus laukelius. Prašymas VMI pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos.

Prašymai pateikiami:

 1. elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI; arba

 2. tiesiogiai, įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI).

VMI iniciatyva išregistruojamiems asmenims prašymo užpildyti nereikia.

VMI, per 5 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po prašymo išregistruoti iš PVM mokėtojų gavimo) išnagrinėjęs prašymą ir nustatęs, kad nurodytos teisingos išregistravimo priežastys, priima sprendimą (forma FR0518) išregistruoti iš PVM mokėtojų ir apie tai informuoja mokesčių mokėtoją.

Sprendimas mokesčių mokėtojui yra pateikiamas per Mano VMI arba gali būti įteiktas asmeniui atvykus į AVMI (jeigu to pageidaujama).

Asmenims, kurie nėra Mano VMI vartotojai, sprendimas yra siunčiamas paštu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0746

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

 1. VMI iniciatyva gali būti išregistruojami PVM mokėtojai, kurie VMI duomenimis:

 • Įvertinus atskiro PVM mokėtojo veiklos ypatybes (sezoniškumą ir panašiai), nevykdo ekonominės veiklos ir / ar prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių. Išvada, kad PVM mokėtojas nevykdo ekonominės veiklos ir / ar neįsigyja prekių iš kitų ES valstybių narių, turi būti pagrįsta surinktais įrodymais, kurių pakankamumas yra vertinamas kiekvienoje konkrečioje situacijoje. Tokiais atvejais turėtų būti nagrinėjama ir vertinama aplinkybių visuma, t. y. informacija, kad PVM mokėtojas:

 • nerandamas jo nurodytose buveinės ir / ar deklaruotos veiklos vykdymo vietose;

 • nepateikė ne mažiau kaip 2 iš eilės mokestinių laikotarpių PVM deklaracijų (kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo), o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra pusmetis, PVM mokėtojas nepateikia vieno mokestinio laikotarpio (pusmetinės) PVM deklaracijos;

 • ne mažiau kaip 2-jų iš eilės mokestinių laikotarpių PVM deklaracijose, kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo, o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra pusmetis – vienoje PVM deklaracijoje deklaravo tik grąžintiną PVM sumą, ir nebuvo deklaruota prekių tiekimų ar paslaugų teikimų, ar prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių, nėra informacijos, kad buvo įsigyjamas (statomas) ilgalaikis turtas ar įsigyjamos prekės (paslaugos);

 • nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų ir nereagavo į išsiųstus priminimus juos pateikti;

 • nepateikė mokesčių deklaracijų, apyskaitų, PVM sąskaitų faktūrų registrų, apskaitos dokumentų patikrinti;

 • remiantis turimais duomenimis, neturi samdomų darbuotojų;

 • nevykdo VMI nurodymų, kurie duodami, siekiant įsitikinti, kad jis vykdo ekonominę veiklą ir deklaruoja teisingus duomenis;

 • VMI duomenimis, nevykdė jokių ūkinių operacijų, tačiau nepagrįstai jas įformino apskaitos dokumentuose ir / ar apskaitė buhalterinėje apskaitoje;

 • VMI turi įrodymų, kad PVM mokėtojas įsteigtas ar įregistruotas pagal pamestus, dingusius, suklastotus ar kitaip prarastus dokumentus arba asmuo, pagal kurio dokumentus įsteigtas ar įregistruotas PVM mokėtojas, raštiškai neigia jį steigęs ar registravęs;

 • su užsienio apmokestinamaisiais asmenimis vykdė sandorius, apie kuriuos iš skirtingų šaltinių gauta prieštaringa informacija, pvz., užsienio asmuo neigia turėjęs sandorių, užsienio asmuo nerandamas ir / ar nepateikė apskaitos dokumentų patikrinti;

 • VMI turi įrodymų, kad asmens PVM mokėtojo kodas buvo naudojamas sukčiaujant mokesčių srityje;

 • PVM mokėtojas neatsiliepia į VMI raginimą pateikti paaiškinimus apie vykdomą ekonominę veiklą;

 • nustatytos kitos aplinkybės (pvz., nemoka deklaruoto PVM ir / ar kitų mokesčių, fizinio asmens deklaruota gyvenamoji vieta prie savivaldybės ir nenurodyti kontaktiniai duomenys ir veiklos vykdymo vieta ir panašiai), kurios leidžia daryti išvadą, kad PVM mokėtojas nevykdo PVM apmokestinamos ekonominės veiklos.

 1. pasibaigia dėl likvidavimo arba reorganizavimo (Lietuvos juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos);

 2. yra mirę arba paskelbti mirusiais (fiziniai asmenys).

Teises aktai