Lietuvos apmokestinamieji asmenys

 

Registracijos numeris KM0722

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Lietuvos apmokestinamasis asmuo PVM mokėtoju Lietuvoje privalo registruotis, kai:

 • per paskutinius 12 mėnesių (pvz. skaičiuojant nuo 2021 birželio iki 2022 gegužės) gautas/gautinas atlygis už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas viršija 45 000 eurų ribą;
 • iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių PVM mokėtojų (ar privalančių jais būti) įsigytų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ir (ar) einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti 14 000 eurų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0709

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Asmuo, apskaičiuodamas 12 paskutiniųjų mėnesių bendrą 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) atlygio ribą, turi atsižvelgti į gautą ir / ar gautiną atlyginimą pinigais ar bet kokia kita forma už per 12 paskutiniųjų kalendorinių mėnesių šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas.

Į 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) sumą įtraukiamas už per 12 paskutiniųjų mėnesių šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas:

 • jau gautas atlygis už patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas;

 • išrašytuose patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų apskaitos dokumentuose apskaičiuotas, bet dar negautas atlygis;

 • gautas atlygis ne pinigais, bet kitomis prekėmis ar paslaugomis.

Į 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) sumą neįtraukiamas:

 • atlygis, gautas tiekiant prekes ir / ar teikiant paslaugas už šalies teritorijos ribų;

 • atlygis, gautas už PVM neapmokestinamų prekių tiekimą ir / ar paslaugų teikimą;

 • avansai, gauti iš prekių ar paslaugų pirkėjo;

 • atlygis, gautas už ilgalaikio turto, naudoto ekonominėje veikloje, pardavimą;

 • atlygis, gautas už nekilnojamųjų daiktų tiekimą ir finansinių paslaugų teikimą, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir asmuo paprastai tokia veikla nesiverčia.

Jeigu asmuo vykdo kelių rūšių ekonominę veiklą, tai skaičiuojant jo

45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) atlygio sumą turi būti sudedamas gautas (gautinas) atlygis iš visų jo vykdomos ekonominės veiklos rūšių.

Pavyzdys

 

2017 m. fizinis asmuo apskaičiavo atlyginimą iš pagal verslo liudijimą vykdomos individualios veiklos (prekybos), be to, jam apskaičiuotas autorinis atlyginimas už vykdomą profesinę veiklą. Atitinkamai, skaičiuojant per paskutinius 12 mėnesių gauto (gautino) atlygio 45 000 Eur ribą, turi būti sudedamas apskaičiuotas atlyginimas iš prekybos šalies teritorijoje ir apskaičiuotas autorinis atlyginimas.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0710

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Jeigu Lietuvos apmokestinamieji asmenys neįsiregistruoja PVM mokėtojais savanoriškai prieš prekių iš kitos ES valstybės narės įsigijimą, tai jie neturi galimybės kitų ES valstybių narių prekių tiekėjams nurodyti savo PVM mokėtojo kodo. Todėl prekių tiekėjai tiekiamoms prekėms neturi teisės taikyti 0 proc. PVM tarifo. Atitinkamai, Lietuvos apmokestinamieji asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, privalės:

 • sumokėti prekių tiekėjų apskaitos dokumentuose nurodytą prekių pardavimo PVM, kuris bus apskaičiuotas pagal prekių tiekėjų valstybėse taikomą PVM tarifą;

 • jei kalendoriniais metais iš ES PVM mokėtojų ar privalančių jais būti įsigytų prekių vertė viršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 - 35 000 Lt) sumą, nuo sandorio, kuriuo minėta riba buvo viršyta, sumos (neįskaitant PVM, sumokėto kitos ES valstybės narės asmeniui) privalės apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje (forma FR0608) įsigytų prekių pardavimo PVM pagal toms prekėms taikomą PVM tarifą ir sumokėti jį į biudžetą.

 • pradedant ta mėnesio diena, kada buvo viršyta 14 000 Eur (iki 2014-12-31 - 35 000 Lt) riba dėl prekių iš ES valstybės narės įsigijimų, Lietuvos apmokestinamasis asmuo privalės skaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM nuo Lietuvoje tiekiamų prekių ir / ar teikiamų paslaugų;

 • jeigu PVM mokėtoju neįsiregistruoja ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tai jis netenka teisės gauti iš pirkėjų 6 proc. kompensacinį priedą, t. y. privalo išsiregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registro.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0712

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Apmokestinamąjį asmenį kontroliuojančiu asmeniu laikomas asmuo, kuris:

 1. tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 proc. apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti; arba
 2. pats valdydamas ne mažiau kaip 10 proc. apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti, kartu su susijusiais asmenimis jų valdo daugiau kaip 50 proc.; arba
 3. turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą apmokestinamojo asmens valdymo organų narių ir (arba) faktiškai kontroliuoja to apmokestinamojo asmens priimamus sprendimus.

Jeigu tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVMĮ 2 str. 31 dalį laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu jis pats šalies teritorijoje vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu:

 1. bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes ir / ar suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų ribą arba
 2. šių asmenų bendra iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių PVM mokėtojų (ar privalančių jais būti) įsigytų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ir (ar) einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti 14 000 eurų ribą.

Pažymėtina, kad prievolė skaičiuoti bendrą 45 000 eurų atlygio sumą ir/arba bendrą 14 000 eurų prekių iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių PVM mokėtojų (arba privalančių jais būti) įsigytų prekių vertę, nėra taikoma, jeigu šie asmenys gali įrodyti, kad:

 1. nė vienas šių kontroliuojamų įmonių valdymo organas ir (arba) atskiras valdymo organų narys nėra tas pats asmuo ir
 2. jų (t. y. įmonių ir sutuoktinių) faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio ir jie neveikia vienas kito naudai ar interesais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0729

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai turi teisę Lietuvos asmuo, vykdantis ar ketinantis vykdyti ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į tai, kad bendra atlygio suma nesiekia 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) ribos, išskyrus atvejus, kai vykdoma ir numatoma vykdyti vien tik tokią veiklą, kurioje naudojamų prekių ir / ar paslaugų pirkimo ir / ar importo PVM pagal PVMĮ 62 str. dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas).

Pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju taip pat gali asmenys, kurie:

 1. verčiasi vien tik investicinio aukso tiekimu ir pagal PVMĮ 112 str. nuostatas ketina skaičiuoti to investicinio aukso tiekimo PVM;

 2. nuomoja nekilnojamuosius daiktus ir pagal PVMĮ 31 str. nuostatas ketina skaičiuoti PVM už šių daiktų nuomą;

 3. parduoda ar kitaip perduoda nekilnojamuosius daiktus ir pagal PVMĮ 32 str. nuostatas ketina skaičiuoti PVM už tiekiamus nekilnojamuosius daiktus;

 4. teikia PVMĮ 28 str. 1–4 dalyse nurodytas finansines paslaugas ir pagal PVMĮ 28 str. 7 dalies nuostatas ketina skaičiuoti PVM už teikiamas finansines paslaugas;

 5. įsigyja ar ketina įsigyti prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė, neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos, per praėjusius kalendorinius metus nebuvo didesnė kaip 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt), ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti šios ribos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0738

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Privalomas registravimas

Savanoriškas registravimas

Nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai pirmiausia  pateikiamas prašymas įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre.

Sprendimas dėl įregistravimo PVM mokėtojų registre priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo. Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti į PVM mokėtojų registrą. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai pirmiausia teikiamas prašymas įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre.

Sprendimas dėl įregistravimo priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo.

Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

 

Įregistravimo į PVM mokėtojus / išregistravimo iš PVM mokėtojų prašymai teikiami elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkus Paslaugos ->  PVM mokestis ir registracija -> PVM mokėtojo registravimas, duomenų keitimas - > Pildyti prašymą.

 

PVM mokėtojo registracijos Prašymo (toliau – Prašymas) teikimo metu, jokių papildomų dokumentų pateikti neturi.

Tačiau, mokesčių mokėtojas teikiantis Prašymą, kartu gali pateikti ir papildomą informaciją, kuri mokesčių administratoriui yra būtina, pageidaujant asmeniui tapti PVM mokėtoju. Papildomos informacijos pateikimui galima vadovautis VMI skelbiamais rekomendacinio pobūdžio klausimynais:

 1. Fizinio asmens (nuolatinio / nenuolatinio Lietuvos gyventojo), pateikusio Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, klausimynas;
 2. Juridinio asmens, vykdančio veiklą ir / ar išregistruoto iš PVM mokėtojų, klausimynas;
 3. Naujai įsteigto juridinio asmens, pateikusio Pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtoju per JAR, klausimynas.

Pažymėtina, kad jeigu pateiktame Prašyme ir papildomai pateiktoje informacijoje (jeigu ji buvo teikta kartu su Prašymu) nepakanka duomenų pagrįstam įregistravimo PVM mokėtoju sprendimui priimti, t. y. įrašyti duomenys yra netikslūs, jų trūksta arba reikia įsitikinti jų teisingumu, mokesčių administratorius savo iniciatyva patikrina jam prieinamą ir būtiną informaciją, kai tokia informacija jis nedisponuoja, mokesčių administratorius dėl papildomų duomenų ar informacijos gavimo susisiekia su mokesčių mokėtoju turimais kontaktais arba per 3 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos parengia pranešimą dėl papildomų duomenų pateikimo (FR0619), kuris mokesčių mokėtojui pateikiamas elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI. Papildomų duomenų pateikimo pranešime nurodomas darbo dienų skaičius, per kurį reikia pateikti papildomus duomenis ir/ar dokumentus ir/ar informaciją.

Asmuo, pateikęs pilnai ir tinkamai užpildytą prašymą ir kitus dokumentus, PVM mokėtoju tampa nuo datos, kuri yra nurodyta sprendime (FR0618 formoje).

 

Nuo 2014-09-01 naujai steigiami Lietuvos juridiniai asmenys registravimosi Juridinių asmenų registre metu gali pareikšti pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtojais. Prašyme įregistruoti naują įmonę Juridinių asmenų registre reikia pažymėti, jog norima užsiregistruoti ir PVM mokėtoju. Mokesčių administratorius per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po jų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą dienos), įvertinęs turimą informaciją, priima sprendimą (forma FR0618) įregistruoti PVM mokėtoju ar neregistruoti PVM mokėtoju.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0736

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Jeigu pasikeičia asmens kontroliuojami ar jį kontroliuojantys asmenys ar jų duomenys, PVM mokėtojas privalo pateikti įregistravimo į pridėtinės vertės mokesčių mokėtojus / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų / keitimo / registrinių duomenų papildymo prašymą ir nurodyti pasikeitusius kontroliuojančius ir / ar kontroliuojamus asmenis ar pasikeitusius šių asmenų duomenis.

Jeigu pasikeičia registriniai ir / ar papildomi mokesčio mokėtojo įregistravimo PVM mokėtoju metu pateikti duomenys, VMI apie tai turi informuoti pats mokesčių mokėtojas per Mano VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0741

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Lietuvos Respublikos asmenys turi teisę pateikti prašymą išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:

 • bendra jo gauto ar gautino atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas suma per paskutinius 12 mėn. yra mažesnė kaip 45 000 Eur;
 • iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais neviršija ir/ar einamaisiais kalendoriniais metais nenumatoma viršyti 14 000 eurų;
 • vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVMĮ laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą juridinių asmenų ir bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar paslaugas suma per paskutinius 12 mėn. nesiekia 45 000 Eur;
 • vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVMĮ laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą (ne mažiau kaip du) juridinių asmenų ir bendra iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais neviršija ir/ar einamaisiais kalendoriniais metais nenumatoma viršyti 14 000 eurų;
 • asmuo pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;
 • asmuo nevykdo ekonominės veiklos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0745

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

PVM mokėtojai (ar atitinkamus įgaliojimus turintys jų atstovai), pageidaujantys išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, turi užpildyti išregistravimo iš PVM mokėtojų prašymą. Prašymas VMI pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos.

Prašymai pateikiami elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkti Paslaugos ->  PVM mokestis ir registravimas -> PVM mokėtojo registravimas, duomenų keitimas - > Pildyti prašymą.

VMI iniciatyva išregistruojamiems asmenims prašymo užpildyti nereikia.

VMI, per 5 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po prašymo išregistruoti iš PVM mokėtojų gavimo) išnagrinėjęs prašymą ir nustatęs, kad nurodytos teisingos išregistravimo priežastys, priima sprendimą (forma FR0518) išregistruoti iš PVM mokėtojų ir apie tai informuoja mokesčių mokėtoją.

Sprendimas mokesčių mokėtojui yra pateikiamas per Mano VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0746

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Mokesčių administratoriaus iniciatyva, prieš tai įvertinus PVM mokėtojų ekonominės veiklos pobūdį (mokesčių administratorius privalo kiekvieną kartą prieš priimdamas sprendimą, įvertinti mokesčių mokėtojo ekonominę veiklą, kaip ji suprantama pagal PVM įstatymo 2 straipsnio 8 dalį), PVM mokėtojai gali būti išregistruojami, kai nevykdo ekonominės veiklos ir/ar neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių. Išvada turi būti pagrįsta mokesčių administratoriaus surinktų įrodymų visuma ir jų pakankamumas yra vertinamas kiekvienoje konkrečioje situacijoje, remiantis turimais duomenimis:

 • du mokestinius laikotarpius iš eilės (kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo), o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra ketvirtis arba pusmetis, PVM mokėtojas nepateikė vieno mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos ar PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų per Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemį (i. SAF) arba pateiktose PVM deklaracijose ir/ar PVM sąskaitų faktūrų registruose deklaruoti tik nulinių reikšmių duomenys;
 • tris mokestinius laikotarpius iš eilės PVM deklaracijose, kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo, o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra ketvirtis arba pusmetis – vienoje PVM deklaracijoje, deklaravo tik grąžintiną PVM sumą ir nedeklaravo prekių tiekimų ar paslaugų teikimų, ar prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių, taip pat nėra informacijos, kad buvo įsigyjamas (statomas) ilgalaikis turtas ar įsigyjamos prekės (paslaugos), skirtos ekonominei veiklai vykdyti;
 • juridinis asmuo (išskyrus mažąsias bendrijas, kuriose sudarytos civilinių paslaugų teikimo sutartys) neturi samdomų darbuotojų ir (ar) reikalingų išteklių ekonominei veiklai vykdyti;
 • pateikti duomenys ir/ar dokumentai neįrodo vykdomos ar numatomos vykdyti PVM apmokestinamos ekonominės veiklos realumo ir/ar jos tęstinumo;
 • per Pranešime dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų nurodytą terminą nepateikė papildomų duomenų ir/ar dokumentų, ir/ar informacijos ir/ar neatsiliepė į mokesčių administratoriaus prašymą pateikti paaiškinimus apie vykdomą ekonominę veiklą;
 • kontrolės ar stebėsenos veiksmų metu per nurodytą terminą nepateikė informacijos ir/ar dokumentų, pagrindžiančių pakankamą nuosavų ar skolintų lėšų turėjimą veiklai vykdyti;
 • nevykdo mokesčio administratoriaus nurodymo (-ų), kuris (-ie) duotas/(-i), siekiant įsitikinti, kad mokesčių mokėtojas vykdo ekonominę veiklą ir deklaruoja teisingus duomenis;
 • mokesčių mokėtojas nerandamas jo nurodytose buveinėse ir/ar deklaruotose veiklos vykdymo vietose;
 • vadovui apribota teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu;
 • mokesčių mokėtojas įformino neįvykusias ūkines operacijas ir jas registravo buhalterinėje apskaitoje (įskaitant atvejus, kai apie sandorius su užsienio apmokestinamaisiais asmenimis iš skirtingų šaltinių gaunama prieštaringa informacija, pvz., užsienio asmuo neigia turėjęs sandorių, užsienio asmuo nerandamas ir/ar nepateikė patikrinti apskaitos dokumentų);
 • įsteigtas, įregistruotas ar įsigytas pagal pamestus, dingusius, suklastotus ar kitaip prarastus dokumentus arba asmuo, pagal kurio dokumentus įsteigtas, įregistruotas PVM mokėtojas, raštiškai neigia jį įsteigęs, įregistravęs ar įsigijęs;
 • mokesčių administratorius turi informacijos apie asmens piktnaudžiavimą/pažeidimus mokesčių teisės srityje, taip pat yra teisėsaugos institucijų pateikta informacija apie pradėtą ikiteisminį tyrimą;
 • pateikė Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, 2 priedą „Pranešimas apie laikiną veiklos nevykdymą/Prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo dėl laikino veiklos nevykdymo“ ir nepateikė Prašymo išregistruoti jį iš PVM mokėtojų.

Iš PVM mokėtojų automatiškai išregistruojami mokesčių mokėtojai, kurie:

 • yra išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka;
 • yra mirę arba paskelbti mirusiais (fiziniai asmenys). Mirusio fizinio asmens vykdytos ekonominės veiklos paveldėtojas, ketinantis toliau vykdyti tą ekonominę veiklą, gali pateikti Prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0707

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Biudžetinei įstaigai, kuri vykdo tik jai teisės aktais pavestas funkcijas ir įsigyja iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų arba privalančių jais būti prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 - 35 000 Lt), kyla prievolė registruotis Lietuvos PVM mokėtoja dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių narių.

Tuo atveju, jeigu tokia biudžetinė įstaiga savanoriškai (kai aukščiau nurodyta prekių vertė dar nėra viršyta) įsiregistruotų PVM mokėtoja ir kitos ES valstybės narės apmokestinamajam asmeniui praneštų savo PVM mokėtojo kodą, tai šis apmokestinamasis asmuo tiekiamų prekių neapmokestintų, taikydamas savo valstybės PVM. Biudžetinė įstaiga, įsigijusi prekių iš kitos ES valstybės narės, turėtų pati apskaičiuoti tokių prekių pardavimo PVM ir šią sumą įtraukti į PVM deklaraciją. Tuo atveju, jeigu biudžetinė įstaiga neįsiregistruos PVM mokėtoja, tai kitos ES valstybės narės apmokestinamasis asmuo tiekiamas prekes apmokestins PVM taikydamas savo valstybėje tokioms prekėms nustatytą PVM tarifą.

Jeigu biudžetinė įstaiga iš ES valstybės narės įsigyja naują automobilį, prievolės registruotis PVM mokėtoja nėra, tačiau ši įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio naujo automobilio atsigabenimo į Lietuvą turi apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje (forma FR0608) įsigyto naujo automobilio pardavimo PVM ir sumokėti jį į biudžetą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0734

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Asmuo (fizinis arba juridinis), kuris ketina vykdyti ekonominę veiklą, t. y. ketina tiekti PVM apmokestinamas prekes ir / ar teikti paslaugas, gali įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0715

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Jeigu sutuoktiniai neturi rašytinių įrodymų, kad individuali įmonė yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė, t. y. įsteigta iš asmeninių to sutuoktinio lėšų, laikoma, kad po santuokos sudarymo vieno iš sutuoktinių (arba kiekvieno sutuoktinio atskirai) įsteigta įmonė yra bendroji jungtinė nuosavybė.

Todėl laikoma, kad kiekvienas iš sutuoktinių pagal PVMĮ nuostatas kontroliuoja keletą juridinių asmenų, t. y. savo individualią įmonę ir sutuoktinio individualią įmonę.

Prievolė registruotis PVM mokėtojomis šioms įmonėms ir sutuoktiniams, jeigu jie patys ar kuris nors iš jų šalies teritorijoje vykdo ekonominę veiklą, atsiranda tuomet, kai bendra šių asmenų gauta ar gautina atlygio suma už šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes ir / ar suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų ribą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvienos įmonės ar sutuoktinio, vykdančio ekonominę veiklą šalies teritorijoje, gauta ar gautina atlygio suma iš tokios veiklos yra mažesnė nei 45 000 eurų arba šių asmenų bendra iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių PVM mokėtojų (ar privalančių jais būti) įsigytų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ir (ar) einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti 14 000 eurų ribą.

Pažymėtina, kad šioms individualioms įmonėms ir jas kontroliuojantiems sutuoktiniams, jeigu jie patys šalies teritorijoje vykdo ekonominę veiklą, nėra prievolės skaičiuoti bendros 45 000 eurų atlygio sumos ir/arba bendros 14 000 eurų prekių iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių PVM mokėtojų (arba privalančių jais būti) įsigytų prekių vertės, jeigu sutuoktiniai gali įrodyti, kad:

 1. nė vienas šių kontroliuojamų įmonių valdymo organas ir (arba) atskiras valdymo organų narys nėra tas pats asmuo ir
 2. jų (t. y. įmonių ir sutuoktinių) faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio ir jie neveikia vienas kito naudai ar interesais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0720

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Tais atvejais, kai fizinio asmens sudaromi sandoriai, pvz., naujų butų, žemės sklypų statybai ir kitokie pardavimai turi nuolatinumo požymių (pvz., kai fizinis asmuo parduoda kelis ankstesniais laikotarpiais nupirktus butus, žemės sklypus statybai ar kitokį turtą), tai tokie sandoriai nelaikomi atsitiktiniais ir, jei parduodamas turtas pardavimo momentu yra PVM apmokestinamas, ir per paskutiniuosius 12 mėn. atlygis pardavus tokį turtą viršija 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt), fiziniam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.

Kai fizinis asmuo per paskutiniuosius 12 mėn. parduoda jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamojo turto objektą (butą, žemės sklypą) ir šis sandoris yra atsitiktinio pobūdžio, t. y. fizinis asmuo įprastai nesiverčia nekilnojamojo turto pardavimu, tai, nepriklausomai nuo gautos atlygio sumos, fiziniam asmeniui neatsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.

Pavyzdys

 

Fiziniam asmeniui buvo atkurta nuosavybės teisė į žemę. Pagal parengtą ir patvirtintą detalųjį planą šis žemės ūkio paskirties žemės sklypas (20 ha) padalintas į 100 sklypų, pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą ir suplanuotiems sklypams nustatytas būdas ir pobūdis, leidžiantis juose vykdyti statybą. Prieš parduodant sklypus fizinis asmuo savo lėšomis į minėtus sklypus nutiesė privažiavimo kelius, atvedė iki sklypų vandentiekį, kanalizaciją, elektrą ir kitas komunikacijas.

 

Fizinis asmuo, prieš parduodamas žemė sklypą, ne tik pakeičia žemės sklypo paskirtį ir padalina į sklypus, bet dar papildomai atlieka aktyvius veiksmus (nutiesia kelius, priveda vandentiekį, elektrą, kitas komunikacijas, sukuria infrastruktūros objektus), kurių pasekoje pasikeičia pats objektas. Tokiu atveju sklypų pardavimas PVM tikslais laikomas fizinio asmens vykdoma ekonomine veikla ir atlygiui už žemės statyboms pardavimus 12 mėnesių laikotarpiu viršijus 45 000 Eur, fiziniam asmeniui atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoju.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0704

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Prievolė įregistruoti PVM mokėtoju investicinį fondą atsiranda tuomet, jeigu investicinis fondas vykdo PVM apmokestinamą veiklą, t. y. pvz., tiekia PVM apmokestinamus nekilnojamojo turto objektus ir iš tokios vykdomos ekonominės veiklos šalies teritorijoje per metus (per paskutiniuosius 12 mėn.) gauna didesnį kaip 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) atlygį.

PVM yra apmokestinami nauji pastatai ir statiniai, naujos pastatų ir statinių dalys (nauju pastatu ar statiniu yra laikomas nebaigtas pastatas ar statinys, taip pat baigtas pastatas ar statinys ar nauja pastato ar statinio dalis – 24 mėn. po jo užbaigimo (pripažinimo tinkamu naudoti) arba esminio pagerinimo) ir žemė statyboms (PVMĮ 32 str.). Todėl tuo atveju, kai investicinis fondas tiekia (parduoda) PVM apmokestinamą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, už kurį gautas / gautinas atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) ribą, tai jis privalo būti įregistruotas į PVM mokėtojų registrą.

Tuo atveju, jeigu investicinis fondas vykdo veiklą, kurios metu tiekia tik PVM neapmokestinamą nekilnojamąjį turtą (seną pastatą ar statinio dalį, jeigu praėjo daugiau kaip 24 mėn. po jo statybos užbaigimo arba esminio pagerinimo, taip pat žemę, išskyrus žemę statyboms), tai prievolės registruotis PVM mokėtoju nėra. Tačiau tuo atveju, jeigu pagal PVMĮ 32 str. nuostatas investicinis fondas ketina pasirinkti už apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, taip pat PVMĮ 47 str. nurodytiems asmenims (išskyrus fizinius asmenis) tiekiamą PVM neapmokestinamą nekilnojamąjį turtą skaičiuoti PVM ir gautas / gautinas atlygis už tokio turto tiekimą per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt) ribą, tai investicinis fondas privalo būti įregistruotas į PVM mokėtojų registrą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0717

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Kiekvienas iš šių asmenų (advokatų), laikomi kontroliuojančiais du juridinius asmenis (profesinę bendriją ir UAB), t. y. kiekvienas iš šių asmenų (advokatų) faktiškai kontroliuoja advokatų profesinės bendrijos ir UAB priimamus sprendimus. Todėl pagal PVMĮ 71 str. 7 dalies nuostatas, advokatams (jeigu jie vykdo individualią veiklą) ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais ir skaičiuoti pardavimo PVM atsiranda tuomet, jeigu bendras atlygis iš PVM apmokestinamos veiklos per paskutiniuosius 12 mėn. viršijo 45 000 eurų.

Pažymėtina, kad prievolė skaičiuoti bendrą 45 000 eurų atlygio sumą nėra taikoma, jeigu šie asmenys gali įrodyti, kad:

 1. nė vienas šių kontroliuojamų įmonių valdymo organas ir (arba) atskiras valdymo organų narys nėra tas pats asmuo ir
 2. jų (t. y. įmonių ir sutuoktinių) faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio ir jie neveikia vienas kito naudai ar interesais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3136

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)
Apskaita, PVM sąskaitų faktūrų registras (78 str.)
Neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

PVMĮ 78 straipsnyje nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM.

Atsižvelgiant į tai, apmokestinamieji asmenys, vykdantys ekonominę veiklą ir privalantys įsiregistruoti PVM mokėtojais (PVMĮ 71 ir 71-1 straipsniai), bet jais neįsiregistravę, įvykusį prekių tiekimo / paslaugų teikimo sandorį, kuris turi būti apmokestinamas PVM, privalo įforminti kitu apskaitos dokumentu nei PVM sąskaita faktūra (pavyzdžiui, gali būti įforminama sąskaita faktūra). Šiame dokumente fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą,  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780[1] 8-1 punkto nuostatomis, privalo išskirti mokėtiną į biudžetą PVM, juridiniai asmenys – gali išskirti mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Toks PVM išskyrimas yra būtinas tam, jog būtų užtikrintas sistemos neutralumas ir prekes ar paslaugas įsigiję apmokestinamieji asmenys, turintys teisę įsigytą pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą, galėtų šia savo teise pasinaudoti.


[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai