Registracijos numeris KM1814

Ši informacija skelbiama:
Loterijų ir lošimų mokestis

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai

Loterijų ir lošimų mokestį moka juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas pagal Loterijų įstatymą, ir organizuojantys azartinius lošimus pagal Azartinių lošimų įstatymą.

Loterijas turi teisę organizuoti:

 1. didžiąsias loterijas – tik Lietuvos įmonės ir užsienio įmonės, įregistravusios filialą, veikiančios Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkančios teisės aktų reikalavimus ir gavusios licenciją organizuoti didžiąsias loterijas;
 1. mažąsias loterijas – Lietuvos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys teisės aktų reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterijas.

Lošimus turi teisę organizuoti bendrovės, gavusios licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba gavusios licencijas organizuoti lošimus ir kai Lošimų priežiūros tarnyba patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. loterijų organizatorius 8 procentus nuo nominalios per kalendorinių metų ketvirtį išplatintų loterijos bilietų vertės neprivalo skirti paramai Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems paramos gavėjams.

Mokesčio bazė

Iki 2022 m. liepos 1 dienos loterijų ir lošimų mokesčio bazė yra:

 1. organizuojant loterijas – išplatintų loterijos bilietų nominali vertė;
 1. organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą;
 1. organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, už leidime atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) nurodytą lošimo įrenginį (lošimo automatą, ruletės, kortų arba kauliukų stalą) mokama nustatyta fiksuota suma.

Nuo 2022 m. liepos 1 dienos loterijų ir lošimų mokesčio bazė yra:

 1. organizuojant loterijas – išplatintų loterijos bilietų nominali vertė;
 2. organizuojant lošimus lošimo automatais, stalo lošimus, bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą.

Mokesčio tarifai

 1. Organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei nuo 2022 m. liepos 1 d. taikomas 13 proc. loterijų ir lošimų mokesčio tarifas, nuo 2023 m. sausio 1 dienos - 18 proc.  (iki 2022-07-01  5 proc.) mokesčio tarifas; 
 2. Organizuojant lošimus lošimo automatais, stalo lošimus, bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 20 proc. mokesčio tarifas.
 • už A kategorijos lošimo automatą – 260  Eur/mėn.;
 • už B kategorijos lošimo automatą – 130 Eur/mėn.;
 • už ruletės, kortų arba kauliukų stalą – 2 300 Eur/mėn.

Mokestinis laikotarpis

Loterijų ir lošimų mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis.

Vienkartinis mokestis už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą

Juridiniai asmenys, Lošimų įstatyme nustatyta tvarka siekiantys įgyti licenciją organizuoti azartinius lošimus, nuo 2022 m. liepos 1 dienos apmokestinami vienkartiniu mokesčiu:

1) už licencijos organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais išdavimą – 300 000 eurų;

2) už licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais išdavimą – 300 000 eurų;

3) už licencijos organizuoti bingą išdavimą – 100 000 eurų;

4) už licencijos organizuoti totalizatorių, įskaitant ir žirgų totalizatorių, išdavimą – 100 000 eurų;

5) už licencijos organizuoti lažybas išdavimą – 100 000 eurų;

6) už licencijos organizuoti nuotolinius lošimus išdavimą – 500 000 eurų;

7) už visų šios dalies 1–6 punktuose nurodytų licencijų išdavimą – 1 000 000 eurų.

 

Deklaravimo ir mokėjimo tvarka

Loterijas arba azartinius lošimus organizuojantys juridiniai asmenys kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio (ketvirčio) pirmo mėnesio 15 d., loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijas (forma FR0583 – loterijoms, forma FR0584 – azartiniams lošimams) privalo pateikti VMI ir apskaičiuotą mokestį (išskyrus vienkartinį mokestį už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą) sumokėti į biudžetą.

Vienkartinis mokestis už atitinkamos licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą turi būti sumokamas iki licencijos išdavimo.

Nuo 2022 m. sausio 1 dienos iki 2022 m. birželio 30 dienos (2022 m. I ir II ketvirčiais) bus apmokestinama taikant šiuo metu galiojantį 5 proc. loterijų ir lošimų mokesčio tarifą. - nuo 2022 m. liepos 1 dienos iki 2022 m. gruodžio 31 dienos (2022 m. III ir IV ketvirčiais) bus apmokestinama taikant 13 proc. loterijų ir lošimų mokesčio tarifą.

Aktualu iki 2022 m. liepos 1 dienos:

Juridiniai asmenys, organizuojantys lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, už leidime atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) nurodytą lošimo įrenginį (lošimo automatą, ruletės, kortų arba kauliukų stalą), tą mėnesį, kai išduodamas lošimų veiklos leidimas arba papildomas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame padidinamas lošimo įrenginių skaičius, arba pakeičiamas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame sumažinamas lošimo įrenginių skaičius, loterijų ir lošimų mokestį už kiekvieną tą mėnesį išduotame, papildytame ar pakeistame lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį apskaičiuoja už visą mėnesį, taikant fiksuotą mokesčio dydį, ir sumoka kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d.

Aktualu iki 2022 m. liepos 1 dienos:

Lošimų priežiūros tarnyba suteikia galimybę mokesčių administratoriui gauti lošimų veiklos leidimuose nurodytus duomenis, būtinus nustatyto fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokesčiui apskaičiuoti ir kontrolei vykdyti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1818

Ši informacija skelbiama:
Loterijų ir lošimų mokestis

Kiekviena lošime naudojama bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelė turi būti numeruota ir turėti individualų numerį. Bendrovės, prieš pradėdamos organizuoti bingą, totalizatorių arba lažybas, privalo įregistruoti bingo, totalizatoriaus arba lažybų korteles VMI, išskyrus atvejį, kai bingo, totalizatoriaus arba lažybų kortelės platinamos per tiesioginio ryšio sistemą arba teikiant nuotolinio bingo, totalizatoriaus ar lažybų lošimo paslaugas. Ant lošimo kortų nugarėlių turi būti išspausdintas lošimo namų (kazino) logotipas.

Lošimo kortelės įregistruojamos tą pačią dieną, kai pateikiamas prašymas ir kiti su prašymu susiję dokumentai.

Registruojant lošimo korteles VMI teikiama:

 1. Laisvos formos prašymas (2 egzemplioriai), kuriame nurodomi šie rekvizitai:

 • Bendrovės pavadinimas;

 • Kam teikiamas prašymas ;

 • Data;

 • Lošimo kortelių pavadinimas, kiekis, serija, numerių intervalas;

 • Bendra vertė (eurais, centais);

 • Prašymą pateikusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė.

 1. Įregistruoti teikiamos lošimo kortelės 1 egzempliorius su užrašu PAVYZDYS;

 2. Lošimo korteles registruojančio asmens pasas ar kitoks asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su asmens kodu, nuotrauka bei atstovavimą Bendrovei patvirtinantis dokumentas.

Bendrovėms, steigiančioms totalizatoriaus ar lažybų punktus ir įregistravusioms VMI totalizatoriaus arba lažybų korteles, išduodama totalizatoriaus ir / ar lažybų kortelių įregistravimo VMI pažymos FR0440 forma.

Teises aktai